ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [334] 63 Nibbedhikapariyayam vo bhikkhave dhammapariyayam desessami
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... gatoyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page459.

Tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca katamo ca so bhikkhave nibbedhikapariyayo dhammapariyayo kama bhikkhave veditabba kamanam nidanasambhavo veditabbo kamanam vemattata veditabba kamanam vipako veditabbo kamanirodho veditabbo kamanirodhagaminipatipada veditabba vedana bhikkhave veditabba vedananam nidanasambhavo veditabbo vedananam vemattata veditabba vedananam vipako veditabbo vedananirodho veditabbo vedananirodhagaminipatipada veditabba sanna bhikkhave veditabba sannanam nidanasambhavo veditabbo sannanam vemattata veditabba sannanam vipako veditabbo sannanirodho veditabbo sannanirodhagaminipatipada veditabba asava bhikkhave veditabba asavanam nidanasambhavo veditabbo asavanam vemattata veditabba asavanam vipako veditabbo asavanirodho veditabbo asavanirodhagaminipatipada veditabba kammam bhikkhave veditabbam kammanam nidanasambhavo veditabbo kammanam vemattata veditabba kammanam vipako veditabbo kammanirodho veditabbo kammanirodhagaminipatipada veditabba dukkham bhikkhave veditabbam dukkhassa nidanasambhavo veditabbo dukkhassa vemattata veditabba dukkhassa vipako veditabbo dukkhanirodho veditabbo dukkhanirodhagaminipatipada veditabba . kama bhikkhave veditabba kamanam nidanasambhavo veditabbo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page460.

Kamanam vemattata veditabba kamanam vipako veditabbo kamanirodho veditabbo kamanirodhagaminipatipada veditabbati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam pancime bhikkhave kamaguna cakkhuvinneyya rupa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya 1- sotavinneyya sadda .pe. ghanavinneyya gandha jivhavinneyya rasa kayavinneyya photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya 1- api ca kho bhikkhave nete kama kamaguna namete ariyassa vinaye vuccanti. Sankapparago purisassa kamo na te 2- kama yani citrani loke sankapparago purisassa kamo titthanti citrani tatheva loke athettha dhira vinayanti chandanti. {334.2} Katamo ca bhikkhave kamanam nidanasambhavo phasso bhikkhave kamanam nidanasambhavo . katama ca bhikkhave kamanam vemattata anno bhikkhave kamo rupesu anno kamo saddesu anno kamo gandhesu anno kamo rasesu anno kamo photthabbesu ayam vuccati bhikkhave kamanam vemattata . katamo ca bhikkhave kamanam vipako yam kho bhikkhave kamayamano tajjam tajjam attabhavam @Footnote: 1 Ma. Yu. rajaniya . 2 Ma. Yu. nete.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page461.

Abhinibbatteti punnabhagiyam va apunnabhagiyam va ayam vuccati bhikkhave kamanam vipako . Katamo ca bhikkhave kamanirodho phassanirodha 1- bhikkhave kamanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo kamanirodhagaminipatipada seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi yato ca 2- kho bhikkhave ariyasavako evam kame pajanati evam kamanam nidanasambhavam pajanati evam kamanam vemattatam pajanati evam kamanam vipakam pajanati evam kamanirodham pajanati evam kamanirodhagaminipatipadam pajanati so imam nibbedhikam brahmacariyam pajanati kamanirodham kama bhikkhave veditabba .pe. Kamanirodhagaminipatipada veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. {334.3} Vedana bhikkhave veditabba .pe. Vedananirodhagamini- patipada veditabbati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam tisso ima bhikkhave vedana sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana . katamo ca bhikkhave vedananam nidanasambhavo phasso bhikkhave vedananam nidanasambhavo . katama ca bhikkhave vedananam vemattata atthi bhikkhave samisa sukha vedana atthi niramisa sukha vedana atthi samisa dukkha vedana atthi niramisa dukkha vedana atthi samisa adukkhamasukha vedana atthi niramisa adukkhamasukha vedana ayam vuccati bhikkhave vedananam vemattata . Katamo ca bhikkhave vedananam @Footnote: 1 Ma. Yu. phassanirodho . 2 Po. Ma. casaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page462.

Vipako yam kho bhikkhave vedayamano 1- tajjam tajjam attabhavam abhinibbatteti punnabhagiyam va apunnabhagiyam va ayam vuccati bhikkhave vedananam vipako . katamo ca bhikkhave vedananirodho phassanirodha 2- bhikkhave vedananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo vedananirodhagaminipatipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi yato ca 3- kho bhikkhave ariyasavako evam vedanam 4- pajanati evam vedananam nidanasambhavam pajanati evam vedananam vemattatam pajanati evam vedananam vipakam pajanati evam vedananirodham pajanati evam vedananirodhagaminipatipadam pajanati so imam nibbedhikam brahmacariyam pajanati vedananirodham vedana bhikkhave veditabba .pe. Vedananirodhagaminipatipada veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. {334.4} Sanna bhikkhave veditabba .pe. sannanirodhagamini- patipada veditabbati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam chayima bhikkhave sanna rupasanna saddasanna gandhasanna rasasanna photthabbasanna dhammasanna . katamo ca bhikkhave sannanam nidanasambhavo phasso bhikkhave sannanam nidanasambhavo . Katama ca bhikkhave sannanam vemattata anna bhikkhave sanna rupesu anna sanna saddesu anna sanna gandhesu anna sanna rasesu anna sanna photthabbesu anna sanna @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vediyamano . 2 Ma. Yu. phassanirodho . 3 Ma. casaddo natthi. @4 Yu. vedana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page463.

Dhammesu ayam vuccati bhikkhave sannanam vemattata . katamo ca bhikkhave sannanam vipako voharavepakkaham 1- bhikkhave sanna vadami yatha yatha nam sanjanati tatha tatha voharati evam sanni ahosinti ayam vuccati bhikkhave sannanam vipako . Katamo ca bhikkhave sannanirodho phassanirodha 2- bhikkhave sannanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo sannanirodhagaminipatipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi yato ca 3- kho bhikkhave ariyasavako evam sanna 4- pajanati evam sannanam nidanasambhavam pajanati evam sannanam vemattatam pajanati evam sannanam vipakam pajanati evam sannanirodham pajanati evam sannanirodhagaminipatipadam pajanati so imam nibbedhikam brahmacariyam pajanati sannanirodham sanna bhikkhave veditabba .pe. sannanirodhagaminipatipada veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. {334.5} Asava bhikkhave veditabba .pe. Asavanirodhagaminipapatida veditabbati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam tayome bhikkhave asava kamasavo bhavasavo avijjasavo . Katamo ca bhikkhave asavanam nidanasambhavo avijja bhikkhave asavanam nidanasambhavo . Katama ca bhikkhave asavanam vemattata atthi bhikkhave asava nirayagamaniya 5- atthi asava tiracchanayonigamaniya atthi asava pettivisayagamaniya 6- atthi asava manussalokagamaniya atthi @Footnote: 1 Ma. voharavepakkam bhikkhave sannam vadami . 2 Ma. Yu. phassanirodho . 3 Po. @Ma. casaddo natthi . 4 Ma. sannam . 5 Po. ... gaminiya. Ma. ... gamaniya. @6 Yu. pitti ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page464.

Asava devalokagamaniya ayam vuccati bhikkhave asavanam vemattata . Katamo ca bhikkhave asavanam vipako yam kho bhikkhave avijjagato tajjam tajjam attabhavam abhinibbatteti punnabhagiyam va apunnabhagiyam va ayam vuccati bhikkhave asavanam vipako. Katamo ca bhikkhave asavanirodho avijjanirodha 1- bhikkhave asavanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo asavanirodhagaminipatipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi yato ca 2- kho bhikkhave ariyasavako evam asave pajanati evam asavanam nidanasambhavam pajanati evam asavanam vemattatam pajanati evam asavanam vipakam pajanati evam asavanirodham 3- pajanati evam asavanirodhagaminipatipadam pajanati so imam nibbedhikam brahmacariyam pajanati asavanirodham asava bhikkhave veditabba .pe. asavanirodhagaminipatipada veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. {334.6} Kammam bhikkhave veditabbam .pe. Kammanirodhagaminipatipada veditabbati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam cetanaham bhikkhave kammam vadami cetayitva kammam karoti kayena vacaya manasa. Katamo ca bhikkhave kammanam nidanasambhavo phasso bhikkhave kammanam nidanasambhavo . katamo ca bhikkhave kammanam vemattata atthi bhikkhave kammam nirayavedaniyam atthi kammam tiracchanayonivedaniyam atthi kammam pittivisayavedaniyam atthi kammam manussalokavedaniyam atthi kammam @Footnote: 1 Ma. Yu. avijjanirodho . 2 Ma. casaddo natthi . 3 Ma. asavanam nirodham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page465.

Devalokavedaniyam ayam vuccati bhikkhave kammanam vemattata . katamo ca bhikkhave kammanam vipako tividhaham bhikkhave kammanam vipakam vadami dittheva dhamme upapajje va apare va pariyaye ayam vuccati bhikkhave kammanam vipako. Katamo ca bhikkhave kammanirodho phassanirodha 1- bhikkhave kammanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo kammanirodha- gaminipatipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi yato ca 2- kho bhikkhave ariyasavako evam kammam pajanati evam kammanam nidanasambhavam pajanati evam kammanam vemattatam pajanati evam kammanam vipakam pajanati evam kammanirodham pajanati evam kammanirodha- gaminipatipadam pajanati so imam nibbedhikam brahmacariyam pajanati kammanirodham kammam bhikkhave veditabbam .pe. kammanirodhagaminipatipada veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. {334.7} Dukkham bhikkhave veditabbam dukkhassa nidanasambhavo veditabbo dukkhassa vemattata veditabba dukkhassa vipako veditabbo dukkhanirodho veditabbo dukkhanirodhagaminipatipada veditabbati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam jatipi dukkha jarapi dukkha byadhipi dukkha maranampi dukkham sokaparidevadukkhadomanassupayasapi dukkha yampiccham na labhati tampi dukkham sankhittena pancupadanakkhandha dukkha. Katamo ca bhikkhave dukkhassa nidanasambhavo tanha bhikkhave dukkhassa @Footnote: 1 Ma. Yu. phassanirodho . 2 Ma. casaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page466.

Nidanasambhavo . katama ca bhikkhave dukkhassa vemattata atthi bhikkhave dukkham adhimattam atthi parittam atthi dandhaviragi atthi khippaviragi ayam vuccati bhikkhave dukkhassa vemattata . katamo ca bhikkhave dukkhassa vipako idha bhikkhave ekacco yena dukkhena abhibhuto pariyadinnacitto socati kilamati paridevati urattali 1- kandati sammoham apajjati yena va pana dukkhena abhibhuto pariyadinnacitto bahiddha pariyetthim 2- apajjati ko ekapadam dvipadam pajanati 3- imassa dukkhassa nirodhayati sammohavepakkam vaham bhikkhave dukkham vadami pariyetthivepakkam 2- va ayam vuccati bhikkhave dukkhassa vipako . katamo ca bhikkhave dukkhanirodho tanhanirodha 3- bhikkhave dukkhanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo dukkhanirodhagaminipatipada 4- seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi {334.8} yato ca 5- kho bhikkhave ariyasavako evam dukkham pajanati evam dukkhassa nidanasambhavam pajanati evam dukkhassa vemattatam pajanati evam dukkhavipakam pajanati evam dukkhanirodham pajanati evam dukkhanirodhagaminipatipadam pajanati so imam nibbedhikam brahmacariyam pajanati dukkhanirodham dukkham bhikkhave veditabbam dukkhassa nidanasambhavo veditabbo dukkhassa vemattata veditabba dukkhassa vipako veditabbo dukkhanirodho veditabbo dukkhanirodhagaminipatipada veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam ayam kho so bhikkhave nibbedhikapariyayo dhammapariyayoti. @Footnote: 1 Ma. urattalim . 2 Po. pariyitthim . 3 Ma. Yu. tanhanirodho . 4 Ma. dukkhassa @ni .... 5 Ma. casaddo natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 458-466. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=334&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=334&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=334&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=334&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=334              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3347              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3347              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :