ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
         Suttantapiṭake saṃyuttanikāyassa
           dutiyo bhāgo
            ------
            nidānavaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Abhisamayasaṃyuttaṃ
            -------
           buddhavaggo paṭhamo
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  paṭiccasamuppādaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [2]  Bhagavā  etadavoca  katamo ca bhikkhave paṭiccasamuppādo
avijjāpaccayā   bhikkhave   saṅkhārā   saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā
phasso   phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
Jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti  .  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti .
Ayaṃ vuccati bhikkhave paṭiccasamuppādo.
   [3]  Avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho
nāmarūpanirodhā   saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā  phassanirodho
phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho taṇhānirodhā
upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā jātinirodho
jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti .
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti . idamavoca
bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ  abhinandunti .
Paṭhamaṃ.
   [4] Sāvatthiyaṃ viharati ... paṭiccasamupādaṃ vo bhikkhave desissāmi
vibhajissāmi  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [5]  Bhagavā  etadavoca  katamo ca bhikkhave paṭiccasamuppādo
avijjāpaccayā   bhikkhave   saṅkhārā   saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā
phasso   phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
Jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [6]  Katamañca bhikkhave jarāmaraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi  sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā
āyuno  saṃhāni  indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati jarā . katamañca
bhikkhave maraṇaṃ 1-2- tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā
cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo
kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassa upacchedo 3- idaṃ vuccati maraṇaṃ.
Iti ayañca jarā idaṃ ca maraṇaṃ idaṃ vuccati bhikkhave jarāmaraṇaṃ.
   [7] Katamā ca bhikkhave jāti . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi  sattanikāye  jāti  sañjāti  okkanti  nibbatti  abhinibbatti
khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati bhikkhave jāti.
   [8]  Katamo  ca  bhikkhave  bhavo . tayome bhikkhave bhavā
kāmabhavo rūpabhavo arūpabhavo ayaṃ vuccati bhikkhave bhavo.
   [9]  Katamañca  bhikkhave  upādānaṃ  cattārīmāni  bhikkhave
upādānāni    kāmupādānaṃ    diṭṭhupādānaṃ   sīlabbattupādānaṃ
attavādupādānaṃ idaṃ vuccati bhikkhave upādānaṃ.
   [10] Katamā ca bhikkhave taṇhā . chayime bhikkhave taṇhākāyā
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā ayaṃ vuccati bhikkhave taṇhā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. idaṃ pāṭhatyaṃ natthi .  2 Yu. yaṃ .  3 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi.
@4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [11] Katamā ca bhikkhave vedanā. Chayime bhikkhave vedanākāyā
cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā  ghānasamphassajā
vedanā jivhāsamphassajā vedanā kāyasamphassajā vedanā manosamphassajā
vedanā ayaṃ vuccati bhikkhave vedanā.
   [12] Katamo ca bhikkhave phasso . chayime bhikkhave phassakāyā
cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghānasamphasso   jivhāsamphasso
kāyasamphasso manosamphasso ayaṃ vuccati bhikkhave phasso.
   [13]  Katamañca  bhikkhave saḷāyatanaṃ . cakkhvāyatanaṃ sotāyatanaṃ
ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  manāyatanaṃ  idaṃ  vuccati bhikkhave
saḷāyatanaṃ.
   [14]  Katamañca  bhikkhave nāmarūpaṃ . vedanā saññā cetanā
phasso  manasikāro  idaṃ  vuccati  nāmaṃ  .  cattāro  mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  idaṃ  vuccati  rūpaṃ  .  iti
idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccati bhikkhave nāmarūpaṃ.
   [15]  Katamañca bhikkhave viññāṇaṃ chayime bhikkhave viññāṇakāyā
cakkhuviññāṇaṃ    sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ idaṃ vuccati bhikkhave viññāṇaṃ.
   [16] Katame ca bhikkhave saṅkhārā tayome bhikkhave saṅkhārā
kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro  cittasaṅkhāro  ime  vuccanti  bhikkhave
saṅkhārā.
   [17]  Katamā  ca  bhikkhave avijjā yaṃ kho bhikkhave dukkhe
aññāṇaṃ   dukkhasamudaye   aññāṇaṃ   dukkhanirodhe   aññāṇaṃ
dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  aññāṇaṃ  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
avijjā . iti kho bhikkhave avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ .pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [18]  Avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Dutiyaṃ.
   [19]  Sāvatthiyaṃ  viharati  ...  micchāpaṭipadañca vo bhikkhave
desissāmi   sammāpaṭipadañca   taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [20]  Bhagavā  etadavoca  katamā  ca bhikkhave micchāpaṭipadā
avijjāpaccayā  bhikkhave  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti 1- . ayaṃ vuccati
bhikkhave micchāpaṭipadā.
   [21]  Katamā  ca  bhikkhave  sammāpaṭipadā  avijjāya tveva
asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodho
.pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa nirodho hoti . ayaṃ
vuccati bhikkhave sammāpaṭipadāti. Tatiyaṃ.
   [22] Sāvatthiyaṃ viharati ... vipassissa bhikkhave bhagavato arahato
@Footnote: 1 Yu. itisaddo dissati.
Sammāsambuddhassa  pubbeva  sambodhā  anabhisambuddhassa  bodhisattasseva
sato etadahosi kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno jāyati ca jiyyati ca
miyyati  ca cavati ca upapajjati ca atha ca panimassa dukkhassa nissaraṇaṃ
nappajānāti  jarāmaraṇassa  kudassu 1- nāma imassa dukkhassa nissaraṇaṃ
paññāyissati jarāmaraṇassāti.
   [23]  Atha  kho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu  kho  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti  kiṃpaccayā  jarāmaraṇanti .
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  jātiyā  kho  sati jarāmaraṇaṃ hoti jātipaccayā
jarāmaraṇanti.
   {23.1}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati jāti hoti kiṃpaccayā jātīti . atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
bhave kho sati jāti hoti bhavapaccayā jātīti.
   {23.2}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati bhavo hoti kiṃpaccayā bhavoti . atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
upādāne kho sati bhavo hoti upādānapaccayā bhavoti.
   {23.3}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu  kho  sati  upādānaṃ  hoti  kiṃpaccayā  upādānanti .
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā
ahu    paññāya    abhisamayo    taṇhāya   kho   sati
@Footnote: 1 Ma. kudāssa. evamuparipi.
Upādānaṃ hoti taṇhāpaccayā upādānanti.
   {23.4} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati taṇhā hoti kiṃpaccayā taṇhāti. Atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  vedanāya
kho sati taṇhā hoti vedanāpaccayā taṇhāti.
   {23.5} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati vedanā hoti kiṃpaccayā vedanāti. Atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya abhisamayo phasse kho sati
vedanā hoti phassapaccayā vedanāti.
   {23.6} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati phasso hoti kiṃpaccayā phassoti. Atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  saḷāyatane
kho sati phasso hoti saḷāyatanapaccayā phassoti.
   {23.7} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati saḷāyatanaṃ hoti kiṃpaccayā saḷāyatananti . Atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
nāmarūpe kho sati saḷāyatanaṃ hoti nāmarūpapaccayā saḷāyatananti.
   {23.8}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu  kho  sati  nāmarūpaṃ hoti kiṃpaccayā nāmarūpanti .  atha
kho   bhikkhave   vipassissa   bodhisattassa   yonisomanasikārā
ahu   paññāya   abhisamayo   viññāṇe  kho  sati  nāmarūpaṃ
Hoti viññāṇapaccayā nāmarūpanti.
   {23.9}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati viññāṇaṃ hoti kiṃpaccayā viññāṇanti. Atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
saṅkhāre kho sati viññāṇaṃ hoti saṅkhārapaccayā viññāṇanti.
   {23.10}  Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati saṅkhārā honti kiṃpaccayā saṅkhārāti . atha kho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
abhisamayo avijjāya kho sati saṅkhārā honti avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   {23.11}  Iti  hidaṃ  avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ .pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti .
Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi āloko udapādi.
   [24]  Atha  kho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati jarāmaraṇaṃ na hoti kissa nirodhā jarāmaraṇanirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  jātiyā  kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti
jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti.
{24.1}   Atha   kho   bhikkhave   vipassissa   bodhisattassa
etadahosi   kimhi   nu   kho   asati   jāti   na
Hoti  kissa  nirodhā  jātinirodhoti . atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa   yonisomanasikārā   ahu   paññāya   abhisamayo
bhave kho asati jāti na hoti bhavanirodhā jātinirodhoti [1]-.
   {24.2}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati bhavo na hoti kissa nirodhā bhavanirodhoti. Atha kho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
abhisamayo upādāne kho asati bhavo na hoti upādānanirodhā bhavanirodhoti.
   {24.3}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati upādānaṃ na hoti kissa nirodhā upādānanirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  taṇhāya  kho  asati  upādānaṃ  na  hoti
taṇhānirodhā upādānanirodhoti.
   {24.4}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati taṇhā na hoti kissa nirodhā taṇhānirodhoti.
Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo vedanāya kho asati taṇhā na hoti vedanānirodhā taṇhānirodhoti.
   {24.5}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati vedanā na hoti kissa nirodhā vedanānirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā
ahu  paññāya  abhisamayo  phasse  kho  asati  vedanā  na  hoti
@Footnote: 1 Yu. hoti.
Phassanirodhā vedanānirodhoti.
   {24.6} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati phasso na hoti kissa nirodhā phassanirodhoti. Atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
saḷāyatane kho asati phasso na hoti saḷāyatananirodhā phassanirodhoti.
   {24.7} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati saḷāyatanaṃ na hoti kissa nirodhā saḷāyatananirodhoti. Atha
kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo  nāmarūpe  kho  asati  saḷāyatanaṃ na hoti nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodhoti.
   {24.8}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati nāmarūpaṃ na hoti kissa nirodhā nāmarūpanirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  viññāṇe  kho  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti
viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti.
   {24.9} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati viññāṇaṃ na hoti kissa nirodhā viññāṇanirodhoti. Atha
kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo  saṅkhāre 1- kho asati viññāṇaṃ na hoti saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodhoti.
   {24.10}  Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati saṅkhārā na honti kissa nirodhā saṅkhāranirodhoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅkhāresu.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho  asati  saṅkhārā  na  honti
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   {24.11} Iti hīdaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hoti 1- . nirodho nirodhoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ upādi paññā udapādi
vijjā upādi āloko udapādīti. Catutthaṃ.
   [25] Sattannaṃpi buddhānaṃ evaṃ vitthāretabbo 2- .  sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa ... vessabhussa bhikkhave
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa ... kakusandhassa bhikkhave bhagavato
arahato sammāsambuddhassa ... konāgamanassa bhikkhave bhagavato arahato
sammāsambuddhassa  ...  kassapassa  bhikkhave  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa ....
   [26]  Pubbeva  me  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi  kicchaṃ  vatāyaṃ  loko  āpanno
jāyati ca jiyyati ca miyyati ca cavati ca upapajjati ca atha ca panimassa
dukkhassa   nissaraṇaṃ   nappajānāti  jarāmaraṇassa  kudassu  nāma
imassa dukkhassa nissaraṇaṃ paññāyissati jarāmaraṇassāti.
   {26.1}   Tassa   mayhaṃ   bhikkhave  etadahosi  kimhi
nu    kho    sati    jarāmaraṇaṃ    hoti    kiṃpaccayā
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati .  2 Yu. peyyālo.
Jarāmaraṇanti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo  jātiyā  kho  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti  jātipaccayā
jarāmaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi nu kho
sati jāti hoti .pe. Bhavo ... Upādānaṃ ... Taṇhā ... Vedanā ...
Phasso ... saḷāyatanaṃ ... nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhārā honti
kiṃpaccayā  saṅkhārāti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā
ahu  paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho  sati  saṅkhārā  honti
avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   {26.2} Iti hidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ
.pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti . samudayo
samudayoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [27]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi kimhi nu kho asati
jarāmaraṇaṃ  na  hoti  kissa  nirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  tassa
mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo jātiyā
kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti  jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu  kho asati jāti na
hoti .pe. Bhavo ... Upādānaṃ ... Taṇhā ... Vedanā ... Phasso ...
Saḷāyatanaṃ ... nāmarūpaṃ ... viññāṇaṃ ... saṅkhārā na honti kissa
nirodhā  saṅkhāranirodhoti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave yonisomanasikārā
Ahu  paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho asati saṅkhārā na honti
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   {27.1} Iti hidaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hoti . nirodho nirodhoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādīti. Dasamaṃ.
          Buddhavaggo paṭhamo.
           Tassa uddānaṃ bhavati
        desanāvibhaṅgaṃ paṭipadañca 1-
        vipassī sikhī ca vessabhū
        kakusandho konāgamano ca 2- kassapo
        mahāsakyamunī 3- ca gotamoti 4-.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. desanāvibhaṅgapaṭipadā ca. Yu. ... paṭipadā ca .  2 Ma. Yu. casaddo natthi .
@3 Ma. Yu. mahāsakyamuni .  4 Yu. gotamanti.
          Āhāravaggo dutiyo
   [28]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa ārāme . cattārome bhikkhave āhārā
bhūtānaṃ  vā  sattānaṃ  ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya . katame
cattāro  .  kavaḷīkāro 1- āhāro oḷāriko vā sukhumo vā
phasso  dutiyo  manosañcetanā  tatiyā  viññāṇaṃ  catutthaṃ .
Ime  kho  bhikkhave cattāro āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ ṭhitiyā
sambhavesīnaṃ vā anuggahāya.
   [29] Ime ca 2- bhikkhave cattāro āhārā kiṃnidānā kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  ime  cattāro  āhārā  taṇhānidānā
taṇhāsamudayā  taṇhājātikā  taṇhāpabhavā  .  taṇhā cāyaṃ bhikkhave
kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  taṇhā vedanānidānā
vedanāsamudayā vedanājātikā vedanāpabhavā . vedanā cāyaṃ bhikkhave
kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  vedanā  phassanidānā
phassasamudayā  phassajātikā  phassapabhavā  .  phasso  cāyaṃ  bhikkhave
kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  . phasso saḷāyatananidāno
saḷāyatanasamudayo  saḷāyatanajātiko  saḷāyatanapabhavo  .  saḷāyatanañcidaṃ
bhikkhave  kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ . saḷāyatanaṃ nāmarūpanidānaṃ
nāmarūpasamudayaṃ  nāmarūpajātikaṃ  nāmarūpapabhavaṃ  .  nāmarūpañcidaṃ  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. kabaḷīkāro. Yu. kabaḷiṃkāro. evamuparipi .  2 Ma. casaddo natthi.
Kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  .  nāmarūpaṃ  viññāṇanidānaṃ
viññāṇasamudayaṃ   viññāṇajātikaṃ   viññāṇapebhavaṃ   .  viññāṇañcidaṃ
bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ . viññāṇaṃ saṅkhāranidānaṃ
saṅkhārasamudayaṃ  saṅkhārajātikaṃ  saṅkhārapabhavaṃ  .  saṅkhārā  cime
bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  saṅkhārā
avijjānidānā avijjāsamudayā avijjājātikā avijjāpabhavā.
   {29.1} Iti kho bhikkhave avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ .pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [30]  Avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Paṭhamaṃ.
   [31] Sāvatthiyaṃ viharati ... Cattārome bhikkhave āhārā bhūtānaṃ
vā sattānaṃ ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya . katame cattāro.
Kavaḷīkāro  āhāro  oḷāriko  vā  sukhumo  vā phasso dutiyo
manosañcetanā  tatiyā  viññāṇaṃ  catutthaṃ  .  ime  kho  bhikkhave
cattāro  āhārā  bhūtānaṃ  vā  sattānaṃ  ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā
anuggahāyāti.
   [32] Evaṃ vutte āyasmā moliyaphagguno bhagavantaṃ etadavoca
ko  nu  kho  bhante  viññāṇāhāraṃ  āhāretīti  . no kallo
pañhoti  bhagavā  avoca  āhāretīti  ahaṃ  na vadāmi āhāretīti
Cāhaṃ  vadeyyaṃ  tatrassa  kallo  pañho  ko  nu  kho  bhante
āhāretīti  evañcāhaṃ  na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo
evaṃ  puccheyya  kissa  nu  kho  bhante  viññāṇāhāroti  esa
kallo   pañho   tatra   kallaṃ  veyyākaraṇaṃ  viññāṇāhāro
āyatiṃ punabbhavābhinibbattiyā [1]- tasmiṃ bhūte sati saḷāyatanaṃ saḷāyatanapaccayā
phassoti.
   [33]  Ko  nu  kho bhante phusatīti . no kallo pañhoti
bhagavā  avoca  phusatīti  ahaṃ  na  vadāmi  phusatīti  cāhaṃ  vadeyyaṃ
tatrassa  kallo  pañho  ko  nu  kho  bhante phusatīti evañcāhaṃ
na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ  puccheyya  kiṃpaccayā
nu  kho  bhante  phassoti  esa  kallo  pañho  tatra  kallaṃ
veyyākaraṇaṃ saḷāyatanapaccayā phasso phassapaccayā vedanāti.
   [34] Ko nu kho bhante vedayatīti 2- . No kallo pañhoti
bhagavā  avoca  vedayatīti  ahaṃ  na vadāmi vedayatīti cāhaṃ vadeyyaṃ
tatrassa  kallo  pañho  ko  nu kho bhante vedayatīti evañcāhaṃ
na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ  puccheyya  kiṃpaccayā
nu  kho  bhante  vedanāti  esa  kallo  pañho  tatra  kallaṃ
veyyākaraṇaṃ phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā taṇhāti.
   [35] Ko nu kho bhante taṇhīyatīti 3- . No kallo pañhoti
bhagavā  avoca  taṇhīyatīti  ahaṃ  na  vadāmi  taṇhīyatīti  cāhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccayo. 2 Yu. vediyatīti. evamuparipi.
@3 Ma. Yu. tassatīti. evamuparipi.
Vadeyyaṃ  tatrassa  kallo  pañho  ko  nu  kho bhante taṇhīyatīti
evañcāhaṃ  na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ puccheyya
kiṃ  paccayā  nu  kho  bhante  taṇhāti  esa  kallo  pañho
tatra  kallaṃ  veyyākaraṇaṃ  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānanti.
   [36] Ko nu kho bhante upādiyatīti . no kallo pañhoti
bhagavā  avoca  upādiyatīti  ahaṃ  na  vadāmi  upādiyatīti  cāhaṃ
vadeyyaṃ  tatrassa  kallo  pañho  ko  nu kho bhante upādiyatīti
evañcāhaṃ  na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ puccheyya
kiṃpaccayā  nu  kho  bhante  upādānanti  esa  kallo  pañho
tatra  kallaṃ  veyyākaraṇaṃ  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā
bhavoti   .pe.   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [37]  Channaṃ  tveva  phagguna phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
phassanirodho  phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho
taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā   bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā   nirujjhanti   .   evametassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Dutiyaṃ.
   [38] Sāvatthiyaṃ viharati ... ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
Brāhmaṇā  vā  jarāmaraṇaṃ  nappajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ nappajānanti
jarāmaraṇanirodhaṃ     nappajānanti     jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
nappajānanti  . jātiṃ .pe. bhavaṃ ... upādānaṃ ... taṇhaṃ ...
Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhāre
nappajānanti  saṅkhārasamudayaṃ  nappajānanti  saṅkhāranirodhaṃ  nappajānanti
saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .  na mete bhikkhave samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  samaṇesu  vā  samaṇasammatā brāhmaṇesu vā
brāhmaṇasammatā  na  ca  pana  te  āyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā
brāhmaññatthaṃ  1-  vā  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharanti.
   [39] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ   pajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ
pajānanti  jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  jātiṃ  .pe.
Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ
...  viññāṇaṃ  ...  saṅkhāre  pajānanti  saṅkhārasamudayaṃ pajānanti
saṅkhāranirodhaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .
Te khome bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu ceva samaṇasammatā
brāhmaṇesu  ca  brāhmaṇasammatā te ca panāyasmanto sāmaññatthañca
brāhmaññatthañca  diṭṭheva  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharantīti. Tatiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmaññatthaṃ. evamuparipi.
   [40] Sāvatthiyaṃ viharati ... ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  ime  dhamme  nappajānanti imesaṃ dhammānaṃ samudayaṃ
nappajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ  nappajānanti  imesaṃ dhammānaṃ
nirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .  katame  dhamme  nappajānanti
katamesaṃ  dhammānaṃ  samudayaṃ  nappajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ
nappajānanti katamesaṃ dhammānaṃ nirodhagāminīpaṭipadaṃ nappajānanti.
   {40.1}  Jarāmaraṇaṃ  nappajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  nappajānanti
jarāmaraṇanirodhaṃ     nappajānanti     jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
nappajānanti . Jātiṃ .pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ...
Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhāre nappajānanti
saṅkhārasamudayaṃ    nappajānanti    saṅkhāranirodhaṃ    nappajānanti
saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .  ime  dhamme nappajānanti
imesaṃ  dhammānaṃ  samudayaṃ  nappajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ
nappajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti .
Na mete bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu vā samaṇasammatā
brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  na  ca  pana  te āyasmanto
sāmaññatthaṃ  vā  brāhmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva  dhamme sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [41] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
ime  dhamme  pajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  samudayaṃ pajānanti imesaṃ
Dhammānaṃ  nirodhaṃ  pajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhagāminīpaṭipadaṃ
pajānanti  .  katame  dhamme  pajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ samudayaṃ
pajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ  pajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ
nirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  jarāmaraṇaṃ  pajānanti jarāmaraṇasamudayaṃ
pajānanti   jarāmaraṇanirodhaṃ   pajānanti   jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
pajānanti . jātiṃ .pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ...
Phassaṃ ... saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhāre pajānanti
saṅkhārasamudayaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodhaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodha-
gāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  ime dhamme pajānanti imesaṃ dhammānaṃ
samudayaṃ  pajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ nirodhaṃ pajānanti imesaṃ dhammānaṃ
nirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  te  khome  bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  samaṇesu  ceva  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  ca
brāhmaṇasammatā   te   ca   panāyasmanto   sāmaññatthañca
brāhmaññatthañca   diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharantīti. Catutthaṃ.
   [42] Sāvatthiyaṃ viharati ... Atha kho āyasmā kaccānagotto 1-
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā kaccānagotto
bhagavantaṃ  etadavoca  sammādiṭṭhi  sammādiṭṭhīti  bhante  vuccati
kittāvatā nu kho bhante sammādiṭṭhi hotīti.
@Footnote: 1 Yu. kaccāyanagotto. evamuparipi.
   [43]  Dvayanissito  khoyaṃ  kaccāna  1-  loko yebhuyyena
atthitañceva  natthitañca  . lokasamudayaṃ ca 2- kho kaccāna yathābhūtaṃ
sammappaññāya  passato  yā  loke  natthitā  sā  na  hoti .
Lokanirodhaṃ  kho  kaccāna  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  yā
loke  atthitā  sā na hoti . upāyupādānābhinivesavinibandho 3-
khvāyaṃ  kaccāna  loko  yebhuyyena  tañcāyaṃ upāyupādānaṃ cetaso
adhiṭṭhānaṃ  abhinivesānusayaṃ  na upeti na upādiyati nādhiṭṭhāti attā
meti  .  dukkhameva  uppajjamānaṃ  uppajjati  dukkhaṃ  nirujjhamānaṃ
nirujjhatīti  na  kaṅkhati  na  vicikicchati  . aparappaccayā ñāṇamevassa
ettha hoti. Ettāvatā kho kaccāna sammādiṭṭhi hoti.
   [44]  Sabbamatthīti kho kaccāna ayameko anto sabbaṃ natthīti
ayaṃ  dutiyo  anto . ete te kaccāna ubho ante anupagamma
majjhena  tathāgato  dhammaṃ  deseti  avijjāpaccayā  saṅkhārā
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo  hoti . avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Pañcamaṃ.
   [45] Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Yu. kaccāyana. evamuparipi .  2 Ma. Yu. casaddo natthi. 3 Ma. upayupā ....
Dhammakathiko  dhammakathikoti  bhante  vuccati  kittāvatā nu kho bhante
dhammakathiko hotīti.
   [46]  Jarāmaraṇassa  ce  bhikkhu nibbidāya virāgāya nirodhāya
dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  . jarāmaraṇassa
ce  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti
dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ vacanāya . jarāmaraṇassa ce bhikkhu
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto hoti diṭṭhadhammanibbānappatto
bhikkhūti alaṃ vacanāya.
   {46.1} Jātiyā ce bhikkhu .pe. Bhavassa ce bhikkhu ... Upādānassa
ce bhikkhu ... Taṇhāya ce bhikkhu ... Vedanāya ce bhikkhu ... Phassassa ce
bhikkhu ... Saḷāyatanassa ce bhikkhu ... Nāmarūpassa ce bhikkhu ... Viññāṇassa
ce bhikkhu ... saṅkhārānañce bhikkhu ... Avijjāya ce bhikkhu nibbidāya
virāgāya nirodhāya dhammaṃ deseti dhammakathiko bhikkhūti alaṃ vacanāya .
Avijjāya  ce  bhikkhu  nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti
dhammānudhammapaṭipanno bhikkhūti alaṃ vacanāya . avijjāya ce bhikkhu nibbidā
virāgā  nirodhā  anupādā  vimutto  hoti  diṭṭhadhammanibbānappatto
bhikkhūti alaṃ vacanāyāti. Chaṭṭhaṃ.
   [47] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya rājagahe 1- piṇḍāya pāvisi . addasā kho acelo
@Footnote: 1 Ma. Yu. rājagahaṃ.
Kassapo  bhagavantaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   [48] Ekamantaṃ ṭhito kho acelo kassapo bhagavantaṃ etadavoca
puccheyyāma  mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ kañcideva 1- desaṃ sace no bhavaṃ
gotamo  okāsaṃ  karoti  pañhassa  veyyākaraṇāyāti  . akālo
kho  tāva  kassapa  pañhassa  antaragharaṃ  paviṭṭhamhāti  .  dutiyaṃpi
kho  acelo  kassapo  bhagavantaṃ  etadavoca  puccheyyāma  mayaṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  kañcideva  desaṃ  sace  no bhavaṃ gotamo okāsaṃ
karoti  pañhassa  veyyākaraṇāyāti  .  akālo  kho tāva kassapa
pañhassa   antaragharaṃ  paviṭṭhamhāti  .  tatiyaṃpi  kho  .pe.
Paviṭṭhamhāti.
   [49]  Evaṃ  vutte acelo kassapo bhagavantaṃ etadavoca na
kho  pana  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  bahudeva  pucchitukāmāti  . puccha
kassapa  yadākaṅkhasīti  . kiṃ nu kho bho gotama sayaṃkataṃ dukkhanti .
Mā  hevaṃ  kassapāti bhagavā avoca . kiṃ pana bho gotama parakataṃ
dukkhanti  .  mā  hevaṃ  kassapāti  bhagavā avoca . kiṃ nu kho
bho  gotama  sayaṃkatañca  parakatañca  dukkhanti . mā hevaṃ kassapāti
bhagavā  avoca  .  kiṃ pana bho gotama asayaṃkāraṃ aparakāraṃ adhicca
samuppannaṃ  dukkhanti  .  mā  hevaṃ kassapāti bhagavā avoca . kiṃ
@Footnote: 1 Yu. kiñcideva. evamuparipi.
Nu  kho  bho gotama natthi dukkhanti . na kho kassapa natthi dukkhaṃ
atthi  kho  kassapa  dukkhanti  .  tenahi  bhavaṃ  gotamo dukkhaṃ na
jānāti  na  passatīti  .  na khvāhaṃ kassapa dukkhaṃ na jānāmi na
passāmi  jānāmi  khvāhaṃ  kassapa  dukkhaṃ  passāmi  khvāhaṃ  kassapa
dukkhanti.
   {49.1} Kiṃ nu kho bho gotama sayaṃkataṃ dukkhanti iti puṭṭho samāno
mā  hevaṃ  kassapāti  vadesi  kiṃ pana bho gotama parakataṃ dukkhanti
iti  puṭṭho  samāno  mā hevaṃ kassapāti vadesi kiṃ nu kho bho
gotama  sayaṃkatañca  parakatañca  dukkhanti  iti  puṭṭho  samāno  mā
hevaṃ  kassapāti  vadesi  kiṃ  pana  bho gotama asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca  samuppannaṃ  dukkhanti  iti  puṭṭho  samāno  mā  hevaṃ
kassapāti  vadesi kiṃ nu kho bho gotama natthi dukkhanti iti puṭṭho
samāno  na  kho  kassapa  natthi  dukkhaṃ atthi kho kassapa dukkhanti
vadesi  tenahi  bhavaṃ  gotamo  dukkhaṃ  na jānāti na passatīti iti
puṭṭho  samāno  na  khvāhaṃ  kassapa dukkhaṃ na jānāmi na passāmi
jānāmi  khvāhaṃ  kassapa  dukkhaṃ  passāmi  khvāhaṃ  kassapa  dukkhanti
vadesi  ācikkhatu  ca  me  bhante  bhagavā dukkhaṃ desetu ca me
bhante bhagavā dukkhanti.
   [50] So karoti so paṭisaṃvedayatīti kho kassapa ādito sato
sayaṃkataṃ  dukkhanti  iti  vadaṃ  sassataṃ etaṃ pareti . añño karoti
añño  paṭisaṃvedayatīti  kho  kassapa  vedanābhitunnassa  sato  parakataṃ
Dukkhanti iti vadaṃ ucchedaṃ etaṃ pareti . ete te kassapa ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathāgato  dhammaṃ deseti avijjāpaccayā
saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti . avijjāya tveva asesavirāganirodhā
saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodho  .pe.  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [51]  Evaṃ  vutte  acelo  kassapo  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  .pe. cakkhumanto rūpāni dakkhantīti 1- evameva
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ  bhante  bhagavato
santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti .
   {51.1}  Yo  kho kassapa aññatitthiyapubbo imasmiṃ dhammavinaye
ākaṅkhati  pabbajjaṃ ākaṅkhati upasampadaṃ so cattāro māse parivasati
catunnaṃ  māsānaṃ  accayena  parivutthaparivāsaṃ  2- āraddhacittā bhikkhū
ākaṅkhamānā  3-  pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāya  apica
mayā puggalavemattatā vinītāti 4-.
   {51.2} Sace bhante aññatitthiyapubbā imasmiṃ dhammavinaye ākaṅkhantā
pabbajjaṃ  ākaṅkhantā  upasampadaṃ  cattāro  māse parivasanti catunnaṃ
māsānaṃ  accayena  parivutthaparivāse āraddhacittā bhikkhū ākaṅkhamānā
pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāya  ahaṃ  cattāri  vassāni
@Footnote: 1 Yu. dakkhintīti. evamuparipi .  2-3 Ma. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi. evamuparipi.
@4 Ma. Yu. viditāti.
Parivasissāmi  catunnaṃ  vassānaṃ  accayena parivutthaparivāsaṃ āraddhacittā
bhikkhū pabbājentu upasampādentu bhikkhubhāvāyāti.
   [52]  Alattha kho acelo kassapo bhagavato santike pabbajjaṃ
alattha  upasampadaṃ  .  acirūpasampanno  ca  panāyasmā  kassapo
eko  vūpakaṭṭho  appamatto ātāpī pahitatto viharanto nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  ca
panāyasmā kassapo arahaṃ ahosīti. Sattamaṃ.
   [53] Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho timbarukkho 1- paribbājako
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [54]  Ekamantaṃ nisinno kho timbarukkho paribbājako bhagavantaṃ
etadavoca  kiṃ  nu  kho  bho  gotama  sayaṃkataṃ sukhadukkhanti . mā
hevaṃ  timbarukkhāti  bhagavā  avoca  . kiṃ pana bho gotama parakataṃ
sukhadukkhanti  . mā hevaṃ timbarukkhāti bhagavā avoca . kiṃ nu kho
bho  gotama  sayaṃkatañca  parakatañca  sukhadukkhanti  .  mā  hevaṃ
timbarukkhāti bhagavā avoca . kiṃ pana bho gotama asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca  samuppannaṃ  sukhadukkhanti  .  mā  hevaṃ  timbarukkhāti bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. timbaruko. evamuparipi.
Avoca  .  kiṃ  nu  kho bho gotama natthi sukhadukkhanti . na kho
timbarukkha  natthi  sukhadukkhaṃ  atthi  kho  timbarukkha  sukhadukkhanti .
Tenahi  bhavaṃ gotamo sukhadukkhaṃ na jānāti na passatīti . na khvāhaṃ
timbarukkha  sukhadukkhaṃ na jānāmi na passāmi jānāmi khvāhaṃ timbarukkha
sukhadukkhaṃ passāmi khvāhaṃ timbarukkha sukhadukkhanti.
   {54.1} Kiṃ nu kho bho gotama sayaṃkataṃ sukhadukkhanti iti puṭṭho
samāno  mā  hevaṃ timbarukkhāti vadesi kiṃ pana bho gotama parakataṃ
sukhadukkhanti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ timbarukkhāti vadesi kiṃ nu
kho  bho gotama sayaṃkatañca parakatañca sukhadukkhanti iti puṭṭho samāno
mā  hevaṃ  timbarukkhāti  vadesi  kiṃ  pana  bho  gotama asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  sukhadukkhanti  iti  puṭṭho samāno mā
hevaṃ  timbarukkhāti  vadesi kiṃ nu kho bho gotama natthi sukhadukkhanti
iti  puṭṭho  samāno  na  kho timbarukkha natthi sukhadukkhaṃ atthi kho
timbarukkha  sukhadukkhanti  vadesi  tenahi  bhavaṃ  gotamo  sukhadukkhaṃ
na  jānāti  na  passatīti iti puṭṭho samāno na khvāhaṃ timbarukkha
sukhadukkhaṃ  na  jānāmi na passāmi jānāmi khvāhaṃ timbarukkha sukhadukkhaṃ
passāmi  khvāhaṃ  timbarukkha sukhadukkhanti vadesi ācikkhatu ca me bhavaṃ
gotamo sukhadukkhaṃ desetu ca me bhavaṃ gotamo sukhadukkhanti.
   [55] Sā vedanā so vedayatīti kho timbarukkha ādito sato
sayaṃkataṃ sukhadukkhanti evañcāhaṃ 1- na vadāmi . aññā vedanā añño
@Footnote: 1 Ma. Yu. evampāhaṃ. evamuparipi.
Vedayatīti  kho  timbarukkha  vedanābhitunnassa  sato parakataṃ sukhadukkhanti
evañcāhaṃ na vadāmi . ete te timbarukkha ubho ante anupagamma
majjhena tathāgato dhammaṃ deseti avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa
samudayo  hoti . avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [56] Evaṃ vutte timbarukkho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  esāhaṃ
bhante  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti. Aṭṭhamaṃ.
   [57] Sāvatthiyaṃ viharati ... avijjānīvaraṇassa bhikkhave bālassa
taṇhāya  saṃyuttassa  1-  evamayaṃ  kāyo samudāgato iti ayañceva
kāyo  bahiddhā  ca  nāmarūpaṃ  itthetaṃ  dvayaṃ dvayaṃ paṭicca phasso
saḷevāyatanāni  yehi  phuṭṭho  bālo  sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedayati etesaṃ
vā  aññatarena  .  avijjānīvaraṇassa  bhikkhave  paṇḍitassa  taṇhāya
saṃyuttassa  evamayaṃ  kāyo samudāgato iti ayañceva kāyo bahiddhā
ca  nāmarūpaṃ itthetaṃ dvayaṃ dvayaṃ paṭicca phasso saḷevāyatanāni yehi
phuṭṭho paṇḍito sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedayati etesaṃ vā aññatarena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sampayuttassa. evamuparipi.
   [58] Tatra bhikkhave ko viseso ko adhippāyaso 1- kinnānākaraṇaṃ
paṇḍitassa  bālenāti . bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā bhagavaṃnettikā
bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  me  bhante  bhagavantaṃyeva  paṭibhātu
etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā bhikkhū dhāressantīti .
Tenahi  bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [59]  Bhagavā etadavoca yāya ca bhikkhave avijjāya nivutassa
bālassa  yāya  ca  taṇhāya  saṃyuttassa ayaṃ kāyo samudāgato sā
ceva  avijjā  bālassa  appahīnā  sā  ca taṇhā aparikkhīṇā taṃ
kissa  hetu  na  hi  bhikkhave  bālo  acari  brahmacariyaṃ  sammā
dukkhakkhayāya  tasmā  bālo  kāyassa  bhedā  kāyūpago hoti so
kāyūpago  samāno  na  parimuccati  jātiyā jarāya maraṇena sokehi
paridevehi  dukkhehi domanassehi upāyāsehi na parimuccati dukkhasmāti
vadāmi.
   {59.1} Yāya ca bhikkhave avijjāya nivutassa paṇḍitassa yāya ca
taṇhāya  saṃyuttassa  ayaṃ  kāyo  samudāgato  sā  ceva  avijjā
paṇḍitassa  pahīnā  sā  ca  taṇhā parikkhīṇā taṃ kissa hetu acari
bhikkhave  paṇḍito  brahmacariyaṃ  sammā  dukkhakkhayāya  tasmā paṇḍito
kāyassa  bhedā  na  kāyūpago  hoti  so  akāyūpago  samāno
parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi  upāyāsehi  parimuccati  dukkhasmāti  vadāmi  .  ayaṃ
@Footnote: 1 Yu. adhippāyo. evamuparipi.
Kho  bhikkhave  viseso  ayaṃ  adhippāyaso  idannānākaraṇaṃ paṇḍitassa
bālena yadidaṃ brahmacariyavāsoti. Navamaṃ.
   [60]  Sāvatthiyaṃ  viharati ... paṭiccasamuppādañca vo bhikkhave
desessāmi  paṭiccasamuppanne  ca  dhamme  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ
manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato
paccassosuṃ.
   [61]  Bhagavā  etadavoca katamo ca bhikkhave paṭiccasamuppādo
jātipaccayā  bhikkhave  jarāmaraṇaṃ uppādā vā tathāgatānaṃ anuppādā
vā  tathāgatānaṃ  ṭhitāva  sā  dhātu  dhammaṭṭhitatā  dhammaniyāmatā
idappaccayatā  taṃ  tathāgato  abhisambujjhati  abhisameti  abhisambujjhitvā
abhisametvā ācikkhati deseti paññapeti 1- paṭṭhapeti vivarati vibhajati
uttānīkaroti  passathāti  cāha  .  jātipaccayā  bhikkhave jarāmaraṇaṃ
.pe. bhavapaccayā bhikkhave jāti ... Upādānapaccayā bhikkhave bhavo ...
Taṇhāpaccayā bhikkhave upādānaṃ ... Vedanāpaccayā bhikkhave taṇhā ...
Phassapaccayā bhikkhave vedanā ... saḷāyatanapaccayā bhikkhave phasso ...
Nāmarūpapaccayā  bhikkhave  saḷāyatanaṃ  ...  viññāṇapaccayā  bhikkhave
nāmarūpaṃ ... saṅkhārapaccayā bhikkhave viññāṇaṃ ... Avijjāpaccayā bhikkhave
saṅkhārā  uppādā  vā  tathāgatānaṃ  anuppādā  vā  tathāgatānaṃ
ṭhitāva  sā  dhātu  dhammaṭṭhitatā  dhammaniyāmatā  idappaccayatā  taṃ
tathāgato   abhisambujjhati  abhisameti  abhisambujjhitvā  abhisametvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpeti. evamuparipi.
Ācikkhati  deseti  paññapeti  paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti
passathāti  cāha  .  avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā . iti kho
bhikkhave  yā  tatra  tathatā  avitathatā  anaññathatā  idappaccayatā
ayaṃ vuccati bhikkhave paṭiccasamuppādo.
   [62]  Katame  ca  bhikkhave paṭiccasamuppannā dhammā jarāmaraṇaṃ
bhikkhave  aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ
nirodhadhammaṃ  .  jāti  bhikkhave  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā
khayadhammā   vayadhammā   virāgadhammā   nirodhadhammā  .  bhavo
bhikkhave  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo
virāgadhammo  nirodhadhammo  .  upādānaṃ  bhikkhave  .pe.  taṇhā
bhikkhave ... vedanā bhikkhave ... phasso bhikkhave ... saḷāyatanaṃ
bhikkhave ... nāmarūpaṃ bhikkhave ... viññāṇaṃ bhikkhave ... saṅkhārā
bhikkhave ... avijjā bhikkhave aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā
vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammā  .  ime  vuccanti  bhikkhave
paṭiccasamuppannā dhammā.
   [63] Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa ayañca paṭiccasamuppādo
ime  ca  paṭiccasamuppannā  dhammā  yathābhūtaṃ  sammappaññāya sudiṭṭhā
honti  sova  1-  pubbantaṃ  vā  upadhāvissati  ahosiṃ nu khvāhaṃ
atītamaddhānaṃ  nanu  kho  ahosiṃ  atītamaddhānaṃ  kiṃ  nu  kho ahosiṃ
atītamaddhānaṃ  kathaṃ  nu  kho  ahosiṃ  atītamaddhānaṃ  kiṃ  hutvā  kiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. so vata.
Ahosiṃ  nu  khvāhaṃ  atītamaddhānanti  aparantaṃ  vā  upadhāvissati
bhavissāmi  nu  khvāhaṃ  anāgatamaddhānaṃ  nanu  kho  bhavissāmi
anāgatamaddhānaṃ  kiṃ  nu  kho  bhavissāmi anāgatamaddhānaṃ kathaṃ nu kho
bhavissāmi  anāgatamaddhānaṃ  kiṃ  hutvā  kiṃ  bhavissāmi  nu  khvāhaṃ
anāgatamaddhānanti  etarahi  vā  paccuppannaṃ  addhānaṃ  ajjhattaṃ
kathaṃkathī  bhavissati  ahaṃ  nu  khosmi  no  nu khosmi kiṃ nu khosmi
kathaṃ nu khosmi ayaṃ nu kho satto kuto āgato so kuhiṃ gāmī 1-
bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa hetu tathā hi bhikkhave
ariyasāvakassa  ayañca  paṭiccasamuppādo  ime  ca  paṭiccasamuppannā
dhammā yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhāti. Dasamaṃ.
          Āhāravaggo dutiyo.
            Tassa uddānaṃ
     āhāraphaggunañceva 2-    dve ca samaṇabrāhmaṇā
     kaccānagottaṃ 3- dhammakathikaṃ  acelaṃ timbarukkhena ca
     bālapaṇḍitañceva 4-     dasamo paccayena cāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. gamissatīti .  2 Ma. Yu. āhāraṃ phagguno ceva .  3 Yu. kaccāyanagotto.
@4 Ma. bālapaṇḍitato ceva. Yu. bālena paṇḍito ceva.
           Dasabalavaggo tatiyo
   [64] Sāvatthiyaṃ viharati ... dasabalasamannāgato bhikkhave tathāgato
catūhi  ca  vesārajjehi samannāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ  pavatteti iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo
iti  rūpassa  atthaṅgamo  iti  vedanā iti vedanāya samudayo iti
vedanāya  atthaṅgamo  iti  saññā  iti  saññāya  samudayo  iti
saññāya  atthaṅgamo  iti  saṅkhārā  iti  saṅkhārānaṃ samudayo iti
saṅkhārānaṃ  atthaṅgamo  iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo
iti  viññāṇassa  atthaṅgamo  iti  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti
imassuppādā  idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ na hoti imassa
nirodhā  idaṃ  nirujjhati yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa
samudayo  hoti . avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Paṭhamaṃ.
   [65] Sāvatthiyaṃ viharati ... dasabalasamannāgato bhikkhave tathāgato
catūhi  ca  vesārajjehi samannāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ  pavatteti iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo
iti  rūpassa  atthaṅgamo  iti  vedanā iti vedanāya samudayo iti
Vedanāya  atthaṅgamo  iti  saññā  iti  saññāya  samudayo  iti
saññāya  atthaṅgamo  iti  saṅkhārā  iti  saṅkhārānaṃ samudayo iti
saṅkhārānaṃ  atthaṅgamo  iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo
iti  viññāṇassa  atthaṅgamo  iti  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti
imassuppādā  idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ na hoti imassa
nirodhā  idaṃ  nirujjhati yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa
samudayo  hoti . avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   [66] Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko  .  evaṃ  svākkhāte kho bhikkhave mayā
dhamme   uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  alameva
saddhāpabbajitena  kulaputtena viriyaṃ ārabhituṃ kāmaṃ taco ca nahāru ca
aṭṭhi  ca  avasissatu  sarīre  upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisathāmena
purisaviriyena  purisaparakkamena pattabbaṃ na taṃ apāpuṇitvā purisassa 1-
viriyassa saṇṭhānaṃ bhavissatīti.
   {66.1}  Dukkhaṃ  bhikkhave  kusīto  viharati vokiṇṇo pāpakehi
akusalehi  dhammehi  mahantañca  sadatthaṃ  parihāpeti  . āraddhaviriyo
ca  kho  bhikkhave  sukhaṃ  viharati  pavivitto  pāpakehi  akusalehi
dhammehi   mahantañca   sadatthaṃ   paripūreti  .  na  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Hīnena  aggassa  patti hoti aggena ca kho [1]- aggassa patti
hoti. Maṇḍapeyyamidaṃ bhikkhave brahmacariyaṃ satthā sammukhībhūto.
   [67]  Tasmātiha  bhikkhave  viriyaṃ ārabhatha appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  evaṃ  no  ayaṃ
amhākaṃ  pabbajjā  avaṃkatā  2- avañjhā bhavissati saphalā saudrayā
yesaṃ 3- mayaṃ paribhuñjāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
tesaṃ  te  kārā  amhesu  mahapphalā  bhavissanti  mahānisaṃsāti
evaṃ  hi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ  .  attatthaṃ vā hi bhikkhave
sampassamānena alameva appamādena sampādetuṃ . Paratthaṃ vā hi bhikkhave
sampassamānena  alameva  appamādena sampādetuṃ . ubhayatthaṃ vā hi
bhikkhave sampassamānena alameva appamādena sampādetunti. Dutiyaṃ.
   [68] Sāvatthiyaṃ viharati ... jānatohaṃ bhikkhave passato āsavānaṃ
khayaṃ  vadāmi  no  ajānato  no  apassato  .  kiñca  bhikkhave
jānato  kiṃ passato āsavānaṃ khayo hoti . iti rūpaṃ iti rūpassa
samudayo  iti  rūpassa  atthaṅgamo  .pe.  iti  vedanā  .pe.
Iti  saññā  .pe.  iti  saṅkhārā  .pe.  iti  viññāṇaṃ  iti
viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti  .  evaṃ kho
bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ khayo hoti.
   [69] Yampi taṃ bhikkhave khayasmiṃ khaye ñāṇaṃ tampi 4- saupanisaṃ
vadāmi  no anupanisaṃ . kā ca bhikkhave khaye ñāṇassa upanisā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave .  2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  3 Ma. yesañca. Yu. yesañhi.
@4 Yu. taṃ.
Vimuttītissa  vacanīyaṃ  . vimuttimpahaṃ 1- bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no
anupanisaṃ . kā ca bhikkhave vimuttiyā upanisā. Virāgotissa vacanīyaṃ.
Virāgampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā ca
bhikkhave  virāgassa  upanisā  .  nibbidātissa vacanīyaṃ . nibbidampahaṃ
bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā  ca  bhikkhave
nibbidāya   upanisā   .  yathābhūtañāṇadassanantissa  vacanīyaṃ  .
Yathābhūtañāṇadassanampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ .
Kā  ca  bhikkhave  yathābhūtañāṇadassanassa  upanisā  .  samādhītissa
vacanīyaṃ. Samādhimpahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ.
   {69.1} Kā ca bhikkhave samādhissa upanisā. Sukhantissa vacanīyaṃ.
Sukhampahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ . Kā ca bhikkhave sukhassa
upanisā  .  passaddhītissa  vacanīyaṃ  . passaddhimpahaṃ bhikkhave saupanisaṃ
vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā ca bhikkhave passaddhiyā upanisā .
Pītītissa vacanīyaṃ . pītimpahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi  no anupanisaṃ.
Kā ca bhikkhave pītiyā upanisā . pāmujjantissa vacanīyaṃ. Pāmujjampahaṃ
bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā  ca  bhikkhave
pāmujjassa  upanisā  .  saddhātissa  vacanīyaṃ  . saddhampahaṃ bhikkhave
saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ.
   {69.2}  Kā  ca  bhikkhave  saddhāya upanisā . dukkhantissa
vacanīyaṃ  .  dukkhampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no anupanisaṃ .
Kā  ca  bhikkhave  dukkhassa  upanisā  .  jātītissa  vacanīyaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimuttimpāhaṃ. evamīdisesu padesu.
Jātimpahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā  ca
bhikkhave  jātiyā  upanisā . bhavotissa vacanīyaṃ . bhavampahaṃ bhikkhave
saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ . kā ca bhikkhave bhavassa upanisā .
Upādānantissa  vacanīyaṃ  .  upādānampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ vadāmi
no anupanisaṃ . kā ca bhikkhave upādānassa upanisā . taṇhātissa
vacanīyaṃ. Taṇhampahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ.
   {69.3} Kā ca bhikkhave taṇhāya upanisā. Vedanātissa vacanīyaṃ
.pe. phassotissa vacanīyaṃ ... saḷāyatanantissa vacanīyaṃ ... Nāmarūpantissa
vacanīyaṃ  ...  viññāṇantissa  vacanīyaṃ  ... saṅkhārātissa vacanīyaṃ .
Saṅkhārepahaṃ bhikkhave saupanise vadāmi no anupanise . Kā ca bhikkhave
saṅkhārānaṃ upanisā. Avijjātissa vacanīyaṃ.
   {69.4} Iti kho bhikkhave avijjūpanisā saṅkhārā saṅkhārūpanisaṃ viññāṇaṃ
viññāṇūpanisaṃ   nāmarūpaṃ   nāmarūpūpanisaṃ  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanūpaniso
phasso  phassūpanisā  vedanā  vedanūpanisā taṇhā taṇhūpanisaṃ upādānaṃ
upādānūpaniso  bhavo  bhavūpanisā  jāti  jātūpanisaṃ  dukkhaṃ dukkhūpanisā
saddhā  saddhūpanisaṃ  pāmujjaṃ  pāmujjūpanisā  pīti  pītūpanisā  passaddhi
passaddhūpanisaṃ  sukhaṃ  sukhūpaniso  samādhi  samādhūpanisaṃ  yathābhūtañāṇadassanaṃ
yathābhūtañāṇadassanūpanisā  nibbidā  nibbidūpaniso  virāgo  virāgūpanisā
vimutti vimuttūpanisaṃ khaye ñāṇaṃ.
   [70]  Seyyathāpi  bhikkhave upari pabbate thullaphusitake deve
Vassante  taṃ  udakaṃ  yathāninnaṃ  pavattamānaṃ  pabbatakandarapadarasākhā
paripūreti  pabbatakandarapadarasākhā  paripūrā  kussubbhe  1- paripūrenti
kussubbhā  paripūrā  mahāsobbhe  paripūrenti  mahāsobbhā  paripūrā
kunnadiyo  paripūrenti  kunnadiyo  paripūrā  mahānadiyo  paripūrenti
mahānadiyo paripūrā mahāsamuddaṃ [2]- paripūrenti evameva kho bhikkhave
avijjūpanisā   saṅkhārā   saṅkhārūpanisaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇūpanisaṃ
nāmarūpaṃ   nāmarūpūpanisaṃ   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanūpaniso   phasso
phassūpanisā  vedanā  vedanūpanisā  taṇhā  taṇhūpanisaṃ  upādānaṃ
upādānūpaniso   bhavo   bhavūpanisā   jāti   jātūpanisaṃ  dukkhaṃ
dukkhūpanisā   saddhā   saddhūpanisaṃ  pāmujjaṃ  pāmujjūpanisā  pīti
pītūpanisā   passaddhi   passaddhūpanisaṃ   sukhaṃ   sukhūpaniso  samādhi
samādhūpanisaṃ   yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassanūpanisā   nibbidā
nibbidūpaniso  virāgo  virāgūpanisā  vimutti  vimuttūpanisaṃ  khaye
ñāṇanti. Tatiyaṃ.
   [71] Rājagahe viharati veḷuvane ... Atha kho āyasmā sārīputto
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  piṇḍāya
pāvisi  .  atha  kho  āyasmato sārīputtassa etadahosi atippago
kho  tāva  rājagahe  piṇḍāya  carituṃ yannūnāhaṃ yena aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  ārāmo  tenupasaṅkameyyanti  .  atha kho āyasmā
sārīputto  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ ārāmo tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Ma. kusobbhe. Yu. kusabbhe. evamuparipi .  2 Yu. sāgaraṃ.
Upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [72] Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ sārīputtaṃ te aññatitthiyā
paribbājakā   etadavocuṃ   santāvuso   sārīputta   eke
samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti  .  santi
panāvuso  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  parakataṃ
dukkhaṃ  paññapenti  .  santāvuso  sārīputta  eke samaṇabrāhmaṇā
kammavādā  sayaṃkatañca  parakatañca  dukkhaṃ  paññapenti  .  santi
panāvuso  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ  paññapenti  .  idha panāvuso
sārīputta  samaṇo  gotamo  kiṃvādī  kimakkhāyī kathaṃ byākaramānā ca
mayaṃ  vuttavādino  ceva  samaṇassa  gotamassa  assāma na ca samaṇaṃ
gotamaṃ  abhūtena  abbhācikkheyyāma  dhammassa cānudhammaṃ byākareyyāma
na ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   [73]  Paṭiccasamuppannaṃ  kho  āvuso dukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā kiṃ
paṭicca  phassaṃ  paṭicca  iti  vadaṃ vuttavādī ceva bhagavato assa na
ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkheyya dhammassa cānudhammaṃ byākareyya
na ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyya.
   {73.1} Tatrāvuso ye te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
dukkhaṃ  paññapenti tadapi phassapaccayā . yepi te .pe. yepi te
.pe.  Yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca samuppannaṃ dukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā.
   {73.2} Tatrāvuso ye te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
dukkhaṃ  paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti 1- netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  . yepi te samaṇabrāhmaṇā kammavādā parakataṃ dukkhaṃ
paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
Yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkatañca  parakatañca  dukkhaṃ
paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjati  .  yepi te samaṇabrāhmaṇā kammavādā asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā
paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [74] Assosi kho āyasmā ānando āyasmato sārīputtassa
tehi  aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  imaṃ kathāsallāpaṃ . atha
kho  āyasmā  ānando  rājagahe  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhīvādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  ānando  yāvatako  āyasmato  sārīputtassa  tehi
aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  ahosi  kathāsallāpo  taṃ
sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   [75]  Sādhu sādhu ānanda yathātaṃ sārīputto ca 2- sammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭisaṃvedissantīti. evamuparipi .  2 Ma. Yu. casaddo natthi.
@evamīdisesu ṭhānesu.
Byākaramāno  byākareyya  .  paṭiccasamuppannaṃ  kho  ānanda
dukkhaṃ  vuttaṃ mayā kiṃ paṭicca phassaṃ paṭicca iti vadaṃ vuttavādī ceva
me  assa  na  ca  maṃ  abhūtena abbhācikkheyya dhammassa cānudhammaṃ
byākareyya  na  ca  koci  sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ
āgaccheyya  .  tatrānanda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā
sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti  tadapi  phassapaccayā . yepi te .pe.
Yepi  te  .pe.  yepi  te samaṇabrāhmaṇā kammavādā asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ   adhicca   samuppannaṃ   dukkhaṃ   paññapenti   tadapi
phassapaccayā.
   {75.1} Tatrānanda yepi te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
dukkhaṃ paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjati . yepi te .pe. yepi te .pe. Yepi te samaṇabrāhmaṇā
kammavādā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ dukkhaṃ paññapenti
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [76]  Ekamidāhaṃ  ānanda  samayaṃ  idheva rājagahe viharāmi
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  khvāhaṃ  ānanda  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ 1- piṇḍāya pāvisiṃ . tassa
mayhaṃ  ānanda  etadahosi  atippago  kho tāva rājagahe piṇḍāya
carituṃ  yannūnāhaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkameyyanti.
   {76.1} Atha khvāhaṃ ānanda yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo   tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   tehi   aññatitthiyehi
@Footnote: 1 Yu. rājagahe.
Paribbājakehi   saddhiṃ   sammodiṃ   sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ . ekamantaṃ nisinnaṃ kho maṃ ānanda
te  aññatitthiyā  paribbājakā  etadavocuṃ  santāvuso  gotama
eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti
santi  panāvuso  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā parakataṃ
dukkhaṃ  paññapenti  santāvuso  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā
kammavādā   sayaṃkatañca   parakatañca   dukkhaṃ  paññapenti  santi
panāvuso  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ dukkhaṃ paññapenti . idha no āyasmā
gotamo  kiṃvādī  kimakkhāyī  kathaṃ  byākaramānā ca mayaṃ vuttavādino
ceva  āyasmato  gotamassa  assāma  na  ca  āyasmantaṃ  gotamaṃ
abhūtena  abbhācikkheyyāma  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyyāma  na
ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   {76.2}  Evaṃ vuttāhaṃ ānanda te aññatitthiye paribbājake
etadavocaṃ  paṭiccasamuppannaṃ kho āvuso dukkhaṃ vuttaṃ mayā kiṃ paṭicca
phassaṃ paṭicca iti vadaṃ vuttavādī ceva me assa na ca maṃ abhūtena
abbhācikkheyya  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyya  na  ca  koci
sahadhammiko  vādānupāto  gārayhaṃ  ṭhānaṃ  āgaccheyya  1- .
Tatrāvuso  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ
paññapenti  tadapi  phassapaccayā  .  yepi  te  .pe. yepi te
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo dissati.
.pe.  Yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā . tatrāvuso
ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti
te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati .
Yepi  te  .pe.  yepi  te  .pe.  yepi te samaṇabrāhmaṇā
kammavādā   asayaṃkāraṃ   aparakāraṃ   adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ
paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjatīti.
   [77]  Acchariyaṃ bhante abbhūtaṃ bhante yatra hi nāma ekena
padena  sabbo  attho  vutto  bhavissati  siyā  nu  kho  bhante
esevattho vitthārena vuccamāno gambhīro ceva assa gambhīrāvabhāso
cāti. Tenahānanda taññevettha paṭibhātūti.
   [78] Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ jarāmaraṇaṃ āvuso ānanda
kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavanti . evaṃ puṭṭho 1- ahaṃ bhante
evaṃ  byākareyyaṃ  jarāmaraṇaṃ  kho  āvuso  jātinidānaṃ jātisamudayaṃ
jātijātikaṃ  jātippabhavanti  .  evaṃ  puṭṭho  ahaṃ  bhante  evaṃ
byākareyyaṃ.
   {78.1} Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ jāti panāvuso ānanda
kiṃnidānā  kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante
evaṃ  byākareyyaṃ  jāti  kho  āvuso  bhavanidānā  bhavasamudayā
bhavajātikā  bhavappabhavāti  .  evaṃ  puṭṭho  ahaṃ  bhante  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. puṭṭhohaṃ. Yu. puṭṭhāhambhante. evamuparipi.
Byākareyyaṃ.
   {78.2} Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ bhavo panāvuso ānanda
kiṃnidāno  kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavoti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante
evaṃ byākareyyaṃ bhavo kho āvuso upādānanidāno upādānasamudayo
upādānajātiko  upādānappabhavoti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ
byākareyyaṃ.
   {78.3} Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ upādānaṃ panāvuso .pe.
Taṇhā panāvuso .pe. vedanā panāvuso .pe. sace maṃ bhante evaṃ
puccheyyuṃ  phasso  panāvuso  ānanda  kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavoti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ phasso kho āvuso
saḷāyatananidāno      saḷāyatanasamudayo      saḷāyatanajātiko
saḷāyatanappabhavo 1- channaṃ tveva āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
phassanirodho  phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho
taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā bhavanirodho bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti  . evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti .
Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti. Catutthaṃ.
   [79] Sāvatthiyaṃ viharati ... Atha kho āyasmā bhūmijo sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā   sārīputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nīsīdi . ekamantaṃ nisinno
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo dissati.
Kho  āyasmā  bhūmijo  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ etadavoca santāvuso
sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  sukhadukkhaṃ
paññapenti  santi  panāvuso  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
kammavādāparakataṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti  santāvuso  1-  sārīputta
eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkatañca  parakatañca  sukhadukkhaṃ
paññapenti santi panāvuso sārīputta eke samaṇabrāhmaṇā kammavādā
asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti .
Idha no āvuso sārīputta bhagavā kiṃvādī kimakkhāyī kathaṃ byākaramānā
ca  mayaṃ  vuttavādino  ceva  bhagavato  assāma  na  ca  bhagavantaṃ
abhūtena  abbhācikkheyyāma  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyyāma  na
ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   [80]  Paṭiccasamuppannaṃ  kho  āvuso  sukhadukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā
kiṃ  paṭicca  phassaṃ  paṭicca  iti vadaṃ vuttavādī ceva bhagavato assa
na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkheyya  dhammassa  cānudhammaṃ
byākareyya  na  ca  koci  sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ
āgaccheyya  .  tatrāvuso  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā
sayaṃkataṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti tadapi phassapaccayā . yepi te .pe.
Yepi  te  .pe.  yepi  te samaṇabrāhmaṇā kammavādā asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca samuppannaṃ sukhadukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā .
Tatrāvuso   ye   te   samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ
@Footnote: 1 Yu. santi panāvuso.
Sukhadukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . yepi te .pe. yepi te .pe. yepi te
samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ
sukhadukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [81] Assosi kho āyasmā ānando āyasmato sārīputtassa
āyasmatā  bhūmijena  saddhiṃ  imaṃ kathāsallāpaṃ . atha kho āyasmā
ānando  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
ānando  yāvatako  āyasmato  sārīputtassa  āyasmatā  bhūmijena
saddhiṃ ahosi kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   [82]  Sādhu  sādhu  ānanda  yathātaṃ sārīputto ca sammā
byākaramāno  byākareyya  .  paṭiccasamuppannaṃ  kho  ānanda
sukhadukkhaṃ  vuttaṃ  mayā  kiṃ  paṭicca phassaṃ paṭicca iti vadaṃ vuttavādī
ceva me assa na ca maṃ abhūtena abbhācikkheyya dhammassa cānudhammaṃ
byākareyya  na  ca  koci  sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ
āgaccheyya.
   {82.1} Tatrānanda ye te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
sukhadukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā . yepi te .pe. yepi te
.pe.  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca samuppannaṃ sukhadukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā.
   {82.2}  Tatrānanda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā
sayaṃkataṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . yepi te .pe. yepi te .pe. yepi te
samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ
sukhadukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [83]  Kāye  vā hānanda sati kāyasañcetanāhetu uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  vācāyaṃ  vā  hānanda  sati  vacīsañcetanāhetu
uppajjati   ajjhattaṃ   sukhadukkhaṃ   mane  vā  hānanda  sati
manosañcetanāhetu  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  . avijjāpaccayāva
sāmaṃ vā taṃ ānanda kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti yaṃpaccayāyataṃ 1- uppajjati
ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ . pare vāyataṃ 2- ānanda kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti 3-
yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  .  sampajāno  vā taṃ
ānanda  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ
sukhadukkhaṃ  .  asampajāno  vā taṃ ānanda kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti
yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ . sāmaṃ vā taṃ ānanda
vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ paccayāssa taṃ. evamuparipi .  2 Ma. pare vā taṃ. Yu. pare vāssa
@taṃ. evamuparipi .  3 Ma. Yu. abhisaṅkharonti.
Pare  vāyataṃ  ānanda  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ
uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  . sampajāno vā taṃ ānanda .pe.
Asampajāno  vā  taṃ  ānanda  vacīsaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti yaṃpaccayāyataṃ
uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  . sāmaṃ vā taṃ ānanda manosaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  .  pare
vāyataṃ  ānanda  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ . sampajāno vā taṃ ānanda .pe. asampajāno
vā  taṃ  ānanda  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ uppajjati
ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ. Imesu ānanda [1]- dhammesu avijjā anupatitā.
   [84] Avijjāya tveva ānanda asesavirāganirodhā so kāyo
na  hoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ . sā vācā
na  hoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ . so mano
na hoti yaṃpaccayāyataṃ uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ . khettaṃ vā 2-
na hoti . vatthuṃ vā 3- na hoti . āyatanaṃ vā 4- na hoti.
Adhikaraṇaṃ  taṃ  vā  5-  na  hoti  yaṃpaccayāyataṃ uppajjati ajjhattaṃ
sukhadukkhanti. Pañcamaṃ.
   [85] Sāvatthiyaṃ viharati ... Atha kho āyasmā upavāṇo yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [86]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā upavāṇo bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Yu. chasu. 2-3-4 Ma. Yu. taṃ .  5 Ma. Yu. vāsaddo natthi.
Etadavoca  santi  pana  1-  bhante  eke samaṇabrāhmaṇā sayaṃkataṃ
dukkhaṃ  paññapenti  santi  pana  bhante  eke  samaṇabrāhmaṇā
parakataṃ  dukkhaṃ  paññapenti  santi  pana bhante eke samaṇabrāhmaṇā
sayaṃkatañca    parakatañca    dukkhaṃ    paññapenti    santi
pana  bhante  eke  samaṇabrāhmaṇā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca
samuppannaṃ  dukkhaṃ  paññapenti  .  idha  no  bhante bhagavā kiṃvādī
kimakkhāyī  kathaṃ  byākaramānā  ca  mayaṃ  vuttavādino ceva bhagavato
assāma  na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkheyyāma  dhammassa
cānudhammaṃ  byākareyyāma  na  ca  koci  sahadhammiko  vādānupāto
gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   [87]  Paṭiccasamuppannaṃ  kho  upavāṇa  dukkhaṃ  vuttaṃ mayā kiṃ
paṭicca  phassaṃ  paṭicca  iti  vadaṃ vuttavādī ceva me assa na ca
maṃ  abhūtena  abbhācikkheyya  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyya  na
ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyya.
   {87.1}  Tatrūpavāṇa  ye  te  samaṇabrāhmaṇā sayaṃkataṃ dukkhaṃ
paññapenti tadapi phassapaccayā . yepi te .pe. Yepi te .pe. Yepi
te  samaṇabrāhmaṇā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ
paññapenti tadapi phassapaccayā.
   {87.2}  Tatrūpavāṇa  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  sayaṃkataṃ
dukkhaṃ    paññapenti    te   vata   aññatra   phassā
@Footnote: 1 sabbavāresu santi hīti pāṭhadvayena bhavitabbaṃ.
Paṭisaṃvedayantīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  yepi  te .pe. yepi
te  .pe.  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā asayaṃkāraṃ aparakāraṃ adhicca
samuppannaṃ   dukkhaṃ   paññapenti  te  vata  aññatra  phassā
paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti. Chaṭṭhaṃ.
   [88] Sāvatthiyaṃ viharati ... avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā
saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [89] Katamañca bhikkhave jarāmaraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi  sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā
āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati jarā . yā tesaṃ
tesaṃ  sattānaṃ  tamhā  tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā bhedo
antaradhānaṃ  maccu  maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa
nikkhepo  jīvitindriyassa  upacchedo  1- idaṃ vuccati maraṇaṃ . iti
ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccati bhikkhave jarāmaraṇaṃ. Jātisamudayā
jarāmaraṇasamudayo  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodho  ayameva  ariyo
aṭṭhaṅgiko   maggo   jarāmaraṇanirodhagāminī   paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi    sammāsaṅkappo    sammāvācā   sammākammanto
sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   {89.1}  Katamā ca bhikkhave jāti .pe. katamo ca bhikkhave
bhavo  ...  katamañca  bhikkhave  upādānaṃ ... katamā ca bhikkhave
taṇhā  ...  katamā  ca  bhikkhave  vedanā  ...  katamo  ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi. evamuparipi.
Bhikkhave phasso ... katamañca bhikkhave saḷāyatanaṃ ... Katamañca bhikkhave
nāmarūpaṃ ... katamañca bhikkhave viññāṇaṃ ... Katame ca bhikkhave saṅkhārā
tayome  bhikkhave  saṅkhārā  kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro
ime  vuccanti  bhikkhave  saṅkhārā . avijjāsamudayā saṅkhārasamudayo
avijjānirodhā  saṅkhāranirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
saṅkhāranirodhagāminī   paṭipadā   seyyathīdaṃ   sammādiṭṭhi   .pe.
Sammāsamādhi.
   [90] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ paccayaṃ pajānāti evaṃ
paccayasamudayaṃ   pajānāti  evaṃ  paccayanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
paccayanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
ariyasāvako  diṭṭhisampanno  itipi  dassanasampanno  itipi  āgato
imaṃ  saddhammaṃ  itipi  passati  imaṃ saddhammaṃ itipi sekkhena ñāṇena
samannāgato  itipi  sekkhāya  vijjāya  samannāgato itipi dhammasotaṃ
samāpanno   itipi  ariyo  nibbedhikapañño  itipi  amatadvāraṃ
āhacca tiṭṭhati itipīti. Sattamaṃ.
   [91]  Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho .pe. idha bhikkhave
bhikkhu  jarāmaraṇaṃ  pajānāti  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānāti jarāmaraṇanirodhaṃ
pajānāti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti . jātiṃ pajānāti
.pe. bhavaṃ pajānāti ... upādānaṃ pajānāti ... Taṇhaṃ pajānāti ...
Vedanaṃ pajānāti ... Phassaṃ pajānāti ... Saḷāyatanaṃ pajānāti ... Nāmarūpaṃ
pajānāti ... viññāṇaṃ pajānāti ... Saṅkhāre pajānāti saṅkhārasamudayaṃ
Pajānāti   saṅkhāranirodhaṃ  pajānāti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ
pajānāti.
   [92] Katamañca bhikkhave jarāmaraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ pālittacatā
āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati jarā . yā tesaṃ
tesaṃ  sattānaṃ  tamhā  tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā bhedo
antaradhānaṃ  maccu  maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa
nikkhepo  jīvitindriyassa  upacchedo  idaṃ  vuccati  maraṇaṃ  .  iti
ayañca  jarā  idañca  maraṇaṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  jarāmaraṇaṃ .
Jātisamudayā  jarāmaraṇasamudayo  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodho  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {92.1} Katamañca bhikkhave jāti .pe. Katamo ca bhikkhave bhavo ...
Katamañca bhikkhave upādānaṃ ... Katamā ca bhikkhave taṇhā ... Vedanā ...
Phasso ... saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Katame ca bhikkhave
saṅkhārā tayome bhikkhave saṅkhārā kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro
ime  vuccanti  bhikkhave  saṅkhārā . avijjāsamudayā saṅkhārasamudayo
avijjānirodhā  saṅkhāranirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
saṅkhāranirodhagāminī paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [93] Yato kho bhikkhave bhikkhu evaṃ jarāmaraṇaṃ pajānāti evaṃ
Jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  jarāmaraṇanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  .pe. evaṃ jātiṃ pajānāti
.pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ...
Nāmarūpaṃ ... viññāṇaṃ ... evaṃ saṅkhāre pajānāti evaṃ saṅkhārasamudayaṃ
pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  pajānāti  . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu diṭṭhisampanno itipi
dassanasampanno  itipi  āgato  imaṃ  saddhammaṃ  itipi  passati  imaṃ
saddhammaṃ  itipi  sekkhena  ñāṇena  samannāgato  itipi  sekkhāya
vijjāya  samannāgato  itipi  dhammasotaṃ  samāpanno  itipi  ariyo
nibbedhikapañño  itipi  amatadvāraṃ  āhacca  tiṭṭhati  itipīti .
Aṭṭhamaṃ.
   [94] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho .pe. Ye hi keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā vā jarāmaraṇaṃ na parijānanti jarāmaraṇasamudayaṃ
na  parijānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ  na  parijānanti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ na parijānanti. Jātiṃ na parijānanti .pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ...
Taṇhaṃ ... vedanaṃ ... phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ
...  saṅkhāre  na  parijānanti  saṅkhārasamudayaṃ  na  parijānanti
saṅkhāranirodhaṃ  na  parijānanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  na
parijānanti . na mete bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu
vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  na  ca
panete  āyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā  brāhmaññatthaṃ  vā diṭṭheva
Dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [95] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā jarāmaraṇaṃ
parijānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  parijānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ  parijānanti
jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  parijānanti  .  jātiṃ  parijānanti
.pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ...
Nāmarūpaṃ ... viññāṇaṃ ... Saṅkhāre parijānanti saṅkhārasamudayaṃ parijānanti
saṅkhāranirodhaṃ  parijānanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  parijānanti .
Te  khome  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā samaṇesu ceva
samaṇasammatā  brāhmaṇesu  ca  brāhmaṇasammatā te ca panāyasmanto
sāmaññatthañca  brāhmaññatthañca  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharantīti. Navamaṃ.
   [96] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho .pe. Ye hi keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  jarāmaraṇaṃ nappajānanti jarāmaraṇasamudayaṃ
nappajānanti   jarāmaraṇanirodhaṃ   nappajānanti   jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  nappajānanti  te  vata  jarāmaraṇaṃ  samatikkamma  ṭhassantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . jātiṃ nappajānanti .pe. bhavaṃ ... upādānaṃ
... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ
...  saṅkhāre  nappajānanti saṅkhārasamudayaṃ nappajānanti saṅkhāranirodhaṃ
nappajānanti    saṅkhāranirodhagāminiṃ    paṭipadaṃ    nappajānanti
te vata saṅkhāre samatikkamma ṭhassantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [97] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ   pajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ
pajānanti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānanti te vata jarāmaraṇaṃ
samatikkamma ṭhassantīti ṭhānametaṃ vijjati . jātiṃ pajānanti .pe. bhavaṃ
... Upādānaṃ ... taṇhaṃ ... vedanaṃ ... phassaṃ ... saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ
...  viññāṇaṃ  ...  saṅkhāre pajānanti saṅkhārasamudayaṃ pajānanti
saṅkhāranirodhaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānanti  te
vata saṅkhāre samatikkamma ṭhassantīti ṭhānametaṃ *- vijjatīti. Dasamaṃ.
          Dasabalavaggo tatiyo.
            Tassa uddānaṃ
     dve dasabalā upanisā ca   aññatitthiyabhūmijo 1-
     upavāṇo paccayo bhikkhu    dve ca samaṇabrāhmaṇāti.
            ----------
@Footnote: 1 Yu. aññatitthiyā bhūmijaṃ.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ ṭhāmetaṃ peḌna ṭhānametaṃ
         Kaḷārakhattiyavaggo catuttho
   [98] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  āmantesi  vuttamidaṃ  sārīputta  pārāyane
ajitapañhe
     ye ca saṅkhātadhammāse    ye ca sekkhā puthū idha
     tesamme nipako iriyaṃ    puṭṭho ca 1- brūhi mārisāti
imassa  nu  kho  sārīputta  saṅkhittena  bhāsitassa  kathaṃ vitthārena
attho daṭṭhabboti.
   [99]  Evaṃ  vutte  āyasmā  sārīputto tuṇhī ahosi .
Dutiyampi  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  āmantesi  .pe.
Dutiyampi  kho  āyasmā  sārīputto  tuṇhī ahosi . tatiyampi kho
bhagavā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  āmantesi  vuttamidaṃ  sārīputta
pārāyane ajitapañhe
     ye ca saṅkhātadhammāse    ye ca sekkhā puthū idha
     tesamme nipako iriyaṃ    puṭṭho ca brūhi mārisāti
imassa  nu  kho  sārīputta  saṅkhittena  bhāsitassa  kathaṃ vitthārena
attho daṭṭhabboti . evaṃ vutte 2- tatiyampi kho āyasmā sārīputto
tuṇhī ahosi.
   [100]  Bhūtamidanti  sārīputta  passasīti  .  bhūtamidanti bhante
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi. Yu. me. evamuparipi .  2 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi.
Yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  bhūtamidanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā  bhūtassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti
tadāhārā  sambhavanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  tadāhārā
sambhavanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  āhārasambhavassa nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  tadāhāranirodhā  yaṃ bhūtaṃ taṃ
nirodhadhammanti   yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  tadāhāranirodhā
yaṃ  bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti yathābhūtaṃ sammappaññāya disvā nirodhadhammassa
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .  evaṃ
kho bhante sekkho hoti.
   [101]  Kathañca  bhante  saṅkhātadhammo  hoti  .  bhūtamidanti
bhante   yathābhūtaṃ   sammappaññāya  passati  bhūtamidanti  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  bhūtassa  nibbidā  virāgā  nirodhā anupādā
vimutto  hoti  tadāhārā  sambhavanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
passati  tadāhārā  sambhavanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā
āhārasambhavassa  nibbidā  virāgā  nirodhā anupādā vimutto hoti
tadāhāranirodhā  yaṃ  bhūtaṃ  taṃ  nirodhadhammanti  yathābhūtaṃ sammappaññāya
passati tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti yathābhūtaṃ sammappaññāya
disvā  nirodhadhammassa  nibbidā  virāgā  nirodhā anupādā vimutto
hoti . evaṃ kho bhante saṅkhātadhammo hoti . Iti kho bhante yaṃ taṃ
vuttaṃ pārāyane ajitapañhe
     Ye ca saṅkhātadhammāse    ye ca sekkhā puthū idha
     tesamme nipako iriyaṃ    puṭṭho ca brūhi mārisāti
imassa  khohaṃ  bhante  saṅkhittena  bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ
ājānāmīti.
   [102]  Sādhu  sādhu  sārīputta  bhūtamidanti sārīputta yathābhūtaṃ
sammappaññāya  passati  bhūtamidanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā
bhūtassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti tadāhārā
sambhavanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  tadāhārā  sambhavanti
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  āhārasambhavassa  nibbidāya virāgāya
nirodhāya  paṭipanno  hoti tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti
yathābhūtaṃ sammappaññāya passati tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti
yathābhūtaṃ   sammappaññāya   disvā   nirodhadhammassa   nibbidāya
virāgāya  nirodhāya paṭipanno hoti . evaṃ kho sārīputta sekkho
hoti.
   [103]  Kathañca  sārīputta  saṅkhātadhammo  hoti . bhūtamidanti
sārīputta   yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  bhūtamidanti  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  bhūtassa  nibbidā  virāgā  nirodhā anupādā
vimutto  hoti  tadāhārā  sambhavanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
passati  tadāhārā  sambhavanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā
āhārasambhavassa  nibbidā  virāgā  nirodhā anupādā vimutto hoti
Tadāhāranirodhā  yaṃ  bhūtaṃ  taṃ  nirodhadhammanti  yathābhūtaṃ sammappaññāya
passati  tadāhāranirodhā  yaṃ  bhūtaṃ  taṃ  nirodhadhammanti  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  nirodhadhammassa  nibbidā  virāgā  nirodhā
anupādā  vimutto  hoti  .  evaṃ  kho  sārīputta saṅkhātadhammo
hoti. Iti kho sārīputta yaṃ taṃ vuttaṃ pārāyane ajitapañhe
     ye ca saṅkhātadhammāse    ye ca sekkhā puthū idha
     tesamme nipako iriyaṃ    puṭṭho ca brūhi mārisāti
imassa  kho  sārīputta saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena attho
daṭṭhabboti. Paṭhamaṃ.
   [104]  Sāvatthiyaṃ  viharati ... atha kho kaḷārakhattiyo bhikkhu
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  kaḷārakhattiyo bhikkhu
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  moliyaphagguno  āvuso  sārīputta
bhikkhu  sikkhaṃ  paccakkhāya hīnāyāvattoti naha 1- nūna so āyasmā
imasmiṃ   dhammavinaye  assāsamalatthāti  tenahāyasmā  sārīputto
imasmiṃ dhammavinaye assāsampattoti . na khvāhaṃ āvuso kaṅkhāmīti.
Āyatiṃ panāvusoti. Na khvāhaṃ āvuso vicikicchāmīti.
   [105]  Atha  kho  kaḷārakhattiyo  bhikkhu  uṭṭhāyāsanā yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nahi.
Nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  kaḷārakhattiyo  bhikkhu  bhagavantaṃ
etadavoca  āyasmatā  bhante  sārīputtena  aññā  byākatā
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti  .  atha  kho  bhagavā  aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  sārīputtaṃ āmantehi satthā taṃ āvuso
sārīputta  āmantetīti  .  evaṃ  bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  satthā  taṃ  āvuso  sārīputta
āmantetīti  .  evamāvusoti  kho  āyasmā  sārīputto  tassa
bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [106]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhagavā
etadavoca  saccaṃ  kira  tayā  sārīputta  aññā  byākatā  khīṇā
jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti
pajānāmīti  .  na  kho bhante etehi padehi etehi byañjanehi
attho ca 1- vuttoti . yenakenacipi sārīputta pariyāyena kulaputto
aññaṃ  byākaroti  atha  kho  byākataṃ  byākatato  daṭṭhabbanti .
Nanu  ahampi  bhante  evaṃ  vadāmi na kho bhante etehi padehi
etehi byañjanehi attho ca 2- vuttoti . sace taṃ sārīputta evaṃ
puccheyyuṃ  kathaṃ  jānatā  pana tayā āvuso sārīputta kathaṃ passatā
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. casaddo natthi.
Aññā  byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmīti  evaṃ  puṭṭho  tvaṃ  sārīputta
kinti  byākareyyāsīti  .  sace  maṃ  bhante evaṃ puccheyyuṃ kathaṃ
jānatā  pana tayā āvuso sārīputta kathaṃ passatā aññā byākatā
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti  evaṃ  puṭṭhohaṃ  bhante  evaṃ byākareyyaṃ yaṃnidānāvuso
jāti  tassa  nidānassa  saṅkhayā 1- khīṇasmiṃ [2]- khīṇamiti viditvā
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [107] Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ jāti panāvuso
sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  evaṃ  puṭṭho
tvaṃ  sārīputta  kinti  byākareyyāsīti  .  sace maṃ bhante evaṃ
puccheyyuṃ   jāti  panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  evaṃ  puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ jāti
kho  āvuso  bhavanidānā  bhavasamudayā  bhavajātikā  bhavappabhavāti
evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [108] Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ bhavo panāvuso
sārīputta  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavoti  evaṃ  puṭṭho
tvaṃ  sārīputta  kinti  byākareyyāsīti  .  sace maṃ bhante evaṃ
puccheyyuṃ  bhavo  panāvuso  sārīputta  kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. khayā .  2 Ma. khīṇāmhīti viditaṃ. Yu. khīṇamīti viditaṃ.
Kiṃpabhavoti  evaṃ  puṭṭhohaṃ  bhante  evaṃ  byākareyyaṃ  bhavo  kho
āvuso   upādānanidāno   upādānasamudayo   upādānajātiko
upādānappabhavoti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [109]  Sace  pana  taṃ  sārīputta evaṃ puccheyyuṃ upādānaṃ
panāvuso  sārīputta  kiṃnidānaṃ  .pe.  kiṃpabhavanti  evaṃ puṭṭho tvaṃ
sārīputta  kinti byākareyyāsīti . sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ
upādānaṃ  panāvuso  sārīputta  kiṃnidānaṃ  .pe.  kiṃpabhavanti  evaṃ
puṭṭhohaṃ  bhante  evaṃ  byākareyyaṃ  upādānaṃ  kho  āvuso
taṇhānidānaṃ   .pe.   taṇhāpabhavanti  evaṃ  puṭṭhohaṃ  bhante
evaṃ byākareyyanti.
   [110]  Sace  pana  taṃ  sārīputta  evaṃ  puccheyyuṃ taṇhā
panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavāti
evaṃ puṭṭho tvaṃ sārīputta kinti byākareyyāsīti . sace maṃ bhante
evaṃ  puccheyyuṃ  taṇhā  panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ taṇhā
kho   āvuso   vedanānidānā  vedanāsamudayā  vedanājātikā
vedanāpabhavāti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [111] Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ vedanā panāvuso
sārīputta  kiṃnidānā  .pe.  kiṃpabhavāti  evaṃ puṭṭho tvaṃ sārīputta
kinti  byākareyyāsīti  . sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ vedanā
Panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  .pe.  kiṃpabhavāti  evaṃ  puṭṭhohaṃ
bhante  evaṃ  byākareyyaṃ vedanā kho āvuso phassanidānā .pe.
Phassappabhavāti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [112]  Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ kathaṃ jānato
pana  te  āvuso sārīputta kathaṃ passato yā vedanāsu nandi sā
na  upaṭṭhāsīti evaṃ puṭṭho tvaṃ sārīputta kinti byākareyyāsīti .
Sace  maṃ  bhante  evaṃ  puccheyyuṃ kathaṃ jānato pana te āvuso
sārīputta  kathaṃ  passato  yā  vedanāsu  nandi sā na upaṭṭhāsīti
evaṃ  puṭṭho  ahaṃ  bhante  evaṃ  byākareyyaṃ  tisso kho imā
āvuso  vedanā  katamā  tisso  sukhā  vedanā  dukkhā vedanā
adukkhamasukhā  vedanā  imā  kho  āvuso tisso vedanā aniccā
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti viditaṃ yā vedanāsu nandi sā na upaṭṭhāsīti
evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [113]  Sādhu sādhu sārīputta ayampi kho sārīputta pariyāyo
etasseva  atthassa  saṅkhittena  veyyākaraṇāya  yaṅkiñci  vedayitaṃ
taṃ dukkhasminti sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ kathaṃ vimokkhā
pana  tayā  āvuso  sārīputta  aññā byākatā khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmīti  evaṃ
puṭṭho  tvaṃ  sārīputta  kinti  byākareyyāsīti . sace maṃ bhante
evaṃ  puccheyyuṃ  kathaṃ vimokkhā pana tayā āvuso sārīputta aññā
Byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāmīti evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ
ajjhattavimokkhā  khvāhaṃ  āvuso sabbupādānakkhayā tathāsato viharāmi
yathāsataṃ  viharantaṃ  āsavā  nānussavanti  attānañca  nāvajānāmīti
evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [114] Sādhu sādhu sārīputta ayampi 1- kho sārīputta pariyāyo
etasseva  atthassa  saṅkhittena veyyākaraṇāya ye āsavā samaṇena
vuttā  tesvāhaṃ  na kaṅkhāmi te me pahīnāti na vicikicchāmīti .
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [115] Tatra kho āyasmā sārīputto acirapakkantassa bhagavato
bhikkhū  āmantesi  pubbe  appaṭisaṃviditaṃ  maṃ  āvuso  bhagavā paṭhamaṃ
pañhaṃ  apucchi  tassa  me  ahosi  dandhāyitattaṃ  yato  ca  kho
me  āvuso  bhagavā  paṭhamaṃ  pañhaṃ  anumodi  tassa mayhaṃ āvuso
etadahosi  divasañcepi  maṃ  bhagavā  etamatthaṃ puccheyya aññamaññehi
padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  divasaṃpahaṃ  bhagavato  etamatthaṃ
byākareyyaṃ   aññamaññehi   padehi   aññamaññehi   pariyāyehi
rattiṃ  cepi  maṃ  bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya  aññamaññehi padehi
aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃpahaṃ 2- bhagavato etamatthaṃ byākareyyaṃ
aññamaññehi   padehi   aññamaññehi  pariyāyehi  rattindivañcepi
maṃ  bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi
@Footnote: 1 Yu. pisaddo natthī .  2 Ma. rattimpāhaṃ. evamuparipi.
Pariyāyehi   rattindivaṃpahaṃ   bhagavato   etamatthaṃ   byākareyyaṃ
aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  dve  rattindivāni
cepi  maṃ  bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya .pe. dve rattindivānipahaṃ
bhagavato  etamatthaṃ  byākareyyaṃ  .pe.  tīṇi rattindivāni cepi maṃ
bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya  ...  tīṇi  rattindivānipahaṃ  bhagavato
etamatthaṃ byākareyyaṃ ... cattāri rattindivāni cepi bhagavā etamatthaṃ
puccheyya ... cattāri rattindivānipahaṃ bhagavato etamatthaṃ byākareyyaṃ
... pañca rattindivāni cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ puccheyya ... Pañca
rattindivānipahaṃ  bhagavato  etamatthaṃ byākareyyaṃ ... cha rattindivāni
cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ puccheyya ... cha rattindivānipahaṃ bhagavato
etamatthaṃ byākareyyaṃ ... satta rattindivāni cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ
puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  satta
rattindivānipahaṃ   bhagavato   etamatthaṃ  byākareyyaṃ  aññamaññehi
padehi aññamaññehi pariyāyehīti.
   [116] Atha kho kaḷārakhattiyo bhikkhu uṭṭhāyāsanā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  kaḷārakhattiyo  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca
āyasmatā   bhante   sārīputtena  sīhanādo  nadito  pubbe
appaṭisaṃviditaṃ  maṃ  āvuso  bhagavā  paṭhamaṃ  pañhaṃ  apucchi tassa me
ahosi  dandhāyitattaṃ  yato ca kho me āvuso bhagavā paṭhamaṃ pañhaṃ
Anumodi  tassa  mayhaṃ  āvuso  etadahosi  divasañcepi  maṃ bhagavā
etamatthaṃ  puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi
divasaṃpahaṃ  bhagavato  etamatthaṃ  byākareyyaṃ  aññamaññehi  padehi
aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃ  cepi  .pe.  rattindivaṃ  cepi maṃ
bhagavā ... dve rattindivāni cepi maṃ bhagavā ... Tīṇi ... Cattāri ...
Pañca  ...  cha ... satta rattindivāni cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ
puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  satta
rattindivānipahaṃ   bhagavato   etamatthaṃ  byākareyyaṃ  aññamaññehi
padehi aññamaññehi pariyāyehīti.
   [117] Sā hi bhikkhu sārīputtassa dhammadhātu supaṭividdhā yassā
dhammadhātuyā  supaṭividdhattā  divasañcepahaṃ  1-  sārīputtaṃ  etamatthaṃ
puccheyyaṃ  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  divasampi
me  sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  aññamaññehi  padehi
aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃ  cepahaṃ sārīputtaṃ etamatthaṃ puccheyyaṃ
aññamaññehi   padehi   aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃpi  me
sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  .pe. rattindivañcepahaṃ sārīputtaṃ
etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ...  rattindivampi  me  sārīputto etamatthaṃ
byākareyya ... Dve rattindivāni cepahaṃ sārīputtaṃ etamatthaṃ puccheyyaṃ ...
Dve  rattindivānipi me sārīputto etamatthaṃ byākareyya ... tīṇi
rattindivāni  cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ...  tīṇi
@Footnote: 1 Ma. divasaṃ cepāhaṃ. evamuparipi.
Rattindivānipi  me  sārīputto  etamatthaṃ byākareyya ... cattāri
rattindivāni  cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ... cattāri
rattindivānipi  me  sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  ... pañca
rattindivāni  cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ...  pañca
rattindivānipi me sārīputto etamatthaṃ byākareyya ... Cha rattindivāni
cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ... cha rattindivānipi me
sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  ...  satta rattindivāni cepahaṃ
sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi
pariyāyehi  satta rattindivānipi me sārīputto etamatthaṃ byākareyya
aññamaññehi padehi aññamaññehi pariyāyehīti. Dutiyaṃ.
   [118] Sāvatthiyaṃ viharati ... Catucattāḷīsaṃ vo bhikkhave ñāṇavatthūni
desessāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . Evaṃ bhanteti
kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [119] Bhagavā etadavoca katamāni ca 1- bhikkhave catucattāḷīsaṃ
ñāṇavatthūni  jarāmaraṇe  ñāṇaṃ  jarāmaraṇasamudaye ñāṇaṃ jarāmaraṇanirodhe
ñāṇaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ  jātiyā  ñāṇaṃ
jātisamudaye   ñāṇaṃ   jātinirodhe   ñāṇaṃ   jātinirodhagāminiyā
paṭipadāya  ñāṇaṃ  bhave  ñāṇaṃ  bhavasamudaye  ñāṇaṃ  bhavanirodhe ñāṇaṃ
bhavanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ upādāne ñāṇaṃ upādānasamudaye
ñāṇaṃ    upādānanirodhe    ñāṇaṃ    upādānanirodhagāminiyā
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Paṭipadāya  ñāṇaṃ  taṇhāya  ñāṇaṃ  taṇhāsamudaye  ñāṇaṃ taṇhānirodhe
ñāṇaṃ  taṇhānirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ  vedanāya  ñāṇaṃ
vedanāsamudaye  ñāṇaṃ  vedanānirodhe  ñāṇaṃ  vedanānirodhagāminiyā
paṭipadāya  ñāṇaṃ phasse ñāṇaṃ ... saḷāyatane ñāṇaṃ ... nāmarūpe
ñāṇaṃ  ...  viññāṇe  ñāṇaṃ ... saṅkhāresu ñāṇaṃ saṅkhārasamudaye
ñāṇaṃ   saṅkhāranirodhe   ñāṇaṃ  saṅkhāranirodhagāminiyā  paṭipadāya
ñāṇaṃ imāni vuccanti bhikkhave catucattāḷīsaṃ ñāṇavatthūni.
   [120] Katamañca bhikkhave jarāmaraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi  sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā
āyuno  saṃhāni  indriyānaṃ  paripāko  ayaṃ  vuccati jarā . yā
tesaṃ  tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo
antaradhānaṃ  maccu  maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa
nikkhepo  jīvitindriyassa  upacchedo  idaṃ  vuccati  maraṇaṃ  .  iti
ayañca  jarā  idañca  maraṇaṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  jarāmaraṇaṃ .
Jātisamudayā   jarāmaraṇasamudayo   jātinirodhā   jarāmaraṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadā
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [121] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ jarāmaraṇaṃ pajānāti
evaṃ  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  jarāmaraṇanirodhaṃ  pajānāti
evaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  idamassa  dhamme
Ñāṇaṃ  .  so iminā dhammena diṭṭhena viditena akālikena pattena
pariyogāḷhena atītānāgate nayaṃ neti.
   {121.1} Ye kho keci atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ   abbhaññaṃsu  jarāmaraṇasamudayaṃ  abbhaññaṃsu  jarāmaraṇanirodhaṃ
abbhaññaṃsu  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abbhaññaṃsu  sabbe  te
evameva abbhaññaṃsu seyyathāpihaṃ etarahi.
   {121.2} Yepi hi keci anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ  abhijānissanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  abhijānissanti jarāmaraṇanirodhaṃ
abhijānissanti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abhijānissanti sabbe te
evameva abhijānissanti seyyathāpihaṃ etarahīti. Idamassa anvaye ñāṇaṃ.
   [122] Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imāni dve ñāṇāni
parisuddhāni  honti pariyodātāni dhamme ñāṇañca anvaye ñāṇañca .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave ariyasāvako diṭṭhisampanno itipi dassanasampanno
itipi āgato imaṃ saddhammaṃ itipi passati imaṃ saddhammaṃ itipi sekkhena
ñāṇena  samannāgato  itipi  sekkhāya  vijjāya  samannāgato
itipi  dhammasotaṃ  samāpanno  itipi  ariyo  nibbedhikapañño  itipi
amatadvāraṃ āhacca tiṭṭhati itipīti.
   [123]  Katamā  ca bhikkhave jāti .pe. katamo ca bhikkhave
bhavo ... katamañca bhikkhave upādānaṃ ... Katamā ca bhikkhave taṇhā ...
Katamā ca bhikkhave vedanā ... katamo ca bhikkhave phasso ... Katamañca
Bhikkhave saḷāyatanaṃ ... katamañca bhikkhave nāmarūpaṃ ... Katamañca bhikkhave
viññāṇaṃ ... katame ca bhikkhave saṅkhārā tayome bhikkhave saṅkhārā
kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro  cittasaṅkhāro  ime  vuccanti  bhikkhave
saṅkhārā   .   avijjāsamudayā  saṅkhārasamudayo  avijjānirodhā
saṅkhāranirodho  ayameva  ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhāranirodhagāminī
paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [124] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ saṅkhāre pajānāti
evaṃ  saṅkhārasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhaṃ pajānāti evaṃ
saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  idamassa  dhamme  ñāṇaṃ .
So  iminā  dhammena  diṭṭhena  viditena  akālikena  pattena
pariyogāḷhena atītānāgate nayaṃ neti.
   {124.1} Ye kho keci atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā
saṅkhāre   abbhaññaṃsu   saṅkhārasamudayaṃ   abbhaññaṃsu  saṅkhāranirodhaṃ
abbhaññaṃsu  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abbhaññaṃsu  sabbe  te
evameva abbhaññaṃsu seyyathāpihaṃ etarahi.
   {124.2} Yepi hi keci anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā
vā  saṅkhāre abhijānissanti saṅkhārasamudayaṃ abhijānissanti saṅkhāranirodhaṃ
abhijānissanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abhijānissanti  sabbe
te  evameva  abhijānissanti  seyyathāpihaṃ  etarahīti  .  idamassa
anvaye ñāṇaṃ.
   [125] Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imāni dve ñāṇāni
Parisuddhāni   honti  pariyodātāni  dhamme  ñāṇañca  anvaye
ñāṇañca  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ariyasāvako  diṭṭhisampanno
itipi  dassanasampanno  itipi  āgato  imaṃ  saddhammaṃ  itipi
passati  imaṃ  saddhammaṃ  itipi  sekkhena  ñāṇena  samannāgato
itipi  sekkhāya  vijjāya  samannāgato  itipi  dhammasotaṃ samāpanno
itipi  ariyo  nibbedhikapañño  itipi  amatadvāraṃ  āhacca  tiṭṭhati
itipīti. Tatiyaṃ.
   [126]  Sāvatthiyaṃ  viharati  ...  sattasattari  vo  bhikkhave
ñāṇavatthūni   desessāmi   taṃ   suṇātha   sādhukaṃ  manasikarotha
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [127] Bhagavā etadavoca katamāni ca 1- bhikkhave sattasattari
ñāṇavatthūni   jātipaccayā  jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ  asati  jātiyā
natthi   jarāmaraṇanti   ñāṇaṃ   atītampi  addhānaṃ  jātipaccayā
jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ  asati  jātiyā  natthi  jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ
anāgatampi  addhānaṃ  jātipaccayā  jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ asati jātiyā
natthi  jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ  yampissa  taṃ  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  tampi
khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ  nirodhadhammanti  ñāṇaṃ  .  bhavapaccayā
jātīti ñāṇaṃ .pe. upādānapaccayā bhavoti ñāṇaṃ ... taṇhāpaccayā
upādānanti  ñāṇaṃ  ...  vedanāpaccayā  taṇhāti  ñāṇaṃ  ...
Phassapaccayā vedanāti ñāṇaṃ ... saḷāyatanapaccayā phassoti ñāṇaṃ ...
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  ñāṇaṃ  ...  viññāṇapaccayā nāmarūpanti
ñāṇaṃ  ...  saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  ñāṇaṃ ... avijjāpaccayā
saṅkhārāti  ñāṇaṃ  asati  avijjāya  natthi  saṅkhārāti  ñāṇaṃ
atītampi  addhānaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārāti  ñāṇaṃ asati avijjāya
natthi  saṅkhārāti  ñāṇaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  avijjāpaccayā
saṅkhārāti  ñāṇaṃ  asati  avijjāya  natthi  saṅkhārāti  ñāṇaṃ
yampissa  taṃ  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  tampi  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ
nirodhadhammanti  ñāṇaṃ  .  imāni  vuccanti  bhikkhave  sattasattari
ñāṇavatthūnīti. Catutthaṃ.
   [128] Sāvatthiyaṃ viharati ... avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [129]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
katamaṃ  nu  kho  bhante  jarāmaraṇaṃ  kassa ca panidaṃ jarāmaraṇanti .
No  kallo  pañhoti  bhagavā  avoca  katamaṃ  jarāmaraṇaṃ  kassa ca
panidaṃ  jarāmaraṇanti  iti  vā  bhikkhu  yo vadeyya aññaṃ jarāmaraṇaṃ
aññassa  ca  panidaṃ  jarāmaraṇanti  iti  vā  bhikkhu  yo  vadeyya
ubhayametaṃ  ekatthaṃ  byañjanameva  nānaṃ . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā
bhikkhu  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  na  hoti  aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti  vā  bhikkhu  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  na hoti .
Ete  te  bhikkhu  ubho ante anupagamma majjhena tathāgato dhammaṃ
deseti jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   [130] Katamā nu kho bhante jāti kassa ca panāyaṃ jātīti.
No  kallo  pañhoti  bhagavā  avoca  katamā  jāti  kassa  ca
panāyaṃ  jātīti  iti  vā bhikkhu yo vadeyya aññā jāti aññassa
ca  panāyaṃ  jātīti iti vā bhikkhu yo  vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ
byañjanameva  nānaṃ  . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā bhikkhu diṭṭhiyā sati
brahmacariyavāso  na  hoti  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā bhikkhu
diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso na hoti . ete te bhikkhu ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathāgato  dhammaṃ  deseti  bhavapaccayā
jātīti.
   [131] Katamo nu kho bhante bhavo kassa ca panāyaṃ bhavoti.
No  kallo  pañhoti  bhagavā  avoca  katamo  bhavo  kassa  ca
panāyaṃ  bhavoti  iti  vā bhikkhu yo vadeyya añño bhavo aññassa
ca  panāyaṃ  bhavoti  iti vā bhikkhu yo vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ
byañjanameva  nānaṃ  . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā bhikkhu diṭṭhiyā sati
brahmacariyavāso  na  hoti  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā bhikkhu
diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso na hoti . ete te bhikkhu ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathāgato dhammaṃ deseti upādānapaccayā
bhavoti  .pe.  taṇhāpaccayā  upādānanti  ...  vedanāpaccayā
Taṇhāti  ...  phassapaccayā  vedanāti  ...  saḷāyatanapaccayā
phassoti  ...  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  ...  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti ... Saṅkhārapaccayā viññāṇanti.
   [132]  Katame  nu  kho  bhante saṅkhārā kassa ca panime
saṅkhārāti  .  no kallo pañhoti bhagavā avoca katame saṅkhārā
kassa  ca  panime  saṅkhārāti  iti vā bhikkhu yo vadeyya aññe
saṅkhārā  aññassa  ca  panime  saṅkhārāti  iti  vā  bhikkhu yo
vadeyya  ubhayametaṃ  ekatthaṃ  byañjanameva  nānaṃ  .  taṃ  jīvaṃ taṃ
sarīranti  vā  bhikkhu  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  na  hoti
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā bhikkhu diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso
na  hoti  .  ete  te  bhikkhu ubho ante anupagamma majjhena
tathāgato dhammaṃ deseti avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [133] Avijjāya tveva bhikkhu asesavirāganirodhā yānissa tāni 1-
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici kānici katamaṃ jarāmaraṇaṃ
kassa  ca  panidaṃ  jarāmaraṇaṃ  iti  vā aññaṃ jarāmaraṇaṃ aññassa ca
panidaṃ jarāmaraṇaṃ iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīraṃ  iti  vā sabbānissa tāni 2- pahīnāni bhavanti ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni anabhāvaṅgatāni āyatiṃ anuppādadhammāni.
   [134] Avijjāya tveva bhikkhu asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  katamā jāti
@Footnote: 1 Yu. yānissitāni. evamuparipi . 2 Yu. sabbānissitāni. evamuparipi.
Kassa  ca  panāyaṃ  jāti iti vā aññā jāti aññassa ca panāyaṃ
jāti iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ iti
vā   sabbānissa   tāni   pahīnāni   bhavanti   ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni anabhāvaṅgatāni āyatiṃ anuppādadhammāni.
   [135] Avijjāya tveva bhikkhu asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  katamo bhavo
.pe. katamaṃ upādānaṃ ... katamā taṇhā ... katamā vedanā ...
Katamo phasso ... katamaṃ saḷāyatanaṃ ... katamaṃ nāmarūpaṃ ... katamaṃ
viññāṇaṃ ....
   [136]  Avijjāya  tveva  bhikkhu  asesavirāganirodhā yānissa
tāni  visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici katame
saṅkhārā  kassa  ca  panime  saṅkhārā  iti vā aññe saṅkhārā
aññassa  ca  panime saṅkhārā iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīraṃ  iti  vā  sabbānissa  tāni  pahīnāni
bhavanti   ucchinnamūlāni  tālāvatthukatāni  anabhāvaṅgatāni  āyatiṃ
anuppādadhammānīti. Pañcamaṃ.
   [137] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho .pe. Avijjāpaccayā
bhikkhave  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [138]  Katamaṃ jarāmaraṇaṃ kassa ca panidaṃ jarāmaraṇanti iti vā
Bhikkhave  yo vadeyya aññaṃ jarāmaraṇaṃ aññassa ca panidaṃ jarāmaraṇanti
iti vā bhikkhave yo vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ byañjanameva nānaṃ.
Taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso na hoti
aññaṃ  jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso
na hoti . ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhena tathāgato
dhammaṃ deseti jātipaccayā jarāmaraṇanti .pe. Katamā jāti ... Katamo
bhavo ... Katamaṃ upādānaṃ ... Katamā taṇhā ... Katamā vedanā ... Katamo
phasso ... Katamaṃ saḷāyatanaṃ ... Katamaṃ nāmarūpaṃ ... Katamaṃ viññāṇaṃ ....
   [139] Katame saṅkhārā kassa ca panime saṅkhārāti iti vā
bhikkhave yo vadeyya aññe saṅkhārā aññassa ca panime saṅkhārāti
iti vā bhikkhave yo vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ byañjanameva nānaṃ.
Taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso na hoti
aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ iti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso
na hoti . ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhena tathāgato
dhammaṃ deseti avijjāpaccayā saṅkhārā .pe.
   [140] Avijjāya tveva bhikkhave asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici kānici katamaṃ jarāmaraṇaṃ
kassa  ca  panidaṃ  jarāmaraṇaṃ  iti  vā aññaṃ jarāmaraṇaṃ aññassa ca
Panidaṃ jarāmaraṇaṃ iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīraṃ  iti  vā  sabbānissa  tāni  pahīnāni  bhavanti ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni anabhāvaṅgatāni āyatiṃ anuppādadhammāni.
   [141] Avijjāya tveva bhikkhave asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  katamā jāti
.pe. katamo bhavo ... katamaṃ upādānaṃ ... Katamā taṇhā ... Katamā
vedanā ... katamo phasso ... Katamaṃ saḷāyatanaṃ ... Katamaṃ nāmarūpaṃ ...
Katamaṃ viññāṇaṃ ....
   [142] Avijjāya tveva bhikkhave asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni kānici kānici katame saṅkhārā
kassa  ca  panime  saṅkhārā  iti  vā  aññe saṅkhārā aññassa
ca panime saṅkhārā iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīraṃ  iti  vā  sabbānissa  tāni  pahīnāni  bhavanti ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni   anabhāvaṅgatāni  āyatiṃ  anuppādadhammānīti  .
Chaṭṭhaṃ.
   [143] Sāvatthiyaṃ viharati ... nāyaṃ bhikkhave kāyo tumhākaṃ nāpi
aññesaṃ  .  purāṇamidaṃ  bhikkhave  kammaṃ  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ
vedanīyaṃ daṭṭhabbaṃ.
   [144] Tatra [1]- bhikkhave sutavā ariyasāvako paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho.
Idaṃ uppajjati imasmiṃ asati idaṃ na hoti imassa nirodhā idaṃ nirujjhati
yadidaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti . avijjāya tveva
asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodho
.pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti . sattamaṃ.
   [145] Sāvatthiyaṃ viharati ... yañca [1]- bhikkhave ceteti yañca
pakappeti  yañca  anuseti  ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā
ārammaṇe  sati  patiṭṭhā  viññāṇassa  hoti  tasmiṃ  patiṭṭhite
viññāṇe   virūḷhe  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hoti  āyatiṃ
punabbhavābhinibbattiyā   sati  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti. No ca 2- bhikkhave ceteti no ca 2- pakappeti atha ca 2-
anuseti  ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā  ārammaṇe  sati
patiṭṭhā  viññāṇassa  hoti  tasmiṃ  patiṭṭhite  viññāṇe  virūḷhe
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hoti  āyatiṃ  punabbhavābhinibbattiyā  sati
āyatiṃ   jātijarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [146] Yato ca kho bhikkhave no ca 3- ceteti no ca pakappeti no
ca  anuseti  ārammaṇametaṃ  na  hoti viññāṇassa ṭhitiyā ārammaṇe
@Footnote: 1 Yu. kho .  2 Ma. Yu. ce. evamuparipi .  3 Ma. Yu. ceva.
Asati  patiṭṭhā viññāṇassa na hoti tadappatiṭṭhite viññāṇe avirūḷhe
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  na  hoti  āyatiṃ  punabbhavābhinibbattiyā
asati   āyatiṃ   jātijarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   nirodho
hotīti. Aṭṭhamaṃ.
   [147]  Sāvatthiyaṃ  viharati ... yañca bhikkhave ceteti yañca
pakappeti  yañca  anuseti  ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā
ārammaṇe  sati  patiṭṭhā  viññāṇassa  hoti  tasmiṃ  patiṭṭhite
viññāṇe  virūḷhe  nāmarūpassa  avakkanti  hoti  nāmarūpapaccayā
saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso phassapaccayā vedanā ... taṇhā
... upādānaṃ ... bhavo ... jāti ... Jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti . no ca bhikkhave ceteti no ca pakappeti atha ca
anuseti  ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā  ārammaṇe  sati
patiṭṭhā  viññāṇassa  hoti  tasmiṃ  patiṭṭhite  viññāṇe  virūḷhe
nāmarūpassa  avakkanti  hoti  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [148] Yato ca kho bhikkhave no ca ceteti no ca pakappeti
no  ca  anuseti  ārammaṇametaṃ  na  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā
Ārammaṇe  asati  patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti  tadappatiṭṭhite
viññāṇe  avirūḷhe  nāmarūpassa  avakkanti  na hoti nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho  .pe.  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hotīti. Navamaṃ.
   [149]  Sāvatthiyaṃ  viharati ... yañca bhikkhave ceteti yañca
pakappeti  yañca  anuseti  ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā
ārammaṇe  sati  patiṭṭhā  viññāṇassa  hoti  tasmiṃ  patiṭṭhite
viññāṇe  virūḷhe  nati  hoti  natiyā  sati  āgatigati 1- hoti
āgatigatiyā sati cutūpapāto hoti cutūpapāte sati āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     sambhavanti     evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {149.1} No ca bhikkhave ceteti no ca pakappeti atha ca anuseti
ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā  ārammaṇe  sati  patiṭṭhā
viññāṇassa hoti tasmiṃ patiṭṭhite viññāṇe virūḷhe nati hoti natiyā
sati āgatigati hoti āgatigatiyā sati cutūpapāto hoti cutūpapāte sati
āyatiṃ   jātijarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [150] Yato ca kho bhikkhave no ca ceteti no ca pakappeti
no  ca  anuseti  ārammaṇametaṃ  na  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā
@Footnote: 1 Sī. agatigati.
Ārammaṇe  asati  patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti  tadappatiṭṭhite
viññāṇe  avirūḷhe  nati na hoti natiyā asati āgatigati na hoti
āgatigatiyā  asati  cutūpapāto  na  hoti  cutūpapāte asati āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā    nirujjhanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Dasamaṃ.
         Kaḷārakhattiyavaggo catuttho.
            Tassa uddānaṃ
     bhūtamidaṃ kaḷārañca       dve ca ñāṇavatthuni 1-
     avijjāpaccayā ca dve   natumhā cetanā tayoti.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. ñāṇavatthūni. Yu. ñāṇassa vatthūni.
          Gahapativaggo pañcamo
   [151]  Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho anāthapiṇḍiko gahapati
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ
bhagavā  etadavoca  yato  kho  gahapati  ariyasāvakassa pañca bhayāni
verāni  vūpasantāni  honti  catūhi ca sotāpattiyaṅgehi samannāgato
hoti  ariyo  cassa  ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti supaṭividdho so
ākaṅkhamāno   attanāva   attānaṃ   byākareyya  khīṇanirayomhi
khīṇatiracchānayoniyo   1-   khīṇapittivisayo   khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [152] Katamāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti . Yaṃ
gahapati  pāṇātipātī  pāṇātipātappaccayā  diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ
pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedayati  pāṇātipātā  paṭiviratassa  evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ
hoti  .  yaṃ  gahapati adinnādāyī adinnādānappaccayā diṭṭhadhammikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ
domanassaṃ  paṭisaṃvedayati  adinnādānā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ
vūpasantaṃ hoti . yaṃ gahapati kāmesumicchācārī kāmesumicchācārappaccayā
@Footnote: 1 Ma. khīṇatiracchānayoni. evamuparipi.
Diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ veraṃ pasavati
cetasikampi   dukkhaṃ   domanassaṃ  paṭisaṃvedayati  kāmesumicchācārā
paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti . yaṃ gahapati musāvādī
musāvādappaccayā    diṭṭhadhammikampi   bhayaṃ   veraṃ   pasavati
samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedayati  musāvādā  paṭiviratassa  evaṃ  taṃ  bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ
hoti  .  yaṃ  gahapati  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānappaccayā   diṭṭhadhammikampi   bhayaṃ   veraṃ   pasavati
samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedayati   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   paṭiviratassa   evaṃ
taṃ  bhayaṃ  veraṃ  vūpasantaṃ  hoti  .  imāni pañca bhayāni verāni
vūpasantāni honti.
   [153]  Katamehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti .
Idha  gahapati  ariyasāvako buddhe aveccappasādena samannāgato hoti
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti  dhamme  aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto
bhagavatā  dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti  saṅghe  aveccappasādena  samannāgato  hoti
supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅgho
ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato
Sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa
bhagavato   sāvakasaṅgho   āhuneyyo  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo
añjalikaraṇīyo   anuttaraṃ   puññakkhettaṃ  lokassāti  ariyakantehi
sīlehi   samannāgato  hoti  akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi
akammāsehi    bhujissehi    viññūpasatthehi    aparāmaṭṭhehi
samādhisaṃvattanikehi   .    imehi   catūhi   sotāpattiyaṅgehi
samannāgato hoti.
   [154]  Katamo  cassa  ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti
supaṭividdho  .  idha  gahapati  ariyasāvako  paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā idaṃ
nirujjhati   yadidaṃ   avijjāpaccayā   saṅkhārā   saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo
hoti avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   .pe.   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho  hoti  .  ayamassa  ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti
supaṭividdho.
   [155]  Yato  kho gahapati ariyasāvakassa imāni pañca bhayāni
verāni  vūpasantāni  honti  imehi ca 1- catūhi sotāpattiyaṅgehi
samannāgato  hoti  ayañcassa  ariyo  ñāyo  paññāya  sudiṭṭho
hoti  supaṭividdho  so  ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byākareyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Khīṇanirayomhi  khīṇatiracchānayoniyo  khīṇapittivisayo  khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .
Paṭhamaṃ.
   [156] Sāvatthiyaṃ viharati ... yato kho bhikkhave ariyasāvakassa
pañca  bhayāni  verāni vūpasantāni honti catūhi ca sotāpattiyaṅgehi
samannāgato  hoti  ariyo  cassa  ñāyo  paññāya  sudiṭṭho
hoti  supaṭividdho  so  ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byākareyya
khīṇanirayomhi .pe. Avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
        [bhikkhaveti sabbaṃ vitthāretabbaṃ] 1-
   [157]  Katamāni  pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti .
Yaṃ  bhikkhave  pāṇātipātī  .pe.  yaṃ  bhikkhave adinnādāyī .pe.
Yaṃ  bhikkhave  kāmesumicchācārī  .pe. yaṃ bhikkhave musāvādī .pe.
Yaṃ  bhikkhave  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  .pe.  imāni pañca bhayāni
verāni vūpasantāni honti.
   [158]  Katamehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti .
Idha  bhikkhave  ariyasāvako  buddhe  .pe.  dhamme  .pe. saṅghe
.pe.  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  hoti  .pe.  imehi
catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti.
   [159]  Katamo  cassa  ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti
@Footnote: 1 sīhalapoṭṭhake bhikkhaveti sabbaṃ vitthāretabbanti evaṃ dissati.
Supaṭividdho  .  idha  bhikkhave  ariyasāvako  paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso  manasikaroti  .pe. ayamassa ariyo ñāyo paññāya
sudiṭṭho hoti supaṭividdho.
   [160]  Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imāni pañca bhayāni
verāni  vūpasantāni  honti  imehi  ca  catūhi  sotāpattiyaṅgehi
samannāgato  hoti  ayañcassa  ariyo  ñāyo  paññāya  sudiṭṭho
hoti supaṭividdho . so ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byākareyya
khīṇanirayomhi  khīṇatiracchānayoniyo  khīṇapittivisayo  khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .
Dutiyaṃ.
   [161]  Sāvatthiyaṃ  viharati  ...  dukkhassa bhikkhave samudayañca
atthaṅgamañca desessāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [162] Bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave dukkhassa samudayo
cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  ayaṃ  kho
bhikkhave dukkhassa samudayo . sotañca paṭicca sadde ca ... Ghānañca
paṭicca gandhe ca ... jivhañca paṭicca rase ca ... Kāyañca paṭicca
phoṭṭhabbe  ca ... manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā taṇhā
Ayaṃ kho bhikkhave dukkhassa samudayo.
   [163]  Katamo  ca  bhikkhave dukkhassa atthaṅgamo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva  taṇhāya
asesavirāganirodhā   upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hoti ayaṃ kho bhikkhave dukkhassa atthaṅgamo.
   {163.1} Sotañca paṭicca sadde ca ... Ghānañca paṭicca gandhe ca
... jivhañca paṭicca rase ca ... Kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca ... Manañca
paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva  taṇhāya
asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti ayaṃ kho
bhikkhave dukkhassa atthaṅgamoti. Tatiyaṃ.
   [164]  Sāvatthiyaṃ  viharati  ...  lokassa bhikkhave samudayañca
atthaṅgamañca desessāmi taṃ suṇātha ... katamo ca bhikkhave lokassa
samudayo  .  cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ
Tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā taṇhā
taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti
ayaṃ kho bhikkhave lokassa samudayo.
   {164.1} Sotañca paṭicca sadde ca ... Ghānañca paṭicca gandhe
ca ... Jivhañca paṭicca rase ca ... Kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca ... Manañca
paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  .pe. jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā sambhavanti ayaṃ kho bhikkhave lokassa samudayo.
   [165]  Katamo  ca  bhikkhave lokassa atthaṅgamo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva  taṇhāya
asesavirāganirodhā  upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho .pe.
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  ayaṃ  kho
bhikkhave lokassa atthaṅgamo.
   {165.1} Sotañca paṭicca sadde ca ... Ghānañca paṭicca gandhe ca
... jivhañca paṭicca rase ca ... Kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca ... Manañca
paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ tiṇṇaṃ saṅgati phasso phassapaccayā
vedanā vedanāpaccayā taṇhā tassāyeva taṇhāya  asesavirāganirodhā
upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  .pe.  evametassa
Kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  ayaṃ kho bhikkhave lokassa
atthaṅgamoti. Catutthaṃ.
   [166] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā ñātike viharati giñjakāvasathe.
Atha kho bhagavā rahogato paṭisallīno 1- imaṃ dhammapariyāyaṃ abhāsi cakkhuñca
paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ tiṇṇaṃ saṅgati phasso phassapaccayā
vedanā vedanāpaccayā taṇhā taṇhāpaccayā upādānaṃ .pe. Evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti . sotañca paṭicca sadde ca ...
Ghānañca paṭicca gandhe ca ... Jivhañca paṭicca rase ca ... Kāyañca paṭicca
phoṭṭhabbe ca ... manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ tiṇṇaṃ
saṅgati phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā taṇhā taṇhāpaccayā
upādānaṃ .pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [167]  Cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā taṇhā tassāyeva
taṇhāya   asesavirāganirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā
bhavanirodho .pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
Sotañca paṭicca sadde ca .pe. manañca paṭicca dhamme ca uppajjati
manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ saṅgati phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā
taṇhā tassāyeva taṇhāya
@Footnote: 1 Ma. paṭisallāno.
Asesavirāganirodhā  upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [168] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhagavato upassuti 1-
ṭhito hoti . addasā kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ upassuti 1- ṭhitaṃ disvāna
taṃ  bhikkhuṃ etadavoca assosi no tvaṃ bhikkhu imaṃ dhammapariyāyanti .
Evaṃ bhanteti . uggaṇhāhi tvaṃ bhikkhu imaṃ dhammapariyāyaṃ pariyāpuṇāhi
tvaṃ  bhikkhu  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  dhārehi tvaṃ bhikkhu imaṃ dhammapariyāyaṃ
atthasañhitoyaṃ bhikkhu dhammapariyāyo ādibrahmacariyakoti. Pañcamaṃ.
   [169]  Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho aññataro brāhmaṇo
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [170]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  so  brāhmaṇo  bhagavantaṃ
etadavoca kiṃ nu kho bho gotama so karoti so paṭisaṃvedayatīti .
So  karoti  so  paṭisaṃvedayatīti kho brāhmaṇa ayameko anto .
Kiṃ  pana  bho  gotama  añño  karoti  añño  paṭisaṃvedayatīti .
Añño  karoti  añño  paṭisaṃvedayatīti  kho  brāhmaṇa  ayaṃ dutiyo
anto  ete  te  brāhmaṇa  ubho  ante  anupagamma  majjhena
tathāgato  dhammaṃ  deseti  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo
hoti . avijjāyatveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
@Footnote: 1 Yu. upassutiṃ.
Viññāṇanirodho   .pe.   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hotīti.
   [171]  Evaṃ  vutte  so  brāhmaṇo  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama .pe. upāsakaṃ maṃ
bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Chaṭṭhaṃ.
   [172] Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho jāṇussoṇi brāhmaṇo
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ .pe.
   [173]  Ekamantaṃ nisinno kho jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  kiṃ  nu  kho bho gotama sabbamatthīti . sabbamatthīti kho
brāhmaṇa  ayameko anto . kiṃ pana bho gotama sabbaṃ natthīti .
Sabbaṃ  natthīti  kho  brāhmaṇa  ayaṃ  dutiyo  anto  ete  te
brāhmaṇa  ubho  ante  anupagamma majjhena tathāgato dhammaṃ deseti
avijjāpaccayā   saṅkhārā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   .pe.
Evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti . avijjāyatveva
asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodho
.pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [174] Evaṃ vutte jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti. Sattamaṃ.
   [175] Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho lokāyatiko brāhmaṇo
Yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
   [176] Ekamantaṃ nisinno kho lokāyatiko brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  kiṃ  nu  kho bho gotama sabbamatthīti . sabbamatthīti kho
brāhmaṇa jeṭṭhametaṃ lokāyataṃ . kiṃ pana bho gotama sabbaṃ natthīti.
Sabbaṃ  natthīti kho brāhmaṇa dutiyametaṃ lokāyataṃ . kiṃ nu kho bho
gotama  sabbamekattanti  .  sabbamekattanti  kho brāhmaṇa tatiyametaṃ
lokāyataṃ . kiṃ pana bho gotama sabbaṃ puthuttanti . sabbaṃ puthuttanti
kho  brāhmaṇa  catutthametaṃ  lokāyataṃ  ete  te brāhmaṇa ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathāgato  dhammaṃ deseti avijjāpaccayā
saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti . avijjāya tveva asesavirāganirodhā
saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodho  .pe.  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [177] Evaṃ vutte lokāyatiko brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe. ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Aṭṭhamaṃ.
   [178] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho ... Na bhikkhave sutavato
ariyasāvakassa  evaṃ  hoti  kiṃ  nu  kho  kismiṃ  sati  kiṃ  hoti
kissuppādā  kiṃ  uppajjati  [1]-  kismiṃ sati nāmarūpaṃ hoti kismiṃ
sati  saḷāyatanaṃ  hoti  kismiṃ  sati  phasso  hoti  kismiṃ  sati
@Footnote: 1 Ma. Yu. kismiṃ sati saṅkhārā honti kismiṃ sati viññāṇaṃ hoti.
Vedanā  hoti  kismiṃ  sati  taṇhā  hoti  kismiṃ  sati  upādānaṃ
hoti  kismiṃ  sati  bhavo  hoti  kismiṃ  sati  jāti  hoti  kismiṃ
sati jarāmaraṇaṃ hotīti.
   [179]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasāvakassa aparappaccayā
ñāṇamevettha  hoti  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti  imassuppādā  idaṃ
uppajjati [1]- viññāṇe sati nāmarūpaṃ hoti nāmarūpe sati saḷāyatanaṃ
hoti  saḷāyatane  sati  phasso  hoti  phasse  sati vedanā hoti
vedanāya  sati  taṇhā  hoti  taṇhāya  sati  upādānaṃ  hoti
upādāne sati bhavo hoti .pe. jātiyā sati jarāmaraṇaṃ hotīti .
So evaṃ pajānāti evamayaṃ loko samudayatīti.
   [180]  Na  bhikkhave  sutavato  ariyasāvakassa evaṃ hoti kiṃ
nu  kho  kismiṃ  asati  kiṃ  na  hoti  kissa nirodhā kiṃ nirujjhati
kismiṃ  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti  kismiṃ  asati saḷāyatanaṃ na hoti
kismiṃ  asati  phasso  na  hoti  kismiṃ  asati  vedanā  na hoti
kismiṃ  asati  taṇhā  na  hoti  kismiṃ  asati  upādānaṃ na hoti
kismiṃ  asati  bhavo  na  hoti  kismiṃ  asati jāti na hoti kismiṃ
asati jarāmaraṇaṃ na hotīti.
   [181]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasāvakassa aparappaccayā
ñāṇamevettha  hoti  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā
idaṃ  nirujjhati  viññāṇe  asati  nāmarūpaṃ  na hoti nāmarūpe asati
@Footnote: 1 Ma. Yu. avijjāya sati .pe. viṇñāṇaṃ hoti. evamīdisesu ṭhānesu.
Saḷāyatanaṃ na hoti .pe. upādānaṃ na hoti ... Bhavo na hoti ...
Jāti  na  hoti  jātiyā asati jarāmaraṇaṃ na hotīti . so evaṃ
pajānāti evamayaṃ loko nirujjhatīti.
   [182] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ lokassa samudayañca
atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ  pajānāti . ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako
diṭṭhisampanno   itipi   .pe.   amatadvāraṃ  āhacca  tiṭṭhati
itipīti. Navamaṃ.
   [183] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho ... Na bhikkhave sutavato
ariyasāvakassa  evaṃ  hoti  kiṃ  nu  kho  kismiṃ  sati  kiṃ  hoti
kissuppādā  kiṃ  uppajjati  kismiṃ  sati  saṅkhārā  honti  kismiṃ
sati  viññāṇaṃ  hoti  kismiṃ  sati  nāmarūpaṃ  hoti  kismiṃ  sati
saḷāyatanaṃ  hoti  kismiṃ  sati  phasso  hoti  kismiṃ  sati  vedanā
hoti  kismiṃ  sati  taṇhā  hoti  kismiṃ  sati  upādānaṃ  hoti
kismiṃ  sati  bhavo  hoti  kismiṃ  sati  jāti  hoti  kismiṃ  sati
jarāmaraṇaṃ hotīti.
   [184]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasāvakassa aparappaccayā
ñāṇamevettha  hoti  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti  imassuppādā
idaṃ  uppajjati  avijjāya  sati  saṅkhārā  honti  saṅkhāresu sati
viññāṇaṃ  hoti  viññāṇe  sati  nāmarūpaṃ  hoti  nāmarūpe  sati
saḷāyatanaṃ  hoti  saḷāyatane  sati phasso hoti phasse sati vedanā
Hoti  vedanāya  sati  taṇhā  hoti  taṇhāya sati upādānaṃ hoti
upādāne  sati  bhavo  hoti  bhave sati jāti hoti jātiyā sati
jarāmaraṇaṃ hotīti. So evaṃ pajānāti evamayaṃ loko samudayatīti.
   [185]  Na  bhikkhave  sutavato  ariyasāvakassa evaṃ hoti kiṃ
nu  kho  kismiṃ  asati  kiṃ  na  hoti  kissa nirodhā kiṃ nirujjhati
kismiṃ  asati  saṅkhārā  na  honti  kismiṃ asati viññāṇaṃ na hoti
kismiṃ  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti  kismiṃ  asati saḷāyatanaṃ na hoti
kismiṃ  asati  phasso  na  hoti  kismiṃ  asati  vedanā  na hoti
kismiṃ  asati  taṇhā  na  hoti .pe. upādānaṃ ... bhavo ...
Jāti ... Kismiṃ asati jarāmaraṇaṃ na hotīti.
   [186]  Atha kho bhikkhave sutavato ariyasāvakassa aparappaccayā
ñāṇamevettha  hoti  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā
idaṃ  nirujjhati  avijjāya  asati  saṅkhārā  na  honti  saṅkhāresu
asati  viññāṇaṃ  na  hoti  viññāṇe  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti
nāmarūpe  asati  saḷāyatanaṃ na hoti .pe. jātiyā asati jarāmaraṇaṃ
na hotīti. So evaṃ pajānāti evamayaṃ loko nirujjhatīti.
   [187] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ lokassa samudayañca
atthaṅgamañca  yathābhūtaṃ  pajānāti . ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako
diṭṭhisampanno  itipi  dassanasampanno  itipi  āgato  imaṃ  saddhammaṃ
itipi  passati  imaṃ  saddhammaṃ  itipi  sekkhena ñāṇena samannāgato
Itipi  sekkhāya  vijjāya  samannāgato  itipi  dhammasotaṃ samāpanno
itipi  ariyo  nibbedhikapañño  itipi  amatadvāraṃ  āhacca  tiṭṭhati
itipīti. Dasamaṃ.
           Gahapativaggo pañcamo.
            Tassa uddānaṃ
     dve pañcaverabhayā vuttā   dukkhaṃ loko ca ñātikaṃ
     aññataraṃ jāṇussoṇi ca   lokāyatikena aṭṭhamaṃ
     dve ariyasāvakā vuttā    vaggo tena pavuccatīti.
            ----------
           Dukkhavaggo chaṭṭho
   [188]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  kittāvatā  nu kho bhikkhave bhikkhu parivīmaṃsamāno
parivīmaṃseyya  sabbaso  sammā  dukkhakkhayāyāti  .  bhagavaṃmūlakā  no
bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  bhante
bhagavantaṃyeva  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā
bhikkhū dhāressantīti . tenahi bhikkhave [1]- suṇātha sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [189]  Bhagavā  etadavoca  idha bhikkhave bhikkhu parivīmaṃsamāno
parivīmaṃsati yaṃ kho idaṃ anekavidhaṃ nānappakārakaṃ dukkhaṃ loke uppajjati
jarāmaraṇaṃ  idaṃ  nu  kho  dukkhaṃ  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ
kismiṃ  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti  kismiṃ  asati jarāmaraṇaṃ na hotīti .
So parivīmaṃsamāno evaṃ pajānāti yaṃ kho idaṃ anekavidhaṃ nānappakārakaṃ
dukkhaṃ  loke  uppajjati  jarāmaraṇaṃ  idaṃ  kho  dukkhaṃ  jātinidānaṃ
jātisamudayaṃ   jātijātikaṃ  jātippabhavaṃ  jātiyā  sati  jarāmaraṇaṃ
hoti  jātiyā  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hotīti  . so jarāmaraṇañca
pajānāti    jarāmaraṇasamudayañca   pajānāti   jarāmaraṇanirodhañca
@Footnote: 1 Yu. taṃ.
Pajānāti  yā  ca  jarāmaraṇanirodhasāruppagāminī  paṭipadā  tañca
pajānāti  tathā  paṭipanno  ca  hoti  anudhammacārī . ayaṃ vuccati
bhikkhave   bhikkhu   sabbaso   sammā   dukkhakkhayāya  paṭipanno
jarāmaraṇanirodhāya.
   [190] Athāparaṃ parivīmaṃsamāno parivīmaṃsati jāti panāyaṃ kiṃnidānā
kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  kismiṃ  sati  jāti hoti kismiṃ asati
jāti  na  hotīti  .  so  parivīmaṃsamāno  evaṃ  pajānāti jāti
bhavanidānā  bhavasamudayā  bhavajātikā bhavappabhavā bhave sati jāti hoti
bhave asati jāti na hotīti . so jātiñca pajānāti jātisamudayañca
pajānāti  jātinirodhañca  pajānāti  yā  ca  jātinirodhasāruppagāminī
paṭipadā  tañca  pajānāti  tathā paṭipanno ca hoti anudhammacārī .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso sammā dukkhakkhayāya paṭipanno
jātinirodhāya.
   [191]  Athāparaṃ  parivīmaṃsamāno  parivīmaṃsati  bhavo  panāyaṃ
kiṃnidāno  .pe.  upādānaṃ  panidaṃ  kiṃnidānaṃ  ...  taṇhā panāyaṃ
kiṃnidānā ... vedanā panāyaṃ kiṃnidānā ... Phasso panāyaṃ kiṃnidāno ...
Saḷāyatanaṃ  panidaṃ kiṃnidānaṃ ... nāmarūpaṃ panidaṃ kiṃnidānaṃ ... viññāṇaṃ
panidaṃ  kiṃnidānaṃ  ... saṅkhārā panime kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā
kiṃpabhavā kismiṃ sati saṅkhārā honti kismiṃ asati saṅkhārā na hontīti.
So  parivīmaṃsamāno  evaṃ  pajānāti  saṅkhārā  avijjānidānā
Avijjāsamudayā   avijjājātikā   avijjāpabhavā  avijjāya  sati
saṅkhārā honti avijjāya asati saṅkhārā na hontīti.
   {191.1} So saṅkhāre ca pajānāti saṅkhārasamudayañca pajānāti
saṅkhāranirodhañca  pajānāti  yā ca saṅkhāranirodhasāruppagāminī paṭipadā
tañca pajānāti tathā paṭipanno ca hoti anudhammacārī . ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu sabbaso sammā dukkhakkhayāya paṭipanno saṅkhāranirodhāya.
Avijjāgato  [1]-  bhikkhave  purisapuggalo  puññañce  saṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti   puññūpagaṃ   hoti  viññāṇaṃ  apuññañce  saṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  apuññūpagaṃ  hoti  viññāṇaṃ  .  anejañce  saṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti anejūpagaṃ hoti viññāṇaṃ.
   [192] Yato kho bhikkhave bhikkhuno avijjā pahīnā hoti vijjā
uppannā  .  so  avijjāvirāgā vijjuppādā neva puññābhisaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  na  apuññābhisaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  na  anejābhisaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  anabhisaṅkharonto  anabhisañcetayanto  na  kiñci  loke
upādiyati  anupādiyaṃ  na paritassati aparitassaṃ paccattaṃyeva parinibbāyati
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti.
   {192.1} So sukhañce vedanaṃ vedayati sā aniccāti pajānāti
anajjhositāti  pajānāti  anabhinanditāti  pajānāti  .  dukkhañce
vedanaṃ  vedayati  sā  aniccāti  pajānāti  anajjhositāti pajānāti
anabhinanditāti  pajānāti  .  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedayati  sā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ.
Aniccāti   pajānāti   anajjhositāti   pajānāti  anabhinanditāti
pajānāti  .  so  sukhañce vedanaṃ vedayati visaññutto naṃ vedayati
dukkhañce  vedanaṃ  vedayati  visaññutto  naṃ  vedayati adukkhamasukhañce
vedanaṃ vedayati visaññutto naṃ vedayati.
   {192.2}  So kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vedayamāno kāyapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  .  jīvitapariyantikaṃ vedanaṃ vedayamāno
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti pajānāti . kāyassa bhedā uddhaṃ
jīvitapariyādānā  idheva  sabbavedayitāni  anabhinanditāni  sītībhavissanti
sarīrāni avasisissantīti pajānāti.
   [193]  Seyyathāpi bhikkhave puriso kumbhakārapākā uṇhaṃ kumbhaṃ
uddharitvā  same  bhūmibhāge  patiṭṭhapeyya  tatra  yāyaṃ usmā sā
tattheva  vūpasameyya  kapallāni  avasiseyyuṃ  evameva  kho bhikkhave
bhikkhu  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ
vedayāmīti  pajānāti  .  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  .  kāyassa  bhedā
uddhaṃ   jīvitapariyādānā   idheva  sabbavedayitāni  anabhinanditāni
sītībhavissanti sarīrāni avasisissantīti pajānāti.
   [194]  Taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave api nu kho khīṇāsavo bhikkhu
puññābhisaṅkhāraṃ  vā  abhisaṅkhareyya apuññābhisaṅkhāraṃ vā abhisaṅkhareyya
aneñjābhisaṅkhāraṃ vā abhisaṅkhareyyāti . no hetaṃ bhante. Sabbaso
Vā  pana  saṅkhāresu  asati  saṅkhāranirodhā  api nu kho viññāṇaṃ
paññāyethāti  .  no hetaṃ bhante . sabbaso vā pana viññāṇe
asati  viññāṇanirodhā  api  nu  kho nāmarūpaṃ paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  .  sabbaso vā pana nāmarūpe asati nāmarūpanirodhā
api nu kho saḷāyatanaṃ paññāyethāti . no hetaṃ bhante . Sabbaso
vā  pana  saḷāyatane  asati  saḷāyatananirodhā  api nu kho phasso
paññāyethāti  .  no  hetaṃ  bhante . sabbaso vā pana phasse
asati  phassanirodhā api nu kho vedanā paññāyethāti . no hetaṃ
bhante  .  sabbaso  vā  pana vedanāya asati vedanānirodhā api
nu  kho  taṇhā  paññāyethāti  .  no hetaṃ bhante . sabbaso
vā  pana  taṇhāya  asati  taṇhānirodhā  api  nu  kho upādānaṃ
paññāyethāti  . no hetaṃ bhante . sabbaso vā pana upādāne
asati  upādānanirodhā  api  nu  kho  bhavo paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  . sabbaso vā pana bhave asati bhavanirodhā api nu
kho  jāti paññāyethāti . no hetaṃ bhante . sabbaso vā pana
jātiyā  asati  jātinirodhā api nu kho jarāmaraṇaṃ paññāyethāti .
No hetaṃ bhante.
   [195] Sādhu sādhu bhikkhave evametaṃ bhikkhave maññatha saddahatha
evametaṃ  bhikkhave  adhimuccatha  nikkaṅkhā  ettha  hotha nibbicikicchā
esevanto dukkhassāti. Paṭhamaṃ.
   [196] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Upādāniyesu
bhikkhave  dhammesu  assādānupassino  viharato  taṇhā  pavaḍḍhati
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [197] Seyyathāpi bhikkhave dasannaṃ vā kaṭṭhavāhānaṃ vīsāya vā
kaṭṭhavāhānaṃ  tiṃsāya  vā  kaṭṭhavāhānaṃ cattārīsāya vā kaṭṭhavāhānaṃ
mahā  aggikkhandho  jaleyya  tatra  puriso  kālena kālaṃ sukkhāni
ceva  tiṇāni  pakkhipeyya  sukkhāni ca gomayāni pakkhipeyya sukkhāni
ca  kaṭṭhāni  pakkhipeyya  evañhi  so  bhikkhave mahā aggikkhandho
tadāhāro  tadupādāno  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  jaleyya  evameva  kho
bhikkhave  upādāniyesu  dhammesu  assādānupassino  viharato  taṇhā
pavaḍḍhati  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [198] Upādāniyesu bhikkhave dhammesu ādīnavānupassino viharato
taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā
bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     nirujjhanti     evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   [199] Seyyathāpi bhikkhave dasannaṃ vā kaṭṭhavāhānaṃ vīsāya vā
Kaṭṭhavāhānaṃ  tiṃsāya  vā  kaṭṭhavāhānaṃ cattārīsāya vā kaṭṭhavāhānaṃ
mahā  aggikkhandho  jaleyya tatra puriso na kālena kālaṃ sukkhāni
ceva  tiṇāni  pakkhipeyya  na  sukkhāni ca gomayāni pakkhipeyya na
sukkhāni  ca  kaṭṭhāni  pakkhipeyya  evañhi  so  bhikkhave  mahā
aggikkhandho  purimassa  ca  upādānassa  pariyādānā  aññassa  ca
anupahārā 1- anāhāro nibbāyeyya evameva kho bhikkhave upādāniyesu
dhammesu  ādīnavānupassino  viharato  taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā
upādānanirodho  .pe.  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hotīti. Dutiyaṃ.
   [200] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Saññojaniyesu
bhikkhave  dhammesu  assādānupassino  viharato  taṇhā  pavaḍḍhati
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [201]  Seyyathāpi  bhikkhave  telañca paṭicca vaṭṭiñca paṭicca
telappadīpo  jhāyeyya tatra puriso kālena kālaṃ telaṃ āsiñceyya
vaṭṭiṃ  upasaṃhareyya  evañhi  so  bhikkhave  telappadīpo tadāhāro
tadupādāno  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  jaleyya  evameva  kho  bhikkhave
saññojaniyesu  dhammesu  assādānupassino  viharato  taṇhā  pavaḍḍhati
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
@Footnote: 1 Yu. anupāhārā. evamuparipi.
Jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [202] Saññojaniyesu bhikkhave dhammesu ādīnavānupassino viharato
taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā
bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   [203]  Seyyathāpi  bhikkhave  telañca paṭicca vaṭṭiñca paṭicca
telappadīpo  jhāyeyya  tatra  puriso  na  kālena  kālaṃ  telaṃ
āsiñceyya  na vaṭṭiṃ upasaṃhareyya evañhi so bhikkhave telappadīpo
purimassa  ca  upādānassa  pariyādānā  aññassa  ca  anupahārā
anāhāro  nibbāyeyya  evameva  kho  bhikkhave  saññojaniyesu
dhammesu  ādīnavānupassino  viharato  taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā
upādānanirodho   .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hotīti. Tatiyaṃ.
   [204] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Seyyathāpi
bhikkhave  telañca  paṭicca  vaṭṭiñca  paṭicca  telappadīpo  jhāyeyya
tatra  puriso  kālena  kālaṃ  telaṃ āsiñceyya vaṭṭiṃ upasaṃhareyya
evañhi  so  bhikkhave  telappadīpo  tadāhāro  tadupādāno  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  jaleyya  evameva  kho  bhikkhave saññojaniyesu dhammesu
Assādānupassino   viharato   taṇhā   pavaḍḍhati   taṇhāpaccayā
upādānaṃ .pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [205]  Seyyathāpi  bhikkhave  telañca paṭicca vaṭṭiñca paṭicca
telappadīpo  jhāyeyya  tatra  puriso  na  kālena  kālaṃ  telaṃ
āsiñceyya  na vaṭṭiṃ upasaṃhareyya evañhi so bhikkhave telappadīpo
purimassa  ca  upādānassa  pariyādānā  aññassa  ca  anupahārā
anāhāro  nibbāyeyya evameva kho bhikkhave saññojaniyesu dhammesu
ādīnavānupassino   viharato   taṇhā   nirujjhati   taṇhānirodhā
upādānanirodho   .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hotīti. Catutthaṃ.
   [206] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Upādāniyesu
bhikkhave  dhammesu  assādānupassino  viharato  taṇhā  pavaḍḍhati
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo   .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [207]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahā rukkho tassa yāni ceva
mūlāni  adhogamāni  yāni  ca  tiriyaṅgamāni  sabbāni  tāni  uddhaṃ
ojaṃ  abhiharanti  evañhi  so  bhikkhave  mahā  rukkho tadāhāro
tadupādāno  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭheyya  evameva  kho  bhikkhave
upādāniyesu   dhammesu   assādānupassino   viharato   taṇhā
pavaḍḍhati  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [208] Upādāniyesu bhikkhave dhammesu ādīnavānupassino viharato
taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā
bhavanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho
hoti.
   [209]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahā  rukkho  atha  puriso
āgaccheyya  kuddālapiṭakaṃ  ādāya  so  taṃ  rukkhaṃ mūle chindeyya
mūle  chetvā  palikhaneyya  palikhanitvā  mūlāni uddhareyya antamaso
usīranāḷimattānipi  .  so  taṃ  rukkhaṃ  khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chindeyya
khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chinditvā  phāleyya  phāletvā  sakalikaṃ  sakalikaṃ
kareyya  sakalikaṃ  sakalikaṃ  karitvā  vātātape visoseyya vātātape
visosetvā  agginā  ḍaheyya  agginā ḍahetvā masiṃ kareyya masiṃ
karitvā  mahāvāte  vā  ophuneyya  1-  nadiyā vā sīghasotāya
pavāheyya  evañhi  so  bhikkhave  mahā rukkho ucchinnamūlo assa
tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  2-  āyatiṃ  anuppādadhammo evameva
kho  bhikkhave  upādāniyesu  dhammesu  ādīnavānupassino  viharato
taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā
bhavanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho
hotīti. Pañcamaṃ.
   [210] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Seyyathāpi
bhikkhave  mahā rukkho tassa yāni ceva mūlāni adhogamāni yāni ca
@Footnote: 1 Ma. ophuṇeyya. Yu. opuneyya. 2 Ma. Yu. anabhāvaṅkato. evamuparipi.
Tiriyaṅgamāni  sabbāni  tāni  uddhaṃ  ojaṃ  abhiharanti  evañhi so
bhikkhave  mahā  rukkho  tadāhāro  tadupādāno  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
tiṭṭheyya evameva kho bhikkhave upādāniyesu dhammesu assādānupassino
viharato   taṇhā   pavaḍḍhati  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [211]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahā  rukkho  atha  puriso
āgaccheyya  kuddālapiṭakaṃ  ādāya  so  taṃ  rukkhaṃ mūle chindeyya
mūle  chetvā  palikhaneyya  palikhanitvā  mūlāni  uddhareyya  .pe.
Nadiyā  vā  sīghasotāya  pavāheyya  evañhi  so  bhikkhave mahā
rukkho   ucchinnamūlo   assa   tālāvatthukato   anabhāvaṅgato
āyatiṃ  anuppādadhammo  evameva  kho  bhikkhave  upādāniyesu
dhammesu   ādīnavānupassino   viharato   taṇhā   nirujjhati
taṇhānirodhā   upādānanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Chaṭṭhaṃ.
   [212] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Saññojaniyesu
bhikkhave  dhammesu  assādānupassino  viharato  taṇhā  pavaḍḍhati
taṇhāpaccayā   upādānaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [213]  Seyyathāpi  bhikkhave  taruṇo  rukkho  tassa  puriso
kālena  kālaṃ  mūlāni palisajjeyya 1- kālena kālaṃ paṃsuṃ dadeyya
@Footnote: 1 Ma. palimajjeyya.
Kālena  kālaṃ  udakaṃ  dadeyya evañhi so bhikkhave taruṇo rukkho
tadāhāro  tadupādāno  vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya evameva
kho  bhikkhave  saññojaniyesu  dhammesu  assādānupassino  viharato
taṇhā  pavaḍḍhati  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  .pe.  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [214]  Saññojaniyesu  bhikkhave  dhammesu  ādīnavānupassino
viharato  taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā  upādānanirodho  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   [215]  Seyyathāpi  bhikkhave  taruṇo  rukkho  atha  puriso
āgaccheyya  kuddālapiṭakaṃ  ādāya  .pe.  nadiyā  vā sīghasotāya
pavāheyya  evañhi  so  bhikkhave taruṇo rukkho ucchinnamūlo assa
tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  evameva
kho  bhikkhave  saññojaniyesu  dhammesu  ādīnavānupassino  viharato
taṇhā   nirujjhati   taṇhānirodhā   upādānanirodho   .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Sattamaṃ.
   [216] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Saññojaniyesu
bhikkhave  dhammesu  assādānupassino  viharato  nāmarūpassa  avakkanti
hoti  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [217]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahā rukkho tassa yāni ceva
Mūlāni  adhogamāni  yāni  ca  tiriyaṅgamāni  sabbāni  tāni  uddhaṃ
ojaṃ  abhiharanti  evañhi  so  bhikkhave  mahā  rukkho tadāhāro
tadupādāno  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭheyya  evameva  kho  bhikkhave
saññojaniyesu   dhammesu  assādānupassino  viharato  nāmarūpassa
avakkanti  hoti  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  .pe.  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [218]  Saññojaniyesu  bhikkhave  dhammesu  ādīnavānupassino
viharato   nāmarūpassa   avakkanti   na  hoti  nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho   .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hoti.
   [219] Seyyathāpi bhikkhave mahā rukkho atha puriso āgaccheyya
kuddālapiṭakaṃ  ādāya  .pe.  āyatiṃ  anuppādadhammo  evameva
kho  bhikkhave  saññojaniyesu  dhammesu  ādīnavānupassino  viharato
nāmarūpassa  avakkanti  na  hoti  nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho
.pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti .
Aṭṭhamaṃ.
   [220] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Saññojaniyesu
bhikkhave  dhammesu  assādānupassino  viharato  viññāṇassa  avakkanti
hoti  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [221]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahā rukkho tassa yāni ceva
Mūlāni  .pe.  evameva  kho  bhikkhave  saññojaniyesu  dhammesu
assādānupassino   viharato   viññāṇassa   avakkanti   hoti
viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [222]  Saññojaniyesu  bhikkhave  dhammesu  ādīnavānupassino
viharato   viññāṇassa   avakkanti   na  hoti  viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodho   .pe.   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hoti.
   [223]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahā  rukkho  atha  puriso
āgaccheyya  kuddālapiṭakaṃ  ādāya  .pe.  āyatiṃ  anuppādadhammo
evameva  kho  bhikkhave  saññojaniyesu  dhammesu  ādīnavānupassino
viharato   viññāṇassa   avakkanti   na  hoti  viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodho   .pe.   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hotīti. Navamaṃ.
   [224] Ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati kammāsadammaṃ 1- nāma
kurūnaṃ nigamo . atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ
bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāvagambhīro  cāyaṃ  bhante paṭiccasamuppādo
@Footnote: 1 kammāsadhammantipi pāṭho.
Gambhīrāvabhāso  ca  atha  ca  pana  me  uttānakuttānako  viya
khāyatīti.
   [225]  Mā hevaṃ ānanda mā hevaṃ ānanda gambhīro cāyaṃ
ānanda  paṭiccasamuppādo  gambhīrāvabhāso  ca  etassa  ānanda
dhammassa   aññāṇā  ananubodhā  appaṭivedhā  evamayaṃ  pajā
tantākulajātā   guḷīguṇṭhikajātā   1-   muñjapabbajabhūtā  apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattati.
   [226]  Upādāniyesu  ānanda  dhammesu  assādānupassino
viharato  taṇhā  pavaḍḍhati  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā    sambhavanti    evametassa    kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [227]  Seyyathāpi  ānanda  mahā rukkho tassa yāni ceva
mūlāni  adhogamāni  yāni  ca  tiriyaṅgamāni  sabbāni  tāni  uddhaṃ
ojaṃ  abhiharanti  evañhi  so  ānanda  mahā  rukkho tadāhāro
tadupādāno  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭheyya  evameva  kho  ānanda
upādāniyesu   dhammesu   assādānupassino   viharato   taṇhā
pavaḍḍhati   taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo
.pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [228] Upādāniyesu ānanda dhammesu ādīnavānupassino viharato
@Footnote: 1 Ma. kulagaṇṭhikajātā. Yu. guḷiganudhikajātā.
Taṇhā  nirujjhati  taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā
bhavanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho
hoti.
   [229]  Seyyathāpi  ānanda  mahā  rukkho  atha  puriso
āgaccheyya  kuddālapiṭakaṃ  ādāya  so  taṃ  rukkhaṃ mūle chindeyya
mūle  chetvā  palikhaneyya  palikhanitvā  mūlāni uddhareyya antamaso
usīranāḷimattānipi  .  so  taṃ  rukkhaṃ  khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chindeyya
khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chetvā  1-  phāleyya  phāletvā  sakalikaṃ  sakalikaṃ
kareyya  sakalikaṃ  sakalikaṃ  karitvā  vātātape visoseyya vātātape
visosetvā  agginā  ḍaheyya  agginā  ḍahetvā  masiṃ  kareyya
masiṃ  karitvā  mahāvāte  vā  ophuneyya  nadiyā vā sīghasotāya
pavāheyya  evañhi  so  ānanda  mahā  rukkho  ucchinnamūlo
assa   tālāvatthukato   anabhāvaṅgato   āyatiṃ  anuppādadhammo
evameva  kho  ānanda  upādāniyesu  dhammesu  ādīnavānupassino
viharato   taṇhā   nirujjhati   taṇhānirodhā   upādānanirodho
upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā
jarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     nirujjhanti
evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti  .
Dasamaṃ.
          Dukkhavaggo chaṭṭho.
@Footnote: 1 Ma. Yu. chinditvā.
            Tassa uddānaṃ
     parivīmaṃsanupādānaṃ        dve ca saññojanāni ca
     mahārukkhena dve vuttā    taruṇena ca sattamaṃ
     nāmarūpañca viññāṇaṃ     nidānena ca te dasāti.
           -----------
           Mahāvaggo sattamo
   [230]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā ... Assutavā
bhikkhave  puthujjano  imasmiṃ  cātummahābhūtikasmiṃ  kāyasmiṃ nibbindeyyapi
virajjeyyapi  vimucceyyapi  taṃ  kissa  hetu dissati hi 1- bhikkhave
imassa  cātummahābhūtikassa  kāyassa  ācayopi  apacayopi  ādānampi
nikkhepanampi   tasmā   tatrāssutavā   puthujjano  nibbindeyyapi
virajjeyyapi vimucceyyapi.
   {230.1} Yañca kho etaṃ bhikkhave vuccati cittaṃ itipi mano itipi
viññāṇaṃ  itipi  tatrāssutavā  puthujjano  nālaṃ  nibbindituṃ  nālaṃ
virajjituṃ nālaṃ vimuccituṃ taṃ kissa hetu dīgharattaṃ hetaṃ bhikkhave assutavato
puthujjanassa ajjhositaṃ mamāyitaṃ parāmaṭṭhaṃ etaṃ mama esohamasmi eso
me  attāti  tasmā  tatrāssutavā puthujjano nālaṃ nibbindituṃ nālaṃ
virajjituṃ nālaṃ vimuccituṃ.
   [231]  Varaṃ  bhikkhave assutavā puthujjano imaṃ cātummahābhūtikaṃ
kāyaṃ attato upagaccheyya na tveva cittaṃ taṃ kissa hetu dissatāyaṃ
bhikkhave  cātummahābhūtiko  kāyo  ekampi  vassaṃ  tiṭṭhamāno
dvepi  vassāni  tiṭṭhamāno  tīṇipi  vassāni  tiṭṭhamāno  cattāripi
vassāni  tiṭṭhamāno  pañcapi  vassāni  tiṭṭhamāno  dasapi  vassāni
tiṭṭhamāno  vīsatipi  vassāni  tiṭṭhamāno  tiṃsampi vassāni tiṭṭhamāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. hisaddo natthi.
Cattāḷīsampi  vassāni  tiṭṭhamāno  paññāsampi  vassāni  tiṭṭhamāno
vassasatampi  tiṭṭhamāno  bhiyyopi  tiṭṭhamāno  .  yañca  kho etaṃ
bhikkhave  vuccati  cittaṃ  itipi  mano  itipi  viññāṇaṃ  itipi  taṃ
rattiyā ca divasassa ca aññadeva uppajjati aññaṃ nirujjhati.
   [232] Seyyathāpi bhikkhave makkaṭo araññe ca brahāvane 1-
caramāno  sākhaṃ  gaṇhāti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  gaṇhāti  taṃ
muñcitvā   aññaṃ   gaṇhāti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  gaṇhāti
evameva  kho  bhikkhave  yamidaṃ  vuccati  cittaṃ  itipi  mano itipi
viññāṇaṃ  itipi  taṃ  rattiyā  ca  divasassa  ca aññadeva uppajjati
aññaṃ nirujjhati.
   [233]  Tatra bhikkhave sutavā ariyasāvako paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā idaṃ
nirujjhati  yadidaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
.pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti .
Avijjāya    tveva    asesavirāganirodhā    saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā    viññāṇanirodho    .pe.    evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [234]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati   vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavane.
Saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti. Paṭhamaṃ.
   [235] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Assutavā
bhikkhave  puthujjano  imasmiṃ  cātummahābhūtikasmiṃ  kāyasmiṃ nibbindeyyapi
virajjeyyapi  vimucceyyapi  taṃ kissa hetu dissati hi bhikkhave imassa
cātummahābhūtikassa   kāyassa   ācayopi   apacayopi  ādānampi
nikkhepanampi   tasmā   tatrāssutavā   puthujjano  nibbindeyyapi
virajjeyyapi  vimucceyyapi  . yañca kho etaṃ bhikkhave vuccati cittaṃ
itipi  mano  itipi  viññāṇaṃ  itipi  tatrāssutavā  puthujjano nālaṃ
nibbindituṃ  nālaṃ  virajjituṃ  nālaṃ  vimuccituṃ  taṃ kissa hetu dīgharattaṃ
hetaṃ  bhikkhave  assutavato  puthujjanassa  ajjhositaṃ mamāyitaṃ parāmaṭṭhaṃ
etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti tasmā tatrāssutavā
puthujjano nālaṃ nibbindituṃ nālaṃ virajjituṃ nālaṃ vimuccituṃ.
   [236]  Varaṃpi bhikkhave assutavā puthujjano imaṃ cātummahābhūtikaṃ
kāyaṃ attato upagaccheyya na tveva cittaṃ taṃ kissa hetu dissatāyaṃ
bhikkhave  cātummahābhūtiko  kāyo  ekampi  vassaṃ  tiṭṭhamāno
dvepi  vassāni  tiṭṭhamāno  tīṇipi  vassāni  tiṭṭhamāno  cattāripi
vassāni  tiṭṭhamāno  pañcapi  vassāni  tiṭṭhamāno  dasapi  vassāni
Tiṭṭhamāno  vīsaṃpi  vassāni  tiṭṭhamāno  tiṃsaṃpi  vassāni  tiṭṭhamāno
cattāḷīsampi  vassāni  tiṭṭhamāno  paññāsaṃpi  vassāni  tiṭṭhamāno
vassasataṃpi  tiṭṭhamāno  bhiyyopi  tiṭṭhamāno  .  yañca  kho  etaṃ
bhikkhave  vuccati  cittaṃ  itipi  mano  itipi  viññāṇaṃ  itipi  taṃ
rattiyā ca divasassa ca aññadeva uppajjati aññaṃ nirujjhati.
   [237]  Tatra  bhikkhave sutavā ariyasāvako paṭiccasamuppādaṃyeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā idaṃ
nirujjhati  .  sukhavedaniyaṃ  bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhā
vedanā  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ vedayitaṃ
sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  sukhā  vedanā  sā nirujjhati
sā  vūpasamati  .  dukkhavedaniyaṃ  bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  uppajjati
dukkhā  vedanā  tasseva  dukkhavedaniyassa phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ
vedayitaṃ  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā dukkhā vedanā sā
nirujjhati  sā  vūpasamati  .  adukkhamasukhavedaniyaṃ bhikkhave phassaṃ paṭicca
uppajjati   adukkhamasukhā  vedanā  tasseva  adukkhamasukhavedaniyassa
phassassa  nirodhā  yaṃ  tajjaṃ vedayitaṃ adukkhamasukhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca
uppannā adukkhamasukhā vedanā sā nirujjhati sā vūpasamati.
   [238]  Seyyathāpi  bhikkhave  dvinnaṃ kaṭṭhānaṃ saṅghaṭasamodhānā
usmā  jāyati  tejo  abhinibbattati  tesaṃyeva  dvinnaṃ  kaṭṭhānaṃ
Nānākatavinibbhogā 1- yā tajjā usmā sā nirujjhati sā vūpasamati
evameva  kho  bhikkhave  sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca uppajjati sukhā
vedanā  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ vedayitaṃ
sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  sukhā  vedanā  sā nirujjhati
sā  vūpasamati  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca uppajjati dukkhā vedanā
tasseva  dukkhavedaniyassa  phassassa  nirodhā  yaṃ  tajjaṃ  vedayitaṃ
dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  dukkhā vedanā sā nirujjhati
sā   vūpasamati   adukkhamasukhavedaniyaṃ   phassaṃ  paṭicca  uppajjati
adukkhamasukhā   vedanā   tasseva  adukkhamasukhavedaniyassa  phassassa
nirodhā  yaṃ  tajjaṃ  vedayitaṃ  adukkhamasukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca
uppannā adukkhamasukhā vedanā sā nirujjhati sā vūpasamati.
   [239]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako phassepi
nibbindati   vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati
saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti. Dutiyaṃ.
   [240] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Cattārome
bhikkhave  āhārā  bhūtānaṃ  vā  sattānaṃ  ṭhitiyā  sambhavesīnaṃ vā
@Footnote: 1 Sī. nānābhavāvinikkhepā. Yu. nānābhāvā vinikkhepā.
Anuggahāya  .  katame cattāro . kavaḷīkāro āhāro oḷāriko
vā  sukhumo  vā  phasso  dutiyo  manosañcetanā  tatiyā viññāṇaṃ
catutthaṃ . ime kho bhikkhave cattāro āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ
ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya.
   [241]  Kathañca  bhikkhave  kavaḷīkāro  āhāro daṭṭhabbo .
Seyyathāpi  bhikkhave  dve  jāyapatikā  1- parittaṃ sambalaṃ ādāya
kantāramaggaṃ  paṭipajjeyyuṃ  tesamassa  ekaputtako  piyo manāpo .
Atha kho tesaṃ bhikkhave dvinnaṃ jāyapatikānaṃ kantāragatānaṃ yā parittā
sambalamattā  sā  parikkhayaṃ  pariyādānaṃ  gaccheyya siyā panesa 2-
kantārāvaseso  anitthiṇṇo  3- . atha kho tesaṃ bhikkhave dvinnaṃ
jāyapatikānaṃ  evamassa  amhākaṃ  kho  yā  parittā  sambalamattā
sā  parikkhīṇā  pariyādinnā  atthi cāyaṃ kantārāvaseso anitthiṇṇo
yannūna mayaṃ imaṃ ekaputtakaṃ piyaṃ manāpaṃ vadhitvā vallūrañca soṇḍikañca
karitvā  puttamaṃsāni  khādantā  eva dvepi 4- taṃ kantārāvasesaṃ
nitthareyyāma no ce sabbeva 5- tayo vinassamhāti . Atha kho te
bhikkhave  dve  jāyapatikā  etaṃ  ekaputtakaṃ  piyaṃ manāpaṃ vadhitvā
vallūrañca  soṇḍikañca  karitvā  puttamaṃsāni  khādantā  eva  taṃ
kantārāvasesaṃ  nitthareyyuṃ  te puttamaṃsāni ceva khādeyyuṃ ure ca
patipiṃseyyuṃ 6- kahaṃ ekaputtaka kahaṃ ekaputtakāti.
   {241.1}   Taṃ   kiṃ   maññatha   bhikkhave   api  nu
te   davāya   vā   āhāraṃ   āhareyyuṃ   madāya  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. jāyampatikā. evamuparipi . 2 Ma. Yu. ca nesaṃ. 3 Ma. anatiṇṇo.
@evamuparipi . 4 Ma. Yu. evaṃ taṃ. evamuparipi .  5 Ma. Yu. mā sabbeva.
@6 Ma. paṭipiseyyuṃ.
Āhāraṃ  āhareyyuṃ maṇḍanāya vā āhāraṃ āhareyyuṃ vibhūsanāya vā
āhāraṃ  āhareyyunti  .  no hetaṃ bhante . nanu te bhikkhave
yāvadeva  kantārassa  nittharaṇatthāya  āhāraṃ āhareyyunti . evaṃ
bhante  . evameva khvāhaṃ bhikkhave kavaḷīkāro āhāro daṭṭhabboti
vadāmi  .  kavaḷīkāre  bhikkhave āhāre pariññāte pañcakāmaguṇiko
rāgo  pariññāto  hoti  pañcakāmaguṇike  rāge  pariññāte
natthi  taṃ  saññojanaṃ  yena  saññojanena  saññutto  ariyasāvako
puna imaṃ lokaṃ āgaccheyya.
   [242]  Kathañca  bhikkhave phassāhāro daṭṭhabbo . seyyathāpi
bhikkhave  gāvī  niccammā  kuḍḍañce  1-  nissāya  tiṭṭheyya ye
kuḍḍanissitā  pāṇā  te  naṃ khādeyyuṃ rukkhañce nissāya tiṭṭheyya
ye  rukkhanissitā  pāṇā  te  naṃ  khādeyyuṃ  udakañce  nissāya
tiṭṭheyya  ye  udakanissitā  pāṇā  te naṃ khādeyyuṃ ākāsañce
nissāya  tiṭṭheyya  ye  ākāsanissitā  pāṇā  te naṃ khādeyyuṃ
yaññadeva  hi  sā  bhikkhave gāvī niccammā nissāya tiṭṭheyya ye
taṃ  nissitā  taṃ nissitā pāṇā te naṃ khādeyyuṃ evameva khvāhaṃ
bhikkhave  phassāhāro daṭṭhabboti vadāmi . phasse bhikkhave āhāre
pariññāte  tisso  vedanā  pariññātā  honti  tīsu  vedanāsu
pariññātāsu ariyasāvakassa natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmi.
   [243]  Kathañca  bhikkhave  manosañcetanāhāro  daṭṭhabbo .
@Footnote: 1 Ma. kuṭṭaṃ ce.
Seyyathāpi   bhikkhave   aṅgārakāsu   sādhikaporisā   puṇṇā
aṅgārānaṃ   vītaccikānaṃ  vītadhūmānaṃ  atha  puriso  āgaccheyya
jīvitukāmo   amaritukāmo   sukhakāmo   dukkhapaṭikkūlo   tamenaṃ
dve  balavanto  purisā  nānābāhāsu  gahetvā  taṃ  aṅgārakāsuṃ
upakaḍḍheyyuṃ  .  atha  kho  bhikkhave  tassa  purisassa  ārakāvassa
cetanā ārakāva patthanā ārakā paṇidhi taṃ kissa hetu viditañhi 1-
bhikkhave  tassa  purisassa  hoti  imañcāhaṃ  aṅgārakāsuṃ  papatissāmi
tatonidānaṃ  maraṇaṃ  vā  nigacchāmi  maraṇamattaṃ vā dukkhanti evameva
khvāhaṃ  bhikkhave  manosañcetanāhāro  daṭṭhabboti  vadāmi  .
Manosañcetanāya  bhikkhave  āhāre  pariññāte  tisso  taṇhā
pariññātā  honti  tīsu  taṇhāsu  pariññātāsu  ariyasāvakassa
natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmi.
   [244] Kathañca bhikkhave viññāṇāhāro daṭṭhabbo . seyyathāpi
bhikkhave coraṃ āgucāriṃ gahetvā rañño dassesuṃ 2- ayante deva
coro  āgucārī  imassa  yaṃ  icchasi  taṃ  daṇḍaṃ  paṇehīti tamenaṃ
rājā  evaṃ  vadeyya  gacchatha  bho  imaṃ  purisaṃ  pubbaṇhasamayaṃ
sattisatena  hanathāti  tamenaṃ  pubbaṇhasamayaṃ  sattisatena  haneyyuṃ
atha  rājā  majjhantikasamayaṃ  evaṃ vadeyya ambho kathaṃ so purisoti
tatheva deva jīvatīti tamenaṃ rājā evaṃ vadeyya gacchatha bho taṃ purisaṃ
majjhantikasamayaṃ   sattisatena   hanathāti   tamenaṃ   majjhantikasamayaṃ
sattisatena  haneyyuṃ  atha  rājā sāyaṇhasamayaṃ evaṃ vadeyya ambho
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ hi . 2 Ma. Yu. dasseyyuṃ.
Kathaṃ  so purisoti tatheva deva jīvatīti tamenaṃ rājā evaṃ vadeyya
gacchatha  bho  taṃ  purisaṃ  sāyaṇhasamayaṃ  sattisatena  hanathāti  tamenaṃ
sāyaṇhasamayaṃ  sattisatena  haneyyuṃ  .  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave api
nu  kho  so  puriso  divasaṃ tīhi sattisatehi haññamāno tatonidānaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayethāti  ekissāpi  bhikkhave  sattiyā
haññamāno  tatonidānaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedayetha  ko  pana
vādo  tīhi  sattisatehi  haññamānoti  evameva  khvāhaṃ  bhikkhave
viññāṇāhāro  daṭṭhabboti  vadāmi  .  viññāṇe bhikkhave āhāre
pariññāte   nāmarūpaṃ  pariññātaṃ  hoti  nāmarūpe  pariññāte
ariyasāvakassa natthi kiñci uttarikaraṇīyanti vadāmīti. Tatiyaṃ.
   [245] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Cattārome
bhikkhave  āhārā  bhūtānaṃ  vā  sattānaṃ  ṭhitiyā  sambhavesīnaṃ vā
anuggahāya  .  katame cattāro . kavaḷīkāro āhāro oḷāriko
vā  sukhumo  vā  phasso  dutiyo  manosañcetanā  tatiyā viññāṇaṃ
catutthaṃ . ime kho bhikkhave cattāro āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ
ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya.
   [246]  Kavaḷīkāre ce bhikkhave āhāre atthi rāgo atthi
nandi  atthi  taṇhā  patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  yattha
patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti
yattha  atthi  nāmarūpassa  avakkanti  atthi  tattha  saṅkhārānaṃ vuḍḍhi
Yattha  atthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi atthi tattha āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
yattha  atthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ  yattha  atthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  sasokaṃ  taṃ
bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti vadāmi.
   {246.1} Phasse ce bhikkhave āhāre ... Manosañcetanāya ce
bhikkhave āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre atthi rāgo
atthi  nandi  atthi  taṇhā  patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ virūḷhaṃ yattha
patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti
yattha  atthi  nāmarūpassa  avakkanti  atthi  tattha  saṅkhārānaṃ vuḍḍhi
yattha  atthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi atthi tattha āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
yattha  atthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ  yattha  atthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  sasokaṃ  taṃ
bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti vadāmi.
   [247]  Seyyathāpi bhikkhave rajako vā cittakārako vā sati
rajanāya vā lākhāya vā haliddiyā vā nīliyā vā mañjiṭṭhāya vā
sumaṭṭe 1- vā phalake vā bhittiyā vā dussapaṭe vā itthīrūpaṃ vā
purisarūpaṃ  vā  abhinimmineyya  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  evameva kho bhikkhave
kavaḷīkāre  ce  āhāre  atthi  rāgo atthi nandi atthi taṇhā
patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  yattha  patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ
atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti yattha atthi nāmarūpassa avakkanti
atthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha atthi saṅkhārānaṃ vuḍḍhi atthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. suparimaṭṭhe vā.
Tattha   āyatiṃ   punabbhavābhinibbatti   yattha   atthi   āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti   atthi  tattha  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  yattha
atthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  sasokaṃ  taṃ  bhikkhave  sarajaṃ
saupāyāsanti vadāmi.
   {247.1} Phasse ce bhikkhave āhāre ... Manosañcetanāya ce bhikkhave
āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre atthi rāgo atthi nandi
atthi  taṇhā  patiṭṭhitaṃ tattha viññāṇaṃ virūḷhaṃ yattha patiṭṭhitaṃ viññāṇaṃ
virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti  yattha atthi nāmarūpassa
avakkanti  atthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha  atthi saṅkhārānaṃ
vuḍḍhi  atthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha  atthi āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  yattha  atthi
āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ. Sasokaṃ taṃ bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti vadāmi.
   [248]  Kavaḷīkāre ce bhikkhave āhāre natthi rāgo natthi
nandi  natthi  taṇhā  appatiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  yattha
appatiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  natthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti
yattha  natthi  nāmarūpassa  avakkanti  natthi  tattha  saṅkhārānaṃ vuḍḍhi
yattha  natthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi natthi tattha āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
yattha  natthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  natthi  tattha  āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ yattha natthi āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ . asokaṃ taṃ bhikkhave
arajaṃ anupāyāsanti vadāmi.
   {248.1} Phasse ce bhikkhave āhāre ... manosañcetanāya
ce   bhikkhave   āhāre  ...  viññāṇe  ce  bhikkhave
Āhāre  natthi  rāgo  natthi  nandi  natthi  taṇhā  appatiṭṭhitaṃ
tattha  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  yattha  appatiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ
natthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti  yattha  natthi  nāmarūpassa
avakkanti  natthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha  natthi saṅkhārānaṃ
vuḍḍhi  natthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha  natthi
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  natthi  tattha  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ
yattha  natthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  asokaṃ  taṃ bhikkhave arajaṃ
anupāyāsanti vadāmi.
   [249]  Seyyathāpi bhikkhave kūṭāgāraṃ vā kūṭāgārasālā vā
uttarāya vā dakkhiṇāya vā pācinavātapānā 1- suriye uggacchante
vātapānena  rasmi  pavisitvā  kvāssa  patiṭṭhitāti  .  pacchimāyaṃ
bhante  bhittiyanti  .  pacchimāya ce bhikkhave bhitti nāssa kvāssa
patiṭṭhitāti . paṭhaviyaṃ bhanteti . paṭhavī ce bhikkhave nāssa kvāssa
patiṭṭhitāti  .  āpasmiṃ  bhanteti  .  āpo ce bhikkhave nāssa
kvāssa  patiṭṭhitāti  .  appatiṭṭhitā  bhanteti  .  evameva kho
bhikkhave  kavaḷīkāre  ce  āhāre natthi rāgo natthi nandi natthi
taṇhā ... Phasse ce bhikkhave āhāre ... Manosañcetanāya ce bhikkhave
āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre natthi rāgo natthi nandi
natthi  taṇhā  appatiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ avirūḷhaṃ yattha appatiṭṭhitaṃ
viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  natthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti  yattha natthi
nāmarūpassa  avakkanti  natthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pācīnāya vā vātapānā.
Saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  natthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha
natthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  natthi  tattha  āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ
yattha  natthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  asokaṃ  taṃ bhikkhave arajaṃ
anupāyāsanti vadāmīti. Catutthaṃ.
   [250] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Pubbeva 1- me
bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato etadahosi
kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno jāyati ca jiyyati ca miyyati ca cavati ca
upapajjati  ca  atha  ca  panimassa  dukkhassa  nissaraṇaṃ  nappajānāti
jarāmaraṇassa   kudāssu   nāma   imassa   dukkhassa   nissaraṇaṃ
paññāyissati jarāmaraṇassāti.
   [251]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi kimhi nu kho sati
jarāmaraṇaṃ  hoti  kiṃpaccayā  jarāmaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave
yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  jātiyā  kho  sati
jarāmaraṇaṃ  hoti  jātipaccayā  jarāmaraṇanti  . tassa mayhaṃ bhikkhave
etadahosi  kimhi nu kho sati jāti hoti .pe. bhavo hoti ...
Upādānaṃ hoti ... Taṇhā hoti ... Vedanā hoti ... Phasso hoti ...
Saḷāyatanaṃ  hoti  ... nāmarūpaṃ hoti kiṃpaccayā nāmarūpanti . tassa
mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya abhisamayo viññāṇe
kho  sati  nāmarūpaṃ  hoti viññāṇapaccayā nāmarūpanti . tassa mayhaṃ
bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu  kho  sati viññāṇaṃ hoti kiṃpaccayā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pubbe.
Viññāṇanti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu
paññāya   abhisamayo   nāmarūpe  kho  sati  viññāṇaṃ  hoti
nāmarūpapaccayā viññāṇanti.
   {251.1}  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  paccudāvattati
kho  idaṃ  viññāṇaṃ  nāmarūpamhā  na  paraṃ  gacchati  ettāvatā
jāyetha vā jiyyetha vā miyyetha 1- vā cavetha vā upapajjetha vā
yadidaṃ   nāmarūpapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā phasso .pe. evametassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  . samudayo samudayoti kho
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ
udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [252]  Tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi kimhi nu kho asati
jarāmaraṇaṃ  na  hoti  kissa  nirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  tassa
mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo jātiyā
kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti  jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu  kho asati jāti na
hoti .pe. bhavo na hoti ... upādānaṃ na hoti ... Taṇhā na
hoti ... vedanā na hoti ... phasso na hoti ... Saḷāyatanaṃ na
hoti  ...  nāmarūpaṃ  na  hoti kissa nirodhā nāmarūpanirodhoti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
viññāṇe   kho  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti  viññāṇanirodhā
@Footnote: 1 Yu. māyetha.
Nāmarūpanirodhoti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu
kho  asati  viññāṇaṃ  na  hoti  kissa  nirodhā  viññāṇanirodhoti
tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
nāmarūpe   kho  asati  viññāṇaṃ  na  hoti  nāmarūpanirodhā
viññāṇanirodhoti.
   {252.1} Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi adhigato kho myāyaṃ
maggo  bodhāya  yadidaṃ  nāmarūpanirodhā viññāṇanirodho viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho  saḷāyatananirodhā
phassanirodho  .pe.  avametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho
hoti  .  nirodho  nirodhoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi āloko udapādi.
   [253]  Seyyathāpi  bhikkhave puriso araññe pavane caramāno
passeyya  purāṇamaggaṃ  purāṇañjasaṃ  pubbakehi  manussehi  anuyātaṃ .
So  tamanugaccheyya  tamanugacchanto  passeyya  purāṇaṃ  nagaraṃ  purāṇaṃ
rājadhāniṃ  pubbakehi  manussehi  ajjhāvutthaṃ  1-  ārāmasampannaṃ
vanasampannaṃ   pokkharaṇīsampannaṃ   uddāpavantaṃ  2-  ramaṇīyaṃ  .
Atha  kho  so  bhikkhave  puriso rañño vā rājamahāmattassa vā
āroceyya   yagghe  bhante  jāneyyāsi  ahaṃ  addasaṃ  araññe
pavane    caramāno   purāṇamaggaṃ   purāṇañjasaṃ   pubbakehi
manussehi   anuyātaṃ   so   3-   tamanugacchiṃ   tamanugacchanto
addasaṃ  purāṇaṃ  nagaraṃ  purāṇaṃ  rājadhāniṃ  pubbakehi  manussehi
@Footnote: 1 Ma. ajjhāvuṭṭhaṃ. evamuparipi . 2 Ma. uddhāpavantaṃ.
@3 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi.
Ajjhāvutthaṃ    ārāmasampannaṃ    vanasampannaṃ   pokkharaṇīsampannaṃ
uddāpavantaṃ  ramaṇīyaṃ  taṃ  bhante  nagaraṃ  māpehīti  . athakho so
bhikkhave  rājā  vā rājamahāmatto vā taṃ nagaraṃ māpeyya tadassa
nagaraṃ aparena samayena iddhaṃ ceva phītaṃ ca bahujaññaṃ 1- ākiṇṇamanussaṃ
vuḍḍhivepullappattaṃ  .  evameva  khvāhaṃ  bhikkhave addasaṃ purāṇamaggaṃ
purāṇañjasaṃ pubbakehi sammāsambuddhehi anuyātaṃ.
   {253.1}  Katamo  ca  so bhikkhave purāṇamaggo purāṇañjaso
pubbakehi  sammāsambuddhehi  anuyāto  . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . Ayaṃ kho so bhikkhave
purāṇamaggo  purāṇañjaso  pubbakehi  sammāsambuddhehi  anuyāto so
tamanugacchiṃ   tamanugacchanto  jarāmaraṇaṃ  abbhaññāsiṃ  jarāmaraṇasamudayaṃ
abbhaññāsiṃ   jarāmaraṇanirodhaṃ   abbhaññāsiṃ   jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  abbhaññāsiṃ  tamanugacchiṃ  tamanugacchanto jātiṃ abbhaññāsiṃ .pe.
Bhavaṃ abbhaññāsiṃ ... upādānaṃ abbhaññāsiṃ ... taṇhaṃ abbhaññāsiṃ ...
Vedanaṃ abbhaññāsiṃ ... phassaṃ abbhaññāsiṃ ... Saḷāyatanaṃ abbhaññāsiṃ ...
Nāmarūpaṃ   abbhaññāsiṃ   ...  viññāṇaṃ  abbhaññāsiṃ  tamanugacchiṃ
tamanugacchanto   saṅkhāre  abbhaññāsiṃ  saṅkhārasamudayaṃ  abbhaññāsiṃ
saṅkhāranirodhaṃ  abbhaññāsiṃ  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abbhaññāsiṃ
tadabhiññāya  ācikkhiṃ  bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ . tayidaṃ
@Footnote: 1 Ma. bāhujaññaṃ. Yu. bahujanaṃ. evamuparipi.
Bhikkhave  brahmacariyaṃ  iddhaṃ  ceva  phītaṃ  ca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ
puthubhūtaṃ yāva devamanussehi supakāsitanti. Pañcamaṃ.
   [254]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  kurūsu viharati
kammāsadammaṃ nāma kurūnaṃ nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  sammasatha  no  tumhe  bhikkhave  antaraṃ  sammasanti .
Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃ kho bhante
sammasāmi  antaraṃ  sammasanti  .  yathākathaṃ  pana tvaṃ bhikkhu sammasasi
antaraṃ  sammasanti  .  atha  kho  so  bhikkhu byākāsi yathā so
bhikkhu byākāsi na so bhikkhu bhagavato cittaṃ ārādhesi.
   [255]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
etassa  bhagavā  kālo  etassa  sugata  kālo yaṃ bhagavā antaraṃ
sammasaṃ  bhāseyya bhagavato sutvā bhikkhū dhāressantīti . tenahānanda
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [256]  Bhagavā  etadavoca  idha  bhikkhave bhikkhu sammasamāno
sammasati  antaraṃ  sammasaṃ  yaṃ  kho  idaṃ  anekavidhaṃ  nānappakārakaṃ
dukkhaṃ  loke  uppajjati  jarāmaraṇaṃ idaṃ nu 1- kho dukkhaṃ kiṃnidānaṃ
kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  kismiṃ  sati  jarāmaraṇaṃ  hotīti  . so
sammasamāno  evaṃ  jānāti  yaṃ  kho  idaṃ anekavidhaṃ nānappakārakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nusaddo natthi.
Dukkhaṃ  loke  uppajjati  jarāmaraṇaṃ  idaṃ  kho  dukkhaṃ  upadhinidānaṃ
upadhisamudayaṃ  upadhijātikaṃ  upadhippabhavaṃ  upadhismiṃ  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti
upadhismiṃ  asati  jarāmaraṇaṃ  na hotīti . so jarāmaraṇañca pajānāti
jarāmaraṇasamudayañca   pajānāti  jarāmaraṇanirodhañca  pajānāti  yā
ca  jarāmaraṇanirodhasāruppagāminī  paṭipadā  tañca  pajānāti  tathā
paṭipanno  ca  hoti  anudhammacārī  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave bhikkhu
sabbaso sammā dukkhakkhayāya paṭipanno jarāmaraṇanirodhāya.
   [257]  Athāparaṃ  sammasamāno  sammasati  antaraṃ sammasaṃ upadhi
panāyaṃ  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  kiṃsmiṃ  sati upadhi
hoti  kismiṃ  asati  upadhi  na  hotīti  . so sammasamāno evaṃ
jānāti   upadhi   taṇhānidāno   taṇhāsamudayo   taṇhājātiko
taṇhāpabhavo  taṇhāya  sati  upadhi  hoti  taṇhāya  asati upadhi na
hotīti  .  so  upadhiñca  pajānāti  upadhisamudayañca  pajānāti
upadhinirodhañca  pajānāti  yā  ca  upadhinirodhasāruppagāminī  paṭipadā
tañca pajānāti tathā paṭipanno ca hoti anudhammacārī . ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu sabbaso sammā dukkhakkhayāya paṭipanno upadhinirodhāya.
   [258]  Athāparaṃ  sammasamāno  sammasati antaraṃ sammasaṃ taṇhā
panāyaṃ kattha uppajjamānā uppajjati kattha nivīsamānā nivīsatīti 1-.
So  sammasamāno  evaṃ  jānāti  yaṃ  kho loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivīsamānā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nivisamānā nivisatīti. evamuparipi.
Nivīsati  .  kiñci  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ . cakkhuṃ loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  .pe.  sotaṃ  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ ... ghānaṃ loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ ... jivhā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ ... Kāyo loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ ... mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   [259] Ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā
vā  yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ niccato addakkhuṃ sukhato addakkhuṃ
attato  addakkhuṃ  ārogyato  addakkhuṃ  khemato  addakkhuṃ  te
taṇhaṃ  vaḍḍhesuṃ . ye taṇhaṃ vaḍḍhesuṃ te upadhiṃ vaḍḍhesuṃ ye upadhiṃ
vaḍḍhesuṃ  te  dukkhaṃ  vaḍḍhesuṃ ye dukkhaṃ vaḍḍhesuṃ te na parimucciṃsu
jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi na parimucciṃsu dukkhasmāti vadāmi.
   {259.1}  Ye  hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  yaṃ  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ niccato dakkhissanti
sukhato  dakkhissanti  attato  dakkhissanti  ārogyato  dakkhissanti
khemato dakkhissanti te taṇhaṃ vaḍḍhessanti . ye taṇhaṃ vaḍḍhessanti
te upadhiṃ vaḍḍhessanti ye upadhiṃ vaḍḍhessanti te dukkhaṃ vaḍḍhessanti
ye dukkhaṃ vaḍḍhessanti te na parimuccissanti jātiyā jarāya maraṇena
sokehi   paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  na
parimuccissanti dukkhasmāti vadāmi.
   {259.2}   Ye   hi   keci   bhikkhave   etarahi
Samaṇā  vā  brāhmaṇā vā yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ niccato
passanti   sukhato   passanti   attato  passanti  ārogyato
passanti  khemato  passanti  te  taṇhaṃ  vaḍḍhenti  .  ye taṇhaṃ
vaḍḍhenti  te  upadhiṃ  vaḍḍhenti  ye  upadhiṃ  vaḍḍhenti te dukkhaṃ
vaḍḍhenti  ye  dukkhaṃ  vaḍḍhenti te na parimuccanti jātiyā jarāya
maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi
na parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   [260]  Seyyathāpi  bhikkhave  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  . so ca kho visena saṃsaṭṭho . atha
puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito
pipāsito . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ayaṃ te ambho purisa āpānīyakaṃso
vaṇṇasampanno  gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena
saṃsaṭṭho  1-  sace  ākaṅkhasi  piva pivato hi kho taṃ chādessati
vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitvā  ca  pana  tatonidānaṃ maraṇaṃ
vā  nigacchasi  maraṇamattaṃ  vā  dukkhanti  .  so  taṃ āpānīyakaṃsaṃ
sahasā  appaṭisaṅkhā  piveyya  na paṭinissajjeyya . so tatonidānaṃ
maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ . evameva kho bhikkhave
ye  hi  keci  atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā yaṃ loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  .pe.  anāgatamaddhānaṃ  .pe.  etarahi  samaṇā
vā  brāhmaṇā vā yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ niccato passanti
@Footnote: 1 Yu. sampanno.
Sukhato  passanti  attato  passanti  ārogyato  passanti  khemato
passanti  te  taṇhaṃ  vaḍḍhenti  . ye taṇhaṃ vaḍḍhenti te upadhiṃ
vaḍḍhenti  ye  upadhiṃ  vaḍḍhenti  te  dukkhaṃ  vaḍḍhenti ye dukkhaṃ
vaḍḍhenti  te  na  parimuccanti  jātiyā  jarāya  maraṇena sokehi
paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  na  parimuccanti
dukkhasmāti vadāmi.
   [261]  Ye  ca kho keci bhikkhave atītamaddhānaṃ samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  yaṃ  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ aniccato addakkhuṃ
dukkhato  addakkhuṃ  anattato  addakkhuṃ  rogato  addakkhuṃ  bhayato
addakkhuṃ  te  taṇhaṃ pajahiṃsu . ye taṇhaṃ pajahiṃsu te upadhiṃ pajahiṃsu
ye upadhiṃ pajahiṃsu te dukkhaṃ pajahiṃsu ye dukkhaṃ pajahiṃsu te parimucciṃsu
jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi parimucciṃsu dukkhasmāti vadāmi.
   {261.1}  Yepi hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ aniccato dakkhissanti
dukkhato  dakkhissanti  anattato  dakkhissanti  rogato  dakkhissanti
bhayato  dakkhissanti  te  taṇhaṃ pajahissanti . ye taṇhaṃ pajahissanti
.pe. Te parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   {261.2}  Yepi  hi  keci  bhikkhave  etarahi  samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  yaṃ  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ aniccato passanti
dukkhato   passanti   anattato   passanti   rogato  passanti
Bhayato  passanti  te  taṇhaṃ  pajahanti  . ye taṇhaṃ pajahanti te
upadhiṃ  pajahanti  ye  upadhiṃ  pajahanti te dukkhaṃ pajahanti ye dukkhaṃ
pajahanti  te parimuccanti jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi
dukkhehi domanassehi upāyāsehi parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   [262]  Seyyathāpi  bhikkhave  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  . so ca kho visena saṃsaṭṭho . atha
puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito
pipāsito . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ayaṃ te ambho purisa āpānīyakaṃso
vaṇṇasampanno  gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena
saṃsaṭṭho  sace  ākaṅkhasi  piva  pivato  hi  kho  taṃ  chādessati
vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitvā  ca  pana  tatonidānaṃ maraṇaṃ
vā nigacchasi maraṇamattaṃ vā dukkhanti.
   {262.1} Atha kho bhikkhave tassa purisassa evamassa sakkā kho me
ayaṃ  surā  pipāsitā pānīyena vā vinetuṃ dadhimaṇḍakena vā vinetuṃ
maṭṭhaloṇikāya 1- vā vinetuṃ loṇasocirakena vā vinetuṃ na tvevāhantaṃ
piveyyaṃ yaṃ mama assa dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti. So taṃ āpānīyakaṃsaṃ
paṭisaṅkhā na piveyya paṭinissajjeyya . so tatonidānaṃ maraṇaṃ vā na
nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ . evameva kho bhikkhave ye hi keci
atītamaddhānaṃ  samaṇā  vā brāhmaṇā vā yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhaṭṭhaloṇikāya.
Taṃ  aniccato  addakkhuṃ  dukkhato addakkhuṃ anattato addakkhuṃ rogato
addakkhuṃ bhayato addakkhuṃ te taṇhaṃ pajahiṃsu . ye taṇhaṃ pajahiṃsu te
upadhiṃ pajahiṃsu ye upadhiṃ pajahiṃsu te dukkhaṃ pajahiṃsu ye dukkhaṃ pajahiṃsu te
parimucciṃsu  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi parimucciṃsu dukkhasmāti vadāmi.
   {262.2} Ye hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ .pe. Etarahi
samaṇā  vā brāhmaṇā vā yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ taṃ aniccato
passanti   dukkhato   passanti   anattato   passanti  rogato
passanti  bhayato  passanti  te  taṇhaṃ  pajahanti  .  ye  taṇhaṃ
pajahanti  te  upadhiṃ  pajahanti  ye  upadhiṃ  pajahanti  te  dukkhaṃ
pajahanti  ye  dukkhaṃ  pajahanti  te  parimuccanti  jātiyā  jarāya
maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi
parimuccanti dukkhasmāti vadāmīti. Chaṭṭhaṃ.
   [263]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca sārīputto āyasmā ca
mahākoṭṭhito  1-  bārāṇasiyaṃ  viharanti isipatane migadāye . atha
kho  āyasmā  mahākoṭṭhito  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [264]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahākoṭṭhito
@Footnote: 1 Ma. mahākoṭṭhiko.
Āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca kiṃ nu kho āvuso sārīputtaṃ sayaṃkataṃ
jarāmaraṇaṃ   parakataṃ  jarāmaraṇaṃ  sayaṃkatañca  parakatañca  jarāmaraṇaṃ
udāhu  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  jarāmaraṇanti . na
kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ  jarāmaraṇaṃ  na  parakataṃ  jarāmaraṇaṃ
na  sayaṃkatañca  parakatañca  jarāmaraṇaṃ  nāpi  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ
adhicca samuppannaṃ jarāmaraṇaṃ apica jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   {264.1} Kiṃ nu kho āvuso sārīputta sayaṃkatā jāti parakatā
jāti  sayaṃkatā ca parakatā ca jāti udāhu asayaṃkāraṃ aparakāraṃ 1-
adhicca  samuppannā  jātīti  .  na  kho āvuso koṭṭhita sayaṃkatā
jāti  na  parakatā  jāti  na sayaṃkatā ca parakatā ca jāti nāpi
asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannā  jāti  apica  bhavapaccayā
jātīti.
   {264.2} Kiṃ nu kho āvuso sārīputta sayaṃkato bhavo .pe.
Sayaṃkataṃ upādānaṃ ... sayaṃkatā taṇhā ... Sayaṃkatā vedanā ... Sayaṃkato
phasso  ... sayaṃkataṃ saḷāyatanaṃ ... sayaṃkataṃ nāmarūpaṃ parakataṃ nāmarūpaṃ
sayaṃkatañca  parakatañca  nāmarūpaṃ  udāhu  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca
samuppannaṃ  nāmarūpanti  .  na kho āvuso koṭṭhita sayaṃkataṃ nāmarūpaṃ
na  parakataṃ  nāmarūpaṃ na sayaṃkatañca parakatañca nāmarūpaṃ nāpi asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ   adhicca  samuppannaṃ  nāmarūpaṃ  apica  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti.
   {264.3}  Kiṃ  nu  kho  āvuso  sārīputta sayaṃkataṃ viññāṇaṃ
parakataṃ    viññāṇaṃ    sayaṃkatañca    parakatañca    viññāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. asayaṃkārā aparaṃkārā.
Udāhu  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  viññāṇanti  . na
kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ  viññāṇaṃ  na  parakataṃ  viññāṇaṃ na
sayaṃkatañca  parakatañca  viññāṇaṃ  nāpi  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca
samuppannaṃ viññāṇaṃ apica nāmarūpapaccayā viññāṇanti.
   [265]  Idāneva  kho  mayaṃ  āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ
evaṃ  ājānāma  na  kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ nāmarūpaṃ na
parakataṃ  nāmarūpaṃ  na  sayaṃkatañca  parakatañca  nāmarūpaṃ nāpi asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ   adhicca  samuppannaṃ  nāmarūpaṃ  apica  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti.
   {265.1}  Idāneva  pana mayaṃ āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ
evaṃ  ājānāma  na  kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ  viññāṇaṃ
na  1-  parakataṃ  viññāṇaṃ  na  sayaṃkatañca  parakatañca  viññāṇaṃ
nāpi  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  viññāṇaṃ  apica
nāmarūpapaccayā  viññāṇanti  .  yathākathaṃ  panāvuso  sārīputta
imassa bhāsitassa attho daṭṭhabboti.
   [266]  Tenahāvuso  upamante  karissāmi  upamāyapidhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  . seyyathāpi āvuso
dve  naḷakalāpiyo  aññamaññaṃ  nissāya  tiṭṭheyyuṃ  evameva  kho
āvuso   nāmarūpapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā   phasso   .pe.
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  . tāsañce
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi.
Āvuso   naḷakalāpīnaṃ   ekaṃ  apakaḍḍheyya  ekā  papateyya
aparañce  apakaḍḍheyya  aparā  papateyya . evameva kho āvuso
nāmarūpanirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho
nāmarūpanirodhā   saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho
.pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [267]  Acchariyaṃ  āvuso sārīputta abbhūtaṃ āvuso sārīputta
yāva  subhāsitañcidaṃ  āyasmatā  sārīputtena  idañca  pana  mayaṃ
āyasmato  sārīputtassa  subhāsitaṃ imehi chattiṃsāya vatthūhi anumodāma
jarāmaraṇassa  ce  āvuso  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  . jarāmaraṇassa
ce  āvuso  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti
dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  .  jarāmaraṇassa  ce
āvuso  bhikkhu  nibbidā  virāgā  nirodhā anupādā vimutto hoti
diṭṭhadhammanibbānappatto  bhikkhūti  alaṃ vacanāya . jātiyā ce .pe.
Bhavassa ce ... upādānassa ce ... taṇhāya ce ... Vedanāya
ce ... phassassa ce ... saḷāyatanassa ce ... Nāmarūpassa ce ...
Viññāṇassa ce ... saṅkhārānañce ... avijjāya ce āvuso bhikkhu
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti
alaṃ  vacanāya  .  avijjāya ce āvuso bhikkhu nibbidāya virāgāya
nirodhāya  paṭipanno  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ
Vacanāya  .  avijjāya ce āvuso bhikkhu nibbidā virāgā nirodhā
anupādā  vimutto  hoti  diṭṭhadhammanibbānappatto  bhikkhūti  alaṃ
vacanāyāti. Sattamaṃ.
   [268] Ekaṃ samayaṃ āyasmā ca musilo 1- āyasmā ca paviṭṭho 2-
āyasmā  ca  nārado  āyasmā  ca  ānando kosambiyaṃ viharanti
ghositārāme.
   [269] Atha kho āyasmā paviṭṭho āyasmantaṃ musilaṃ etadavoca
aññatreva  āvuso musila saddhāya aññatra ruciyā aññatra anussavā
aññatra    ākāraparivitakkā   aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā
atthāyasmato   musilassa   paccattameva   ñāṇaṃ   jātipaccayā
jarāmaraṇanti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā   ahametaṃ   jānāmi   ahametaṃ   passāmi
jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   {269.1}  Aññatreva  āvuso musila saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  musilassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavapaccayā  jātīti .pe. upādānapaccayā bhavoti ... taṇhāpaccayā
upādānanti ... vedanāpaccayā taṇhāti ... phassapaccayā vedanāti
...  saḷāyatanapaccayā  phassoti  ...  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti
... viññāṇapaccayā nāmarūpanti ... saṅkhārapaccayā viññāṇanti ...
@Footnote: 1 Yu. musīlo. 2 Yu. saviṭṭho.
Avijjāpaccayā  saṅkhārāti  .  aññatreva  āvuso paviṭṭha saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [270]  Aññatra  ca  āvuso  musila  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  musilassa  paccattameva  ñāṇaṃ
jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti . aññatreva āvuso paviṭṭha saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti.
   {270.1}  Aññatreva  āvuso musila saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā    atthāyasmato   musilassa   paccattameva
ñāṇaṃ   bhavanirodhā   jātinirodhoti   .pe.   upādānanirodhā
bhavanirodhoti ... taṇhānirodhā upādānanirodhoti ... vedanānirodhā
taṇhānirodhoti ... phassanirodhā vedanānirodhoti ... Saḷāyatananirodhā
phassanirodhoti ... nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti ... Viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodhoti ... saṅkhāranirodhā viññāṇanirodhoti ... Avijjānirodhā
saṅkhāranirodhoti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
Diṭṭhinijjhānakkhantiyā   ahametaṃ   jānāmi   ahametaṃ   passāmi
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   [271]  Aññatreva  āvuso  musila  saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  musilassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavanirodho  nibbānanti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
bhavanirodho  nibbānanti  . tenahāyasmā musilo arahaṃ khīṇāsavoti .
Evaṃ vutte āyasmā musilo tuṇhī ahosi.
   [272] Atha kho āyasmā nārado āyasmantaṃ paviṭṭhaṃ etadavoca
sādhāvuso  paviṭṭha  ahaṃ  etaṃ  pañhaṃ  labheyyaṃ  evaṃ pañhaṃ puccha
ahaṃ  te  etaṃ  pañhaṃ  byākarissāmīti . labhati āyasmā nārado
etaṃ  pañhaṃ  pucchāmahaṃ  āyasmantaṃ  nāradaṃ  etaṃ pañhaṃ byākarotu
ca  me  āyasmā  nārado  etaṃ  pañhaṃ  aññatreva  āvuso
nārada  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra
ākāraparivitakkā   aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā   atthāyasmato
nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ jātipaccayā jarāmaraṇanti . aññatreva
āvuso  paviṭṭha  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra    ākāraparivitakkā   aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā
Ahametaṃ jānāmi ahametaṃ passāmi jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   {272.1}  Aññatreva āvuso nārada saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavapaccayā  jātīti  .pe.  avijjāpaccayā saṅkhārāti . aññatreva
āvuso  paviṭṭha  saddhāya aññatra ruciyā aññatra anussavā aññatra
ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi
ahametaṃ passāmi avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [273]  Aññatra  ca  āvuso  nārada  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ
jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti .pe. avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
Aññatreva    āvuso    paviṭṭha    saddhāya    aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā   ahametaṃ   jānāmi   ahametaṃ   passāmi
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   [274]  Aññatreva  āvuso  nārada  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavanirodho  nibbānanti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya
Aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
bhavanirodho nibbānanti.
   {274.1}  Tenahāyasmā  nārado  arahaṃ  khīṇāsavoti .
Bhavanirodho  nibbānanti  kho  me  āvuso  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
sudiṭṭhaṃ  na  camhi  arahaṃ khīṇāsavo seyyathāpi āvuso kantāramagge
udapāno  tatra  nevassa  rajju  na  udakavārako  atha  puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
so  taṃ  udapānaṃ  olokeyya  tassa  udakanti  hi  kho  ñāṇaṃ
assa  na  ca  kāyena  phusitvā  vihareyya evameva kho āvuso
bhavanirodho  nibbānanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  na  camhi
arahaṃ khīṇāsavoti.
   [275]  Evaṃ  vutte  āyasmā ānando āyasmantaṃ paviṭṭhaṃ
etadavoca  evaṃvādī  tvaṃ  āvuso  paviṭṭha  āyasmantaṃ nāradaṃ kiṃ
vadesīti  .  evaṃvādāhaṃ  āvuso  ānanda  āyasmantaṃ nāradaṃ na
kiñci vadāmi aññatra kalyāṇā aññatra kusalāti. Aṭṭhamaṃ.
   [276]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.
   [277] Tatra kho bhagavā ... mahāsamuddo bhikkhave upayanto
mahānadiyo   upayāpeti   mahānadiyo   upayantiyo   kunnadiyo
upayāpenti   kunnadiyo   upayantiyo  mahāsobbhe  upayāpenti
Mahāsobbhā  upayantā kussobbhe upayāpenti evameva kho bhikkhave
avijjā  upayantī  saṅkhāre  upayāpeti saṅkhārā upayantā viññāṇaṃ
upayāpenti  viññāṇaṃ  upayantaṃ  nāmarūpaṃ  upayāpeti  nāmarūpaṃ
upayantaṃ  saḷāyatanaṃ  upayāpeti  saḷāyatanaṃ  upayantaṃ phassaṃ upayāpeti
phasso upayanto vedanaṃ upayāpeti vedanā upayantī taṇhaṃ upayāpeti
taṇhā   upayantī   upādānaṃ  upayāpeti  upādānaṃ  upayantaṃ
bhavaṃ  upayāpeti  bhavo  upayanto  jātiṃ  upayāpeti jāti upayantī
jarāmaraṇaṃ upayāpeti.
   [278]  Mahāsamuddo  bhikkhave apayanto mahānadiyo apayāpeti
mahānadiyo  apayantiyo  kunnadiyo  apayāpenti  kunnadiyo apayantiyo
mahāsobbhe   apayāpenti   mahāsobbhā  apayantā  kussobbhe
apayāpenti evameva kho bhikkhave avijjā apayantī saṅkhāre apayāpeti
saṅkhārā  apayantā  viññāṇaṃ  apayāpenti  viññāṇaṃ  apayantaṃ
nāmarūpaṃ  apayāpeti  nāmarūpaṃ  apayantaṃ  saḷāyatanaṃ  apayāpeti
saḷāyatanaṃ  apayantaṃ  phassaṃ  apayāpeti  phasso  apayanto  vedanaṃ
apayāpeti  vedanā  apayantī  taṇhaṃ  apayāpeti  taṇhā  apayantī
upādānaṃ  apayāpeti  upādānaṃ  apayantaṃ  bhavaṃ  apayāpeti  bhavo
apayanto   jātiṃ   apayāpeti   jāti   apayantī   jarāmaraṇaṃ
apayāpetīti. Navamaṃ.
   [279]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
Veḷuvane  kalandakanivāpe . tena kho pana samayena bhagavā sakkato
hoti  garukato  mānito  pūjito  apacito  lābhī  cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  bhikkhusaṅghopi  sakkato  hoti
garukato  mānito  pūjito  apacito  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  .  aññatitthiyā  pana  paribbājakā
asakkatā  honti  agarukatā  amānitā  apūjitā anapacitā alābhino
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
   [280]  Tena kho pana samayena susimo paribbājako rājagahe
paṭivasati  mahatiyā  paribbājakaparisāya  saddhiṃ  .  atha  kho susimassa
paribbājakassa  parisā  susimaṃ  paribbājakaṃ  etadavocuṃ  ehi  tvaṃ
āvuso susima samaṇe gotame brahmacariyaṃ cara tvaṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā
amhe vāceyyāsi 1- taṃ mayaṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā gihīnaṃ bhāsissāma
evaṃ  mayampi  sakkatā  bhavissāma  garukatā mānitā pūjitā apacitā
lābhino   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  .
Evamāvusoti  kho  susimo  paribbājako  sakāya parisāya paṭissutvā
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  susimo paribbājako
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ  āvuso ānanda imasmiṃ
dhammavinaye brahmacariyaṃ caritunti.
@Footnote: 1 Yu. vācessasi.
   [281] Atha kho āyasmā ānando susimaṃ paribbājakaṃ ādāya
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  susimo  paribbājako  evamāha
icchāmahaṃ   āvuso  ānanda  imasmiṃ  dhammavinaye  brahmacariyaṃ
caritunti  .  tenahānanda susimaṃ pabbājethāti . alattha kho susimo
paribbājako bhagavato santike pabbajjaṃ alatthūpasampadaṃ.
   [282] Tena kho pana samayena sambahulehi kira 1- bhikkhūhi bhagavato
santike  aññā  byākatā  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmāti  .  assosi kho
āyasmā  susimo  sambahulehi  kira  bhikkhūhi bhagavato santike aññā
byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāmāti  . atha kho āyasmā susimo yena te
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  susimo  te  bhikkhū etadavoca saccaṃ kira
āyasmantehi  bhagavato  santike  aññā  byākatā  khīṇā  jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti .
Evamāvusoti.
   [283] Api nu 2- tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kirasaddo natthi . 2 Ma. Yu. pana. evamuparipi.
Passantā  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhotha  ekopi  hutvā bahudhā
hotha  bahudhāpi  hutvā  eko  hotha āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ
tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamānā  gacchatha  seyyathāpi  ākāse
paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karotha  seyyathāpi  udake  udakepi
abhijjamāne  gacchatha  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ ākāsepi pallaṅkena kamatha
seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasatha  parimajjatha  yāva  brahmalokāpi
kāyena vasaṃ vattethāti. No hetaṃ āvuso.
   [284] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
dibbāya  sotadhātuyā  visuddhāya  atikkantamānusikāya  ubho  sadde
suṇātha dibbe ca mānuse ca ye dūre santike cāti. No hetaṃ āvuso.
   [285] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā ceto paricca jānātha sarāgaṃ vā
cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti  pajānātha  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ
cittanti  pajānātha  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti pajānātha
vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti pajānātha samohaṃ vā cittaṃ
samohaṃ  cittanti  pajānātha  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ cittanti
pajānātha  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ cittanti pajānātha vikkhittaṃ
vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti pajānātha mahaggataṃ vā cittaṃ mahaggataṃ
cittanti  pajānātha  amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti
Pajānātha  sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ cittanti pajānātha anuttaraṃ
vā  cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti  pajānātha  samāhitaṃ  vā  cittaṃ
samāhitaṃ  cittanti  pajānātha  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ
cittanti  pajānātha  vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti pajānātha
avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti  pajānāthāti . no hetaṃ
āvuso.
   [286] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussaratha  seyyathīdaṃ  ekampi jātiṃ dvepi
jātiyo  tissopi  jātiyo  catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi
jātiyo  vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo
paññāsampi  jātiyo  jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhūpapannoti
iti  sākāraṃ  sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarathāti . no
hetaṃ āvuso.
   [287] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passatha cavamāne
Upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānātha ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passatha  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāthāti. No hetaṃ āvuso.
   [288] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
ye  te  santā  vimokkhā atikkamma rūpe āruppā te kāyena
phusitvā viharathāti. No hetaṃ āvuso.
   [289]  Etthadāni  āyasmanto idañca veyyākaraṇaṃ imesañca
dhammānaṃ asamāpatti [1]- idaṃ no āvuso kathanti . paññāvimuttā
kho  mayaṃ  āvuso  susimāti  .  na  khvāhaṃ imassa āyasmantānaṃ
saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājānāmi  sādhu  me
āyasmanto tathā bhāsantu yathā 2- imassa āyasmantānaṃ saṅkhittena
@Footnote: 1 Yu. idante āvuso api pana tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā ye
@te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā te kāyena passitvā viharathāti.
@no hetaṃ āvuso. etthadāni āyasmanto idañca veyyākaraṇaṃ imesañca dhammānaṃ
@asamāpatti . 2 Ma. Yu. yathāhaṃ.
Bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājāneyyanti  . ājāneyyāsi vā
tvaṃ āvuso susima na vā tvaṃ ājāneyyāsi atha kho paññāvimuttā
mayanti.
   [290]  Atha kho āyasmā susimo uṭṭhāyāsanā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  susimo  yāvatako tehi bhikkhūhi
saddhiṃ  ahosi  kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi . pubbe
kho  susima  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  pacchā  nibbāne  ñāṇanti  .  na
khvāhaṃ bhante imassa bhagavatā 1- saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ
ājānāmi  sādhu  me  bhante  bhagavā tathā bhāsatu yathāhaṃ imassa
bhagavatā 1- saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājāneyyanti.
   [291]  Ājāneyyāsi vā susima na vā tvaṃ ājāneyyāsi
atha  kho  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  pubbe  pacchā  nibbāne  ñāṇaṃ  . taṃ
kiṃ  maññasi susima rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ
panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ
mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante. Vedanā
niccā  vā  aniccā  vāti  .  aniccā bhante . yaṃ panāniccaṃ
dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
@Footnote: 1 Yu. bhagavato.
Eso  me  attāti  . no hetaṃ bhante . saññā niccā vā
aniccā  vāti  .  aniccā  bhante  .pe. saṅkhārā niccā vā
aniccā  vāti  .  aniccā bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No  hetaṃ  bhante  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   [292]  Tasmātiha  susima  yaṅkiñci  rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
vā  yaṃ  dūre  santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na
meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ .
Yākāci  vedanā  atītānāgatapaccuppannā  ajjhattā  vā  bahiddhā
vā  oḷārikā  vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre
santike  vā  sabbā  vedanā  netaṃ  mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  yākāci
saññā  .pe.  yekeci  saṅkhārā  atītānāgatapaccuppannā ajjhattā
vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā
ye  dūre  santike  vā  sabbe saṅkhārā netaṃ mama nesohamasmi
Na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti
evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [293] Evaṃ passaṃ susima sutavā ariyasāvako rūpasmiṃpi nibbindati
vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati  saṅkhāresupi  nibbindati
viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  1-  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [294] Jātipaccayā jarāmaraṇanti susima passasīti. Evaṃ bhante.
Bhavapaccayā jātīti susima passasīti . evaṃ bhante . upādānapaccayā
bhavoti  susima  passasīti  .  evaṃ  bhante  .  taṇhāpaccayā
upādānanti  susima  passasīti  .  evaṃ  bhante  . vedanāpaccayā
taṇhāti  ...  phassapaccayā  vedanāti  ...  saḷāyatanapaccayā
phassoti  ...  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  ...  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti  ...  saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  ...  avijjāpaccayā
saṅkhārāti susima passasīti. Evaṃ bhante.
   [295]  Jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti susima passasīti . evaṃ
@Footnote: 1 vimuttamhīti vā pāṭho.
Bhante . bhavanirodhā jātinirodhoti susima passasīti . evaṃ bhante.
Upādānanirodhā bhavanirodhoti ... taṇhānirodhā upādānanirodhoti ...
Vedanānirodhā taṇhānirodhoti ... phassanirodhā vedanānirodhoti ...
Saḷāyatananirodhā phassanirodhoti ... Nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti ...
Viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti ... Saṅkhāranirodhā viññāṇanirodhoti ...
Avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti susima passasīti. Evaṃ bhante.
   [296] Api nu kho tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ paccanubhosi ekopi hutvā bahudhā hosi bahudhāpi
hutvā  eko  hosi  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ
tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchasi  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi
ummujjanimmujjaṃ  karosi  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne
gacchasi  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena kamasi seyyathāpi
pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve
pāṇinā  parimasasi  parimajjasi  yāva  brahmalokāpi  kāyena  vasaṃ
vattesīti. No hetaṃ bhante.
   [297]  Api  nu  tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
dibbāya   sotadhātuyā   visuddhāya   atikkantamānusikāya   ubho
sadde  suṇāsi  dibbe ca mānuse ca ye dūre santike cāti .
No hetaṃ bhante.
   [298]  Api  nu  tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca  jānāsi  sarāgaṃ
vā  cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti  pajānāsi  .pe. avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ cittanti pajānāsīti. No hetaṃ bhante.
   [299]  Api  nu  tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarasi  seyyathīdaṃ  ekampi jātiṃ .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarasīti .
No hetaṃ bhante.
   [300] Api nu tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto dibbena
cakkhunā  visuddhena atikkantamānusakena satte passasi cavamāne .pe.
Yathākammūpage satte pajānāsīti. No hetaṃ bhante.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 1-155. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=1&items=727              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=1&items=727&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=1&items=727              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=1&items=727              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :