ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [200]  Cattārīmāni bhikkhave jāyanti katamāni cattāri pemā
pemaṃ jāyati pemā doso jāyati dosā pemaṃ jāyati dosā doso jāyati.
   {200.1}  Kathañca  bhikkhave pemā pemaṃ jāyati idha bhikkhave
puggalo  puggalassa  iṭṭho  hoti kanto manāpo taṃ pare iṭṭhena
kantena  manāpena  samudācaranti  tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo  iṭṭho kanto manāpo taṃ pare iṭṭhena kantena manāpena
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ. 2 Ma. aṭṭhasataṃ taṇhāvicaritaṃ hoti. Yu. aṭṭhārasataṇhāvicaritāni
@sataṃ. 3 Ma. Yu. saritā.
Samudācarantīti so tesu pemaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave pemā pemaṃ jāyati.
   {200.2}  Kathañca bhikkhave pemā doso jāyati idha bhikkhave
puggalo  puggalassa  iṭṭho hoti kanto manāpo taṃ pare aniṭṭhena
akantena  amanāpena samudācaranti tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo  iṭṭho  kanto  manāpo  taṃ  pare  aniṭṭhena  akantena
amanāpena  samudācarantīti so tesu dosaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave
pemā doso jāyati.
   {200.3} Kathañca bhikkhave dosā pemaṃ jāyati idha bhikkhave puggalo
puggalassa  aniṭṭho  hoti  akanto  amanāpo  taṃ  pare aniṭṭhena
akantena  amanāpena samudācaranti tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo  aniṭṭho  akanto  amanāpo  taṃ pare aniṭṭhena akantena
amanāpena  samudācarantīti so tesu pemaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave
dosā pemaṃ jāyati.
   {200.4}  Kathañca bhikkhave dosā doso jāyati idha bhikkhave
puggalo puggalassa aniṭṭho hoti akanto amanāpo taṃ pare iṭṭhena
kantena  manāpena  samudācaranti  tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo aniṭṭho akanto amanāpo taṃ pare iṭṭhena kantena manāpena
samudācarantīti so tesu dosaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave dosā doso
jāyati. Imāni kho bhikkhave cattāri [1]- jāyanti.
   Yasmiṃ  bhikkhave  samaye  bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  yaṃ  pissa pemā pemaṃ jāyati taṃ pissa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pemāni.
Tasmiṃ samaye na hoti yo pissa pemā doso jāyati so pissa tasmiṃ
samaye na hoti yaṃ pissa dosā pemaṃ jāyati taṃ pissa tasmiṃ samaye na
hoti yo pissa dosā doso jāyati so pissa tasmiṃ samaye na hoti.
   {200.5} Yasmiṃ bhikkhave samaye bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati yaṃ pissa pemā pemaṃ jāyati taṃ pissa tasmiṃ samaye na hoti
yo pissa pemā doso jāyati so pissa tasmiṃ samaye na hoti yaṃ
pissa dosā pemaṃ jāyati taṃ pissa tasmiṃ samaye na hoti yo pissa
dosā doso jāyati so pissa tasmiṃ samaye na hoti.
   {200.6} Yasmiṃ bhikkhave samaye bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharati yaṃ pissa pemā pemaṃ jāyati taṃ pissa pahīnaṃ hoti
ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yo
pissa  pemā  doso  jāyati  so pissa pahīno hoti ucchinnamūlo
tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo  yaṃ  pissa
dosā  pemaṃ jāyati taṃ pissa pahīnaṃ hoti ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ
anabhāvaṃ   kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yo  pissa  dosā  doso
jāyati  so  pissa  pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato
anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu
na  usseneti  na  paṭisseneti  na  dhūpāyati  na  pajjalati
Na pajjhāyati.
   {200.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu usseneti idha bhikkhave bhikkhu
rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani vā rūpaṃ
rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ  attato  samanupassati  vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  attani  vā  vedanaṃ  vedanāya  vā attānaṃ saññaṃ
attato   samanupassati   saññāvantaṃ   vā   attānaṃ   attani
vā  saññaṃ  saññāya  vā  attānaṃ  saṅkhāre  attato samanupassati
saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu vā attānaṃ
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani
vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
usseneti.
   {200.8}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu na usseneti idha bhikkhave
bhikkhu  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na
attani  vā  rūpaṃ  na  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  na vedanaṃ attato
samanupassati  na  vedanāvantaṃ vā attānaṃ na attani vā vedanaṃ na
vedanāya  vā  attānaṃ  na  saññaṃ  attato  samanupassati  na
saññāvantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani  vā saññaṃ na saññāya vā
attānaṃ  na  saṅkhāre  attato  samanupassati  na  saṅkhāravantaṃ vā
attānaṃ  na  attani  vā saṅkhāre na saṅkhāresu vā attānaṃ na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
na  attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu na usseneti.
   {200.9}   Kathañca   bhikkhave   bhikkhu   paṭisseneti
Idha  bhikkhave  bhikkhu  akkosantaṃ  paccakkosati  rosantaṃ  paṭirosati
bhaṇḍantaṃ  paṭibhaṇḍati  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  paṭisseneti .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  na  paṭisseneti  idha  bhikkhave  bhikkhu
akkosantaṃ  na  paccakkosati  rosantaṃ  na  paṭirosati  bhaṇḍantaṃ
na paṭibhaṇḍati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na paṭisseneti.
   {200.10}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhūpāyati asmīti bhikkhave
sati  itthasmīti  hoti  evasmīti  hoti  aññathāsmīti hoti asasmīti
hoti satasmīti hoti santi hoti itthaṃ santi hoti evaṃ santi hoti
aññathā  santi  hoti  api santi hoti api itthaṃ santi hoti api
evaṃ  santi  hoti  api aññathā santi hoti bhavissanti hoti itthaṃ
bhavissanti  hoti  evaṃ  bhavissanti  hoti  aññathā  bhavissanti hoti
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu dhūpāyati.
   {200.11}  Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhūpāyati asmīti bhikkhave
asati  itthasmīti  na hoti evasmīti na hoti aññathāsmīti na hoti
asasmīti na hoti satasmīti na hoti santi na hoti itthaṃ santi na hoti
evaṃ santi na hoti aññathā santi na hoti api santi na hoti api
itthaṃ santi na hoti api evaṃ santi na hoti api aññathā santi na
hoti  bhavissanti  na hoti itthaṃ bhavissanti na hoti evaṃ bhavissanti
na hoti aññathā bhavissanti na hoti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na dhūpāyati.
   {200.12} Kathañca bhikkhave bhikkhu pajjalati iminā asmīti bhikkhave sati iminā
Itthasmīti  hoti  iminā  evasmīti  hoti iminā aññathāsmīti hoti
iminā  asasmīti  hoti  iminā  satasmīti  hoti iminā santi hoti
iminā  itthaṃ  santi hoti iminā evaṃ santi hoti iminā aññathā
santi  hoti  iminā api santi hoti iminā api itthaṃ santi hoti
iminā  api  evaṃ  santi  hoti  iminā api aññathā santi hoti
iminā  bhavissanti  hoti  iminā  itthaṃ  bhavissanti  hoti  iminā
evaṃ  bhavissanti  hoti  iminā  aññathā  bhavissanti  hoti  evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu pajjalati.
   {200.13}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu na pajjalati iminā asmīti
bhikkhave  asati iminā itthasmīti na hoti iminā evasmīti na hoti
iminā  aññathāsmīti  na  hoti  iminā  asasmīti  na hoti iminā
satasmīti na hoti iminā santi na hoti iminā itthaṃ santi na hoti
iminā  evaṃ santi na hoti iminā aññathā santi na hoti iminā
api santi na hoti iminā api itthaṃ santi na hoti iminā api evaṃ
santi  na  hoti  iminā  api  aññathā  santi  na  hoti iminā
bhavissanti  na  hoti  iminā itthaṃ bhavissanti na hoti iminā evaṃ
bhavissanti  na  hoti  iminā aññathā bhavissanti na hoti evaṃ kho
bhikkhave bhikkhu na pajjalati.
   {200.14}  Kathañca bhikkhave bhikkhu pajjhāyati 1- idha bhikkhave
bhikkhuno  asmimāno  pahīno  na  hoti  ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṃ   kato   āyatiṃanuppādadhammo   evaṃ  kho  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. sampajjhāyati. ito paraṃ īdisameva.
Bhikkhu pajjhāyati.
   {200.15}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu na pajjhāyati idha bhikkhave
bhikkhuno  asmimāno pahīno hoti ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃ
kato āyatiṃanuppādadhammo evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na pajjhāyatīti.
          Mahāvaggo pañcamo.
         Catuttho paṇṇāsako samatto
             [1]-
           ------------
@Footnote: 1 Ma.         tassuddānaṃ
@     sotānugataṃ ṭhānaṃ      bhaddiya sāmugiyavappasātthā ca
@     mallika attantāpo   taṇhāpemena ca dasā teti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 290-296. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=200&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=200&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=200&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=200&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=200              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=9429              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=9429              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :