ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [198]  Dasahi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  katamehi  dasahi  pāṇātipātī hoti adinnādāyī hoti
kāmesu micchācārī hoti musāvādī hoti pisuṇavāco hoti pharusavāco
hoti  samphappalāpī  3-  hoti abhijjhālu hoti byāpannacitto hoti
micchādiṭṭhiko  hoti  imehi  kho  bhikkhave  dasahi  dhammehi
@Footnote: 1 dhammacariyāsamacariyātipi pāṭho. 2 Po. Ma. Yu. karajakāyavaggo. 3 Po. samphappalāpo.
Samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . dasahi bhikkhave dhammehi
samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge katamehi dasahi pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato hoti kāmesu micchācārā
paṭivirato hoti musāvādā paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti
pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā paṭivirato hoti anabhijjhālu
hoti  abyāpannacitto hoti sammādiṭṭhiko hoti imehi kho bhikkhave
dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [199] Vīsatiyā bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye katamehi vīsatiyā attanā ca pāṇātipātī hoti parañca
pāṇātipāte  samādapeti  attanā  ca  adinnādāyī  hoti  parañca
adinnādāne samādapeti attanā ca kāmesu micchācārī hoti parañca
kāmesu  micchācāre  samādapeti attanā ca musāvādī hoti parañca
musāvāde  samādapeti  attanā ca pisuṇavāco hoti parañca pisuṇāya
vācāya  samādapeti  attanā  ca  pharusavāco hoti parañca pharusāya
vācāya  samādapeti  attanā  ca  samphappalāpī  hoti  parañca
samphappalāpe  samādapeti  attanā  ca  abhijjhālu  hoti  parañca
abhijjhāya  samādapeti  attanā  ca  byāpannacitto  hoti  parañca
byāpāde  samādapeti  attanā  ca  micchādiṭṭhiko  hoti  parañca
micchādiṭṭhiyā   samādapeti   imehi  kho  bhikkhave  vīsatiyā
Dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   {199.1} Vīsatiyā bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ sagge katamehi vīsatiyā attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti
parañca  pāṇātipātā veramaṇiyā samādapeti attanā ca adinnādānā
paṭivirato  hoti  parañca adinnādānā veramaṇiyā samādapeti attanā
ca  kāmesu micchācārā paṭivirato hoti parañca kāmesu micchācārā
veramaṇiyā  samādapeti attanā ca musāvādā paṭivirato hoti parañca
musāvādā  veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  hoti  parañca  pisuṇāya  vācāya  veramaṇiyā  samādapeti
attanā  ca  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  parañca  pharusāya
vācāya  veramaṇiyā  samādapeti  attanā ca samphappalāpā paṭivirato
hoti  parañca  samphappalāpā  veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca
anabhijjhālu   hoti   parañca  anabhijjhāya  samādapeti  attanā
ca   abyāpannacitto  hoti  parañca  abyāpāde  samādapeti
attanā  ca  sammādiṭṭhiko  hoti  parañca  sammādiṭṭhiyā samādapeti
imehi  kho bhikkhave vīsatiyā dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ saggeti.
   [200] Tiṃsāya bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  katamehi tiṃsāya attanā ca pāṇātipātī hoti parañca
pāṇātipāte  samādapeti  pāṇātipāte  ca  samanuñño  hoti
Attanā  ca  adinnādāyī  hoti  parañca  adinnādāne  samādapeti
adinnādāne  ca  samanuñño  hoti  attanā ca kāmesu micchācārī
hoti  parañca  kāmesu  micchācāre samādapeti kāmesu micchācāre
ca  samanuñño  hoti  attanā ca musāvādī hoti parañca musāvāde
samādapeti  musāvāde  ca  samanuñño  hoti attanā ca pisuṇavāco
hoti  parañca  pisuṇāya  vācāya  samādapeti  pisuṇāya  ca vācāya
samanuñño  hoti  attanā  ca  pharusavāco  hoti  parañca  pharusāya
vācāya  samādapeti  pharusāya  ca  vācāya samanuñño hoti attanā
ca  samphappalāpī  hoti parañca samphappalāpe samādapeti samphappalāpe
ca  samanuñño  hoti  attanā  ca abhijjhālu hoti parañca abhijjhāya
samādapeti  abhijjhāya  ca samanuñño hoti attanā ca byāpannacitto
hoti  parañca  byāpāde  samādapeti byāpāde ca samanuñño hoti
attanā  ca  micchādiṭṭhiko hoti parañca micchādiṭṭhiyā ca samādapeti
micchādiṭṭhiyā ca samanuñño hoti imehi kho bhikkhave tiṃsāya dhammehi
samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   {200.1} Tiṃsāya bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  sagge  katamehi  tiṃsāya  attanā ca pāṇātipātā paṭivirato
hoti  parañca  pāṇātipātā  veramaṇiyā  samādapeti  pāṇātipātā
veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti attanā ca adinnādānā paṭivirato
hoti  parañca  adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti  adinnādānā
Veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti  attanā  ca kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  parañca  kāmesu micchācārā veramaṇiyā samādapeti
kāmesu  micchācārā  veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti attanā ca
musāvādā paṭivirato hoti parañca musāvādā veramaṇiyā ca samādapeti
musāvādā  veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti  attanā  ca pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti parañca pisuṇāya vācāya veramaṇiyā samādapeti
pisuṇāya  vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti attanā ca pharusāya
vācāya paṭivirato hoti parañca pharusāya vācāya veramaṇiyā samādapeti
pharusāya ca vācāya veramaṇiyā samanuñño hoti attanā ca samphappalāpā
paṭivirato  hoti  parañca  samphappalāpā  veramaṇiyā  samādapeti
samphappalāpā  veramaṇiyā  ca samanuñño hoti attanā ca anabhijjhālu
hoti  parañca  anabhijjhāya  samādapeti  anabhijjhāya  ca  samanuñño
hoti  attanā  ca  abyāpannacitto  hoti  parañca  abyāpāde
samādapeti  abyāpāde ca samanuñño hoti attanā ca sammādiṭṭhiko
hoti   parañca   sammādiṭṭhiyā   samādapeti   sammādiṭṭhiyā
ca  samanuñño hoti imehi kho bhikkhave tiṃsāya dhammehi samannāgato
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [201] Cattāḷīsāya 1- bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto  evaṃ niraye katamehi cattāḷīsāya attanā ca pāṇātipātī
hoti  parañca  pāṇātipāte  samādapeti  pāṇātipāte ca samanuñño
@Footnote: 1 Yu. cattālīsāya.
Hoti  pāṇātipātassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca adinnādāyī
hoti  parañca  adinnādāne  samādapeti  adinnādāne ca samanuñño
hoti  adinnādānassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca  kāmesu
micchācārī  hoti  parañca  kāmesu  micchācāre samādapeti kāmesu
micchācāre  ca  samanuñño  hoti  kāmesu  micchācārassa ca vaṇṇaṃ
bhāsati  attanā  ca  musāvādī  hoti parañca musāvāde samādapeti
musāvāde  ca  samanuñño  hoti  musāvādassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati
attanā  ca  pisuṇavāco  hoti  parañca pisuṇāya vācāya samādapeti
pisuṇāya  ca  vācāya  samanuñño  hoti  pisuṇāya ca vācāya vaṇṇaṃ
bhāsati  attanā  ca  pharusavāco  hoti  parañca  pharusāya  vācāya
samādapeti  pharusāya  ca  vācāya  samanuñño  hoti  pharusāya  ca
vācāya  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca  samphappalāpī  hoti  parañca
samphappalāpe  samādapeti  samphappalāpe  ca  samanuñño  hoti
samphappalāpassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca  abhijjhālu  hoti
parañca  abhijjhāya  samādapeti  abhijjhāya  ca  samanuñño  hoti
abhijjhāya  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca  byāpannacitto  hoti
parañca  byāpāde  samādapeti  byāpāde  ca  samanuñño  hoti
byāpādassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca micchādiṭṭhi 1- hoti
parañca  micchādiṭṭhiyā  samādapeti  micchādiṭṭhiyā  ca samanuñño hoti
micchādiṭṭhiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati imehi kho bhikkhave cattāḷīsāya dhammehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. micchādiṭṭhiko hoti.
Samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   {201.1}  Cattāḷīsāya  bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ sagge katamehi cattāḷīsāya attanā ca pāṇātipātā
veramaṇiyā paṭivirato hoti parañca pāṇātipātā veramaṇiyā samādapeti
pāṇātipātā  veramaṇiyā ca samanuñño hoti pāṇātipātā veramaṇiyā
ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā ca adinnādānā paṭivirato hoti parañca
adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti  adinnādānā  veramaṇiyā  ca
samanuñño  hoti  adinnādānā  veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati attanā
ca  kāmesu micchācārā paṭivirato hoti parañca kāmesu micchācārā
veramaṇiyā  samādapeti  kāmesu micchācārā veramaṇiyā ca samanuñño
hoti  kāmesu  micchācārā veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati attanā ca
musāvādā  paṭivirato  hoti parañca musāvādā veramaṇiyā samādapeti
musāvādā  veramaṇiyā  ca  samanuñño  hoti  musāvādā veramaṇiyā
ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca  pisuṇāya  vācāya paṭivirato hoti
parañca  pisuṇāya  vācāya  veramaṇiyā  samādapeti  pisuṇāya vācāya
veramaṇiyā  ca samanuñño hoti pisuṇāya vācāya veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ
bhāsati  attanā  ca  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  parañca
pharusāya  vācāya  veramaṇiyā samādapeti pharusāya vācāya veramaṇiyā
ca  samanuñño  hoti  pharusāya  vācāya veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati
attanā  ca  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  parañca  samphappalāpā
Veramaṇiyā  ca  samādapeti  samphappalāpā  veramaṇiyā  ca samanuñño
hoti  samphappalāpā  veramaṇiyā  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca
anabhijjhālu  hoti  parañca  anabhijjhāya  samādapeti  anabhijjhāya
ca  samanuñño  hoti  anabhijjhāya  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā  ca
abyāpannacitto  hoti  parañca  abyāpāde  samādapeti abyāpāde
ca  samanuñño  hoti  abyāpādassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  attanā
ca  sammādiṭṭhiko hoti parañca sammādiṭṭhiyā samādapeti sammādiṭṭhiyā
ca samanuñño hoti sammādiṭṭhiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati imehi kho bhikkhave
cattāḷīsāya dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [202] Dasahi bhikkhave dhammehi samannāgato khataṃ upahataṃ attānaṃ
pariharati ... akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati ... Vīsatiyā bhikkhave ...
Tiṃsāya  bhikkhave ... cattāḷīsāya bhikkhave dhammehi samannāgato khataṃ
upahataṃ attānaṃ pariharati ... akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati .pe.
Imehi kho bhikkhave cattāḷīsāya dhammehi samannāgato akkhataṃ anupahataṃ
attānaṃ pariharatīti.
          Dutiyavaggo dutiyo.
           ----------
           Tatiyavaggo tatiyo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 325-333. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=198&items=5&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=198&items=5              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=198&items=5&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=198&items=5&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=198              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8550              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8550              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :