ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
         Pannasakasangahita vagga
          sappurisavaggo pathamo
   [201]  Asappurisanca  vo  bhikkhave  desessami asappurisena
asappurisataranca  sappurisanca  sappurisena  sappurisataranca  tam  sunatha
sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  .  evam bhanteti kho te bhikkhu
bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca katamo ca bhikkhave asappuriso
idha  bhikkhave ekacco panatipati hoti adinnadayi hoti kamesu
micchacari  hoti  musavadi  hoti  suramerayamajjapamadatthayi  hoti
ayam vuccati bhikkhave asappuriso.
   {201.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attana ca panatipati hoti paranca panatipate samadapeti
attana ca adinnadayi hoti paranca adinnadane samadapeti attana
ca  kamesu micchacari hoti paranca kamesu micchacare samadapeti
attana ca musavadi hoti paranca musavade samadapeti attana ca
suramerayamajjapamadatthayi  hoti  paranca  suramerayamajjapamadatthane
samadapeti ayam vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro.
   {201.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco panatipata
pativirato  hoti  adinnadana pativirato hoti kamesu  micchacara
pativirato  hoti musavada pativirato hoti suramerayamajjapamadatthana
Pativirato hoti ayam vuccati bhikkhave sappuriso . katamo ca bhikkhave
sappurisena sappurisataro idha bhikkhave ekacco attana ca panatipata
pativirato  hoti  paranca  panatipata  veramaniya  samadapeti
attana  ca  adinnadana  pativirato  hoti  paranca  adinnadana
veramaniya  samadapeti  attana  ca  kamesu micchacara pativirato
hoti  paranca  kamesu  micchacara  veramaniya samadapeti attana
ca musavada pativirato hoti paranca musavada veramaniya samadapeti
attana  ca  suramerayamajjapamadatthana  pativirato  hoti  paranca
suramerayamajjapamadatthana  veramaniya  samadapeti  ayam  vuccati
bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [202]  Asappurisanca  vo  bhikkhave  desessami asappurisena
asappurisataranca  sappurisanca  sappurisena  sappurisataranca  tam  sunatha
sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  .  evam bhanteti kho te bhikkhu
bhagavato  paccassosum  .  bhagava  etadavoca  katamo  ca  bhikkhave
asappuriso  idha  bhikkhave  ekacco  assaddho hoti ahiriko hoti
anottappi  hoti  appassuto  hoti  kusito  hoti  mutthassati
hoti duppanno hoti ayam vuccati bhikkhave asappuriso.
   {202.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave ekacco
attana ca assaddho hoti paranca assaddhiye 1- samadapeti attana ca
@Footnote: 1 Yu. asaddhaya.
Ahiriko  hoti  paranca ahirikataya samadapeti attana ca anottappi
hoti  paranca  anottappe  samadapeti  attana  ca  appassuto
hoti  paranca  appassute  samadapeti  attana  ca  kusito  hoti
paranca  kosajje  samadapeti  attana  ca  mutthassati hoti paranca
mutthasacce  samadapeti  attana  ca  duppanno  hoti  paranca
duppannataya   samadapeti  ayam  vuccati  bhikkhave  asappurisena
asappurisataro.
   {202.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco saddho
hoti  hirima  hoti  ottappi  hoti bahussuto hoti araddhaviriyo
hoti satima hoti pannava hoti ayam vuccati bhikkhave sappuriso.
   {202.3}  Katamo  ca  bhikkhave  sappurisena sappurisataro idha
bhikkhave  ekacco  attana  ca  saddhasampanno  hoti  paranca
saddhasampadaya  samadapeti attana ca hirima hoti paranca hirimataya
samadapeti  attana ca ottappi hoti paranca ottappe samadapeti
attana  ca  bahussuto  hoti paranca bahusacce samadapeti attana
ca  araddhaviriyo  hoti  paranca viriyarambhe samadapeti attana ca
upatthitassati  hoti  paranca  satipatthane  samadapeti  attana  ca
pannasampanno  hoti  paranca  pannasampadaya  samadapeti  ayam
vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [203]  Asappurisanca  vo  bhikkhave  desessami asappurisena
asappurisataranca  sappurisanca  sappurisena  sappurisataranca  tam  sunatha
.pe.  Katamo  ca  bhikkhave  asappuriso  idha  bhikkhave  ekacco
panatipati  hoti  adinnadayi  hoti  kamesu  micchacari  hoti
musavadi  hoti  pisunavaco  hoti  pharusavaco  hoti  samphappalapi
hoti ayam vuccati bhikkhave asappuriso.
   {203.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attana ca panatipati hoti paranca panatipate samadapeti
attana ca adinnadayi hoti paranca adinnadane samadapeti attana
ca  kamesu micchacari hoti paranca kamesu micchacare samadapeti
attana ca musavadi hoti paranca musavade samadapeti attana ca
pisunavaco  hoti  paranca  pisunaya  vacaya samadapeti attana ca
pharusavaco  hoti  paranca  pharusaya  vacaya samadapeti attana ca
samphappalapi  hoti  paranca  samphappalape  samadapeti  ayam  vuccati
bhikkhave asappurisena asappurisataro.
   {203.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco
panatipata  pativirato  hoti  adinnadana  pativirato  hoti
kamesu  micchacara  pativirato  hoti  musavada  pativirato hoti
pisunaya  vacaya  pativirato  hoti pharusaya vacaya pativirato hoti
samphappalapa pativirato hoti ayam vuccati bhikkhave sappuriso.
   {203.3}  Katamo  ca  bhikkhave  sappurisena sappurisataro idha
bhikkhave  ekacco  attana ca panatipata pativirato hoti paranca
panatipata  veramaniya  samadapeti  attana  ca  adinnadana
Pativirato  hoti  paranca  adinnadana  veramaniya  samadapeti
attana  ca  kamesu  micchacara  pativirato hoti paranca kamesu
micchacara  veramaniya  samadapeti attana ca musavada pativirato
hoti  paranca  musavada  veramaniya  samadapeti  attana  ca
pisunaya  vacaya  pativirato  hoti  paranca  pisunaya  vacaya
veramaniya  samadapeti  attana  ca  pharusaya  vacaya  pativirato
hoti  paranca  pharusaya  vacaya  veramaniya samadapeti attana ca
samphappalapa  pativirato  hoti  paranca  samphappalapa  veramaniya
samadapeti ayam vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [204]  Asappurisanca  vo  bhikkhave  desessami asappurisena
asappurisataranca   sappurisanca   sappurisena   sappurisataranca   tam
sunatha  .pe. katamo ca bhikkhave asappuriso idha bhikkhave ekacco
panatipati   hoti  .pe.  abhijjhalu  hoti  byapannacitto
hoti micchaditthiko hoti ayam vuccati bhikkhave asappuriso.
   {204.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attana ca panatipati hoti paranca panatipate samadapeti
.pe.  attana  ca  abhijjhalu  hoti  paranca abhijjhaya samadapeti
attana  ca  byapannacitto  hoti  paranca  byapade  samadapeti
attana  ca  micchaditthiko  hoti  paranca  micchaditthiya samadapeti
ayam vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro . katamo ca bhikkhave
Sappuriso  idha  bhikkhave  ekacco  panatipata  pativirato  hoti
.pe.  anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti  sammaditthiko
hoti ayam vuccati bhikkhave sappuriso . katamo ca bhikkhave sappurisena
sappurisataro  idha  bhikkhave  ekacco  attana  ca  panatipata
pativirato  hoti  paranca  panatipata veramaniya samadapeti .pe.
Attana  ca  anabhijjhalu hoti paranca anabhijjhaya samadapeti attana
ca  abyapannacitto hoti paranca abyapade samadapeti attana ca
sammaditthiko  hoti  paranca  sammaditthiya  samadapeti  ayam vuccati
bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [205]  Asappurisanca  vo  bhikkhave  desessami asappurisena
asappurisataranca  sappurisanca  sappurisena  sappurisataranca  tam  sunatha
.pe. katamo ca bhikkhave asappuriso idha bhikkhave ekacco micchaditthiko
hoti  micchasankappo  hoti  micchavaco hoti micchakammanto hoti
micchaajivo  hoti micchavayamo hoti micchasati hoti micchasamadhi
hoti ayam vuccati bhikkhave asappuriso.
   {205.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attana ca micchaditthiko hoti paranca micchaditthiya samadapeti
attana  ca  micchasankappo  hoti paranca micchasankappe samadapeti
attana ca micchavaco hoti paranca micchavacaya samadapeti attana
ca  micchakammanto  hoti  paranca micchakammante samadapeti attana
Ca  micchaajivo  hoti paranca micchaajive samadapeti attana ca
micchavayamo  hoti  paranca  micchavayame samadapeti attana ca
micchasati hoti paranca micchasatiya samadapeti attana ca micchasamadhi
hoti  paranca  micchasamadhimhi  samadapeti  ayam  vuccati  bhikkhave
asappurisena asappurisataro.
   {205.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco
sammaditthiko  hoti  sammasankappo  hoti  sammavaco  hoti
sammakammanto  hoti  sammaajivo  hoti  sammavayamo  hoti
sammasati hoti sammasamadhi hoti ayam vuccati bhikkhave sappuriso.
   {205.3} Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro idha bhikkhave
ekacco  attana  ca  sammaditthiko  hoti  paranca  sammaditthiya
samadapeti  attana  ca  sammasankappo hoti paranca sammasankappe
samadapeti  attana  ca  sammavaco  hoti  paranca  sammavacaya
samadapeti  attana  ca  sammakammanto hoti paranca sammakammante
samadapeti  attana  ca  sammaajivo  hoti  paranca sammaajive
samadapeti  attana  ca  sammavayamo hoti paranca sammavayame
samadapeti  attana  ca  sammasati  hoti  paranca  sammasatiya
samadapeti  attana  ca  sammasamadhi  hoti  paranca sammasamadhimhi
samadapeti ayam vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [206]  Asappurisanca  vo  bhikkhave  desessami asappurisena
asappurisataranca  sappurisanca  sappurisena  sappurisataranca  tam  sunatha
.pe. Katamo ca bhikkhave asappuriso idha bhikkhave ekacco micchaditthiko
hoti  .pe.  micchanani  hoti  micchavimutti  hoti  ayam  vuccati
bhikkhave asappuriso.
   {206.1}  Katamo  ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha
bhikkhave ekacco attana ca micchaditthiko hoti paranca micchaditthiya
samadapeti  .pe.  attana ca micchanani hoti paranca micchanane
samadapeti  attana  ca  micchavimutti  hoti  paranca micchavimuttiya
samadapeti ayam vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro.
   {206.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco
sammaditthiko  hoti  .pe.  sammanani  hoti  sammavimutti  hoti
ayam  vuccati  bhikkhave  sappuriso  . katamo ca bhikkhave sappurisena
sappurisataro  idha  bhikkhave ekacco attana ca sammaditthiko hoti
paranca  sammaditthiya  samadapeti  .pe.  attana  ca  sammanani
hoti  paranca  sammanane  samadapeti  attana  ca  sammavimutti
hoti  paranca  sammavimuttiya  samadapeti  ayam  vuccati  bhikkhave
sappurisena sappurisataroti.
   [207]  Papanca vo bhikkhave desessami papena papataranca
kalyananca   kalyanena   kalyanataranca   tam  sunatha  .pe.
Katamo  ca bhikkhave papo idha bhikkhave ekacco panatipati hoti
.pe.  micchaditthiko  hoti  ayam vuccati bhikkhave papo . katamo
ca  bhikkhave  papena  papataro idha bhikkhave ekacco attana ca
Panatipati  hoti  paranca  panatipate  samadapeti  .pe.
Attana  ca  micchaditthiko  hoti  paranca  micchaditthiya samadapeti
ayam vuccati bhikkhave papena papataro.
   {207.1} Katamo ca bhikkhave kalyano idha bhikkhave ekacco
panatipata  pativirato hoti .pe. sammaditthiko hoti ayam vuccati
bhikkhave kalyano . katamo ca bhikkhave kalyanena kalyanataro idha
bhikkhave  ekacco  attana ca panatipata pativirato hoti paranca
panatipata  veramaniya samadapeti .pe. attana ca sammaditthiko
hoti paranca sammaditthiya samadapeti ayam vuccati bhikkhave kalyanena
kalyanataroti.
   [208]  Papanca vo bhikkhave desessami papena papataranca
kalyananca  kalyanena  kalyanataranca  tam  sunatha .pe. katamo ca
bhikkhave  papo  idha  bhikkhave ekacco micchaditthiko hoti .pe.
Micchanani hoti micchavimutti hoti ayam vuccati bhikkhave papo.
   {208.1}  Katamo ca bhikkhave papena papataro idha bhikkhave
ekacco  attana  ca  micchaditthiko  hoti  paranca  micchaditthiya
samadapeti  .pe.  attana ca micchanani hoti paranca micchanane
samadapeti  attana  ca  micchavimutti  hoti  paranca micchavimuttiya
samadapeti  ayam  vuccati  bhikkhave  papena papataro . katamo ca
bhikkhave   kalyano   idha  bhikkhave  ekacco  sammaditthiko
Hoti  .pe.  sammanani  hoti  sammavimutti  hoti  ayam  vuccati
bhikkhave kalyano.
   {208.2} Katamo ca bhikkhave kalyanena kalyanataro idha bhikkhave
ekacco  attana  ca  sammaditthiko  hoti  paranca  sammaditthiya
samadapeti  .pe.  attana ca sammanani hoti paranca sammanane
samadapeti  attana  ca  sammavimutti  hoti  paranca sammavimuttiya
samadapeti ayam vuccati bhikkhave kalyanena kalyanataroti.
   [209]  Papadhammanca  vo  bhikkhave  desessami papadhammena
papadhammataranca   kalyanadhammanca  kalyanadhammena  kalyanadhammataranca
tam sunatha .pe. katamo ca bhikkhave papadhammo idha bhikkhave ekacco
panatipati  hoti  .pe.  micchaditthiko hoti ayam vuccati bhikkhave
papadhammo.
   {209.1}  Katamo  ca bhikkhave papadhammena papadhammataro idha
bhikkhave ekacco attana ca panatipati hoti paranca panatipate
samadapeti  .pe.  attana  ca  micchaditthiko  hoti  paranca
micchaditthiya  samadapeti  ayam  vuccati  bhikkhave  papadhammena
papadhammataro.
   {209.2} Katamo ca bhikkhave kalyanadhammo idha bhikkhave ekacco
panatipata  pativirato hoti .pe. sammaditthiko hoti ayam vuccati
bhikkhave kalyanadhammo.
   {209.3} Katamo ca bhikkhave kalyanadhammena kalyanadhammataro idha
bhikkhave ekacco attana ca panatipata pativirato hoti paranca panatipata
Veramaniya  samadapeti .pe. attana ca sammaditthiko hoti paranca
sammaditthiya  samadapeti  ayam  vuccati  bhikkhave  kalyanadhammena
kalyanadhammataroti.
   [210]  Papadhammanca  vo  bhikkhave  desessami papadhammena
papadhammataranca   kalyanadhammanca  kalyanadhammena  kalyanadhammataranca
tam sunatha .pe. katamo ca bhikkhave papadhammo idha bhikkhave ekacco
micchaditthiko  hoti  .pe.  micchanani  hoti  micchavimutti  hoti
ayam vuccati bhikkhave papadhammo.
   {210.1}  Katamo  ca bhikkhave papadhammena papadhammataro idha
bhikkhave ekacco attana ca micchaditthiko hoti paranca micchaditthiya
samadapeti  .pe.  attana ca micchanani hoti paranca micchanane
samadapeti  attana  ca  micchavimutti  hoti  paranca micchavimuttiya
samadapeti ayam vuccati bhikkhave papadhammena papadhammataro.
   {210.2} Katamo ca bhikkhave kalyanadhammo idha bhikkhave ekacco
sammaditthiko  hoti  .pe. sammanani hoti sammavimutti hoti ayam
vuccati bhikkhave kalyanadhammo.
   {210.3}  Katamo  ca bhikkhave kalyanadhammena kalyanadhammataro
idha  bhikkhave  ekacco  attana  ca  sammaditthiko  hoti paranca
sammaditthiya   samadapeti   .pe.  attana  ca  sammanani
hoti  paranca  sammanane  samadapeti  attana  ca  sammavimutti
hoti  paranca  sammavimuttiya  samadapeti  ayam  vuccati  bhikkhave
Kalyanadhammena kalyanadhammataroti.
          Sappurisavaggo pathamo.
             [1]-
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 297-308. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=201&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=201&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=201&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=201&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=201              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10057              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10057              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :