ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [333] 62 Evamme sutam ekam samayam bhagava kosalesu carikancaramano
mahata bhikkhusanghena saddhim yena dandakappakannama kosalanam nigamo tadavasari
Atha kho bhagava magga okkamma annatarasmim 1- rukkhamule pannatte
asane nisidi te [2]- bhikkhu dandakappakam pavisimsu avasatham pariyesitum
atha  kho ayasma anando sambahulehi bhikkhuhi saddhim yena aciravati
nadi  tenupasankami  gattani  parisincitum  aciravatiya  nadiya  gattani
parisincitva  paccuttaritva  ekacivaro  atthasi gattani pubbasadisani
kurumano 3- atha kho annataro bhikkhu yenayasma anando tenupasankami
upasankamitva   ayasmantam   anandam  etadavoca  kinnu  kho
avuso  ananda  sabbam  cetaso samannaharitva nu kho devadatto
bhagavata  byakato  apayiko  devadatto  nerayiko  kappattho
atekicchoti udahu kenaci deva pariyayenati. Evam kho panetam avuso
bhagavata byakatanti.
   {333.1} Atha kho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho  ayasma anando bhagavantam etadavoca idhaham bhante
sambahulehi  bhikkhuhi  saddhim  [4]- aciravati nadi tenupasankamim gattani
parisincitum  aciravatiya  nadiya  gattani  parisincitva  paccuttaritva
ekacivaro  atthasim  gattani  pubbasadisani  kurumano  atha  kho
bhante  annataro  bhikkhu  yenaham  tenupasankami  upasankamitva  mam
etadavoca  kinnu kho avuso ananda sabbam cetaso samannaharitva
@Footnote: 1 Po. arannasmim . 2 Ma. Yu. casaddo atthi . 3 Po. Ma. Yu.
@pubbapayamano. 4 Ma. Yu. yenati patho atthi.
Nu kho devadatto bhagavata byakato apayiko devadatto nerayiko
kappattho atekicchoti udahu kenaci deva pariyayenati.
   {333.2} Evam vutte aham bhante tam bhikkhum etadavocam evam kho
panetam  avuso  bhagavata byakatanti . so ca kho ananda bhikkhu
navo  bhavissati  acirapabbajito thero va pana balo abyatto katham
hi  nama  yam  maya  ekamsena byakatam tattha dvejjham apajjissati
naham  ananda  annam  ekapuggalampi  samanupassami  yo  evam maya
sabbam cetaso samannaharitva byakato yathayidam devadatto yavakivancaham
ananda   devadattassa   valaggakotinittuddanamattampi  1-  sukkam
dhammam addasam neva tavaham devadattam byakasim apayiko devadatto
nerayiko kappattho atekicchoti yato ca kho aham ananda devadattassa
valaggakotinittuddanamattampi  sukkam  dhammam  na  addasam  athaham  tam
devadattam  byakasim  apayiko  devadatto  nerayiko  kappattho
atekicchoti
   {333.3}  seyyathapi ananda guthakupo sadhiko poriso puro
guthassa  samatittiko  tatra  puriso  sasisako  nimuggo  assa  tassa
koci deva puriso upagaccheyya 2- atthakamo hitakamo yogakkhemakamo
tamha  guthakupa  uddharitukamo  so  tam guthakupam samantanuparigacchanto
na  passeyya  tassa  purisassa  valaggakotinittuddanamattampi  guthena
amakkhitam yattha tam gahetva uddhareyya evameva kho aham ananda yato
devadattassa  valaggakotinittuddanamattampi sukkam dhammam na addasam athaham
@Footnote: 1 Po. balagga .... ma ... nitudana ... . 2 Ma. Yu. uppajjeyya.
Devadattam  byakasim  apayiko  devadatto  nerayiko  kappattho
atekicchoti   sace  tumhe  ananda  suneyyatha  tathagatassa
purisindriyananani vibhajantassati.
   {333.4} Etassa bhagava kalo etassa sugata kalo yam bhagava
purisindriyananani  vibhajeyya  bhagavato  sutva bhikkhu dharessantiti .
Tenahananda  sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhanteti
kho  ayasma  anando  bhagavato paccassosi . bhagava etadavoca
idhaham ananda ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami
imassa  kho  puggalassa vijjamana kusalapi dhamma akusalapi dhammati
tamenam aparena samayena evam cetasa ceto paricca pajanami imassa
kho  puggalassa  kusala dhamma antarahita akusala dhamma sammukhibhuta
atthi  ca  khvassa  1- kusalamulam asamucchinnam tamha tassa kusalakusalam
patubhavissati  evamayam  puggalo  ayatim  aparihanadhammo  bhavissatiti
seyyathapi  ananda  bijani  akhandani  aputini  avatatapahatani
saradani  sukhasayitani  sukhette  suparikammakataya  bhumiya nikkhittani
janeyyasi  tvam  ananda  imani  bijani  vuddhim  virulhim vepullam
apajjissantiti. Evam bhante.
   {333.5} Evameva kho aham ananda idhekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  pajanami  imassa kho puggalassa vijjamana kusalapi
dhamma akusalapi dhammati tamenam aparena samayena evam cetasa ceto
paricca pajanami imassa kho puggalassa kusala dhamma antarahita akusala
@Footnote: 1 Yu. khvassa.
Dhamma  sammukhibhuta  atthi  ca  khvassa  kusalamulam  asamucchinnam tamha
tassa   kusalakusalam   patubhavissati   evamayam  puggalo  ayatim
aparihanadhammo  bhavissatiti  evampi  kho  ananda  tathagatassa
purisapuggalo  cetasa  ceto  paricca  vidito  hoti  evampi kho
ananda  tathagatassa  purisindriyananam  cetasa  ceto  paricca
viditam   hoti   evampi  kho  ananda  tathagatassa  ayatim
dhammasamuppado cetasa ceto paricca vidito hoti
   {333.6}  idha panaham ananda ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  pajanami  imassa kho puggalassa vijjamana kusalapi
dhamma  akusalapi  dhammati  tamenam aparena samayena cetasa ceto
paricca  pajanami  imassa  kho  puggalassa  akusala  dhamma
antarahita   kusala  dhamma  sammukhibhuta  atthi  ca  khvassa
akusalamulam  asamucchinnam  tamha  tassa  kusalakusalam  patubhavissati
evamayam  puggalo  ayatim  parihanadhammo  bhavissatiti  seyyathapi
ananda  bijani  akhandani  aputini  avatatapahatani  saradani
sukhasayitani  puthusilaya  nikkhittani  janeyyasi  tvam  ananda
nayimani  bijani  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjissantiti .
Evam bhante.
   {333.7}  Evameva  kho  aham  ananda  idhekaccam  puggalam
evam  cetasa  ceto  paricca  pajanami  imassa  kho  puggalassa
vijjamana  kusalapi  dhamma  akusalapi  dhammati  tamenam  aparena
samayena  evam  cetasa  ceto  paricca  pajanami  imassa  kho
puggalassa  akusala  dhamma  antarahita  kusala  dhamma  sammukhibhuta
Atthi  ca  khvassa  akusalamulam  asamucchinnam  tamha  tassa kusalakusalam
patubhavissati  evamayam  puggalo  ayatim  parihanadhammo  bhavissatiti
evampi  kho ananda tathagatassa purisapuggalo cetasa ceto paricca
vidito  hoti  evampi  kho  ananda  tathagatassa  purisindriyananam
cetasa  ceto paricca viditam hoti evampi kho ananda tathagatassa
ayatim dhammasamuppado cetasa ceto paricca vidito hoti
   {333.8} idha panaham ananda ekaccam puggalam 1- cetasa ceto
paricca  pajanami  imassa  kho puggalassa vijjamana kusalapi dhamma
akusalapi dhammati tamenam aparena samayena evam cetasa ceto paricca
pajanami   natthi  imassa  puggalassa  valaggakotinittuddanamattopi
sukko  dhammo  samannagatayam  puggalo  ekantakalakehi  akusalehi
dhammehi  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjissatiti   seyyathapi   ananda  bijani  khandani  putini
vatatapahatani   sukhette   suparikammakataya  bhumiya  nikkhittani
janeyyasi  tvam  ananda  nayimani  bijani  vuddhim virulhim vepullam
apajjissantiti. Evam bhante.
   {333.9}  Evameva kho aham ananda idhekaccam puggalam evam
cetasa  ceto  paricca  pajanami imassa kho puggalassa vijjamana
kusalapi  dhamma  akusalapi  dhammati  tamenam aparena samayena evam
cetasa  ceto  paricca  pajanami  natthi  imassa  puggalassa
valaggakotinittuddanamattopi    sukko   dhammo   samannagatayam
puggalo  ekantakalakehi  akusalehi  dhammehi  kayassa  bheda
@Footnote: 1 Ma. ekaccam puggalam evam .... Yu. ekaccam evam cetasa.
Parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjissatiti  evampi
kho  ananda  tathagatassa purisapuggalo cetasa ceto paricca vidito
hoti  evampi  kho  ananda  tathagatassa  purisindriyananam  cetasa
ceto  paricca  viditam hoti evampi kho ananda tathagatassa ayatim
dhammasamuppado cetasa ceto paricca vidito hotiti.
   {333.10} Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
sakka nu kho bhante imesam tinnam puggalanam aparepi tayo puggala
sappatibhaga  pannapetunti  sakkanandati  bhagava  etadavoca idhaham
ananda ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami imassa
kho  puggalassa  vijjamana kusalapi dhamma akusalapi dhammati tamenam
aparena  samayena evam cetasa ceto paricca pajanami imassa kho
puggalassa  kusala  dhamma  antarahita  akusala  dhamma  sammukhibhuta
atthi  ca  khvassa kusalamulam asamucchinnam tampi sabbena sabbam samugghatam
gacchati  evamayam  puggalo  ayatim parihanadhammo bhavissatiti seyyathapi
ananda  angarani  adittani  sampajjalitani  sanjotibhutani  1-
puthusilaya  nikkhittani  janeyyasi  tvam ananda nayimani angarani
vuddhim virulhim vepullam apajjissantiti . evam bhante. Seyyathapi va
panananda sayanhasamaye 2- suriye ogacchante janeyyasi tvam ananda
aloko antaradhayissati andhakaro patubhavissatiti . evam bhante .
@Footnote: 1 Ma. Yu. sajotibhutani . 2 Ma. Yu. ...samayam.
Seyyathapi va panananda abhidosaaddharattam 1- bhattakalasamaye janeyyasi
tvam  ananda  aloko  antarahito andhakaro patubhutoti . evam
bhante . evameva kho aham ananda idhekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  pajanami  imassa kho puggalassa vijjamana kusalapi
dhamma  akusalapi  dhammati  tamenam  aparena samayena evam cetasa
ceto  paricca  pajanami  imassa  kho  puggalassa  kusala  dhamma
antarahita  akusala  dhamma  sammukhibhuta  atthi  ca khvassa kusalamulam
asamucchinnam  tampi  sabbena  sabbam  samagghatam  gacchati  evamayam
puggalo  ayatim  parihanadhammo  bhavissatiti  evampi  kho  ananda
tathagatassa  purisapuggalo cetasa ceto paricca vidito hoti evampi
kho  ananda tathagatassa purisindriyananam cetasa ceto paricca viditam
hoti  evampi  kho  ananda  tathagatassa  ayatim  dhammasamuppado
cetasa ceto paricca vidito hoti
   {333.11} idha panaham ananda ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  pajanami  imassa kho puggalassa vijjamana kusalapi
dhamma akusalapi dhammati tamenam aparena samayena evam cetasa ceto
paricca  pajanami  imassa  kho puggalassa akusala dhamma antarahita
kusala  dhamma  sammukhibhuta  atthi  ca  khvassa akusalamulam asamucchinnam
tampi  sabbena  sabbam  samugghatam  gacchati  evamayam  puggalo ayatim
aparihanadhammo   bhavissatiti   seyyathapi   ananda   angarani
adittani   sampajjalitani   sanjotibhutani   sukkhe   tinapunje
@Footnote: 1 Yu. abhidose ....
Va  katthapunje  va  nikkhittani  janeyyasi tvam ananda imani
angarani  vuddhim virulhim vepullam apajjissantiti . evam bhante .
Seyyathapi va panananda rattiya paccusasamaye 1- suriye uggacchante
janeyyasi  tvam  ananda  andhakaro  antaradhayissati  aloko
patubhavissatiti  .  evam  bhante  .  seyyathapi  va  panananda
abhidosamajjhantike 2- bhattakalasamaye janeyyasi tvam ananda andhakaro
antarahito  aloko  patubhutoti . evam bhante . evameva kho
aham ananda idhekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami
imassa kho puggalassa vijjamana kusalapi dhamma akusalapi dhammati
   {333.12} tamenam aparena samayena evam cetasa ceto paricca
pajanami  imassa  kho  puggalassa akusala dhamma antarahita kusala
dhamma sammukhibhuta atthi ca khvassa akusalamulam asamucchinnam tampi sabbena
sabbam samugghatam gacchati evamayam puggalo ayatim aparihanadhammo bhavissatiti
evampi  kho ananda tathagatassa purisapuggalo cetasa ceto paricca
vidito  hoti  evampi  kho  ananda  tathagatassa  purisindriyananam
cetasa  ceto paricca viditam hoti evampi kho ananda tathagatassa
ayatim dhammasamuppado cetasa ceto paricca vidito hoti
   {333.13} idha panaham ananda ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca
pajanami  imassa kho puggalassa vijjamana kusalapi dhamma akusalapi
dhammati tamenam aparena samayena evam cetasa ceto paricca pajanami natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccusasamayam . 2 Yu. abhidose maj ....
Imassa   puggalassa  valaggakotinittuddanamattopi  akusalo  dhammo
samannagatayam 1- puggalo ekantasukkehi anavajjehi dhammehi dittheva dhamme
parinibbayissatiti  seyyathapi  ananda  angarani  sitani  nibbutani
sukkhe  tinapunje  va  katthapunje va nikkhittani janeyyasi tvam
ananda  nayimani angarani vuddhim virulhim vepullam apajjissantiti .
Evam  bhante . evameva kho aham ananda idhekaccam puggalam evam
cetasa  ceto  paricca  pajanami imassa kho puggalassa vijjamana
kusalapi dhamma akusalapi dhammati
   {333.14} tamenam aparena samayena evam cetasa ceto paricca
pajanami   natthi  imassa  puggalassa  valaggakotinittuddanamattopi
akusalo  dhammo samannagatayam 1- puggalo ekantasukkehi anavajjehi
dhammehi  dittheva  dhamme  parinibbayissatiti  evampi  kho  ananda
tathagatassa  purisapuggalo cetasa ceto paricca vidito hoti evampi
kho  ananda  tathagatassa  purisindriyananam  cetasa  ceto  paricca
viditam  hoti  evampi kho ananda tathagatassa ayatim dhammasamuppado
cetasa ceto paricca vidito hoti
   {333.15} tatrananda ye te purima tayo puggala tesam tinnam
puggalanam eko aparihanadhammo eko parihanadhammo eko apayiko
nerayiko  tatrananda  yeme  pacchima  tayo puggala imesam tinnam
puggalanam  eko  aparihanadhammo  eko  parihanadhammo  eko
parinibbanadhammoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 449-458. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=333&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=333&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=333&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=333&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=333              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3325              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3325              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :