ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
พระไตรปิฎก
 หน้า
 แสดง
หน้า
พระไตรปิฏกเล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] วิภังคปกรณ์

หน้าที่ ๖๐๐.


                                                                 พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ [๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์]

                                                                 ๖. ฉักกนิทเทส

๑. ความอาฆาต ความกระทบแห่งจิต ฯลฯ ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความที่จิตไม่เบิกบานในรูปที่ไม่น่าชอบใจ ๒. ความอาฆาต ฯลฯ ในเสียงที่ไม่น่าชอบใจ ๓. ความอาฆาต ฯลฯ ในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจ ๔. ความอาฆาต ฯลฯ ในรสที่ไม่น่าชอบใจ ๕. ความอาฆาต ฯลฯ ในโผฏฐัพพะที่ไม่น่าชอบใจ ๖. ความอาฆาต ฯลฯ ความกระทบกระทั่งแห่งจิต ฯลฯ ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความที่จิตไม่เบิกบานใน ธรรมารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจ เหล่านี้เรียกว่า วิโรธวัตถุ ๖ (๓) ตัณหากาย ๖ เป็นไฉน ตัณหากาย ๖ คือ ๑. รูปตัณหา (ตัณหาในรูป) ๒. สัททตัณหา (ตัณหาในเสียง) ๓. คันธตัณหา (ตัณหาในกลิ่น) ๔. รสตัณหา (ตัณหาในรส) ๕. โผฏฐัพพตัณหา (ตัณหาในโผฏฐัพพะ) ๖. ธัมมตัณหา (ตัณหาในธรรม) เหล่านี้ชื่อว่าตัณหากาย ๖ (๔) [๙๔๕] อคารวะ ๖ เป็นไฉน อคารวะ ๖ คือ ๑. บุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระศาสดา ๒. บุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระธรรม ๓. บุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ ๔. บุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในสิกขา ๕. บุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในความไม่ประมาท ๖. บุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในปฏิสันถาร เหล่านี้ชื่อว่าอคารวะ ๖ (๕) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๕ หน้า : ๖๐๐}

เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับ มจร. เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๖๐๐. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_page.php?book=35&page=600&pages=1&edition=mcu ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?B=35&A=17000 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_line.php?B=35&A=17000#p600 สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 35 :- http://84000.org/tipitaka/read/?index_35จบการแสดงผล หน้าที่ ๖๐๐.

บันทึก ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com