ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [199]  Athakho  ayasma  upali  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho ayasma upali bhagavantam etadavoca yo nu kho bhante
samaggo  sangho  sammukhakaraniyam  kammam  asammukha  karoti  dhammakammam
nu  kho  tam  bhante vinayakammanti . adhammakammam tam upali avinaya-
kammanti . yo nu kho bhante samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam
appatipuccha   karoti   patinnaya  karaniyam  kammam  appatinnaya
karoti   sativinayarahassa   amulhavinayam   deti  amulhavinayarahassa
tassapapiyasikakammam     karoti     tassapapiyasikakammarahassa
tajjaniyakammam   karoti   tajjaniyakammarahassa   niyassakammam   4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Po. Ma. Yu. avuso. 3 Ma. avuso. 4 Yu.
@nissayakammam.
Karoti  niyassakammarahassa  pabbajaniyakammam karoti pabbajaniyakammarahassa
patisaraniyakammam   karoti   patisaraniyakammarahassa   ukkhepaniyakammam
karoti  ukkhepaniyakammarahassa  parivasam  deti  parivasaraham  mulaya
patikassati  mulaya  patikassanarahassa  manattam  deti  manattaraham
abbheti  abbhanaraham  upasampadeti  dhammakammam  nu  kho tam bhante
vinayakammanti.
   {199.1}  Adhammakammam  tam upali avinayakammam yo kho upali
samaggo  sangho  sammukhakaraniyam  kammam  asammukha  karoti evam kho
upali  adhammakammam  hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro
hoti yo kho upali samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam appatipuccha
karoti  patinnaya  karaniyam  kammam  appatinnaya karoti sativinayarahassa
amulhavinayam  deti  amulhavinayarahassa  tassapapiyasikakammam  karoti
tassapapiyasikakammarahassa  tajjaniyakammam  karoti  tajjaniyakammarahassa
niyassakammam   karoti   niyassakammarahassa  pabbajaniyakammam  karoti
pabbajaniyakammarahassa   patisaraniyakammam   karoti   patisaraniya-
kammarahassa   ukkhepaniyakammam   karoti   ukkhepaniyakammarahassa
parivasam  deti  parivasaraham mulaya patikassati mulaya patikassanarahassa
manattam  deti  manattaraham  abbheti  abbhanaraham  upasampadeti
evam  kho  upali adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho
satisaro hotiti.
   [200]  Yo  nu  kho  bhante samaggo sangho sammukhakaraniyam
kammam  sammukha  karoti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti .
Dhammakammam  tam  upali  vinayakammanti . yo nu kho bhante samaggo
sangho   patipucchakaraniyam   kammam  patipuccha  karoti  patinnaya
karaniyam  kammam  patinnaya  karoti  sativinayarahassa  sativinayam  deti
amulhavinayarahassa   amulhavinayam   deti   tassapapiyasikakammarahassa
tassapapiyasikakammam   karoti   tajjaniyakammarahassa   tajjaniyakammam
karoti  niyassakammarahassa  niyassakammam  karoti  pabbajaniyakammarahassa
pabbajaniyakammam   karoti   patisaraniyakammarahassa   patisaraniyakammam
karoti    ukkhepaniyakammarahassa    ukkhepaniyakammam    karoti
parivasarahassa  parivasam  deti mulaya patikassanaraham mulaya patikassati
manattarahassa  manattam  deti  abbhanaraham  abbheti  upasampadaraham
upasampadeti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti.
   {200.1} Dhammakammam tam upali vinayakammam yo kho upali samaggo
sangho sammukhakaraniyam kammam sammukha karoti evam kho upali dhammakammam
hoti vinayakammam evanca pana sangho anatisaro hoti yo kho upali
samaggo  sangho  patipucchakaraniyam  kammam  patipuccha  karoti patinnaya
karaniyam  kammam  patinnaya  karoti  sativinayarahassa  sativinayam  deti
amulhavinayarahassa    amulhavinayam    deti    tassapapiyasika-
kammarahassa   tassapapiyasikakammam   karoti   tajjaniyakammarahassa
Tajjaniyakammam   karoti   niyassakammarahassa   niyassakammam   karoti
pabbajaniyakammarahassa   pabbajaniyakammam   karoti   patisaraniya-
kammarahassa   patisaraniyakammam   karoti   ukkhepaniyakammarahassa
ukkhepaniyakammam  karoti  parivasarahassa  parivasam  deti  mulaya
patikassanaraham  mulaya  patikassati  manattarahassa  manattam  deti
abbhanaraham  abbheti  upasampadaraham  upasampadeti evam kho upali
dhammakammam hoti vinayakammam. Evanca pana sangho anatisaro hotiti.
   [201]  Yo  nu  kho bhante samaggo sangho sativinayarahassa
amulhavinayam  deti  amulhavinayarahassa  sativinayam  deti  dhammakammam
nu  kho  tam  bhante  vinayakammanti  .  adhammakammam  tam  upali
avinayakammanti . yo nu kho bhante samaggo sangho amulhavinayarahassa
tassapapiyasikakammam     karoti     tassapapiyasikakammarahassa
amulhavinayam  deti  tassapapiyasikakammarahassa  tajjaniyakammam  karoti
tajjaniyakammarahassa  tassapapiyasikakammam  karoti  tajjaniyakammarahassa
niyassakammam   karoti   niyassakammarahassa   tajjaniyakammam   karoti
niyassakammarahassa   pabbajaniyakammam   karoti  pabbajaniyakammarahassa
niyassakammam  karoti  pabbajaniyakammarahassa  patisaraniyakammam  karoti
patisaraniyakammarahassa  pabbajaniyakammam  karoti  patisaraniyakammarahassa
ukkhepaniyakammam   karoti   ukkhepaniyakammarahassa   patisaraniyakammam
karoti   ukkhepaniyakammarahassa   parivasam  deti  parivasarahassa
Ukkhepaniyakammam  karoti  parivasaraham  mulaya  patikassati  mulaya
patikassanarahassa   parivasam   deti   mulaya   patikassanarahassa
manattam   deti  manattaraham  mulaya  patikassati  manattaraham
abbheti  abbhanarahassa  manattam  deti  abbhanaraham  upasampadeti
upasampadaraham  abbheti  dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti .
Adhammakammam tam upali avinayakammam.
   {201.1}  Yo  kho  upali  samaggo sangho sativinayarahassa
amulhavinayam   deti   amulhavinayarahassa  sativinayam  deti  evam
kho  upali  adhammakammam  hoti  avinayakammam  evanca  pana  sangho
satisaro hoti.
   {201.2}  Yo  kho upali samaggo sangho amulhavinayarahassa
tassapapiyasikakammam   karoti  tassapapiyasikakammarahassa  amulhavinayam
deti  tassapapiyasikakammarahassa  tajjaniyakammam  karoti  tajjaniya-
kammarahassa   tassapapiyasikakammam   karoti   tajjaniyakammarahassa
niyassakammam   karoti   niyassakammarahassa   tajjaniyakammam   karoti
niyassakammarahassa   pabbajaniyakammam   karoti  pabbajaniyakammarahassa
niyassakammam  karoti  pabbajaniyakammarahassa  patisaraniyakammam  karoti
patisaraniyakammarahassa   pabbajaniyakammam   karoti   patisaraniya-
kammarahassa   ukkhepaniyakammam   karoti   ukkhepaniyakammarahassa
patisaraniyakammam    karoti    ukkhepaniyakammarahassa    parivasam
deti   parivasarahassa   ukkhepaniyakammam   karoti   parivasaraham
mulaya     patikassati     mulaya     patikassanarahassa
Parivasam  deti  mulaya  patikassanarahassa  manattam deti manattaraham
mulaya  patikassati  manattaraham  abbheti  abbhanarahassa  manattam
deti  abbhanaraham  upasampadeti  upasampadaraham  abbheti  evam
kho  upali  adhammakammam  hoti  avinayakammam . evanca pana sangho
satisaro hotiti.
   [202]  Yo  nu  kho bhante samaggo sangho sativinayarahassa
sativinayam  deti  amulhavinayarahassa  amulhavinayam  deti  dhammakammam
nu kho tam bhante vinayakammanti . dhammakammam tam upali vinayakammanti.
Yo  nu  kho  bhante  samaggo sangho amulhavinayarahassa amulhavinayam
deti   tassapapiyasikakammarahassa   tassapapiyasikakammam   karoti
tajjaniyakammarahassa   tajjaniyakammam   karoti   niyassakammarahassa
niyassakammam  karoti  pabbajaniyakammarahassa  pabbajaniyakammam  karoti
patisaraniyakammarahassa  patisaraniyakammam  karoti  ukkhepaniyakammarahassa
ukkhepaniyakammam  karoti  parivasarahassa  parivasam  deti  mulaya
patikassanaraham  mulaya  patikassati  manattarahassa  nanattam  deti
abbhanaraham   abbheti   upasampadaraham  upasampadeti  dhammakammam
nu kho tam bhante vinayakammanti. Dhammakammam tam upali vinayakammam.
   {202.1}  Yo  kho  upali  samaggo sangho sativinayarahassa
sativinayam  deti  amulhavinayarahassa  amulhavinayam  deti  evam  kho
upali  dhammakammam hoti vinayakammam . evanca pana sangho anatisaro
Hoti . yo kho upali samaggo sangho amulhavinayarahassa amulhavinayam
deti   tassapapiyasikakammarahassa   tassapapiyasikakammam   karoti
tajjaniyakammarahassa   tajjaniyakammam   karoti   niyassakammarahassa
niyassakammam  karoti  pabbajaniyakammarahassa  pabbajaniyakammam  karoti
patisaraniyakammarahassa  patisaraniyakammam  karoti  ukkhepaniyakammarahassa
ukkhepaniyakammam  karoti  parivasarahassa  parivasam  deti  mulaya
patikassanaraham  mulaya  patikassati  manattarahassa  manattam  deti
abbhanaraham  abbheti  upasampadaraham  upasampadeti evam kho upali
dhammakammam hoti vinayakammam. Evanca pana sangho anatisaro hotiti.
   [203]  Athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi yo kho bhikkhave
samaggo  sangho  sativinayarahassa  amulhavinayam  deti  evam  kho
bhikkhave  adhammakammam  hoti  avinayakammam  evanca  pana  sangho
satisaro hoti . yo kho bhikkhave samaggo sangho sativinayarahassa
tassapapiyasikakammam    karoti    sativinayarahassa   tajjaniyakammam
karoti   sativinayarahassa   niyassakammam   karoti   sativinayarahassa
pabbajaniyakammam   karoti  sativinayarahassa  patisaraniyakammam  karoti
sativinayarahassa  ukkhepaniyakammam  karoti  sativinayarahassa  parivasam
deti  sativinayaraham  mulaya  patikassati  sativinayarahassa  manattam
deti  sativinayaraham  abbheti  sativinayaraham  upasampadeti  evam
Kho  bhikkhave  adhammakammam  hoti  avinayakammam  evanca  pana sangho
satisaro hoti.
   {203.1}  Yo kho bhikkhave samaggo sangho amulhavinayarahassa
tassapapiyasikakammam   karoti  evam  kho  bhikkhave  adhammakammam
hoti  avinayakammam  evanca  pana  sangho  satisaro hoti . yo
kho  bhikkhave  samaggo  sangho  amulhavinayarahassa  tajjaniyakammam
karoti  amulhavinayarahassa  niyassakammam  karoti  amulhavinayarahassa
pabbajaniyakammam  karoti  amulhavinayarahassa  patisaraniyakammam  karoti
amulhavinayarahassa   ukkhepaniyakammam   karoti   amulhavinayarahassa
parivasam  deti  amulhavinayaraham  mulaya  patikassati  amulhavinayarahassa
manattam   deti   amulhavinayaraham   abbheti   amulhavinayaraham
upasampadeti  amulhavinayarahassa  sativinayam  deti  evam kho bhikkhave
adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti .
Yo  kho  bhikkhave  samaggo  sangho  tassapapiyasikakammarahassa
tajjaniyakammam   karoti   tassapapiyasikakammarahassa   niyassakammam
karoti      tassapapiyasikakammarahassa      pabbajaniyakammam
karoti    tassapapiyasikakammarahassa   patisaraniyakammam   karoti
tassapapiyasikakammarahassa      ukkhepaniyakammam      karoti
tassapapiyasikakammarahassa     parivasam    deti    .pe.
Tassapapiyasikakammarahassa sativinayam deti
tassapapiyasikakammarahassa   amulhavinayam   deti   evam   kho
bhikkhave   adhammakammam   hoti   avinayakammam   evanca   pana
Sangho satisaro hoti.
   {203.2} Yo kho bhikkhave samaggo sangho tajjaniyakammarahassa
.pe.   niyassakammarahassa   pabbajaniyakammarahassa   patisaraniya-
kammarahassa  ukkhepaniyakammarahassa  parivasarahassa  1-  mulaya
patikassanarahassa   manattarahassa   2-   abbhanarahassa   3-
upasampadarahassa  sativinayam  deti  upasampadarahassa  amulhavinayam  deti
upasampadarahassa   tassapapiyasikakammam   karoti   upasampadarahassa
tajjaniyakammam   karoti   upasampadarahassa   niyassakammam   karoti
upasampadarahassa    pabbajaniyakammam   karoti   upasampadarahassa
patisaraniyakammam  karoti  upasampadarahassa  ukkhepaniyakammam  karoti
upasampadarahassa  parivasam  deti  upasampadaraham  mulaya  patikassati
upasampadarahassa  manattam  deti  upasampadaraham  abbheti  evam kho
bhikkhave  adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro
hotiti.
        Upalipucchabhanavaram 4- dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 270-278. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=199&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=199&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=199              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :