ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
                   Chagocchakadukechagocchakadukam
     [98]   Nasannojanam   dhammam   paticca  sannojano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:    nagantham    dhammam    paticca   gantho   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:    naogham    dhammam    paticca   ogho   dhammo   uppajjati
Hetupaccaya:    nayogam    dhammam    paticca   yogo   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:    nanivaranam   dhammam   paticca   nivarano   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:   naparamasam   dhammam   paticca  paramaso  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
                  Nasarammanadukesarammanadukam
     [99]   Nasarammanam   dhammam   paticca  sarammano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:    nasarammanam    dhammam    paticca    anarammano    dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   nasarammanam   dhammam   paticca   sarammano   ca
anarammano    ca    dhamma    uppajjanti    hetupaccaya:    tini  .
Naanarammanam     dhammam     paticca     anarammano    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:     tini    .    nasarammananca    naanarammananca    dhammam
paticca sarammano dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
     [100] Hetuya nava.
                     Nacittadukecittadukam
     [101]   Nacittam    dhammam    paticca   citto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:    nacittam   dhammam   paticca   nocitto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:    nacittam    dhammam   paticca   citto   ca   nocitto   ca
dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:   tini   .   nanocittam  dhammam  paticca
nocitto    dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   ekam   .    nacittanca
nanocittanca     dhammam     paticca     nocitto     dhammo    uppajjati
Hetupaccaya: ekam.
     [102] Hetuya panca.
                   Nacetasikadukecetasikadukam
     [103]   Nacetasikam   dhammam   paticca   cetasiko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   nacetasikam   dhammam   paticca   acetasiko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   nacetasikam   dhammam   paticca   cetasiko  ca  acetasiko  ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
     [104] Hetuya nava.
               Nacittasampayuttadukecittasampayuttadukam
     [105]   Nacittasampayuttam   dhammam   paticca   cittasampayutto  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   nacittasampayuttam   dhammam  paticca  cittavippayutto
dhammo    uppajjati     hetupaccaya:    nacittasampayuttam   dhammam   paticca
cittasampayutto     ca     cittavippayutto    ca    dhamma    uppajjanti
hetupaccaya:    .    nacittavippayuttam    dhammam   paticca   cittavippayutto
dhammo    uppajjati    hetupaccaya:    nacittavippayuttam    dhammam   paticca
cittasampayutto    dhammo    uppajjati    hetupaccaya:    nacittavippayuttam
dhammam    paticca    cittasampayutto    ca    cittavippayutto    ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya:. Pe.
     [106] Hetuya nava.
                 Nacittasamsatthadukecittasamsatthadukam
     [107]  Nacittasamsattham  dhammam  paticca  cittasamsattho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nacittasamsattham  dhammam  paticca  cittavisamsattho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nacittasamsattham  dhammam  paticca   cittasamsattho  ca  cittavisamsattho
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
     [108] Hetuya nava.
               Nacittasamutthanadukecittasamutthanadukam
     [109]   Nacittasamutthanam    dhammam   paticca  cittasamutthano  dhammo
uppajjati    hetupaccaya:   nacittasamutthanam    dhammam    paticca  nocitta-
samutthano   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   nacittasamutthanam   dhammam
paticca   cittasamutthano   ca   nocittasamutthano   ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
     [110] Hetuya nava.
                  Nacittasahabhudukecittasahabhudukam
     [111]   Nacittasahabhum   dhammam   paticca  cittasahabhu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:    nacittasahabhum    dhammam    paticca    nocittasahabhu    dhammo
uppajjati    hetupaccaya:   nacittasahabhum   dhammam   paticca   cittasahabhu   ca
nocittasahabhu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
     [112] Hetuya nava.
              Nacittanuparivattidukecittanuparivattidukam
     [113]   Nacittanuparivattim  dhammam  paticca   cittanuparivatti   dhammo
uppajjati    hetupaccaya:   nacittanuparivattim   dhammam  paticca  nocittanu-
parivatti    dhammo    uppajjati   hetupaccaya:  nacittanuparivattim   dhammam
paticca    cittanuparivatti    ca  nocittanuparivatti  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
     [114] Hetuya nava.
           Nacittasamsatthasamutthanadukecittasamsatthasamutthanadukam
     [115]   Nacittasamsatthasamutthanam   dhammam  paticca  cittasamsatthasamutthano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
     [116] Hetuya nava.
        Nacittasamsatthasamutthanasahabhudukecittasamsatthasamutthanasahabhudukam
     [117]    Nacittasamsatthasamutthanasahabhum   dhammam   paticca   cittasamsattha-
samutthanasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
     [118] Hetuya nava.
                Nacittasamsatthasamutthananuparivattiduke
                cittasamsatthasamutthananuparivattidukam
     [119]   Nacittasamsatthasamutthananuparivattim  dhammam  paticca  cittasamsattha-
samutthananuparivatti dhammo uppajjati hetupaccaya:.
     [120] Hetuya nava.
                  Naajjhattikadukeajjhattikadukam
     [121]   Naajjhattikam   dhammam  paticca  ajjhattiko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  nabahiram  dhammam  paticca  bahiro  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: tini.
     [122] Hetuya nava.
                   Naupadadukeupadadukam
     [123]   Naupada   dhammam   paticca   upada   dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
     [124] Hetuya panca.
                  Naupadinnadukeupadinnadukam
     [125]   Naupadinnam  dhammam  paticca  anupadinno  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
     [126] Hetuya panca.
             Naupadanagocchakadukeupadanagocchakadukam
     [127]   Naupadanam   dhammam  paticca  upadano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:. Sankhittam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 372-377. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1790&items=30&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1790&items=30&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1790&items=30&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1790&items=30&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1790              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :