ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [112] Savatthi . tatra kho. Pancime bhikkhave upadanakkhandha.
Katame  panca  . seyyathidam . rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho  sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandho .
Yavakivancaham  bhikkhave  ime  pancupadanakkhandhe catuparivattam yathabhutam
na abbhannasim neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  anuttaram  sammasambodhim
abhisambuddho  1-  paccannasim  .  yato  ca khvaham bhikkhave ime
pancupadanakkhandhe   catuparivattam   yathabhutam   abbhannasim  athaham
bhikkhave  sadevake  .pe.  sadevamanussaya  anuttaram  sammasambodhim
abhisambuddho paccannasim.
   {112.1}  Katham  2- catuparivattam . rupam abbhannasim rupasamudayam
abbhannasim    rupanirodham    abbhannasim    rupanirodhagaminipatipadam
abbhannasim  vedanam  abbhannasim  . sannam . sankhare . vinnanam
abbhannasim    vinnanasamudayam    abbhannasim    vinnananirodham
abbhannasim vinnananirodhagaminipatipadam abbhannasim.
   [113] Katamanca bhikkhave rupam . cattaro ca mahabhuta catunnanca
mahabhutanam upadayarupam . idam vuccati bhikkhave rupam . Aharasamudaya
rupasamudayo  aharanirodha  rupanirodho  ayameva  ariyo  atthangiko
maggo   rupanirodhagaminipatipada  .  seyyathidam  .  sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  ye  hi  keci  bhikkhave  samana  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisambuddhoti .  2 Ma. kathanca.
Brahmana  va  evam  rupam  abhinnaya  evam  rupasamudayam abhinnaya
evam  rupanirodham  abhinnaya  evam  rupanirodhagaminipatipadam  abhinnaya
rupassa  nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanna  te  supatipanna
ye  supatipanna  te  imasmim  dhammavinaye gadhanti . ye ca kho
keci  bhikkhave  samana  va  brahmana  va evam rupam abhinnaya
evam  rupasamudayam  abhinnaya  evam  rupanirodham  abhinnaya  evam
rupanirodhagaminipatipadam  abhinnaya  rupassa  nibbida  viraga  nirodha
anupada  vimutta  te suvimutta ye suvimutta te kebalino 1-
ye kebalino vattam tesam natthi pannapanaya.
   [114] Katama ca bhikkhave vedana. Cha yime bhikkhave vedanakaya
cakkhusamphassaja  vedana  sotasamphassaja  vedana  ghanasamphassaja
vedana   jivhasamphassaja   vedana   kayasamphassaja  vedana
manosamphassaja vedana . ayam vuccati bhikkhave vedana. Phassasamudaya
vedanasamudayo  phassanirodha vedananirodho ayameva ariyo atthangiko
maggo  vedananirodhagaminipatipada  . seyyathidam . sammaditthi .pe.
Sammasamadhi  .  ye  hi  keci  bhikkhave  samana va brahmana
va  evam  vedanam  abhinnaya  evam  vedanasamudayam abhinnaya evam
vedananirodham  abhinnaya  evam  vedananirodhagaminipatipadam  abhinnaya
vedanaya  nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanna te supatipanna
ye  supatipanna  te  imasmim  dhammavinaye gadhanti . ye ca kho
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kevalino.
Keci  bhikkhave  samana  va brahmana va evam vedanam abhinnaya
evam  vedanasamudayam  abhinnaya  evam  vedananirodham abhinnaya evam
vedananirodhagaminipatipadam  abhinnaya  .pe.  vattam  tesam  natthi
pannapanaya.
   [115] Katama ca bhikkhave sanna . Cha yime bhikkhave sannakaya
rupasanna   saddasanna   gandhasanna   rasasanna  photthabbasanna
dhammasanna  .  ayam  vuccati  bhikkhave  sanna  .  phassasamudaya
sannasamudayo  phassanirodha  sannanirodho  ayameva ariyo atthangiko
maggo  sannanirodhagaminipatipada  .  seyyathidam  .  sammaditthi
.pe. sammasamadhi . ye hi keci bhikkhave samana va brahmana
va evam sannam abhinnaya .pe. Vattam tesam natthi pannapanaya.
   [116] Katame ca bhikkhave sankhara. Cha yime bhikkhave cetanakaya
rupasancetana   saddasancetana   gandhasancetana   rasasancetana
photthabbasancetana  dhammasancetana  .  ime  vuccanti  bhikkhave
sankhara  .  phassasamudaya sankharasamudayo phassanirodha sankharanirodho
ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  sankharanirodhagaminipatipada .
Seyyathidam. Sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {116.1} Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam sankhare
abhinnaya evam sankharasamudayam abhinnaya evam sankharanirodham abhinnaya evam
Sankharanirodhagaminipatipadam  abhinnaya  sankharanam  nibbidaya  viragaya
nirodhaya  patipanna  te  supatipanna  ye  supatipanna te imasmim
dhammavinaye gadhanti.
   {116.2} Ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana va evam
sankhare  abhinnaya evam sankharasamudayam abhinnaya evam sankharanirodham
abhinnaya  evam  sankharanirodhagaminipatipadam  abhinnaya  sankharanam
nibbida viraga nirodha anupada vimutta te suvimutta ye suvimutta
te kebalino ye kebalino vattam tesam natthi pannapanaya.
   [117] Katamanca bhikkhave vinnanam . Cha yime bhikkhave vinnanakaya
cakkhuvinnanam    sotavinnanam    ghanavinnanam    jivhavinnanam
kayavinnanam  manovinnanam  .  idam  vuccati  bhikkhave  vinnanam .
Namarupasamudaya   vinnanasamudayo   namarupanirodha   vinnananirodho
ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  vinnananirodhagaminipatipada .
Seyyathidam. Sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {117.1} Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam
vinnanam   abhinnaya   evam   vinnanasamudayam  abhinnaya  evam
vinnananirodham    abhinnaya    evam   vinnananirodhagaminipatipadam
abhinnaya  vinnanassa  nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanna
te supatipanna ye supatipanna te imasmim dhammavinaye gadhanti.
   {117.2}  Ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana
va   evam   vinnanam   abhinnaya   evam   vinnanasamudayam
Abhinnaya   evam   vinnananirodham  abhinnaya  evam  vinnana-
nirodhagaminipatipadam   abhinnaya   vinnanassa   nibbida  viraga
nirodha  anupada  vimutta  te  suvimutta  ye  suvimutta  te
kebalino ye kebalino vattam tesam natthi pannapanayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 72-76. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=112&items=6&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=112&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=112&items=6&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=112&items=6&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=112              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6685              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6685              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :