ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [199]  Athakho  ayasma  upali  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho ayasma upali bhagavantam etadavoca yo nu kho bhante
samaggo  sangho  sammukhakaraniyam  kammam  asammukha  karoti  dhammakammam
nu  kho  tam  bhante vinayakammanti . adhammakammam tam upali avinaya-
kammanti . yo nu kho bhante samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam
appatipuccha   karoti   patinnaya  karaniyam  kammam  appatinnaya
karoti   sativinayarahassa   amulhavinayam   deti  amulhavinayarahassa
tassapapiyasikakammam     karoti     tassapapiyasikakammarahassa
tajjaniyakammam   karoti   tajjaniyakammarahassa   niyassakammam   4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Po. Ma. Yu. avuso. 3 Ma. avuso. 4 Yu.
@nissayakammam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page271.

Karoti niyassakammarahassa pabbajaniyakammam karoti pabbajaniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti patisaraniyakammarahassa ukkhepaniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa parivasam deti parivasaraham mulaya patikassati mulaya patikassanarahassa manattam deti manattaraham abbheti abbhanaraham upasampadeti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti. {199.1} Adhammakammam tam upali avinayakammam yo kho upali samaggo sangho sammukhakaraniyam kammam asammukha karoti evam kho upali adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti yo kho upali samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam appatipuccha karoti patinnaya karaniyam kammam appatinnaya karoti sativinayarahassa amulhavinayam deti amulhavinayarahassa tassapapiyasikakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa tajjaniyakammam karoti tajjaniyakammarahassa niyassakammam karoti niyassakammarahassa pabbajaniyakammam karoti pabbajaniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti patisaraniya- kammarahassa ukkhepaniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa parivasam deti parivasaraham mulaya patikassati mulaya patikassanarahassa manattam deti manattaraham abbheti abbhanaraham upasampadeti evam kho upali adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hotiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page272.

[200] Yo nu kho bhante samaggo sangho sammukhakaraniyam kammam sammukha karoti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti . Dhammakammam tam upali vinayakammanti . yo nu kho bhante samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam patipuccha karoti patinnaya karaniyam kammam patinnaya karoti sativinayarahassa sativinayam deti amulhavinayarahassa amulhavinayam deti tassapapiyasikakammarahassa tassapapiyasikakammam karoti tajjaniyakammarahassa tajjaniyakammam karoti niyassakammarahassa niyassakammam karoti pabbajaniyakammarahassa pabbajaniyakammam karoti patisaraniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa ukkhepaniyakammam karoti parivasarahassa parivasam deti mulaya patikassanaraham mulaya patikassati manattarahassa manattam deti abbhanaraham abbheti upasampadaraham upasampadeti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti. {200.1} Dhammakammam tam upali vinayakammam yo kho upali samaggo sangho sammukhakaraniyam kammam sammukha karoti evam kho upali dhammakammam hoti vinayakammam evanca pana sangho anatisaro hoti yo kho upali samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam patipuccha karoti patinnaya karaniyam kammam patinnaya karoti sativinayarahassa sativinayam deti amulhavinayarahassa amulhavinayam deti tassapapiyasika- kammarahassa tassapapiyasikakammam karoti tajjaniyakammarahassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page273.

Tajjaniyakammam karoti niyassakammarahassa niyassakammam karoti pabbajaniyakammarahassa pabbajaniyakammam karoti patisaraniya- kammarahassa patisaraniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa ukkhepaniyakammam karoti parivasarahassa parivasam deti mulaya patikassanaraham mulaya patikassati manattarahassa manattam deti abbhanaraham abbheti upasampadaraham upasampadeti evam kho upali dhammakammam hoti vinayakammam. Evanca pana sangho anatisaro hotiti. [201] Yo nu kho bhante samaggo sangho sativinayarahassa amulhavinayam deti amulhavinayarahassa sativinayam deti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti . adhammakammam tam upali avinayakammanti . yo nu kho bhante samaggo sangho amulhavinayarahassa tassapapiyasikakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa amulhavinayam deti tassapapiyasikakammarahassa tajjaniyakammam karoti tajjaniyakammarahassa tassapapiyasikakammam karoti tajjaniyakammarahassa niyassakammam karoti niyassakammarahassa tajjaniyakammam karoti niyassakammarahassa pabbajaniyakammam karoti pabbajaniyakammarahassa niyassakammam karoti pabbajaniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti patisaraniyakammarahassa pabbajaniyakammam karoti patisaraniyakammarahassa ukkhepaniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa parivasam deti parivasarahassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page274.

Ukkhepaniyakammam karoti parivasaraham mulaya patikassati mulaya patikassanarahassa parivasam deti mulaya patikassanarahassa manattam deti manattaraham mulaya patikassati manattaraham abbheti abbhanarahassa manattam deti abbhanaraham upasampadeti upasampadaraham abbheti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti . Adhammakammam tam upali avinayakammam. {201.1} Yo kho upali samaggo sangho sativinayarahassa amulhavinayam deti amulhavinayarahassa sativinayam deti evam kho upali adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti. {201.2} Yo kho upali samaggo sangho amulhavinayarahassa tassapapiyasikakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa amulhavinayam deti tassapapiyasikakammarahassa tajjaniyakammam karoti tajjaniya- kammarahassa tassapapiyasikakammam karoti tajjaniyakammarahassa niyassakammam karoti niyassakammarahassa tajjaniyakammam karoti niyassakammarahassa pabbajaniyakammam karoti pabbajaniyakammarahassa niyassakammam karoti pabbajaniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti patisaraniyakammarahassa pabbajaniyakammam karoti patisaraniya- kammarahassa ukkhepaniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa parivasam deti parivasarahassa ukkhepaniyakammam karoti parivasaraham mulaya patikassati mulaya patikassanarahassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page275.

Parivasam deti mulaya patikassanarahassa manattam deti manattaraham mulaya patikassati manattaraham abbheti abbhanarahassa manattam deti abbhanaraham upasampadeti upasampadaraham abbheti evam kho upali adhammakammam hoti avinayakammam . evanca pana sangho satisaro hotiti. [202] Yo nu kho bhante samaggo sangho sativinayarahassa sativinayam deti amulhavinayarahassa amulhavinayam deti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti . dhammakammam tam upali vinayakammanti. Yo nu kho bhante samaggo sangho amulhavinayarahassa amulhavinayam deti tassapapiyasikakammarahassa tassapapiyasikakammam karoti tajjaniyakammarahassa tajjaniyakammam karoti niyassakammarahassa niyassakammam karoti pabbajaniyakammarahassa pabbajaniyakammam karoti patisaraniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa ukkhepaniyakammam karoti parivasarahassa parivasam deti mulaya patikassanaraham mulaya patikassati manattarahassa nanattam deti abbhanaraham abbheti upasampadaraham upasampadeti dhammakammam nu kho tam bhante vinayakammanti. Dhammakammam tam upali vinayakammam. {202.1} Yo kho upali samaggo sangho sativinayarahassa sativinayam deti amulhavinayarahassa amulhavinayam deti evam kho upali dhammakammam hoti vinayakammam . evanca pana sangho anatisaro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page276.

Hoti . yo kho upali samaggo sangho amulhavinayarahassa amulhavinayam deti tassapapiyasikakammarahassa tassapapiyasikakammam karoti tajjaniyakammarahassa tajjaniyakammam karoti niyassakammarahassa niyassakammam karoti pabbajaniyakammarahassa pabbajaniyakammam karoti patisaraniyakammarahassa patisaraniyakammam karoti ukkhepaniyakammarahassa ukkhepaniyakammam karoti parivasarahassa parivasam deti mulaya patikassanaraham mulaya patikassati manattarahassa manattam deti abbhanaraham abbheti upasampadaraham upasampadeti evam kho upali dhammakammam hoti vinayakammam. Evanca pana sangho anatisaro hotiti. [203] Athakho bhagava bhikkhu amantesi yo kho bhikkhave samaggo sangho sativinayarahassa amulhavinayam deti evam kho bhikkhave adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti . yo kho bhikkhave samaggo sangho sativinayarahassa tassapapiyasikakammam karoti sativinayarahassa tajjaniyakammam karoti sativinayarahassa niyassakammam karoti sativinayarahassa pabbajaniyakammam karoti sativinayarahassa patisaraniyakammam karoti sativinayarahassa ukkhepaniyakammam karoti sativinayarahassa parivasam deti sativinayaraham mulaya patikassati sativinayarahassa manattam deti sativinayaraham abbheti sativinayaraham upasampadeti evam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page277.

Kho bhikkhave adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti. {203.1} Yo kho bhikkhave samaggo sangho amulhavinayarahassa tassapapiyasikakammam karoti evam kho bhikkhave adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti . yo kho bhikkhave samaggo sangho amulhavinayarahassa tajjaniyakammam karoti amulhavinayarahassa niyassakammam karoti amulhavinayarahassa pabbajaniyakammam karoti amulhavinayarahassa patisaraniyakammam karoti amulhavinayarahassa ukkhepaniyakammam karoti amulhavinayarahassa parivasam deti amulhavinayaraham mulaya patikassati amulhavinayarahassa manattam deti amulhavinayaraham abbheti amulhavinayaraham upasampadeti amulhavinayarahassa sativinayam deti evam kho bhikkhave adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti . Yo kho bhikkhave samaggo sangho tassapapiyasikakammarahassa tajjaniyakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa niyassakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa pabbajaniyakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa patisaraniyakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa ukkhepaniyakammam karoti tassapapiyasikakammarahassa parivasam deti .pe. Tassapapiyasikakammarahassa sativinayam deti tassapapiyasikakammarahassa amulhavinayam deti evam kho bhikkhave adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Sangho satisaro hoti. {203.2} Yo kho bhikkhave samaggo sangho tajjaniyakammarahassa .pe. niyassakammarahassa pabbajaniyakammarahassa patisaraniya- kammarahassa ukkhepaniyakammarahassa parivasarahassa 1- mulaya patikassanarahassa manattarahassa 2- abbhanarahassa 3- upasampadarahassa sativinayam deti upasampadarahassa amulhavinayam deti upasampadarahassa tassapapiyasikakammam karoti upasampadarahassa tajjaniyakammam karoti upasampadarahassa niyassakammam karoti upasampadarahassa pabbajaniyakammam karoti upasampadarahassa patisaraniyakammam karoti upasampadarahassa ukkhepaniyakammam karoti upasampadarahassa parivasam deti upasampadaraham mulaya patikassati upasampadarahassa manattam deti upasampadaraham abbheti evam kho bhikkhave adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hotiti. Upalipucchabhanavaram 4- dutiyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 270-278. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=5&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=199&items=5&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=199&items=5&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=199              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :