ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
               Suttanipate tatiyassa mahavaggassa
                dvadasamam dvayatanupassanasuttam
   [390]  12  Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  pubbarame migaramatu pasade . tena kho pana samayena
bhagava   tadahuposathe  pannarase  punnaya  punnamaya  rattiya
bhikkhusanghaparivuto  abbhokase  nisinno  hoti  .  atha kho bhagava
tunhibhutam tunhibhutam bhikkhusangham anuviloketva bhikkhu amantesi
   {390.214} ye te bhikkhave kusala dhamma ariya niyyanika
sambodhigamino 2- tesam vo bhikkhave kusalanam dhammanam ariyanam niyyanikanam
sambodhigaminam  ka  upanisa savanayati iti ce bhikkhave pucchitaro
assu  te  evamassu  vacaniya yavadeva dvayatanam dhammanam yathabhutam
nanayati kinca dvayatam vadetha
   {390.215} idam dukkham ayam dukkhasamudayoti ayamekanupassana ayam
dukkhanirodho  ayam dukkhanirodhagamini patipadati ayam dutiyanupassana evam
sammadvayatanupassino bhikkhave bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa
viharato dvinnam phalanam annataram phalam patikankham dittheva dhamme anna sati
@Footnote: 1 Ma. Yu. monamajjaga. 2 Ma. Yu. sambodhagamino.
Va upadisese anagamitati.
             Idamavoca bhagava    idam vatvana sugato
                athaparam etadavoca sattha
   [391] |391.1151| Ye dukkham nappajananti atho dukkhassa sambhavam
             yattha ca sabbaso dukkham   asesam uparujjhati
             tanca maggam na jananti   dukkhupasamagaminam
  |391.1152| cetovimuttihina te     atho pannavimuttiya
             abhabba te antakiriyaya te ve jatijarupaga.
  |391.1153| Ye ca dukkham pajananti    atho dukkhassa sambhavam
             yattha ca sabbaso dukkham   asesam uparujjhati
             tanca maggam pajananti   dukkhupasamagaminam
  |391.1154| cetovimuttisampanna    atho pannavimuttiya
             bhabba te antakiriyaya  na te jatijarupagati.
   [392]  Siya  annenapi  pariyayena  sammadvayatanupassanati
iti  ce  bhikkhave  pucchitaro assu siyatissu vacaniya 1- kathanca
siya  yankinci  dukkham  sambhoti sabbam upadhipaccayati ayamekanupassana
upadhinam  tveva  asesaviraganirodha  natthi  dukkhassa  sambhavoti  ayam
dutiyanupassana   evam   sammadvayatanupassino  .pe.  athaparam
etadavoca sattha
  |392.1155| upadhinidana pabhavanti dukkha
@Footnote: 1 Po. siya tissa vacaniyo.
        Ye keci lokasmim anekarupa
        yo ve avidva upadhim karoti
        punappunam dukkhamupeti mando
        tasma pajanam upadhim na kayira
        dukkhassa jatippabhavanupassiti.
   [393]  Siya  annenapi  pariyayena  sammadvayatanupassanati
iti  ce  bhikkhave pucchitaro assu siyatissu vacaniya kathanca siya
yankinci  dukkham  sambhoti  sabbam  avijjapaccayati  ayamekanupassana
avijjaya  tveva  asesaviraganirodha  natthi  dukkhassa sambhavoti ayam
dutiyanupassana  evam  sammadvayatanupassino  .  .pe.  athaparam
etadavoca sattha
  |393.1156| jatimaranasamsaram        ye vajanti punappunam
             itthabhavannathabhavam    avijjayeva sa gati.
  |393.1157| Avijja hayam mahamoho  yadidam sassatam 1- ciram
          vijjagata ca ye satta   na 3- te gacchanti punabbhavanti.
   [394] Siya annenapi pariyayena .pe. kathanca siya yankinci
dukkham  sambhoti  sabbam  sankharapaccayati  ayamekanupassana sankharanam
tveva asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti ayam dutiyanupassana
evam sammadvayatanupassino .pe. Athaparam etadavoca sattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. yenidam samsitam . 3 Yu. nagacchanti.
  |394.1158| Yankinci dukkham sambhoti   sabbam sankharapaccaya
             sankharanam nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
  |394.1159| Etamadinavam natva     dukkham sankharapaccaya
             sabbasankharasamatha     sannanam 1- uparodhana
             evam dukkhakkhayo hoti    etam natva yathatatham.
  |394.1160| Sammaddasa vedaguno    sammadannaya pandita
             abhibhuyya 2- marasamyogam   na gacchanti punabbhavanti.
   [395]  Siya  annenapi  pariyayena  .pe.  kathanca  siya
yankinci    dukkham    sambhoti    sabbam    vinnanapaccayati
ayamekanupassana  vinnanassa  tveva  asesaviraganirodha  natthi
dukkhassa  sambhavoti  ayam  dutiyanupassana  evam sammadvayatanupassino
.pe. Athaparam etadavoca sattha
  |395.1161| yankinci dukkham sambhoti   sabbam vinnanapaccaya
             vinnanassa nirodhena   natthi dukkhassa sambhavo.
  |395.1162| Etamadinavam natva     dukkham vinnanapaccaya
             vinnanupasama bhikkhu   nicchato parinibbutoti.
   [396]  Siya  annenapi  pariyayena  .pe.  kathanca  siya
yankinci  dukkham  sambhoti  sabbam  phassapaccayati  ayamekanupassana
phassassa  tveva  asesaviraganirodha  natthi  dukkhassa  sambhavoti ayam
dutiyanupassana   evam   sammadvayatanupassino  .pe.  athaparam
@Footnote: 1 Yu. sannaya. 2 Po. abhibhu.
Etadavoca sattha
  |396.1163| tesam phassaparetanam      bhavasotanusarinam
             kummaggam patipannanam    ara samyojanakkhayo.
  |396.1164| Ye ca phassam parinnaya   pannaya 1- upasame rata
             tepi 2- phassabhisamaya   nicchata parinibbutati.
   [397] Siya annenapi pariyayena .pe. kathanca siya yankinci
dukkham  sambhoti  sabbam  vedanapaccayati  ayamekanupassana  vedananam
tveva asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti ayam dutiyanupassana
evam sammadvayatanupassino .pe. Athaparam etadavoca sattha
  |397.1165| sukham va yadi va dukkham     adukkhamasukham saha
             ajjhattanca bahiddha ca  yankinci atthi veditam
  |397.1166| etam dukkhanti natvana   mosadhammam palokinam
             phussa phussa vayam passam    evam tattha vijanati 3-.
             Vedananam khaya yeva 4-   natthi dukkhassa sambhavoti.
   [398] Siya annenapi pariyayena .pe. kathanca siya yankinci
dukkham  sambhoti  sabbam  tanhapaccayati  ayamekanupassana  tanhaya
tveva asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti ayam dutiyanupassana
evam sammadvayatanupassino .pe. Athaparam etadavoca sattha
@Footnote: 1 Ma. annayupasame. Yu. annaya upasame. 2 Ma. Yu. te ve.
@3 Po. Yu. virajjati . 4 Ma. Yu. bhikkhu.
  |398.1167| Tanhadutiyo puriso     dighamaddhana samsaram
             itthabhavannathabhavam   samsaram nativattati.
  |398.1168| Etamadinavam natva     tanha 1- dukkhassa sambhavam
             vitatanho anadano    sato bhikkhu paribbajeti.
   [399] Siya annenapi pariyayena .pe. kathanca siya yankinci
dukkham sambhoti sabbam upadanapaccayati ayamekanupassana upadanassa 2-
tveva asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti ayam dutiyanupassana
evam sammadvayatanupassino .pe. Athaparam etadavoca sattha
  |399.1169| upadanapaccaya bhavo   bhuto dukkham nigacchati
             jatassa maranam hoti     eso dukkhassa sambhavo.
  |399.1170| Tasma upadanakkhaya   sammadannaya pandita
             jatikkhayam abhinnaya    na gacchanti punabbhavanti.
   [400] Siya annenapi pariyayena .pe. kathanca siya yankinci
dukkham  sambhoti  sabbam  arambhapaccayati  ayamekanupassana arambhanam
tveva asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti ayam dutiyanupassana
evam sammadvayatanupassino .pe. Athaparam etadavoca sattha
  |400.1171| yankinci dukkham sambhoti   sabbam arambhapaccaya
             arambhanam nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
@Footnote: 1 Ma. tanham. 2 Ma. upadananam.
  |400.1172| Etamadinavam natva     dukkham arambhapaccaya
             sabbarambham patinissajja  anarambhe vimuttino
  |400.1173| ucchinnabhavatanhassa    santacittassa bhikkhuno
             vikkhino 1- jatisamsaro  natthi tassa punabbhavoti.
   [401] Siya annenapi pariyayena .pe. kathanca siya yankinci
dukkham  sambhoti  sabbam  aharapaccayati  ayamekanupassana aharanam
tveva asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti ayam dutiyanupassana
evam sammadvayatanupassino .pe. Athaparam etadavoca sattha
  |401.1174| yankinci dukkham sambhoti   sabbam aharapaccaya
             aharanam nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
  |401.1175| Etamadinavam natva     dukkham aharapaccaya
             sabbahare 2- parinnaya sabbaharamanissito
  |401.1176| arogyam sammadannaya  asavanam parikkhaya
             sankhaya sevi dhammattho   sankhayannopeti 3- vedaguti.
   [402]  Siya  annenapi  pariyayena  .pe.  kathanca  siya
yankinci  dukkham  sambhoti  sabbam  injitapaccayati  ayamekanupassana
injitanam  tveva  asesaviraganirodha  natthi  dukkhassa sambhavoti ayam
dutiyanupassana   evam   sammadvayatanupassino  .pe.  athaparam
etadavoca sattha
@Footnote: 1 Yu. vitinno. 2 Ma. Yu. sabbaharam. 3 Yu. sankham na upeti.
  |402.1177| Yankinci dukkham sambhoti  sabbam injitapaccaya
             injitanam nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
  |402.1178| Etamadinavam natva     dukkham injitapaccaya
             tasma hi 1- ejam vossajja  sankhare uparundhiya 2-
             anejo anupadano     tato bhikkhu paribbajeti.
   [403]  Siya  annenapi  pariyayena  .pe.  kathanca  siya
nissitassa  calitam  hotiti  ayamekanupassana  anissito  na  calatiti
ayam  dutiyanupassana  evam  sammadvayatanupassino  .  .pe.
Athaparam etadavoca sattha
  |403.1179| anissito na calati      nissito ca upadiyam
             itthabhavannathabhavam   samsaram nativattati.
  |403.1180| Etamadinavam natva     nissayesu mahabbhayam
             anissito anupadano   sato bhikkhu paribbajeti.
   [404]  Siya  annenapi  pariyayena  .pe.  kathanca  siya
rupehi  bhikkhave  arupa  3-  santatarati ayamekanupassana arupehi
nirodho  santataroti  ayam  dutiyanupassana evam sammadvayatanupassino
.pe. Athaparam etadavoca sattha
  |404.1181| ye ca rupupaga satta    ye ca arupatthayino 4-
             nirodham appajananta    agantaro te punabbhavam
  |404.1182| ye ca rupe parinnaya    arupesu susanthita 5-
@Footnote: 1 Yu. hisaddo natthi . 2 Ma. Yu. uparandhiya . 3 Yu. sabbattha aruppati
@dissati . 4 Yu. aruppavasino . 5 Po. arupesu ca santhita. Ma. arupesu
@asanthita.
             Nirodhe yeva muccanti 1-   te jana maccuhayinoti.
   [405] Siya annenapi pariyayena .pe. Kathanca siya yam bhikkhave
sadevakassa  lokassa  samarakassa  sabrahmakassa  sassamanabrahmaniya
pajaya  sadevamanussaya  idam  saccanti  upanijjhayitam  tadamariyanam
etam  musati  yathabhutam  sammappannaya  sudittham  ayamekanupassana
yam bhikkhave sadevakassa .pe. sadevamanussaya idam musati upanijjhayitam
tadamariyanam  etam  saccanti  yathabhutam  sammappannaya  sudittham  ayam
dutiyanupassana   evam   sammadvayatanupassino  .pe.  athaparam
etadavoca sattha
  |405.1183| anattani attamani 2-   passa lokam sadevakam
             nivittham namarupasmim     idam saccanti mannati.
  |405.1184| Yena yena hi mannanti   tato tam hoti annatha
             tanhi tassa musa hoti   mosadhammanhi ittaram.
  |405.1185| Amosadhammam nibbanam    tadariya saccato vidu
             te ve saccabhisamaya    nicchata parinibbutati.
   [406]  Siya  annenapi  pariyayena  sammadvayatanupassanati
iti  ce  bhikkhave pucchitaro assu siyatissu vacaniya kathanca siya
yam   bhikkhave  sadevakassa  lokassa  samarakassa  sabrahmakassa
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  idam  sukhanti upanijjhayitam
tadamariyanam   etam   dukkhanti  yathabhutam  sammappannaya  sudittham
@Footnote: 1 Ma. Yu. nirodhe ye vimuccanti. 2 Ma. attamanim. Yu. attamanam.
Ayamekanupassana yam bhikkhave sadevakassa lokassa .pe. Sadevamanussaya
idam  dukkhanti  upanijjhayitam  tadamariyanam  etam  sukhanti  yathabhutam
sammappannaya  sudittham  ayam  dutiyanupassana ayam sammadvayatanupassino
kho  bhikkhave  bhikkhuno  appamattassa  atapino pahitattassa viharato
dvinnam  phalanam  annataram  phalam patikankham dittheva dhamme anna sati
va upadisese anagamitati.
             Idamavoca bhagava     idam vatvana sugato
                 athaparam etadavoca sattha
  |406.1186| rupa sadda gandha rasa 1- phassa dhamma ca kevala
             ittha kanta manapa ca  yavatatthiti vuccati
  |406.1187| sadevakassa lokassa      ete vo sukhasammata
             yattha cete nirujjhanti    tam nesam dukkhasammatam.
  |406.1188| Sukhanti ditthamariyehi      sakkayassuparodhanam
             paccanikamidam hoti       sabbalokena passatam.
  |406.1189| Yam pare sukhato ahu       tadariya ahu dukkhato
             yam pare dukkhato ahu     tadariya sukhato vidu
  |406.1190| passa dhammam durajanam     sampamulhettha aviddasu 2-.
             Nivutanam tamo hoti      andhakaro apassatam
  |406.1191| satanca vivatam hoti       aloko passatamiva
             santike na vijananti     maga dhammassa kovida.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rasa gandha .  2 Ma. sampamulhetthaviddasu.
  |406.1192| Bhavaragaparetehi        bhavasotanusarihi
             maradheyyanuppannehi   nayam dhammo susambudho.
  |406.1193| Ko nu annatra ariyehi 1- padam sambuddhamarahati
             yam padam sammadannaya    parinibbanti anasavati.
   [407]  Idamavoca  bhagava  .  attamana te bhikkhu bhagavato
bhasitam  abhinandunti  . imasminca pana 2- veyyakaranasmim bhannamane
satthimattanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsuti.
            Dvayatanupassanasuttam dvadasamam.
                   Tassuddanam
      saccam upadhi avijja ca     sankharavinnanapancamam 3-
      phassavedaniya tanha    upadanarambhaahara 4-
      injitam phanditam 5- rupam    saccam dukkhena 6- solasati.
                Mahavaggo tatiyo.
                   Tassuddanam
      pabbajja ca padhana ca   subha ca sundari tatha
      maghasuttasabhiyo ca      selo sallam pavuccati
      vasettho capi kokali   nalako dvayatanupassanam
      dvadasetani suttani    mahavaggoti vuccatiti.
                 --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. annatramariyehi . 2 Yu. ... abhinandum imasmim kho pana.
@3 Ma. sankhare. Yu. sankhara. 4 Ma. Yu. ... bha ahara.
@5 Ma. injitam calitam. Yu. injite phanditam . 6 Po. Yu. sacca dukkhena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 473-483. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=390&items=18&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=390&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=390&items=18&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=390&items=18&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=390              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=7544              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=7544              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :