ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ
               Dvepannaso phaladayakavaggo
           pathamam kuranjiyaphaladayakattherapadanam (511)
   [101] |101.1| Migaluddho pure asim  vivane vicaram aham
             addasam virajam buddham      sabbadhammana paragum.
      |101.2| Kuranjiyaphalam gayha      buddhasetthassadasaham
             punnakkhettassa dhirassa 1- pasanno sehi panibhi.
      |101.3| Ekattimse ito kappe    yam phalam adadim tada
             duggatim nabhijanami     phaladanassidam phalam.
      |101.4| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
             nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
      |101.5| Svagatam vata me asi     mama buddhassa santike
             tisso vijja anuppatta  katam buddhassa sasanam.
      |101.6| Patisambhida catasso     vimokkhapica atthime
             chalabhinna sacchikata    katam buddhassa sasananti.
Ittham sudam ayasma kuranjiyaphaladayako thero ima gathayo abhasitthati.
            Kuranjiyaphaladayakattherassa apadanam samattam.
@Footnote: 1 Ma. tadino. Yu. virassa.
            Dutiyam kapitthaphaladayakattherapadanam (512)
   [102] |102.7| Suvannavannam sambuddham ahutinam patiggaham
             rathiyam patipajjantam       kapittham adadim phalam.
      |102.8| Ekanavute ito kappe    yam phalam adadim tada
             duggatim nabhijanami     phaladanassidam phalam.
      |102.9| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
             nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
    |102.10| Svagatam vata me asi      mama buddhassa santike
            tisso vijja anuppatta   katam buddhassa sasanam.
    |102.11| Patisambhida catasso      vimokkhapica atthime
            chalabhinna sacchikata     katam buddhassa sasananti.
     Ittham sudam ayasma kapitthaphaladayako thero ima gathayo abhasitthati.
              Kapitthaphaladayakattherassa apadanam samattam.
              Tatiyam kosumbaphaliyattherapadanam 1- (513)
   [103] |103.12| Kakudham vilasantamva     devadevam narasabham
              rathiyam patipajjantam      kosumbamadadintada.
      |103.13| Ekattimse ito kappe   yam phalam adadim tada
              duggatim nabhijanami    phaladanassidam phalam.
@Footnote: 1 Ma. kosamba....
      |103.14| Kilesa jhapita mayham  bhava sabbe samuhata
              nagova bandhanam chetva  viharami anasavo.
      |103.15| Svagatam vata me asi    mama buddhassa santike
              tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam.
      |103.16| Patisambhida catasso    vimokkhapica atthime
              chalabhinna sacchikata   katam buddhassa sasananti.
 Ittham sudam ayasma kosumbaphaliyo thero ima gathayo abhasitthati.
            Kosumbaphaliyattherassa apadanam samattam.
           Catuttham ketakapupphiyattherapadanam (514)
   [104] |104.17| Vinatanadiya 1- tire  vihasi purisuttamo
              addasam virajam buddham     ekaggam susamahitam.
      |104.18| Madhugandhassa pupphena    ketakassa aham tada
              pasannacitto sumano    buddhasetthassa pujayim.
      |104.19| Ekanavute ito kappe   yam puppham abhipujayim
              duggatim nabhijanami    buddhapujayidam phalam.
      |104.20| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
              nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
      |104.21| Svagatam vata me asi    mama buddhassa santike
@Footnote: 1 Yu. vitthaya nadiya.
              Tisso vijja anuppatta  katam buddhassa sasanam.
      |104.22| Patisambhida catasso     vimokkhapica atthime
              chalabhinna sacchikata    katam buddhassa sasananti.
 Ittham sudam ayasma ketakapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati.
              Ketakapupphiyattherassa apadanam samattam.
             Pancamam nagapupphiyattherapadanam (515)
   [105] |105.23| Suvannavannam sambuddham  ahutinam patiggaham
              rathiyam patipajjantam       nagapuppham apujayim.
      |105.24| Ekanavute ito kappe    yam pupphamabhipujayim
              duggatim nabhijanami     buddhapujayidam phalam.
      |105.25| Kilesa jhapita mayham    bhava sabbe samuhata
              nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
      |105.26| Svagatam vata me asi     mama buddhassa santike
              tisso vijja anuppatta  katam buddhassa sasanam.
      |105.27| Patisambhida catasso     vimokkhapica atthime
              chalabhinna sacchikata    katam buddhassa sasananti.
  Ittham sudam ayasma nagapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati.
              Nagapupphiyattherassa apadanam samattam.
             Chattham ajjunapupphiyattherapadanam (516)
   [106] |106.28| Candabhaganaditire  ahosim kinnaro tada
            addasam virajam buddham       sayambhum aparajitam.
   |106.29| Pasannacitto sumano      vedajato katanjali
            gahetva ajjunapuppham     sayambhum abhipujayim.
   |106.30| Tena kammena sukatena     cetanapanidhihi ca
           jahitva kinnaram deham      tavatimsam aganchaham.
   |106.31| Chattimsakkhattum devindo    devarajjamakarayim
           dasakkhattum cakkavatti      maharajjamakarayim.
   |106.32| Padesarajjam vipulam         gananato asankhayam
           sukhette 1- vappitam vijam     sayambhusmim ahosi 2- me.
   |106.33| Kusalam vijjate mayham       pabbajim anagariyam
            pujaraho aham ajja       sakyaputtassa sasane.
   |106.34| Kilesa jhapita mayham    bhava sabbe samuhata
            nagova bandhanam chetva    viharami anasavo.
   |106.35| Svagatam vata me asi      mama buddhassa santike
            tisso vijja anuppatta   katam buddhassa sasanam.
   |106.36| Patisambhida catasso      vimokkhapica atthime
            chalabhinna sacchikata     katam buddhassa sasananti.
@Footnote: 1 Yu. sukhetteva phitam bijam. 2 Ma. Yu. aho mamam.
 Ittham sudam ayasma ajjunapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati.
             Ajjunapupphiyattherassa apadanam samattam.
            Sattamam kutajapupphiyattherapadanam (517)
   [107] |107.37| Himavantassa avidure   accalo 1- nama pabbato
              buddho sudassano nama   vasanto 2- pabbatantare.
      |107.38| Puppham hemavantam gayha    vehasam agamasaham
              tatthaddasasim sambuddham   oghatinnamanasavam.
      |107.39| Puppham kutajamadaya     sire katvanahantada 3-
              buddhassa abhiropesim     sayambhussa mahesino.
      |107.40| Ekattimse ito kappe   yam pupphamabhipujayim
              duggatim nabhijanami    buddhapujayidam phalam.
      |107.41| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
              nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
      |107.42| Svagatam vata me asi     mama buddhassa santike
              tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam.
      |107.43| Patisambhida catasso     vimokkhapica atthime
              chalabhinna sacchikata   katam buddhassa sasananti.
  Ittham sudam ayasma kutajapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati.
               Kutajapupphiyattherassa apadanam samattam.
@Footnote: 1 Ma. vasalo. Yu. cavalo. 2 Ma. Yu. vasate. 3 Ma. ... katvana anjalim.
              Atthamam ghosasannakattherapadanam (518)
   [108] |108.44| Migaluddho pure asim   aranne vivane aham
              addasam virajam buddham      devasanghapurakkhatam.
      |108.45| Catusaccam pakasentam     desentam amatampadam
              assosim madhuram dhammam     sikhino lokabandhuno.
      |108.46| Ghose cittam pasadesim    asamappatipuggale 1-
              tattha cittam pasadetva  uttarim duttaram bhavam.
      |108.47| Ekattimse ito kappe    yam sannamalabhim tada
              duggatim nabhijanami    ghosasannayidam phalam.
      |108.48| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
              nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
      |108.49| Svagatam vata me asi     mama buddhassa santike
              tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam.
      |108.50| Patisambhida catasso     vimokkhapica atthime
              chalabhinna sacchikata   katam buddhassa sasananti.
    Ittham sudam ayasma ghosasannako thero ima gathayo abhasitthati.
              Ghosasannakattherassa apadanam samattam.
@Footnote: 1 Yu. asamappatipuggalam.
            Navamam sabbaphaladayakattherapadanam (519)
   [109] |109.51| Varuno nama namena   brahmano mantaparagu
              chaddetva dasa puttani  vanamajjhogahim tada.
      |109.52| Assamam sukatam katva     suvibhattam manoramam
              pannasalam karitvana    vasami pavane aham.
      |109.53| Padumuttaro lokavidu     ahutinam patiggaho
              mamuddharitukamo so     aganchi mama assamam.
      |109.54| Yavata vanasandamhi    obhaso vipulo ahu
              buddhassa anubhavena    pajjali pavanam tada.
      |109.55| Disvana patihiriyam 1-   buddhasetthassa tadino
              pattaputam gahetvana     phalena purayim aham.
      |109.56| Upagantvana sambuddham   saha 2- kharimadasaham
              anukampaya me buddho   idam vacanamabravi.
      |109.57| Kharibharam gahetvana     pacchato ehi me tuvam
              paribhutteva 3- sanghamhi   punnam 4- tava bhavissati.
      |109.58| Putakantam gahetvana     bhikkhusanghassadasaham
              tattha cittam pasadetva   tusitam upapajjaham.
      |109.59| Tattha dibbehi naccehi   gitehi vaditehi ca
              punnakammena samyutto 5- anubhomi yasam 6- aham.
@Footnote: 1 Ma. ...tam patihiram. Yu. disvanaham patihiram. 2 Yu. sakharikam adasaham.
@3 Ma. Yu. ... ca. 4 Yu. punnam tamva. 5 Ma. samyuttam. 6 Ma. sada sukham.
      |109.60| Yam yam yonupapajjami     devattam atha manusam
              bhoge me unata natthi    phaladanassidam phalam.
      |109.61| Yavata caturo dipa     sasamudda sapabbata
              phalam buddhassa datvana    issaram karayim 1- aham.
      |109.62| Yavata ye pakkhigana    akase upatanti ce 2-
              tepi mam vasamanventi     phaladanassidam phalam.
      |109.63| Yavata vanasandamhi    yakkha bhuta ca rakkhasa
              kumbhanda garula capi  pacariyam 3- upenti me.
      |109.64| Kumma 4- sona madhukara damsa ca makasa ubho
              tepi mam vasamanventi     phaladanassidam phalam.
      |109.65| Supanna nama sakuna   pakkhijata mahabbala
              tepi mam saranam yanti      phaladanassidam phalam.
      |109.66| Yepi dighayuka naga    iddhimanto mahayasa
              tepi mam vasamanventi     phaladanassidam phalam.
      |109.67| Siha byaggha ca dipi ca   acchakokataracchaka
              tepi mam vasamanventi     phaladanassidam phalam.
      |109.68| Osadhitinavasi ca       ye ca akasavasino
              sabbe mam saranam yanti    phaladanassidam phalam.
      |109.69| Sududdasam sunipunam       gambhiram supakasitam
              phussayitva 5- viharami   phaladanassidam phalam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. karayamaham. 2 Yu. te. 3 Ma. Yu. paricariyam. 4 Yu. kumbhasona.
@5 Po. Ma. phassayitva. Yu. passitvana.
      |109.70| Vimokkhe attha phussitva  viharami anasavo
              atapi nipako capi 1-  phaladanassidam phalam.
      |109.71| Ye phalattha buddhaputta  khinadosa mahayasa
              aham annataro tesam     phaladanassidam phalam.
      |109.72| Abhinnaparamim gantva sukkamulena codito
              sabbasave parinnaya   viharami anasavo.
      |109.73| Tevijja iddhipatta ca  buddhaputta mahayasa
              dibbasotasamapanna   tesam annataro aham.
      |109.74| Satasahasse ito kappe   yam phalam adadim tada
              duggatim nabhijanami    phaladanassidam phalam.
      |109.75| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
              nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
      |109.76| Svagatam vata me asi    mama buddhassa santike
              tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam.
      |109.77| Patisambhida catasso    vimokkhapica atthime
              chalabhinna sacchikata   katam buddhassa sasananti.
 Ittham sudam ayasma sabbaphaladayako thero ima gathayo abhasitthati.
               Sabbaphaladayakattherassa apadanam samattam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. caham.
              Dasamam padumadhariyattherapadanam (520)
   [110] |110.78| Himavantassa avidure   romaso nama pabbato
              buddhobhisambhavo nama   abbhokase vasi 1- tada.
      |110.79| Bhavana nikkhamitvana    padumam dharayim aham
              ekaham dharayitvana     bhavanam punaragamim.
      |110.80| Ekatimse ito kappe    yam buddhamabhipujayim
              duggatim nabhijanami    buddhapujayidam phalam.
      |110.81| Kilesa jhapita mayham  bhava sabbe samuhata
              nagova bandhanam chetva   viharami anasavo.
      |110.82| Svagatam vata me asi    mama buddhassa santike
              tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam.
      |110.83| Patisambhida catasso    vimokkhapica atthime
              chalabhinna sacchikata   katam buddhassa sasananti.
  Ittham sudam ayasma padumadhariyo thero ima gathayo abhasitthati.
               Padumadhariyattherassa apadanam samattam.
                     Uddanam
          kuranjiyam kapitthanca      kosumbam atha ketakam
          nagapupphajjunanceva     kutaji ghosasannako.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vasi.
          Thero ca sabbaphalado       tatha padumadhariyo
          asiti cetthe gathayo     tisso gatha taduttari.
            Phaladayakavaggo dvepannaso.
                   -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 152-163. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=101&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=101&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=33&item=101&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=33&item=101&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=101              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :