ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca.
   [2] Avijjā bhikkhave pubbaṅgamā akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
anvadeva 1- ahirikaṃ anottappaṃ . avijjāgatassa bhikkhave aviddasuno
micchādiṭṭhi   pahoti   micchādiṭṭhissa   micchāsaṅkappo   pahoti
micchāsaṅkappassa  micchāvācā  pahoti  micchāvācassa  micchākammanto
pahoti  micchākammantassa   micchāājīvo  pahoti  micchāājīvassa
micchāvāyāmo  pahoti  micchāvāyāmassa micchāsati pahoti micchāsatissa
micchāsamādhi pahoti.
   [3] Vijjā ca kho bhikkhave pubbaṅgamā kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
anvadeva  2-  hirottappaṃ  .  vijjāgatassa  bhikkhave  viddasuno
@Footnote: 1-2 Yu. anudeva.
Sammādiṭṭhi   pahoti   sammādiṭṭhissa   sammāsaṅkappo   pahoti
sammāsaṅkappassa  sammāvācā  pahoti  sammāvācassa  sammākammanto
pahoti   sammākammantassa  sammāājīvo  pahoti  sammāājīvassa
sammāvāyāmo   pahoti   sammāvāyāmassa   sammāsati   pahoti
sammāsatissa sammāsamādhi pahotīti.
   [4]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakyesu viharati
sakkaraṃ  nāma  sakyānaṃ  nigamo  .  atha  kho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  upaḍḍhamidaṃ  bhante  brahmacarayassa  1-  yadidaṃ
kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti.
   [5] Mā hevaṃ ānanda avaca 2- mā hevaṃ ānanda avaca 3- sakalameva 4-
hidaṃ  ānanda  brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatā   .   kalyāṇamittassetaṃ   ānanda  bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyakassa  kalyāṇasampavaṅkassa  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [6]   Kathañcānanda  bhikkhu  kalyāṇamitto  kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaroti  .  idhānanda  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  sammāsaṅkappaṃ  bhāveti
@Footnote: 1 Ma. brahmacariyaṃ. 2-3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. sakamevidaṃ ānanda ....
Vivekanissitaṃ  .pe.  sammāvācaṃ  bhāveti  .pe.  sammākammantaṃ
bhāveti  .pe.  sammāājīvaṃ  bhāveti .pe. sammāvāyāmaṃ bhāveti
.pe.  sammāsatiṃ  bhāveti  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho ānanda
bhikkhu   kalyāṇamitto   kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [7]  Tadimināpetaṃ  1-  ānanda  pariyāyena veditabbaṃ yathā
sakalamevidaṃ   brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti  .  mamañhi  ānanda  kalyāṇamittaṃ  āgamma
jātidhammā  sattā  jātiyā  parimuccanti  jarādhammā  sattā jarāya
parimuccanti  maraṇadhammā  sattā  maraṇena  parimuccanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsadhammā  sattā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
parimuccanti  . iminā kho etaṃ ānanda pariyāyena veditabbaṃ yathā
sakalamevidaṃ   brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti.
   [8]  Sāvatthīnidānaṃ  .  atha kho āyasmā sārīputto yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto bhagavantaṃ
etadavoca  sakalamidaṃ  bhante  brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā
kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tadamināpetaṃ.
   [9]  Sādhu  sādhu  sārīputta  sakalamidaṃ  sārīputta brahmacariyaṃ
yadidaṃ   kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā  kalyāṇasampavaṅkatā  .
Kalyāṇamittassetaṃ  sārīputta  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvessati  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [10]  Kathañca  sārīputta  bhikkhu  kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bahulīkaroti  .  idha  sārīputta  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.
Sammāsamādhiṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho  sārīputta  bhikkhu  kalyāṇamitto
kalyāṇasahāyo   kalyāṇasampavaṅko   ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ
bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [11]  Tadimināpetaṃ  sārīputta  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā
sakalamidaṃ   brahmacariyaṃ   yadidaṃ   kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti   .   mamañhi   sārīputta   kalyāṇamittaṃ
āgamma  jātidhammā  sattā  jātiyā  parimuccanti  jarādhammā
sattā  jarāya  parimuccanti  maraṇadhammā  sattā  maraṇena parimuccanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā    sattā   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsehi parimuccanti . iminā kho etaṃ sārīputta pariyāyena
Veditabbaṃ   yathā  sakalamidaṃ  brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā
kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti.
   [12] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi . addasā
kho  āyasmā  ānando  jāṇussoṇiṃ  brāhmaṇaṃ  sabbasetena
vaḷavābhirathena  sāvatthiyā  niyyāyantaṃ  setā  sudaṃ  assā  yuttā
honti  setālaṅkārā  seto  ratho  setaparivāro setā rasmiyo
setā  patodalaṭṭhi setaṃ chattaṃ setaṃ uṇhīsaṃ setāni vatthāni setā
upāhanā  setāya  sudaṃ  vālavījaniyā 1- vījiyyati . tamenaṃ jano
disvā evamāha brahmaṃ vata bho yānaṃ brahmayānarūpaṃ vata bhoti.
   [13] Atha kho āyasmā ānando sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ
bhante   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ
piṇḍāya  pāvisiṃ  addasaṃ  khvāhaṃ  bhante  jāṇussoṇiṃ  brāhmaṇaṃ
sabbasetena  vaḷavābhirathena  sāvatthiyā  niyyāyantaṃ  setā  sudaṃ
assā yuttā honti setālaṅkārā seto ratho setaparivāro setā
rasmiyo setā patodalaṭṭhi setaṃ chattaṃ setaṃ uṇhīsaṃ setāni vatthāni
@Footnote: 1 Ma. vālabījaniyā bījiyyati. evamupari.
Setā  upāhanā  setāya  sudaṃ  vālavījaniyā  vījiyyati  . tamenaṃ
jano  disvā  evamāha  brahmaṃ  vata  bho  yānaṃ  brahmayānarūpaṃ
vata  bhoti  . sakkā nu kho bhante imasmiṃ dhammavinaye brahmayānaṃ
paññapetunti.
   [14]  Sakkā  ānandāti bhagavā avoca imasseva kho etaṃ
ānanda  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  adhivacanaṃ  brahmayānaṃ
itipi dhammayānaṃ itipi anuttaro saṅgāmavijayo itipi.
   [15] Sammādiṭṭhi ānanda bhāvitā bahulīkatā rāgavinayapariyosānā
hoti dosavinayapariyosānā hoti mohavinayapariyosānā hoti.
   [16] Sammāsaṅkappo ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno
hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti.
   [17] Sammāvācā ānanda bhāvitā bahulīkatā rāgavinayapariyosānā
hoti dosavinayapariyosānā hoti mohavinayapariyosānā hoti.
   [18] Sammākammanto ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno
hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti.
   [19] Sammāājīvo ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno
Hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti.
   [20] Sammāvāyāmo ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno
hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti.
   [21] Sammāsati ānanda bhāvitā bahulīkatā rāgavinayapariyosānā
hoti dosavinayapariyosānā hoti mohavinayapariyosānā hoti.
   [22] Sammāsamādhi ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno
hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti.
   [23]  Iminā  kho etaṃ ānanda pariyāyena veditabbaṃ yathā
imassevetaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  adhivacanaṃ  brahmayānaṃ
itipi  dhammayānaṃ  itipi  anuttaro  saṅgāmavijayo  itipīti .
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [24] Yassa saddhā ca paññā ca dhammā yuggā 1- saddhā dhuraṃ
       hiri īsā mano yottaṃ       sati ārakkhasārathi.
       Ratho sīlaparikkhāro        jhānakkho cakkavīriyo
       upekkhā dhurasamādhi         anicchā parivāraṇaṃ.
       Abyāpādo avihiṃsā       viveko yassa āvudhaṃ
       tītikkhā dhammasannāho 2-  yogakkhemāya vattati .
@Footnote: 1 Po. yuttā saddhā dhuraṃ. Ma. Yu. yuttā sadā dhuraṃ. 2 Ma. cammasannāho.
       Etadattani 1- sambhūtaṃ       brahmayānaṃ anuttaraṃ
       niyyanti dhīrā lokamhā      aññadatthu jayaṃ jayanti.
   [25] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
idha  no  bhante  aññatitthiyā  paribbājakā  amhe evaṃ pucchanti
kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe  gotame  brahmacariyaṃ  vussatīti  . evaṃ
puṭṭhā  mayaṃ  bhante  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ
byākaroma  dukkhassa  kho  āvuso  pariññatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti  .  kacci  mayaṃ  bhante  evaṃ puṭṭhā evaṃ byākaramānā
vuttavādino  ceva  bhagavato  homa  na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena
abbhācikkhāma  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaroma  na  ca  koci
sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchatīti .
   [26]  Taggha tumhe bhikkhave evaṃ puṭṭhā evaṃ byākaramānā
vuttavādino ceva me hotha na ca maṃ abhūtena abbhācikkhatha dhammassa
cānudhammaṃ  byākarotha  na ca koci sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṃ
ṭhānaṃ āgacchati dukkhassa hi pariññatthaṃ mayi brahmacariyaṃ vussati.
   [27]  Sace  vo  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā  etassa
@Footnote: 1 Yu. etadattaniyaṃ bhūtaṃ.
Dukkhassa  pariññāyāti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ
aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  byākareyyātha  atthi  kho
āvuso maggo atthi paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyāti.
   [28]  Katamo  ca  bhikkhave  maggo katamā paṭipadā etassa
dukkhassa  pariññāyāti  .  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo .
Seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ  bhikkhave
maggo  ayaṃ  paṭipadā  etassa  dukkhassa  pariññāyāti  .  evaṃ
puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ
byākareyyāthāti.
   [29] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca brahmacariyaṃ
brahmacariyanti  bhante vuccati . katamaṃ nu kho bhante brahmacariyaṃ .
Katamaṃ brahmacariyapariyosānanti.
   [30] Ayameva kho bhikkhu ariyo aṭṭhaṅgiko maggo brahmacariyaṃ.
Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . Yo kho bhikkhu rāgakkhayo
dosakkhayo mohakkhayo idaṃ brahmacariyapariyosānanti.
   [31] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca rāgavinayo
dosavinayo mohavinayoti bhante vuccati . kissa nu kho etaṃ bhante
adhivacanaṃ  rāgavinayo  dosavinayo  mohavinayoti  .  nibbānadhātuyā
kho  etaṃ  bhikkhu  adhivacanaṃ  rāgavinayo  dosavinayo mohavinayoti .
Āsavānaṃ khayo tena vuccatīti.
   [32] Evaṃ vutte so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca amataṃ amatanti
bhante vuccati . katamaṃ nu kho bhante amataṃ katamo amatagāmimaggoti.
Yo kho bhikkhu rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idaṃ vuccati amataṃ.
Ayamevāriyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  amatagāmimaggo  .  seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhīti.
   [33]  Sāvatthīnidānaṃ  .  ariyaṃ vo bhikkhave aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
desessāmi  vibhajissāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
katamo  ca  bhikkhave  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [34] Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi . yaṃ kho bhikkhave dukkhe
ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi.
   [35] Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo . yo kho bhikkhave
Nekkhammasaṅkappo  abyāpādasaṅkappo  avihiṃsāsaṅkappo  .  ayaṃ
vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo.
   [36] Katamā ca bhikkhave sammāvācā. Yā kho bhikkhave musāvādā
veramaṇī  pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya  veramaṇī
samphappalāpā veramaṇī. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā.
   [37] Katamo ca bhikkhave sammākammanto . yā kho bhikkhave
pāṇātipātā   veramaṇī   adinnādānā  veramaṇī  abrahmacariyā
veramaṇī. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammākammanto.
   [38] Katamo ca bhikkhave sammāājīvo. Idha bhikkhave ariyasāvako
micchāājīvaṃ  pahāya  sammāājīvena  jīvikaṃ  kappeti . ayaṃ vuccati
bhikkhave sammāājīvo.
   [39] Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo . idha bhikkhave bhikkhu
anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati .
Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvāyāmo.
   [40]  Katamā  ca  bhikkhave sammāsati . idha bhikkhave bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ citte cittānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsati.
   [41]  Katamo ca bhikkhave sammāsamādhi . idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  pītiyā  ca
virāgā  upekkhako  ca  viharati  sato  ca  sampajāno  sukhañca
kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako satimā
sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ   upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsamādhīti.
   [42] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sālisukaṃ vā yavasukaṃ
vā  micchāpaṇihitaṃ  hatthena  vā  pādena  vā akkantaṃ hatthaṃ vā
pādaṃ vā bhindissati lohitaṃ vā uppādessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
Taṃ  kissa  hetu  .  micchāpaṇihitattā bhikkhave sukassa . evameva
kho  bhikkhave  so vata bhikkhu micchāpaṇihitāya diṭṭhiyā micchāpaṇihitāya
maggabhāvanāya  avijjaṃ  bhindissati  vijjaṃ  uppādessati  nibbānaṃ
sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . taṃ kissa hetu. Micchāpaṇihitattā
bhikkhave diṭṭhiyā.
   [43] Seyyathāpi bhikkhave sālisukaṃ vā yavasukaṃ vā sammāpaṇihitaṃ
hatthena  vā  pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhindissati
lohitaṃ  vā  uppādessatīti ṭhānametaṃ vijjati . taṃ kissa hetu .
Sammāpaṇihitattā  bhikkhave sukassa . evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu   sammāpaṇihitāya   diṭṭhiyā  sammāpaṇihitāya  maggabhāvanāya
avijjaṃ  bhindissati  vijjaṃ  uppādessati  nibbānaṃ  sacchikarissatīti
ṭhānametaṃ  vijjati  .  taṃ  kissa hetu . sammāpaṇihitattā bhikkhave
diṭṭhiyā.
   [44]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  sammāpaṇihitāya  diṭṭhiyā
sammāpaṇihitāya  maggabhāvanāya  avijjaṃ  bhindissati  vijjaṃ uppādessati
nibbānaṃ  sacchikarissati  .  idha  bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.
Sammāsamādhiṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  sammāpaṇihitāya
diṭṭhiyā   sammāpaṇihitāya   maggabhāvanāya   avijjaṃ   bhindissati
vijjaṃ uppādessati nibbānaṃ sacchikarissatīti.
   [45] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho nandiyo paribbājako yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho nandiyo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca kati nu kho bho gotama
dhammā  bhāvitā  bahulīkatā  nibbānagamā  honti  nibbānaparāyanā
nibbānapariyosānāti . aṭṭhime kho nandiya dhammā bhāvitā bahulīkatā
nibbānagamā  honti  nibbānaparāyanā  nibbānapariyosānā  . katame
aṭṭha  . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime kho
nandiya  aṭṭha  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā  nibbānagamā  honti
nibbānaparāyanā nibbānapariyosānāti.
   [46]  Evaṃ  vutte nandiyo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  seyyathāpi  bho
gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti . evameva bhotā gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ
Gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
           Avijjāvaggo paṭhamo.
             Tassuddānaṃ
     avijjañca 1- upaḍḍhaṃ ca    sārīputto ca brāhmaṇo
     kimatthiyaṃ 2- ca dve bhikkhū    vibhaṅgo sukanandiyāti 3-.
            -----------
@Footnote: 1 Yu. avijjā ca. 2 Ma. Yu. kimatthiyo. 3 Yu. sūkanandiyoti.
           Vihāravaggo dutiyo
   [47] Sāvatthīnidānaṃ . icchāmahaṃ bhikkhave aḍḍhamāsaṃ paṭisallīyituṃ
namhi kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena piṇḍapātanīhārakenāti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā. Nāssudha koci bhagavantaṃ
upasaṅkamati aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena.
   [48] Atha kho bhagavā tassa aḍḍhamāsassa accayena paṭisallānā
vuṭṭhito bhikkhū āmantesi yena svāhaṃ bhikkhave vihārena paṭhamābhisambuddho
viharāmi tassa padesena vihāsiṃ so evaṃ pajānāmi micchādiṭṭhipaccayāpi
vedayitaṃ  sammādiṭṭhipaccayāpi  vedayitaṃ  .pe.  micchāsamādhipaccayāpi
vedayitaṃ   sammāsamādhipaccayāpi  vedayitaṃ  chandapaccayāpi  vedayitaṃ
vitakkapaccayāpi  vedayitaṃ saññāpaccayāpi vedayitaṃ chando ca avūpasanto
hoti vitakkā 1- ca avūpasantā honti saññā ca avūpasantā hoti
tappaccayāpi  vedayitaṃ  chando  ca  vūpasanto hoti vitakkā 2- ca
vūpasantā  honti  saññā  ca  vūpasantā hoti tappaccayāpi vedayitaṃ
appattassa  pattiyā  atthi  vāyāmaṃ  3- tasmiṃpi ṭhāne anuppatte
tappaccayāpi vedayitanti.
   [49]  Sāvatthīnidānaṃ . icchāmahaṃ bhikkhave temāsaṃ paṭisallīyituṃ
namhi kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena piṇḍapātanīhārakenāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitakko ca avūpasanto hoti. 2 Ma. vūpasanto. evamupari. 3 Ma. Yu.
@āyāmaṃ. evamupari.
Evaṃ  bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā . nāssudha koci
bhagavantaṃ upasaṅkamati aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena.
   [50] Atha kho bhagavā tassa temāsassa accayena paṭisallānā
vuṭṭhito bhikkhū āmantesi yena svāhaṃ bhikkhave vihārena paṭhamābhisambuddho
viharāmi tassa padesena vihāsiṃ so evaṃ pajānāmi micchādiṭṭhipaccayāpi
vedayitaṃ   micchādiṭṭhivūpasamapaccayāpi   vedayitaṃ   sammādiṭṭhipaccayāpi
vedayitaṃ  sammādiṭṭhivūpasamapaccayāpi  vedayitaṃ  .pe.  micchāsamādhi-
paccayāpi    vedayitaṃ    micchāsamādhivūpasamapaccayāpi   vedayitaṃ
sammāsamādhipaccayāpi     vedayitaṃ     sammāsamādhivūpasamapaccayāpi
vedayitaṃ   chandapaccayāpi   vedayitaṃ  chandavūpasamapaccayāpi  vedayitaṃ
vitakkapaccayāpi    vedayitaṃ    vitakkavūpasamapaccayāpi    vedayitaṃ
saññāpaccayāpi    vedayitaṃ    saññāvūpasamapaccayāpi    vedayitaṃ
chando ca avūpasanto hoti vitakkā ca avūpasantā honti saññā ca
avūpasantā  hoti  tappaccayāpi  vedayitaṃ  chando ca vūpasanto hoti
vitakkā  ca vūpasantā honti saññā ca vūpasantā hoti tappaccayāpi
vedayitaṃ  appattassa  pattiyā  atthi  vāyāmaṃ  tasmiṃpi  ṭhāne
anuppatte tappaccayāpi vedayitanti.
   [51] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ
Etadavoca  sekkho 1- sekkhoti bhante vuccati kittāvatā nu kho
bhante  sekkho  hotīti  .  idha  bhikkhu  sekkhāya  sammādiṭṭhiyā
samannāgato  hoti  .pe.  sekkhena  sammāsamādhinā  samannāgato
hoti. Ettāvatā kho bhikkhu sekkho hotīti.
   [52] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhime bhikkhave dhammā bhāvitā bahulīkatā
anuppannā  uppajjanti  nāññatra  tathāgatassa  pātubhāvā  arahato
sammāsambuddhassa  . katame aṭṭha . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi  .  ime kho bhikkhave aṭṭha dhammā bhāvitā bahulīkatā
anuppannā   uppajjanti   nāññatra   tathāgatassa   pātubhāvā
arahato sammāsambuddhassāti.
   [53] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhime bhikkhave dhammā bhāvitā bahulīkatā
anuppannā  uppajjanti  nāññatra  sugatavinayā  .  katame aṭṭha .
Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime kho bhikkhave aṭṭha
dhammā  bhāvitā  bahulīkatā  anuppannā  uppajjanti  nāññatra
sugatavinayāti.
   [54]  Sāvatthīnidānaṃ  .  aṭṭhime  bhikkhave dhammā parisuddhā
pariyodātā   anaṅgaṇā  vigatūpakkilesā  anuppannā  uppajjanti
nāññatra  tathāgatassa  pātubhāvā  arahato  sammāsambuddhassa .
Katame aṭṭha . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . Ime
kho  bhikkhave  aṭṭha  dhammā  parisuddhā  pariyodātā  anaṅgaṇā
@Footnote: 1 Yu. sekho sekhoti. evamupari.
Vigatūpakkilesā   anuppannā   uppajjanti  nāññatra  tathāgatassa
pātubhāvā arahato sammāsambuddhassāti.
   [55]  Sāvatthīnidānaṃ  .  aṭṭhime  bhikkhave dhammā parisuddhā
pariyodātā   anaṅgaṇā  vigatūpakkilesā  anuppannā  uppajjanti
nāññatra  sugatavinayā  .  katame aṭṭha . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  ime kho bhikkhave aṭṭha dhammā parisuddhā
pariyodātā   anaṅgaṇā  vigatūpakkilesā  anuppannā  uppajjanti
nāññatra sugatavinayāti.
   [56] Sāvatthīnidānaṃ . evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ca
ānando  āyasmā ca bhaddo pāṭaliputte viharanti kukkuṭārāme .
Atha  kho  āyasmā  bhaddo  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  bhaddo
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  abrahmacariyaṃ abrahmacariyanti āvuso
ānanda  vuccati  katamaṃ  nu  kho  āvuso abrahmacariyanti . sādhu
sādhu  āvuso bhadda bhaddako kho te āvuso bhadda ummaṅgo 1-
bhaddakaṃ  paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā  evaṃ  hi tvaṃ āvuso bhadda
pucchasi  abrahmacariyaṃ  abrahmacariyanti  āvuso  ānanda  vuccati
katamaṃ  nu  kho āvuso abrahmacariyanti . evamāvusoti . ayameva
@Footnote: 1 Yu. ummaggo. evamupari.
Kho  āvuso  aṭṭhaṅgiko  micchāmaggo abrahmacariyaṃ . seyyathīdaṃ .
Micchādiṭṭhi .pe. Micchāsamādhīti.
   [57]  Pāṭaliputtanidānaṃ  .pe.  brahmacariyaṃ  brahmacariyanti
āvuso  ānanda  vuccati  katamaṃ  nu kho āvuso brahmacariyaṃ katamaṃ
brahmacariyapariyosānanti  .  sādhu  sādhu  kho  1-  āvuso bhadda
bhaddako  kho  te  āvuso  bhadda  ummaṅgo  bhaddakaṃ  paṭibhāṇaṃ
kalyāṇī  paripucchā  evaṃ  hi tvaṃ āvuso bhadda pucchasi brahmacariyaṃ
brahmacariyanti  āvuso  ānanda  vuccati  katamaṃ  nu  kho  āvuso
brahmacariyaṃ  katamaṃ  brahmacariyapariyosānanti  .  evamāvusoti .
Ayameva  kho  āvuso  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  brahmacariyaṃ .
Seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . yo kho āvuso
rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idaṃ brahmacariyapariyosānanti.
   [58]   Pāṭaliputtanidānaṃ   .  brahmacariyaṃ  brahmacariyanti
āvuso  ānanda  vuccati  katamaṃ nu kho āvuso brahmacariyaṃ katamo
brahmacārī   katamaṃ   brahmacariyapariyosānanti  .  sādhu  sādhu
āvuso  bhadda  bhaddako  kho  te āvuso bhadda ummaṅgo bhaddakaṃ
paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā  evaṃ  hi tvaṃ āvuso bhadda pucchasi
brahmacariyaṃ   brahmacariyanti   āvuso  ānanda  vuccati  katamaṃ
nu  kho  āvuso  brahmacariyaṃ  katamo brahmacārī katamaṃ brahmacariya-
pariyosānanti  .  evamāvusoti  .  ayameva kho āvuso ariyo
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi.
Aṭṭhaṅgiko  maggo  brahmacariyaṃ  .  seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi  .  yo  kho  āvuso  iminā  ariyena aṭṭhaṅgikena
maggena  samannāgato  ayaṃ  vuccati brahmacārī . yo kho āvuso
rāgakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo  idaṃ  brahmacariyapariyosānanti .
Suttattayaṃ 1- ekanidānaṃ.
          Vihāravaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     dve vihārā ca sekho ca    uppāde 2- apare duve
     parisuddhena dve vuttā    kukkuṭārāmena tayoti.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. tīṇi suttantāni ekanidānāni. Yu. imesaṃ tiṇṇaṃ suttantānaṃ ekanidānaṃ.
@2 Ma. uppādā ....
          Micchattavaggo tatiyo
   [59]  Sāvatthīnidānaṃ  . micchattañca vo bhikkhave desessāmi
sammattañca taṃ suṇātha.
   [60]  Katamañca  bhikkhave micchattaṃ . seyyathīdaṃ . micchādiṭṭhi
.pe. Micchāsamādhi. Idaṃ vuccati bhikkhave micchattaṃ.
   [61]  Katamañca  bhikkhave sammattaṃ . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi
.pe. Sammāsamādhi. Idaṃ vuccati bhikkhave sammattanti.
   [62] Sāvatthīnidānaṃ . akusale ca vo bhikkhave dhamme desissāmi
kusale ca dhamme taṃ suṇātha.
   [63]  Katame  ca  bhikkhave akusalā dhammā . seyyathīdaṃ .
Micchādiṭṭhi  .pe.  micchāsamādhi  . ime vuccanti bhikkhave akusalā
dhammā.
   [64]  Katame  ca  bhikkhave  kusalā dhammā . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  ime vuccanti bhikkhave kusalā
dhammāti.
   [65] Sāvatthīnidānaṃ . micchāpaṭipadañca vo bhikkhave desessāmi
sammāpaṭipadañca taṃ suṇātha.
   [66] Katamā ca bhikkhave micchāpaṭipadā. Seyyathīdaṃ. Micchādiṭṭhi
.pe. Micchāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave micchāpaṭipadā.
   [67] Katamā ca bhikkhave sammāpaṭipadā. Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi
.pe. Sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāpaṭipadāti.
   [68]  Sāvatthīnidānaṃ . gihino vāhaṃ bhikkhave pabbajitassa vā
micchāpaṭipadaṃ  na  vaṇṇemi  .  gihī  vā  bhikkhave  pabbajito vā
micchāpaṭipanno  micchāpaṭipattādhikaraṇahetu  nārādhako  hoti  ñāyaṃ
dhammaṃ  kusalaṃ  .  katamā ca bhikkhave micchāpaṭipadā . seyyathīdaṃ .
Micchādiṭṭhi .pe. micchāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave micchāpaṭipadā.
Gihino vāhaṃ bhikkhave pabbajitassa vā micchāpaṭipadaṃ na vaṇṇemi . Gihī
vā  bhikkhave  pabbajito  vā micchāpaṭipanno micchāpaṭipattādhikaraṇahetu
nārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   [69]  Gihino  vāhaṃ  bhikkhave  pabbajitassa  vā sammāpaṭipadaṃ
vaṇṇemi  .  gihī  vā  bhikkhave  pabbajito  vā  sammāpaṭipanno
sammāpaṭipattādhikaraṇahetu  ārādhako  hoti  ñāyaṃ  dhammaṃ  kusalaṃ .
Katamā  ca bhikkhave sammāpaṭipadā . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sammāpaṭipadā  .  gihino
vāhaṃ  bhikkhave  pabbajitassa  vā  sammāpaṭipadaṃ vaṇṇemi . gihī vā
bhikkhave  pabbajito  vā  sammāpaṭipanno  sammāpaṭipattādhikaraṇahetu
ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [70]  Sāvatthīnidānaṃ  . asappurisañca vo bhikkhave desissāmi
Sappurisañca taṃ suṇātha.
   [71] Katamo ca bhikkhave asappuriso . idha bhikkhave ekacco
micchādiṭṭhiko  hoti  micchāsaṅkappo  micchāvāco  micchākammanto
micchāājīvo  micchāvāyāmo  micchāsati  micchāsamādhi  .  ayaṃ
vuccati bhikkhave asappuriso.
   [72] Katamo ca bhikkhave sappuriso . idha bhikkhave ekacco
sammādiṭṭhiko  hoti  sammāsaṅkappo  sammāvāco  sammākammanto
sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ
vuccati bhikkhave sappurisoti.
   [73]  Sāvatthīnidānaṃ . asappurisañca vo bhikkhave desessāmi
asappurisena  asappurisatarañca  .  sappurisañca vo bhikkhave desissāmi
sappurisena sappurisatarañca taṃ suṇātha.
   [74] Katamo ca bhikkhave asappuriso . idha bhikkhave ekacco
micchādiṭṭhiko  hoti  .pe.  micchāsamādhi  .  ayaṃ vuccati bhikkhave
asappuriso.
   [75]  Katamo  ca  bhikkhave  asappurisena  asappusataro .
Idha  bhikkhave  ekacco  micchādiṭṭhiko  hoti  .pe.  micchāsamādhi
micchāñāṇī  micchāvimutti  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  asappurisena
asappurisataro.
   [76] Katamo ca bhikkhave sappuriso . idha bhikkhave ekacco
Sammādiṭṭhiko  hoti  .pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ vuccati bhikkhave
sappuriso.
   [77]  Katamo  ca  bhikkhave  sappurisena sappurisataro . idha
bhikkhave  ekacco  sammādiṭṭhiko  hoti  .pe.  sammāsamādhi
sammāñāṇī  sammāvimutti  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sappurisena
sappurisataroti.
   [78]  Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave kumbho anādhāro
suppavattiyo  hoti  sādhāro  duppavattiyo  hoti . evameva kho
bhikkhave cittaṃ anādhāraṃ suppavattiyaṃ hoti sādhāraṃ duppavattiyaṃ hoti.
   [79] Ko ca bhikkhave cittassa ādhāro. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko
   maggo  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi ayaṃ
cittassa ādhāro.
   [80] Seyyathāpi bhikkhave kumbho anādhāro suppavattiyo hoti
sādhāro duppavattiyo hoti . evameva kho bhikkhave cittaṃ anādhāraṃ
suppavattiyaṃ hoti sādhāraṃ duppavattiyaṃ hotīti.
   [81]  Sāvatthīnidānaṃ  .  ariyaṃ  vo  bhikkhave  sammāsamādhiṃ
desessāmi saupanisaṃ saparikkhāraṃ taṃ suṇātha.
   [82]  Katamo  ca  bhikkhave  ariyo  sammāsamādhi  saupaniso
saparikkhāro. Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi 1- .pe. Sammāsamādhi.
@Footnote: 1 Ma. sammādiṭṭhi .pe. sammāsati.
   [83] Yā kho bhikkhave imehi sattahaṅgehi cittassa ekaggatā
saparikkhatā  1-  ayaṃ  vuccati bhikkhave ariyo sammāsamādhi saupaniso
itipi saparikkhāro itipīti.
   [84] Sāvatthīnidānaṃ . tisso imā bhikkhave vedanā. Katamā
tisso  .  sukhā  vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanā .
Imā kho bhikkhave tisso vedanā.
   [85] Imāsaṃ kho bhikkhave tissannaṃ vedanānaṃ pariññāya ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
Seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . imāsaṃ kho bhikkhave
tissannaṃ  2-  vedanānaṃ  pariññāya  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
bhāvetabboti.
   [86] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho āyasmā uttiyo yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  uttiyo
bhagavantaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  pañca  kāmaguṇā  vuttā
bhagavatā. Katame nu kho pañca kāmaguṇā vuttā 3- bhagavatāti.
   [87]  Sādhu  sādhu  uttiya  pañca  khome uttiya kāmaguṇā
vuttā  mayā  .  katame  pañca  .  cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā . sotaviññeyyā
saddā  .  ghānaviññeyyā  gandhā  .  jivhāviññeyyā  rasā .
@Footnote: 1 Po. parikkharatā. Ma. saparikkhāratā. Yu. saparikkhārā. 2-3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā. Ime kho uttiya pañca kāmaguṇā vuttā mayā.
   [88] Imesaṃ kho uttiya pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ pahānāya ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
Seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . imesaṃ kho uttiya
pañcannaṃ  kāmaguṇānaṃ  pahānāya  [1]-  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
bhāvetabboti.
          Micchattavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     micchattaṃ akusalaṃ dhammaṃ 2-    duve paṭipadāpi ca
     asappurisena 3- dve vuttā  kumbho samādhi vedanuttiyenāti.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ. 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. asappurisena dve kumbho.
@Yu. dve sappurisena kumbho.
          Paṭipattivaggo catuttho
   [89] Sāvatthīnidānaṃ . micchāpaṭipattiñca vo bhikkhave desessāmi
sammāpaṭipattiñca taṃ suṇātha.
   [90] Katamā ca bhikkhave micchāpaṭipatti. Seyyathīdaṃ. Micchādiṭṭhi
.pe. Micchāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave micchāpaṭipatti.
   [91] Katamā ca bhikkhave sammāpaṭipatti. Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi
.pe. Sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāpaṭipattīti.
   [92] Sāvatthīnidānaṃ . micchāpaṭipannañca vo bhikkhave desissāmi
sammāpaṭipannañca taṃ suṇātha.
   [93]  Katamo  ca  bhikkhave  micchāpaṭipanno . idha bhikkhave
ekacco  micchādiṭṭhiko  hoti  .pe.  micchāsamādhi . ayaṃ vuccati
bhikkhave 1- micchāpaṭipanno.
   [94] Katamo ca bhikkhave sammāpaṭipanno. Idha bhikkhave ekacco
sammādiṭṭhiko  hoti  .pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ vuccati bhikkhave
sammāpaṭipannoti.
   [95] Sāvatthīnidānaṃ . yesaṃ kesañci bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo viraddho viraddho tesaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayagāmī.
Yesaṃ kesañci bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko maggo āraddho āraddho tesaṃ
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayagāmī.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [96] Katamo ca bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Seyyathīdaṃ.
Sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yesaṃ kesañci [1]- ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo viraddho viraddho tesaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayāgāmī.
Yesaṃ   kesañci   bhikkhave   ariyo   aṭṭhaṅgiko   maggo
āraddho āraddho tesaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayagāmīti.
   [97]  Sāvatthīnidānaṃ  .  aṭṭhime  bhikkhave  dhammā bhāvitā
bahulīkatā  apārā  pāraṃ  gamanāya  saṃvattanti  . katame aṭṭha .
Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime kho [2]- aṭṭha
dhammā  bhāvitā  bahulīkatā  apārā  pāraṃ  gamanāya saṃvattantīti .
Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ  etadavoca
satthā
   [98] Appakā te manussesu    ye janā pāragāmino
     athāyaṃ itarā pajā         tīramevānudhāvati.
     Ye ca kho sammadakkhāte     dhamme dhammānuvattino
     te janā pāramessanti      maccudheyyaṃ suduttaraṃ.
     Kaṇhaṃ dhammaṃ vippahāya      sukkaṃ bhāvetha paṇḍito
     okā anokamāgamma       viveke yattha dūramaṃ
     tatrābhiratimiccheyya       hitvā kāme akiñcano
     pariyodapeyya attānaṃ     cittaklesehi paṇḍito.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave ayaṃ .... 2 Po. Ma. Yu. bhikkhave.
     Yesaṃ sambodhiyaṅgesu       sammā cittaṃ subhāvitaṃ
     ādānapaṭinissagge      anupādāya ye ratā
     khīṇāsavā jutimanto       te loke parinibbutāti.
   [99]  Sāvatthīnidānaṃ  . sāmaññañca vo bhikkhave desessāmi
sāmaññaphalāni ca taṃ suṇātha.
   [100] Katamañca [1]- bhikkhave sāmaññaṃ. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko
maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . idaṃ vuccati
bhikkhave sāmaññaṃ.
   [101]  Katamāni  ca  bhikkhave sāmaññaphalāni . sotāpattiphalaṃ
sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmiphalaṃ  arahattaphalaṃ  .  imāni vuccanti bhikkhave
sāmaññaphalāni.
   [102]  Sāvatthīnidānaṃ  . sāmaññañca vo bhikkhave desissāmi
sāmaññatthañca taṃ suṇātha.
   [103] Katamañca [2]- bhikkhave sāmaññaṃ. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko
maggo  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . idaṃ
vuccati bhikkhave sāmaññaṃ.
   [104]  Katamo ca bhikkhave sāmaññattho . yo kho bhikkhave
rāgakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
sāmaññatthoti.
   [105]  Sāvatthīnidānaṃ . brahmaññañca vo bhikkhave desissāmi
@Footnote: 1-2 Ma. kho.
Brahmaññaphalāni ca taṃ suṇātha.
   [106] Katamañca [1]- bhikkhave brahmaññaṃ. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko
maggo  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . idaṃ
vuccati bhikkhave brahmaññaṃ.
   [107]  Katamāni  ca bhikkhave brahmaññaphalāni . sotāpattiphalaṃ
sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmiphalaṃ  arahattaphalaṃ  .  imāni vuccanti bhikkhave
brahmaññaphalānīti.
   [108]  Sāvatthīnidānaṃ . brahmaññañca vo bhikkhave desissāmi
brahmaññatthañca taṃ suṇātha.
   [109]  Katamañca  bhikkhave  brahmaññaṃ  .  ayameva  ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi .
Idaṃ vuccati bhikkhave brahmaññaṃ.
   [110]  Katamo  ca  bhikkhave  brahmaññattho . yo ca 2-
bhikkhave  rāgakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo . ayaṃ vuccati bhikkhave
brahmaññatthoti.
   [111] Sāvatthīnidānaṃ . brahmacariyañca vo bhikkhave desissāmi
brahmacariyaphalāni ca taṃ suṇātha.
   [112] Katamañca bhikkhave brahmacariyaṃ . ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko
maggo  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . idaṃ
vuccati bhikkhave brahmacariyaṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. kho.
   [113]  Katamāni ca bhikkhave brahmacariyaphalāni . sotāpattiphalaṃ
sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmiphalaṃ  arahattaphalaṃ  .  imāni vuccanti bhikkhave
brahmacariyaphalānīti.
   [114] Sāvatthīnidānaṃ . brahmacariyañca vo bhikkhave desissāmi
brahmacariyatthañca taṃ suṇātha.
   [115] Katamañca bhikkhave brahmacariyaṃ . ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko
maggo  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . idaṃ
vuccati bhikkhave brahmacariyaṃ.
   [116] Katamo ca bhikkhave brahmacariyattho . Yo ca 1- bhikkhave
rāgakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
brahmacariyatthoti.
          Paṭipattivaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     paṭipatti paṭipanno ca       viraddhañca 2- pāraṃ gamā
     sāmaññena [3]- dve vuttā   brahmaññā apare duve
     brahmacariyena dve vuttā     vaggo tena pavuccatīti.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho. 2 Po. viraddhaṃ aparaṃ gamā. 3 Ma. ca.
          Aññatitthiyavaggo pañcamo
   [117]  Sāvatthīnidānaṃ  .  sace  vo  bhikkhave aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  puccheyyuṃ  kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe  gotame
brahmacariyaṃ  vussatīti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ
aññatitthiyānaṃ    paribbājakānaṃ    evaṃ    byākareyyātha
rāgavirāgatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti.
   [118]  Sace  pana  vo  bhikkhave  aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ puccheyyuṃ atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā rāgavirāgāyāti.
Evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
evaṃ  byākareyyātha  atthi  kho  āvuso  maggo  atthi paṭipadā
rāgavirāgāyāti.
   [119]  Katamo  ca  bhikkhave  maggo  katamā  ca  paṭipadā
rāgavirāgāya  .  ayamevāriyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ  bhikkhave  maggo  ayaṃ
paṭipadā  rāgavirāgāyāti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe bhikkhave tesaṃ
aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti.
   [120]  Sāvatthīnidānaṃ  .  sace  vo  bhikkhave aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  puccheyyuṃ  kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe  gotame
brahmacariyaṃ vussatīti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ
Paribbājakānaṃ   evaṃ   byākareyyātha   saññojanapahānatthaṃ  kho
āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe.
   [121]  Anusayasamugghātanatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [122]  Addhānapariññatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [123]  Āsavānaṃ  khayatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [124]  Vijjāvimuttiphalasacchikiriyatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati
brahmacariyaṃ vussatīti .pe.
   [125]  Ñāṇadassanatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [126]  Sace  vo  bhikkhave  aññatitthiyā paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe gotame brahmacariyaṃ vussatīti .
Evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
evaṃ  byākareyyātha  anupādāparinibbānatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati
brahmacariyaṃ vussatīti.
   [127] Sace pana vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā  anupādā-
parinibbānāyāti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ
Paribbājakānaṃ  evaṃ  byākareyyātha atthi kho āvuso maggo atthi
paṭipadā anupādāparinibbānāyāti.
   [128] Katamo ca bhikkhave maggo katamā ca paṭipadā anupādā-
parinibbānāya  .  ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . ayaṃ bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā
anupādāparinibbānāyāti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ
aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti.
         Aññatitthiyavaggo 1- pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     virāgasaññojanaṃ anusayaṃ    addhānaāsavā khayā
     vijjāvimutti ñāṇañca     anupādāya aṭṭhamī.
            -------
@Footnote: 1 Ma. aññatitthiyapeyyālaṃ. Yu. aññatitthiyapeyyālo.
          Suriyapeyyālo chaṭṭho
   [129] Sāvatthīnidānaṃ. Suriyassa 1- bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ  bhikkhave
bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarissatīti 2-.
   [130]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.
   [131] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ  yadidaṃ  sīlasampadā  .  sīlasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ .pe.
@Footnote: 1 Ma. sūriyassa. evamupari. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. evamupari.
   [132] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [133] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [134] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [135] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [136] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā  .  yonisomanasikāra-
sampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [137]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  .
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [138] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
Pubbanimittaṃ   yadidaṃ   kalyāṇamittatā   .   kalyāṇamittassetaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvessati
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [139]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.
   [140] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ yadidaṃ sīlasampadā .pe.
   [141] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [142] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [143] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [144] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [145]  Sāvatthīnidānaṃ  .  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
Aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [146]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. Idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
          Suriyapeyyālo samatto.
            Tassuddānaṃ
     kalyāṇamittaṃ sīlañca     chando ca attasampadā
     diṭṭhi ca appamādo ca    yoniso bhavati sattamaṃ.
            -------
         Ekadhammapeyyālo sattamo
   [147] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [148]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [149] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
sīlasampadā .pe.
   [150] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [151] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [152] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [153] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [154]  Sāvatthīnidānaṃ  .  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [155]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [156] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [157]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
Dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkarotīti.
   [158] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
sīlasampadā .pe.
   [159] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [160] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [161] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [162] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [163]  Sāvatthīnidānaṃ  .  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [164]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
         Ekadhammapeyyālo niṭṭhito.
            Tassuddānaṃ
     kalyāṇamittaṃ sīlaṃ ca      chando ca attasampadā
     diṭṭhi ca appamādo ca     yoniso bhavati sattamaṃ.
           -----------
       Nāhantaekadhammapeyyālo 1- aṭṭhamo
   [165]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati  .  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvessati
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [166]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [167]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati. Yathayidaṃ bhikkhave sīlasampadā .pe.
   [168] Yathayidaṃ bhikkhave chandasampadā .pe.
   [169] Yathayidaṃ bhikkhave attasampadā .pe.
@Footnote: 1 Ma. dutiyaekadhammapeyyālavagga.
   [170] Yathayidaṃ bhikkhave diṭṭhisampadā .pe.
   [171] Yathayidaṃ bhikkhave appamādasampadā .pe.
   [172] Sāvatthīnidānaṃ . yathayidaṃ bhikkhave yonisomanasikārasampadā.
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [173]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroti .
Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. Sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [174]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati  .  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [175]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
Bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkarotīti.
   [176]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati. Yathayidaṃ bhikkhave sīlasampadā .pe.
   [177] Yathayidaṃ bhikkhave chandasampadā .pe.
   [178] Yathayidaṃ bhikkhave attasampadā .pe.
   [179] Yathayidaṃ bhikkhave diṭṭhisampadā .pe.
   [180] Yathayidaṃ bhikkhave appamādasampadā .pe.
   [181]   Yathayidaṃ   bhikkhave   yonisomanasikārasampadā  .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [182]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ dosavinaya-
pariyosānaṃ   mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti
Rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
       Nāhantaekadhammapeyyālo samatto.
            Tassuddānaṃ
     kalyāṇamittaṃ sīlañca     chando ca attasampadā
     diṭṭhi ca appamādo ca     yoniso bhavati sattamaṃ.
           ------------
         Gaṅgāpeyyālo 1- navamo
   [183] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [184] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [185]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe.
   [186]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe.
   [187]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  sarabhū  nadī
pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe.
@Footnote: 1 Ma. gaṅgāpeyyālavagga.
   [188] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [189] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kācimā 1-
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
tā  pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [190] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [191] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [192] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
@Footnote: 1 Yu. kāci. evamuparipi.
Ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto     nibbānaninno    hoti    nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
   [193]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [194]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [195] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [196] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [197]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
tā  samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
Maggaṃ   bahulīkaronto   nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [198] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ   bahulīkaronto   nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
   Gaṅgāpeyyālavāraṃ saṅkhepena likhitaṃ peyyāle vitthāretabbaṃ.
           Tassuddānaṃ
   cha pācīnato ninnā         cha ninnā [1]- samuddato
   dve 2- dhammā dasā honti   vaggo 3- tena pavuccatīti.
   Gaṅgāpeyyālī pācīnaninnavācanamaggī vivekanissitadvādasakī paṭhamakī.
         ---------------
   [199] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ete dve cha dvādasa honti. 3 Yu. peyyālī tena
@vuccatīti.
   [200] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [201]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [202]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [203] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [204] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [205]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
Tā  pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [206] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [207] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ   bhāvento   ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [208] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [209]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [210] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [211] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [212]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
tā  samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ   bahulīkaronto   nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [213] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti
nibbānapoṇo   nibbānapabbhāroti  .  rāgavinayadvādasakī  dutiyakī
samuddaninnanti.
   [214] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
Ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [215] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [216] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [217]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [218] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [219] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [220] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo.
Seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī  sabbā  tā
Pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [221]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  gaṅgā nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [222] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [223]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [224]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [225]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  sarabhū  nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [226] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
Samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [227] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo.
Seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī  sabbā  tā
samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [228] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo  nibbānapabbhāroti  .  amatogadhaṃ
dvādasakī tatiyakī.
   [229] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [230] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
Nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
nibbānaninnaṃ   nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [231] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [232] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [233] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [234] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [235] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo.
Seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī  sabbā  tā
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [236] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
Nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
nibbānaninnaṃ   nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti  nibbānaninnaṃ  nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ . evameva kho
bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [237] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [238] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [239]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [240]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [241] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [242] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [243]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo  .  seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī sarabhū mahī
sabbā   tā   samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .
Evameva  kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [244] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
           Gaṅgāpeyyālī.
            Tassuddānaṃ
     cha pācīnato ninnā          cha ninnā ca samuddato
     ete dve cha dvādasa honti    vaggo tena pavuccatīti
nibbānaninnaṃ 1- dvādasakī catutthakī chadvānavakī.
          ----------------
@Footnote: 1 Yu. nibbānaninno ... chaṭṭhānavakī.
          Appamādavaggo dasamo
   [245]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [246]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ 1- kho bhikkhave
bhikkhu  appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgakaṃ  maggaṃ  bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti. (upari tiṇṇaṃ suttānaṃ vitthāretabbaṃ).
   [247]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
@Footnote: 1 Yu. evameva kho.
Tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [248]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaroti.
   [249]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [250]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.
Sammāsamādhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ .
Evaṃ  kho  bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [251]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [252]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ   bhāveti  nibbānaninnaṃ  nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ
.pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ.
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [253]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yāni kānici
jaṅgalānaṃ  pāṇānaṃ  padajātāni  sabbāni  tāni  hatthipade samodhānaṃ
gacchanti  hatthipadaṃ  tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  mahantattena .
Evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [254]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkarotīti.
   [255]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  kūṭāgārassa
yā  kāci gopānasiyo sabbā tā kūṭaṅgamā kūṭaninnā kūṭasamosaraṇā
kūṭaṃ  tāsaṃ  aggamakkhāyati  .  evameva  kho  bhikkhave  .pe.
(yathā heṭṭhimasuttantaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ).
   [256] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci mūlagandhā
koṭṭhānusāriyaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [257] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci sāragandhā
lohitacandanaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [258] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci pupphagandhā
vassikaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [259] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave ye keci kuṭṭharājāno
sabbe  te  rañño  cakkavattino  anuyantā  bhavanti  rājā
tesaṃ cakkavatti aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [260] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kāci tārakarūpānaṃ
pabhā  sabbā  tā  candimāpabhāya  kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ candappabhā
tāsaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [261] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave saradasamaye viddhe
vigatavalāhake  deve ādicco nabhaṃ abbhussakkamāno sabbaṃ ākāsagataṃ
tamagataṃ  abhivihacca  bhāsate  ca tapate ca virocati ca . evameva
kho bhikkhave .pe.
   [262]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yāni kānici
tantāvutānaṃ  vatthānaṃ  vāsikavatthaṃ  tesaṃ  aggamakkhāyati . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [263]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.
         Appamādavaggo samatto.
            Tassuddānaṃ
     tathāgataṃ padaṃ kūṭaṃ        mūlaṃ sārena 1- vassikaṃ
     rājā candimasuriyā ca    vatthena dasamaṃ padaṃ.
       (yadapi tathāgataṃ tadapi vitthāretabbaṃ).
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... sāro ca ....
         Balakaraṇīyavaggo ekādasamo
   [264] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
kammantā  kayiranti  1- sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [265]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vosaggapariṇāmiṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya arayaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ     aṭṭhaṅgikaṃ     maggaṃ    bahulīkarotīti    .
(paragaṅgāpeyyālī vaṇṇiyato paripuṇṇasuttanti vitthāramaggi 2-).
   [266] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
kammantā  kayiranti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
@Footnote: 1 Ma. kariyanti. evamupari. 2 Ma. Yu. vitthāramaggī.
   [267]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  sīlaṃ  nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [268] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
kammantā  kayiranti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [269]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ
amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ amataparāyanaṃ
amatapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [270] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
Kammantā  kayiranti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [271]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ
nibbānapabbhāraṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti   nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya
sīle  patiṭṭhāya  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.
   [272]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave ye kecime
bījagāmabhūtagāmā  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti sabbe te paṭhaviṃ
nissāya  paṭhaviyaṃ  patiṭṭhāya  evamete bījagāmabhūtagāmā vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ
vepullaṃ  āpajjanti  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya
sīle  patiṭṭhāya  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkaronto vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ pāpuṇāti dhammesu.
   [273]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  pāpuṇāti  dhammesu  . idha
Bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaronto vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ pāpuṇāti
dhammesūti.
   [274] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi himavantaṃ bhikkhave pabbatarājaṃ
nissāya  nāgā  kāyaṃ  vaḍḍhenti  balaṃ  gāhenti te tattha kāyaṃ
vaḍḍhetvā balaṃ gāhetvā kusubbhe 1- otaranti kusubbhe otaritvā
mahāsobbhe  otaranti  mahāsobbhe  otaritvā  kunnadiyo otaranti
kunnadiyo  otaritvā  mahānadiyo  otaranti  mahānadiyo  otaritvā
mahāsamuddasāgaraṃ  2-  otaranti  te  tattha  mahantattaṃ  vepullattaṃ
āpajjanti  kāyena  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya
sīle  patiṭṭhāya  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkaronto mahantattaṃ 3- vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesu.
   [275] Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
mahantattaṃ  vepullattaṃ  pāpuṇāti  dhammesu  .  idha  bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
@Footnote: 1 Ma. kusobbhe. 2 Ma. mahāsamuddaṃ. Yu. mahāsamuddaṃ sāgaraṃ. 3 Yu. mahantataṃ
@vepullataṃ. evamupari.
Nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya
sīle  patiṭṭhāya  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkaronto mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesūti.
   [276] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave rukkho pācīnaninno
pācīnapoṇo  pācīnapabbhāro  so  mūlacchinde  1- kate papatessati
yena [2]- ninno yena poṇo yena pabbhāroti. Evameva kho bhikkhave
bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [277] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ   bahulīkaronto   nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
   [278]  Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave kumbho nikkujjo
vamateva  udakaṃ  no  paccāvamati evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
@Footnote: 1 Ma. mūlacchinno katamena papateyyāti. Yu. mūle chinno katamena papātena papateyyāti.
@2 Ma. Yu. bhante.
Vamateva pāpake akusale dhamme no paccāvamati.
   [279] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  vamateva  pāpake  akusale
dhamme  no  paccāvamati  . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.
Sammāsamādhiṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  vamateva pāpake
akusale dhamme no paccāvamatīti.
   [280]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi bhikkhave sālisukaṃ vā
yavasukaṃ  vā  sammāpaṇihitaṃ  hatthena vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ
vā  pādaṃ  vā bhindissati 1- lohitaṃ vā uppādessatīti ṭhānametaṃ
vijjati  .  taṃ  kissa hetu . sammāpaṇihitattā bhikkhave sukassa .
Evameva  kho  bhikkhave bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya
maggabhāvanāya  avijjaṃ  bhindissati  vijjaṃ  uppādessati  nibbānaṃ
sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati . taṃ kissa hetu . sammāpaṇihitattā
bhikkhave diṭṭhiyā.
   [281] Kathañca bhikkhave bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya
maggabhāvanāya   avijjaṃ   bhindati   vijjaṃ  uppādeti  nibbānaṃ
sacchikaroti  .  idha  bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
@Footnote: 1 Po. checchati. Yu. chijjati. evamupari.
Virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  sammāpaṇihitāya  diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya
maggabhāvanāya avijjaṃ bhindati vijjaṃ uppādeti nibbānaṃ sacchikarotīti.
   [282]  Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ākāse vividhā
vātā  vāyanti  puratthimāpi  vātā  vāyanti  pacchimāpi  vātā
vāyanti  uttarāpi  vātā  vāyanti  dakkhiṇāpi  vātā  vāyanti
sarajāpi  vātā  vāyanti  arajāpi  vātā  vāyanti sītāpi vātā
vāyanti  uṇhāpi  vātā  vāyanti  parittāpi  vātā  vāyanti
adhimattāpi  vātā vāyanti . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvayato  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroto
cattāropi   satipaṭṭhānā   bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  cattāropi
sammappadhānā   bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  cattāropi  iddhipādā
bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  pañcapi  indriyāni  bhāvanāpāripūriṃ gacchanti
pañcapi   balāni  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  sattapi  bojjhaṅgā
bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   [283] Kathañca bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroto  cattāropi satipaṭṭhānā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti   cattāropi   sammappadhānā   bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti
cattāropi  iddhipādā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  pañcapi  indriyāni
Bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  pañcapi  balāni  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti
sattapi  bojjhaṅgā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhuno  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvayato  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaroto   cattāropi  satipaṭṭhānā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti
cattāropi   sammappadhānā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  cattāropi
iddhipādā   bhāvanāpāripūriṃ   gacchanti   pañcapi   indriyāni
bhāvanāpāripūriṃ   gacchanti   pañcapi   balāni   bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti sattapi bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.
   [284]  Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime
māse ūhataṃ rajojallaṃ tamenaṃ mahā akālamegho ṭhānaso antaradhāpeti
vūpasameti . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  uppannuppanne  pāpake
akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti.
   [285] Kathañca [1]- bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  uppannuppanne  pāpake
akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
@Footnote: 1 Yu. pana.
Virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto  uppannuppanne  pāpake  akusale  dhamme  ṭhānaso
antaradhāpeti vūpasametīti.
   [286] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave uppannaṃ mahāmeghaṃ
tamenaṃ  mahāvāto  antarāyeva antaradhāpeti vūpasameti . evameva
kho  bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale dhamme antarāyeva 1-
antaradhāpeti vūpasameti.
   [287] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ magagaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale
dhamme  antarāyeva  antaradhāpeti  vūpasameti . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto  uppannuppanne  pāpake  akusale dhamme ṭhānaso 2-
antarāyeva antaradhāpeti vūpasametīti.
   [288] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sāmuddikāya nāvāya
vettabandhanabandhāya  cha  māsāni  udake pariyādāya hemantikena thalaṃ
ukkhittāya  vātātapaparetāni  bandhanāni  tāni  pāvussakena meghena
@Footnote: 1 Po. ṭhānaso. evamupari. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Abhippavuṭṭhāni  appakasireneva  paṭippassambhanti  pūtikāni  bhavanti .
Evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ   bahulīkaroto   appakasireneva   saññojanāni
paṭippassambhanti pūtikāni bhavanti.
   [289] Kathañca bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroto  appakasireneva  saññojanāni
paṭippassambhanti  pūtikāni  bhavanti  .  idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvayato  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroto
appakasireneva saññojanāni paṭippassambhanti pūtikāni bhavantīti.
   [290]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi bhikkhave āgantukāgāraṃ
tattha  puratthimāyapi  disāya  āgantvā  vāsaṃ  kappenti pacchimāyapi
disāya  āgantvā  vāsaṃ  kappenti  uttarāyapi  disāya āgantvā
vāsaṃ  kappenti  dakkhiṇāyapi  disāya  āgantvā  vāsaṃ  kappenti
khattiyāpi  āgantvā  vāsaṃ  kappenti  brāhmaṇāpi  āgantvā
vāsaṃ  kappenti  vessāpi  āgantvā  vāsaṃ  kappenti  suddāpi
āgantvā  vāsaṃ  kappenti  . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
ye  dhammā  abhiññā  pariññeyyā  te dhammā abhiññā parijānāti
Ye  dhammā  abhiññā  pahātabbā  te  dhamme  abhiññā  pajahati
ye  dhammā  abhiññā  sacchikātabbā te dhamme abhiññā sacchikaroti
ye dhammā abhiññā bhāvetabbā te dhamme abhiññā bhāveti.
   [291]  Katame  ca  bhikkhave dhammā abhiññā pariññeyyā .
Pañcupādānakkhandhātissa  vacanīyaṃ  .  katame  pañca  . seyyathīdaṃ .
Rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho  .  ime  bhikkhave
dhammā abhiññā pariññeyyā.
   [292]  Katame  ca  bhikkhave  dhammā abhiññā pahātabbā .
Avijjā  ca  bhavataṇhā  ca  .  ime  bhikkhave  dhammā  abhiññā
pahātabbā.
   [293]  Katame  ca bhikkhave dhammā abhiññā sacchikātabbā .
Vijjā ca vimutti ca. Ime bhikkhave dhammā abhiññā sacchikātabbā.
   [294] Katame ca bhikkhave dhammā abhiññā bhāvetabbā. Samatho
ca vipassanā ca. Ime bhikkhave dhammā abhiññā bhāvetabbā.
   [295] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto ye dhammā abhiññā pariññeyyā
te  dhamme  abhiññā  parijānāti  .pe.  ye  dhammā  abhiññā
bhāvetabbā  te  dhamme  abhiññā  bhāveti . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
Bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto  ye  dhammā  abhiññā  pariññeyyā  te  dhamme
abhiññā  parijānāti  ye  dhammā  abhiññā  pahātabbā  te
dhamme  abhiññā  pajahati  ye  dhammā  abhiññā  sacchikātabbā
te  dhamme  abhiññā  sacchikaroti  ye dhammā abhiññā bhāvetabbā
te dhamme abhiññā bhāvetīti.
   [296] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā  atha  mahājanakāyo  āgaccheyya kuddālapiṭakaṃ ādāya
mayaṃ imaṃ gaṅgaṃ nadiṃ pacchāninnaṃ karissāma pacchāpoṇaṃ pacchāpabbhāranti.
Taṃ  kimmaññatha  bhikkhave  api  nu so 1- mahājanakāyo gaṅgaṃ nadiṃ
pacchāninnaṃ  kareyya  pacchāpoṇaṃ  pacchāpabbhāranti  .  no  hetaṃ
bhante  .  taṃ  kissa  hetu  .  gaṅgā bhante nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  sā  na  sukarā  pacchāninnaṃ  kātuṃ
pacchāpoṇaṃ  pacchāpabbhāraṃ  yāva  deva  pana  so  mahājanakāyo
kilamathassa  vighātassa  bhāgī assāti . evameva kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāventaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarontaṃ
rājāno  vā  rājamahāmattā  vā  mittā  vā  amaccā  vā
ñātisālohitā  vā  bhogehi  abhihaṭṭhuṃ  pavāreyyuṃ  ehambho purisa
kinte  ime  kāsāvā  anudahanti  kiṃ  muṇḍo kapālamanussiyaṃ carasi
ehi  hīnāyāvattitvā  bhoge  ca bhuñjassu puññāni ca karohīti .
@Footnote: 1 Po. kho. 2 Ma. Yu. kapālamanusaṃ.
So  vata  bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattissatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati . taṃ kissa hetu . yañhi taṃ bhikkhave cittaṃ
dīgharattaṃ   vivekaninnaṃ   vivekapoṇaṃ   vivekapabbhāraṃ   taṃ  vata
hīnāyāvattissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [297]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  nirāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkarotīti  . (yadapi balakaraṇīyaṃ
tadapi vitthāretabbaṃ).
          Balakaraṇīyavaggo samatto.
            Tassuddānaṃ
     balaṃ bījañca nāgo ca     rukkho kumbhena sūkiyā
     ākāsena ca dve meghā   nāvā āgantukā nadīti.
         Esanāvaggo dvādasamo
   [298] Sāvatthīnidānaṃ . tisso imā bhikkhave esanā. Katamā
tisso . kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā . imā kho bhikkhave
tisso esanā.
   [299] Imāsaṃ kho bhikkhave tissannaṃ esanānaṃ abhiññāya ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. Sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Imāsaṃ  kho  bhikkhave  tissannaṃ  esanānaṃ  abhiññāya  ayaṃ  ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti.
   [300] Sāvatthīnidānaṃ . tisso imā [1]- bhikkhave esanā.
Katamā tisso . kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā . imā kho
bhikkhave tisso esanā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 1-81. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=1803&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=1803              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1&items=1803&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1&items=1803&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3875              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3875              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :