ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [281]  10  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . atha kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca yo so bhante
ariyasāvako  āgataphalo  viññātasāsano so katamena vihārena bahulaṃ
viharatīti.
   {281.1} Yo so mahānāma ariyasāvako āgataphalo viññātasāsano
so iminā vihārena bahulaṃ viharati idha mahānāma ariyasāvako tathāgataṃ
anussarati  itipi  so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti yasmiṃ mahānāma samaye ariyasāvako tathāgataṃ anussarati nevassa
tasmiṃ  samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
na  mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ  samaye cittaṃ
hoti  tathāgataṃ  ārabbha ujugatacitto kho pana mahānāma ariyasāvako
labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ  vedayati  1-  sukhino  cittaṃ  samādhiyati ayaṃ vuccati mahānāma
ariyasāvako  visamagatāya  pajāya samappatto 2- viharati sabyāpajjhāya
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vediyati. aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ . 2 Yu. sampanno. aparaṃpi evaṃ
@ñātabbaṃ.
Pajāya  abyāpajjho  viharati  dhammasotaṃ  samāpanno  buddhānussatiṃ
bhāveti.
   {281.2}  Puna  caparaṃ  mahānāma ariyasāvako dhammaṃ anussarati
svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko 1-
paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  yasmiṃ  mahānāma  samaye ariyasāvako
dhammaṃ  anussarati  nevassa  tasmiṃ  samaye  rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti
ujugatamevassa  tasmiṃ  samaye  cittaṃ hoti dhammaṃ ārabbha ujugatacitto
kho  pana  mahānāma  ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ
labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa
kāyo  passambhati  passaddhakāyo sukhaṃ vedayati sukhino cittaṃ samādhiyati
ayaṃ  vuccati  mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya  pajāya samappatto
viharati  sabyāpajjhāya  pajāya  abyāpajjho  viharati  dhammasotaṃ
samāpanno dhammānussatiṃ bhāveti.
   {281.3}  Puna  caparaṃ  mahānāma ariyasāvako saṅghaṃ anussarati
supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅgho
ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa
bhagavato   sāvakasaṅgho   āhuneyyo  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo
añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  yasmiṃ  mahānāma
samaye ariyasāvako saṅghaṃ anussarati nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. opaneyyiko.
Hoti ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti saṅghaṃ ārabbha ujugatacitto
kho  pana  mahānāma  ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ
labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa
kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ
samādhiyati  ayaṃ  vuccati  mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya  pajāya
samappatto  viharati  sabyāpajjhāyapajāya  abyāpajjho viharati dhammasotaṃ
samāpanno saṅghānussatiṃ bhāveti.
   {281.4} Puna caparaṃ mahānāma ariyasāvako attano sīlāni anussarati
akhaṇḍāni  acchiddāni  asabalāni  akammāsāni bhujissāni viññūpasaṭṭhāni
aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  yasmiṃ  mahānāma samaye ariyasāvako
attano sīlāni 1- anussarati nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ
hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti sīlaṃ ārabbha ujugatacitto kho
pana  mahānāma  ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ labhati
dhammūpasañhitaṃ  *-  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti jāyati pītimanassa kāyo
passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedayati sukhino cittaṃ samādhiyati ayaṃ vuccati
mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya  pajāya  samappatto  viharati
sabyāpajjhāya  pajāya  abyāpajjho  viharati  dhammasotaṃ  samāpanno
sīlānussatiṃ bhāveti.
   {281.5}  Puna  caparaṃ  mahānāma  ariyasāvako attano cāgaṃ
anussarati lābhā vata me suladdhaṃ vata me yohaṃ maccheramalapariyuṭṭhitāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sīlaṃ.
@mīkār—kṛ´์ khagœ dhammūsapasañhitaṃ peḌna dhammūpasañhitaṃ
Pajāya  vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasāmi  muttacāgo
payatapāṇi  vossaggarato  yācayogo dānasaṃvibhāgaratoti yasmiṃ mahānāma
samaye ariyasāvako cāgaṃ anussarati nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ
hoti ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti cāgaṃ ārabbha ujugatacitto
kho pana mahānāma ariyasāvako labhati atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ labhati
dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino cittaṃ samādhiyati ayaṃ
vuccati  mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya pajāya samappatto viharati
sabyāpajjhāya  pajāya  abyāpajjho  viharati  dhammasotaṃ  samāpanno
cāgānussatiṃ bhāveti.
   {281.6}  Puna  caparaṃ  mahānāma  ariyasāvako  devatānussatiṃ
bhāveti  santi  devā cātummahārājikā 1- santi devā tāvatiṃsā
santi  devā yāmā santi devā tusitā santi devā nimmānaratino
santi  devā  paranimmitavasavattino  santi  devā brahmakāyikā santi
devā  taduttari  yathārūpāya saddhāya samannāgatā tā devatā ito
cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi  tathārūpā  saddhā  saṃvijjati  yathārūpena
sīlena  samannāgatā  tā  devatā  ito cutā tatthūpapannā mayhaṃpi
tathārūpaṃ  sīlaṃ  saṃvijjati  yathārūpena sutena samannāgatā tā devatā
tato  cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi  tathārūpaṃ sutaṃ saṃvijjati yathārūpena
cāgena  samannāgatā  tā  devatā ito cutā tatthūpapannā mayhaṃpi
@Footnote: 1 Po. Ma. cātumahārājikā.
Tathārūpo  cāgo  saṃvijjati  yathārūpāya  paññāya  samannāgatā  tā
devatā  ito  cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpā paññā saṃvijjatīti
yasmiṃ  mahānāma  samaye  ariyasāvako attano ca tāsañca devatānaṃ
saddhañca  sīlañca  sutañca  cāgañca  paññañca  anussarati  nevassa
tasmiṃ  samaye  rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ
hoti  na  mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ samaye
cittaṃ  hoti  devatā  ārabbha  ujugatacitto  kho  pana  mahānāma
ariyasāvako  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ
pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati
passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ  samādhiyati  ayaṃ vuccati
mahānāma  ariyasāvako  visamagatāya  pajāya  samappatto  viharati
sabyāpajjhāya  pajāya  abyāpajjho  viharati  dhammasotaṃ  samāpanno
devatānussatiṃ  bhāveti . yo so mahānāma ariyasāvako āgataphalo
viññātasāsano so iminā vihārena bahulaṃ viharatīti.
          Āhuneyyavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
    dve āhuneyyā indriya-  balāni tayo ājāniyā
    anuttariyaanussatā 1-    mahānāmena te dasāti.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. ...anussatī.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 317-321. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=281&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=281&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=281&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=281&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=281              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2142              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2142              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :