ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
            Devadutasuttam
   [504]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [505]  Bhagava  etadavoca seyyathapi bhikkhave dve agara
sadvara  .  tatra cakkhuma puriso majjhe thito passeyya manusse
geham pavisantepi nikkhamantepi anusancarantepi 1- anuvicarantepi evameva
kho  aham  bhikkhave  dibbena  cakkhuna  visuddhena atikkantamanusakena
satte  passami  cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne
dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte  pajanami  ime
vata bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata
manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka  sammaditthika
sammaditthikammasamadana  te  kayassa  bheda  parammarana  sugatim
saggam  lokam  upapanna ime va pana bhonto satta kayasucaritena
samannagata  vacisucaritena  samannagata  manosucaritena  samannagata
ariyanam  anupavadaka  sammaditthika  sammaditthikammasamadana  te
kayassa  bheda  parammarana  manussesu uppanna ime vata bhonto
satta  kayaduccaritena  samannagata  vaciduccaritena  samannagata
manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka  micchaditthika
@Footnote: 1 Ma. anucankamantepi.
Micchaditthikammasamadana  te  kayassa  bheda  parammarana pittivisayam
upapanna  ime  va  pana  bhonto  satta  kayaduccaritena
samannagata  vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata
ariyanam  upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te
kayassa  bheda  parammarana  tiracchanayonim  upapanna  ime  va
pana  bhonto  satta  kayaduccaritena  samannagata  vaciduccaritena
samannagata   manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka
micchaditthika   micchaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapannati.
   [506]  Tamenam  bhikkhave  nirayapala  nanabahasu gahetva
yamassa  ranno  dassenti ayam deva puriso ametteyyo asamanno
abrahmanno  na  kule  jetthapacayi  imassa  devo  dandam
panetuti.
   [507] Tamenam bhikkhave yamo raja pathamam devadutam samanuyunjati
samanuggahati  samanubhasati  ambho  purisa  na  tvam  addasa manussesu
pathamam  devadutam  patubhutanti  .  so evamaha naddasam bhanteti .
Tamenam  bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa na tvam addasa
manussesu daharam kumaram mandam uttanaseyyakam sake muttakarise palipannam
semananti  .  so  evamaha  addasam bhanteti . tamenam bhikkhave
yamo  raja  evamaha  ambho  purisa  tassa  te vinnussa sato
Mahallakassa  na  etadahosi  ahampi khomhi jatidhammo jatim anatito
handaham  kalyanam karomi kayena vacaya manasati . so evamaha
nasakkhissam bhante pamadassam bhanteti . tamenam bhikkhave yamo raja
evamaha ambho purisa pamadavataya na kalyanamakasi kayena vacaya
manasa taggha tvam ambho purisa tatha karissanti yathatam pamattam tam kho pana
te etam papakammam neva matara katam na pitara katam na bhatara katam na
bhaginiya  katam  na  mittamaccehi  katam  na natisalohitehi katam na
samanabrahmanehi  katam  na  devatahi  katam  tayavetam papakammam katam
tvannevetassa vipakam patisamvedissasiti.
   [508] Tamenam bhikkhave yamo raja pathamam devadutam samanuyunjitva
samanuggahitva  samanubhasitva  dutiyam  devadutam samanuyunjati samanuggahati
samanubhasati  ambho  purisa  na  tvam addasa manussesu dutiyam devadutam
patubhutanti . so evamaha naddasam bhanteti . tamenam bhikkhave yamo
raja evamaha ambho purisa na tvam addasa manussesu itthim va purisam va
asitikam va navutikam va vassasatikam va jatiya jinnam gopanasivankam bhoggam
dandaparayanam pavedhamanam gacchantam aturam gatayobbanam khandadantam palitakesam
vilunam khalitamsiram valinam tilakahatagattanti . so evamaha addasam bhanteti.
Tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa tassa te vinnussa
Sato  mahallakassa  na  etadahosi  ahampi  khomhi  jaradhammo jaram
anatito  handaham  kalyanam  karomi  kayena  vacaya  manasati .
So evamaha nasakkhissam bhante pamadassam bhanteti . tamenam bhikkhave
yamo  raja  evamaha  ambho purisa pamadavataya na kalyanamakasi
kayena vacaya manasa taggha tvam ambho purisa tatha karissanti yathatam
pamattam tam kho pana te etam papakammam neva matara katam na pitara katam
na bhatara katam na bhaginiya katam na mittamaccehi katam na natisalohitehi
katam  na  samanabrahmanehi katam na devatahi katam tayavetam papakammam
katam tvannevetassa vipakam patisamvedissasiti.
   [509] Tamenam bhikkhave yamo raja dutiyam devadutam samanuyunjitva
samanuggahitva   samanubhasitva   tatiyam   devadutam   samanuyunjati
samanuggahati  samanubhasati  ambho  purisa  na  tvam  addasa manussesu
tatiyam  devadutam  patubhutanti  .  so evamaha naddasam bhanteti .
Tamenam  bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa na tvam addasa
manussesu  itthim  va purisam va abadhikam dukkhitam balhagilanam sake
muttakarise  palipannam  semanam  annehi  vutthapiyamanam  annehi
pavesiyamananti 1- . so evamaha addasam bhanteti. Tamenam bhikkhave
yamo  raja  evamaha  ambho  purisa  tassa  te vinnussa sato
mahallakassa   na   etadahosi   ahampi   khomhi  byadhidhammo
@Footnote: 1 Ma. Yu. samvesiyamanam.
Byadhim  anatito  handaham  kalyanam  karomi  kayena  vacaya
manasati  .  so evamaha nasakkhissam bhante pamadassam bhanteti .
Tamenam  bhikkhave  yamo  raja  evamaha ambho purisa pamadavataya
na  kalyanamakasi  kayena  vacaya manasa taggha tvam ambho purisa
tatha  karissanti  yathatam  pamattam  tam kho pana te etam papakammam
neva matara katam na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya katam
na  mittamaccehi  katam  na natisalohitehi katam na samanabrahmanehi
katam  na  devatahi  katam  tayavetam  papakammam  katam tvannevetassa
vipakam patisamvedissasiti.
   [510] Tamenam bhikkhave yamo raja tatiyam devadutam samanuyunjitva
samanuggahitva   samanubhasitva   catuttham   devadutam   samanuyunjati
samanuggahati  samanubhasati  ambho  purisa  na  tvam  addasa manussesu
catuttham devadutam patubhutanti. So evamaha naddasam bhanteti.
   {510.1} Tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa na tvam
addasa manussesu rajano coram agucarim gahetva vividha kammakarana
karente  kasahipi  talente vettehipi talente addhadandakehipi
talente  hatthampi  chindante  padampi  chindante  hatthapadampi
chindante  kannampi  chindante  nasampi  chindante  kannanasampi
chindante   bilangathalikampi   karonte  sankhamundikampi  karonte
rahumukhampi  karonte  jotimalikampi  karonte  hatthapajjotikampi
Karonte erakavattikampi karonte cirakavasikampi karonte eneyyakampi
karonte balisamamsikampi karonte kahapanakampi karonte kharapatacchikampi
karonte  palighaparivattikampi karonte palalapithakampi karonte tattenapi
telena osincante sunakhehipi khadapente jivantampi sule uttasente
asinapi sisam chindanteti. So evamaha addasam bhanteti.
   {510.2} Tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa tassa
te vinnussa sato mahallakassa na etadahosi ye kira bho papakani
kammani  karonti  te dittheva dhamme evarupa vividha kammakarana
kariyanti kimangam pana parattha handaham kalyanam karomi kayena vacaya
manasati. So evamaha nasakkhissam bhante pamadassam bhanteti.
   {510.3} Tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa
pamadavataya  na  kalyanamakasi  kayena  vacaya manasa taggha tvam
ambho  purisa tatha karissanti yathatam pamattam tam kho pana te etam
papakammam neva matara katam na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya
katam na mittamaccehi katam na natisalohitehi katam na samanabrahmanehi
katam na devatahi katam tayavetam papakammam katam tvannevetassa vipakam
patisamvedissasiti.
   [511] Tamenam bhikkhave yamo raja catuttham devadutam samanuyunjitva
samanubhasitva   samanuggahitva   pancamam   devadutam   samanuyunjati
Samanuggahati samanubhasati ambho purisa na tvam addasa manussesu pancamam
devadutam patubhutanti. So evamaha naddasam bhanteti.
   {511.1} Tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa
na  tvam  addasa  manussesu  itthim  va purisam va ekahamatam va
dvihamatam  va  tihamatam  va  uddhumatakam  vinilakam  vipubbakajatanti .
So evamaha addasam bhanteti.
   {511.2} Tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa
tassa  te  vinnussa  sato mahallakassa na etadahosi ahampi khomhi
maranadhammo  maranam  anatito  handaham  kalyanam  karomi  kayena
vacaya  manasati  .  so  evamaha  nasakkhissam bhante pamadassam
bhanteti.
   {511.3} Tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa
pamadavataya  na  kalyanamakasi  kayena  vacaya manasa taggha tvam
ambho  purisa tatha karissanti yathatam pamattam tam kho pana te etam
papakammam  neva  matara  katam na pitara katam na bhatara katam na
bhaginiya  katam  na  mittamaccehi  katam  na  natisalohitehi
katam  na  samanabrahmanehi  katam  na  devatahi  katam  tayavetam
papakammam   katam   tvannevetassa  vipakam  patisamvedissasiti  .
Tamenam  bhikkhave  yamo  raja  pancamam  devadutam  samanuyunjitva
samanuggahitva samanubhasitva tunhi hoti.
   [512]  Tamenam  bhikkhave  nirayapala  pancavidhabandhanam  nama
kammakaranam  karonti  tattam  ayokhilam  hatthe  gamenti tattam ayokhilam
Dutiye  hatthe gamenti tattam ayokhilam pade gamenti tattam ayokhilam
dutiye  pade  gamenti  tattam  ayokhilam majjhe urasmim gamenti .
So  tattha  dukkha  tippa  katuka  vedana vedeti na ca tava
kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [513] Tamenam bhikkhave nirayapala samvesitva kutharihi tacchanti.
Tamenam  bhikkhave  nirayapala  uddhampadam  adhosiram  gahetva  vasihi
tacchanti  .  tamenam  bhikkhave  nirayapala rathe yojetva tattaya
bhumiya   adittaya   sampajjalitaya   sanjotibhutaya  sarentipi
paccasarentipi  .  tamenam bhikkhave nirayapala mahantam angarapabbatam
adittam  sampajjalitam  sanjotibhutam  aropentipi  oropentipi .
Tametam  bhikkhave  nirayapala  uddhampadam  adhosiram  gahetva tattaya
lohakumbhiya  pakkhipanti  adittaya  sampajjalitaya  sanjotibhutaya .
So  tattha phenuddehakam paccati . so tattha phenuddehakam paccamano
sakimpi  uddham  gacchati  sakimpi adho gacchati sakimpi tiriyam gacchati .
So  tattha  dukkha  tippa  katuka  vedana vedeti na ca tava
kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [514] Tamenam bhikkhave nirayapala mahaniraye pakkhipanti . So
kho  pana bhikkhave mahanirayo catukkanno catudvaro vibhatto bhagaso
mito ayopakarapariyanto ayasa patikkujjito . tassa 1- ayomaya
bhumi  jalita  tejasa  yutta  samanta  yojanasatam  pharitva titthati
@Footnote: 1 annattha tatta ayomayatipi dissati.
Sabbada  . tassa kho pana bhikkhave mahanirayassa puratthimaya bhittiya
acci  utthahitva  pacchimaya  bhittiya  patihannati  .  pacchimaya
bhittiya  acci  utthahitva  puratthimaya  bhittiya  patihannati .
Uttaraya   bhittiya   acci   utthahitva  dakkhinaya  bhittiya
patihannati  .  dakkhinaya bhittiya acci utthahitva uttaraya bhittiya
patihannati  .  hettha  acci  utthahitva  upari patihannati uparito
acci  utthahitva  hettha  patihannati  . so tattha dukkha tippa
katuka  vedana  vedeti  na  ca tava kalam karoti yava na tam
papakammam byantihoti.
   [515] Hoti kho so bhikkhave samayo yam kadaci karahaci dighassa
addhuno  accayena  tassa  mahanirayassa  puratthimadvaram apapuriyati .
So  tattha  sighena  javena dhavati . tassa sighena javena dhavato
chavimpi  dayhati  cammampi  dayhati  mamsampi  dayhati  naharumpi dayhati
atthinipi  sampadhumayanti  ubbhatam  tadisameva  hoti . yato ca kho
so  bhikkhave  bahusampatto  hoti  atha  tam dvaram pithiyati . so
tattha  dukkha  tippa  katuka  vedana vedeti na ca tava kalam
karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [516]  Hoti  kho  so  bhikkhave samayo yam kadaci karahaci
dighassa   addhuno  accayena  tassa  mahanirayassa  pacchimadvaram
apapuriyati  .pe.  uttaradvaram  apapuriyati  .pe.  dakkhinadvaram
Apapuriyati  .  so  tattha  sighena javena dhavati . tassa sighena
javena  dhavato  chavimpi  dayhati  cammampi  dayhati  mamsampi  dayhati
naharumpi  dayhati  atthinipi sampadhumayanti ubbhatam tadisameva hoti .
Yato  ca  kho  so  bhikkhave  bahusampatto  hoti atha tam dvaram
pithiyati  .  so  tattha  dukkha tippa katuka vedana vedeti na
ca tava kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [517]  Hoti  kho  so  bhikkhave samayo yam kadaci karahaci
dighassa  addhuno  accayena  tassa  mahanirayassa  puratthimadvaram
apapuriyati . so tattha sighena javena dhavati . tassa sighena javena
dhavato  chavimpi  dayhati  cammampi  dayhati  mamsampi dayhati naharumpi
dayhati  atthinipi  sampadhumayanti  ubbhatam  tadisameva  hoti .
So tena dvarena nikkhamati . tassa kho pana bhikkhave mahanirayassa
samanantarasahitameva   mahanto   guthanirayo   .   so   tattha
patati  .  tasmim  kho  pana bhikkhave guthaniraye sucimukha pana chavim
chindanti  chavim  chetva  cammam  chindanti cammam chetva mamsam chindanti
mamsam  chetva  naharum  chindanti naharum chetva atthim chindanti atthim
chetva  atthiminjam  khadanti  .  so  tattha dukkha tippa katuka
vedana  vedeti  na ca tava kalam karoti yava na tam papakammam
byantihoti.
   [518]  Tassa kho pana bhikkhave guthanirayassa samanantarasahitameva
Mahanto  kukkulanirayo  .  so  tattha  patati . so tattha dukkha
tippa  katuka  vedana  vedeti  na ca tava kalam karoti yava
na tam papakammam byantihoti.
   [519] Tassa kho pana bhikkhave kukkulanirayassa samanantarasahitameva
mahantam simbalivanam uccam 1- yojanasamuggatam solasangulikantakam 2- adittam
sampajjalitam  sanjotibhutam  .  tam tattha aropentipi oropentipi .
So  tattha  dukkha  tippa  katuka  vedana  vedeti  na  ca
tava kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [520] Tassa kho pana bhikkhave simbalivanassa samanantarasahitameva
mahantam  asipattavanam  .  so  tattha  pavisati  . tassa vateritani
pattani  hatthampi  chindanti  padampi  chindanti  hatthapadampi chindanti
kannampi  chindanti  nasampi  chindanti  kannanasampi  chindanti .
So  tattha  dukkha  tippa  katuka  vedana vedeti na ca tava
kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [521] Tassa kho pana bhikkhave asipattavanassa samanantarasahitameva
mahati  kharodaka  nadi  .  so  tattha  patati  .  so  tattha
anusotampi  vuyhati  patisotampi  vuyhati  anusotapatisotampi vuyhati .
So  tattha  dukkha  tippa  katuka  vedana vedeti na ca tava
kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [522]  Tamenam  bhikkhave nirayapala balisena uddharitva thale
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. uddham . 2 Ma. Yu. solasangulakantakam.
Patitthapetva evamahamsu ambho purisa kim icchasiti . so evamaha
jighacchitosmi  bhanteti  .  tamenam  bhikkhave  nirayapala  tattena
ayosankuna  mukham  vivaritva  adittena  sampajjalitena sanjotibhutena
tattam  lohagulam  mukhe  pakkhipanti  adittam sampajjalitam sanjotibhutam .
So  tassa  otthampi  dayhati  mukhampi  dayhati  kanthampi  dayhati
udarampi   dayhati   antampi  antagunampi  adaya  adhobhaga
nikkhamati  .  so  tattha dukkha tippa katuka vedana vedeti na
ca tava kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
   [523]  Tamenam  bhikkhave  nirayapala evamahamsu ambho purisa
kim  icchasiti  .  so  evamaha  pipasitosmi  bhanteti . tamenam
bhikkhave  nirayapala  tattena  ayosankuna mukham vivaritva adittena
sampajjalitena  sanjotibhutena  tattam  tambaloham  mukhe  asincanti
adittam  sampajjalitam  sanjotibhutam  .  tam  tassa  otthampi  dayhati
mukhampi  dayhati  kanthampi  dayhati  udarampi  dayhati  antampi
antagunampi  adaya  adhobhaga  nikkhamati  .  so  tattha  dukkha
tippa katuka vedana vedeti na ca tava kalam karoti yava na tam
papakammam  byantihoti  . tamenam bhikkhave nirayapala puna mahaniraye
pakkhipanti.
   [524]  Bhutapubbam  bhikkhave  yamassa  ranno  etadahosi  ye
Kira  bho  loke  papakani kammani karonti te evarupa vividha
kammakarana  kariyanti  aho  vataham  manussattam  labheyyam tathagato
ca  loke  uppajjeyya  araham  sammasambuddho  tancaham  bhagavantam
payirupaseyyam so ca me bhagava dhammam deseyya tassa caham bhagavato
dhammam  ajaneyyanti  .  tam  kho  panaham  bhikkhave  nannassa
kassaci  samanassa  va  brahmanassa  va  sutva vadami apica kho
yadeva me samam natam samam dittham samam viditam tadevaham vadamiti.
   [525]  Idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato  athaparam
etadavoca sattha
     codita devadutehi      ye pamajjanti manava
     te digharattam socanti     hinakayupaga nara
     ye ca kho devadutehi      santo sappurisa idha
     codita nappamajjanti   ariyadhamme kudacanam
     upadane bhayam disva    jatimaranasambhave
     anupada vimuccanti     jatimaranasankhaye
     te khemappatta sukhino   ditthadhammabhinibbuta
     sabbaverabhayatita       sabbadukkham upaccagunti.
         Devadutasuttam nitthitam dasamam.
          Sunnatavaggo tatiyo.
            -------
            Tassuddanam
         anuttaro sunnatabbhutadhammo
          bakkulaviravaro mahinamo
          anuruddhakilesampajjahanta
          panditabhumi devaduto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 334-347. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=504&items=22&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=504&items=22&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=504&items=22&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=504&items=22&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=504              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4252              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4252              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :