ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [442]  Tena  kho  pana  samayena  antevasika acariyesu
na  samma  vattanti  .  ye  te  bhikkhu  appiccha .pe. te
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  antevasika
acariyesu  na  samma  vattissantiti  . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  saccam  kira  bhikkhave  antevasika
acariyesu  na samma vattantiti . saccam bhagavati .pe. vigarahitva
dhammim  katham  katva  bhikkhu amantesi tenahi bhikkhave antevasikanam
bhikkhunam  acariyesu  vattam  pannapessami  yatha  antevasikehi
bhikkhuhi acariyesu samma vattitabbam.
   [443] Antevasikena bhikkhave acariyamhi samma vattitabbam .
Tatrayam  sammavattana  kalasseva  utthaya  upahana  omuncitva
ekamsam  uttarasangam  karitva  dantakattham  databbam  mukhodakam databbam
asanam  pannapetabbam  sace  yagu  hoti  bhajanam  dhovitva yagu
upanametabba  yagum  pitassa  udakam  datva  bhajanam  patiggahetva
nicam  katva  sadhukam aparighamsantena dhovitva patisametabbam acariyamhi
vutthite asanam uddharitabbam sace so deso uklapo hoti so deso
sammajjitabbo
   {443.1}  sace  acariyo gamam pavisitukamo hoti  nivasanam
databbam     patinivasanam     patiggahetabbam     kayabandhanam
databbam   sagunam   katva   sanghatiyo   databba  dhovitva
Patto  saudako  1- databbo sace acariyo pacchasamanam akankhati
timandalam   paticchadentena   parimandalam  nivasetva  kayabandhanam
bandhitva  sagunam  katva  sanghatiyo  parupitva ganthikam patimuncitva
dhovitva  pattam  gahetva  acariyassa  pacchasamanena  hotabbam
natidure   gantabbam   naccasanne   gantabbam   pattapariyapannam
patiggahetabbam  na  acariyassa  bhanamanassa  antarantara  katha
opatetabba  acariyo  apattisamanta  bhanamano  nivaretabbo
nivattantena  pathamataram  agantva  asanam  pannapetabbam  padodakam
padapitham   padakathalikam   upanikkhipitabbam   paccuggantva  pattacivaram
patiggahetabbam   patinivasanam   databbam   nivasanam   patiggahetabbam
sace  civaram  sinnam  hoti  muhuttam  unhe  otapetabbam  na  ca
unhe  civaram  nidahitabbam  civaram  samharitabbam  civaram  samharantena
caturangulam  kannam  ussadetva  civaram  samharitabbam  ma  majjhe
bhango ahositi obhoge kayabandhanam katabbam
   {443.2}  sace  pindapato  hoti acariyo ca bhunjitukamo
hoti  udakam  datva  pindapato upanametabbo acariyo paniyena
pucchitabbo  bhuttavissa  udakam datva pattam patiggahetva nicam katva
sadhukam aparighamsantena dhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo
na  ca  unhe  patto  nidahitabbo  pattacivaram  nikkhipitabbam  pattam
nikkhipantena  ekena  hatthena  pattam  gahetva  ekena  hatthena
@Footnote: 1 Ma. sodako.
Hetthamancam  va  hetthapitham  va  paramasitva patto nikkhipitabbo
na  ca  anantarahitaya  bhumiya patto nikkhipitabbo civaram nikkhipantena
ekena  hatthena  civaram  gahetva  ekena  hatthena civaravamsam va
civararajjum  va  pamajjitva  parato  antam  orato  bhogam katva
civaram   nikkhipitabbam   acariyamhi  vutthite  asanam  uddharitabbam
padodakam  padapitham  padakathalikam  patisametabbam  sace  so  deso
uklapo hoti so deso sammajjitabbo
   {443.3} sace acariyo nahayitukamo hoti nahanam patiyadetabbam
sace sitena attho hoti sitam patiyadetabbam sace unhena attho hoti
unham  patiyadetabbam  sace  acariyo  jantagharam  pavisitukamo hoti
cunnam  sannetabbam  mattika  temetabba  jantagharapitham  adaya
acariyassa  pitthito  pitthito  gantva  jantagharapitham  datva  civaram
patiggahetva  ekamantam  nikkhipitabbam  cunnam  databbam  mattika
databba   sace   ussahati   jantagharam  pavisitabbam  jantagharam
pavisantena  mattikaya  mukham  makkhetva  purato  ca  pacchato  ca
paticchadetva  jantagharam  pavisitabbam  na  there  bhikkhu  anupakhajja
nisiditabbam  na  nava  bhikkhu  asanena  patibahitabba  jantaghare
acariyassa  parikammam  katabbam  jantaghara  nikkhamantena  jantagharapitham
adaya  purato ca pacchato ca paticchadetva jantaghara nikkhamitabbam
udakepi  acariyassa  parikammam  katabbam nahatena pathamataram uttaritva
Attano  gattam  vodakam  katva  nivasetva  acariyassa  gattato
udakam   pamajjitabbam   nivasanam   databbam   sanghati  databba
jantagharapitham  adaya  pathamataram  agantva  asanam  pannapetabbam
padodakam  padapitham  padakathalikam  upanikkhipitabbam  acariyo  paniyena
pucchitabbo  sace  uddisapetukamo  hoti  uddisapetabbo  sace
paripucchitukamo hoti paripucchitabbo
   {443.4} yasmim vihare acariyo viharati sace so viharo uklapo
hoti  sace ussahati sodhetabbo viharam sodhentena pathamam pattacivaram
niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  nisidanapaccattharanam niharitva ekamantam
nikkhipitabbam  bhisibimbohanam  niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  manco
nicam  katva sadhukam aparighamsantena asanghattantena kavatapittham niharitva
ekamantam  nikkhipitabbo  pitham  nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena
asanghattantena   kavatapittham   niharitva   ekamantam  nikkhipitabbam
mancapatipadaka   niharitva  ekamantam  nikkhipitabba  khelamallako
niharitva   ekamantam   nikkhipitabbo   apassenaphalakam   niharitva
ekamantam   nikkhipitabbam   bhummattharanam  yathapannattam  sallakkhetva
niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  sace  vihare  santanakam  hoti
ulloka    pathamam    oharetabbam    alokasandhikannabhaga
pamajjitabba   sace   gerukaparikammakata   bhitti   kannakita
hoti   colakam   temetva   piletva   pamajjitabba  sace
Kalavannakata  bhumi  kannakita  hoti  colakam  temetva  piletva
pamajjitabba  sace  akata  hoti  bhumi  udakena  paripphosetva
sammajjitabba  ma  viharo  rajena  uhanniti  sankaram  vicinitva
ekamantam chaddetabbam
   {443.5}  bhummattharanam  otapetva  sodhetva pappotetva
atiharitva    yathapannattam    pannapetabbam    mancapatipadaka
otapetva   pamajjitva   atiharitva  yathathane  thapetabba
manco  otapetva  sodhetva  pappotetva  nicam katva sadhukam
aparighamsantena  asanghattantena  kavatapittham  atiharitva  yathapannattam
pannapetabbo  pitham  otapetva  sodhetva  pappotetva  nicam
katva  sadhukam  aparighamsantena  asanghattantena  kavatapittham atiharitva
yathapannattam  pannapetabbam  bhisibimbohanam  otapetva  sodhetva
pappotetva   atiharitva  yathapannattam  pannapetabbam  nisidana-
paccattharanam  otapetva  sodhetva  pappotetva  atiharitva
yathapannattam  pannapetabbam  khelamallako  otapetva  pamajjitva
atiharitva  yathathane  thapetabbo  apassenaphalakam  otapetva
pamajjitva  atiharitva  yathathane  thapetabbam  pattacivaram  nikkhipitabbam
pattam  nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena
hetthamancam  va  hetthapitham  va  paramasitva patto nikkhipitabbo
na  ca  anantarahitaya  bhumiya patto nikkhipitabbo civaram nikkhipantena
ekena  hatthena  civaram  gahetva  ekena  hatthena civaravamsam va
Civararajjum  va  pamajjitva  parato  antam  orato  bhogam katva
civaram nikkhipitabbam
   {443.6}  sace  puratthima  saraja vata vayanti puratthima
vatapana  thaketabba  sace  pacchima  saraja  vata  vayanti
pacchima  vatapana  thaketabba  sace  uttara  saraja  vata
vayanti  uttara  vatapana  thaketabba  sace  dakkhina  saraja
vata  vayanti  dakkhina  vatapana  thaketabba  sace  sitakalo
hoti  diva  vatapana  vivaritabba  rattim  thaketabba  sace
unhakalo hoti diva vatapana thaketabba rattim vivaritabba
   {443.7}  sace  parivenam uklapam hoti parivenam sammajjitabbam
sace  kotthako  uklapo  hoti  kotthako  sammajjitabbo  sace
upatthanasala   uklapa  hoti  upatthanasala  sammajjitabba
sace  aggisala  uklapa  hoti  aggisala  sammajjitabba
sace  vaccakuti  uklapa  hoti  vaccakuti  sammajjitabba  sace
paniyam  na  hoti  paniyam  upatthapetabbam  sace  paribhojaniyam  na
hoti  paribhojaniyam  upatthapetabbam  sace  acamanakumbhiya  udakam
na hoti acamanakumbhiya udakam asincitabbam
   {443.8} sace acariyassa anabhirati uppanna hoti antevasikena
vupakasetabbo vupakasapetabbo dhammakatha vassa katabba sace acariyassa
kukkuccam  uppannam  hoti  antevasikena  vinodetabbam vinodapetabbam
dhammakatha  vassa  katabbam  sace  acariyassa  ditthigatam  uppannam
Hoti  antevasikena  vivecetabbam  vivecapetabbam  dhammakatha vassa
katabba
   {443.9} sace acariyo garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho
antevasikena  ussukkam  katabbam  kinti  nu kho sangho acariyassa
parivasam  dadeyyati  sace  acariyo  mulaya  patikassanaraho hoti
antevasikena  ussukkam  katabbam  kinti  nu  kho  sangho acariyam
mulaya  patikasseyyati  sace  acariyo  manattaraho  hoti
antevasikena  ussukkam  katabbam  kinti  nu kho sangho acariyassa
manattam dadeyyati sace acariyo abbhanaraho hoti antevasikena
ussukkam  katabbam  kinti  nu  kho  sangho  acariyam  abbheyyati
sace  sangho  acariyassa  kammam  kattukamo  hoti  tajjaniyam  va
niyassam  va  pabbajaniyam  va  patisaraniyam  va  ukkhepaniyam  va
antevasikena  ussukkam  katabbam  kinti  nu kho sangho acariyassa
kammam  na  kareyya  lahukaya  va  parinameyyati katam va panassa
hoti  sanghena  kammam  tajjaniyam  va  niyassam  va  pabbajaniyam
va  patisaraniyam  va  ukkhepaniyam  va  antevasikena  ussukkam
katabbam  kinti  nu  kho acariyo samma vatteyya lomam pateyya
nettharam vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati
   {443.10} sace acariyassa civaram dhovitabbam hoti antevasikena
dhovitabbam ussukkam va katabbam kinti nu kho acariyassa civaram dhoviyethati
sace  acariyassa  civaram  katabbam  hoti  antevasikena  katabbam
Ussukkam  va  katabbam  kinti  nu kho acariyassa civaram kariyethati
sace  acariyassa  rajanam  pacitabbam  hoti  antevasikena  pacitabbam
ussukkam  va  katabbam  kinti  nu kho acariyassa rajanam paciyethati
sace  acariyassa  civaram  rajetabbam  hoti  antevasikena rajetabbam
ussukkam  va  katabbam  kinti  nu kho acariyassa civaram rajiyethati
civaram  rajentena  sadhukam  samparivattakam  samparivattakam  rajetabbam  na
ca acchinne theve pakkamitabbam
   {443.11} na acariyam anapuccha ekaccassa patto databbo
na ekaccassa patto patiggahetabbo na ekaccassa civaram databbam na
ekaccassa  civaram  patiggahetabbam  na ekaccassa parikkharo databbo
na  ekaccassa  parikkharo  patiggahetabbo  na  ekaccassa  kesa
chedetabba  na  ekaccena  kesa  chedapetabba  na ekaccassa
parikammam  katabbam na ekaccena parikammam karapetabbam na ekaccassa
veyyavacco katabbo na ekaccena veyyavacco karapetabbo na
ekaccassa  pacchasamanena  hotabbam  na  ekacco  pacchasamano
adatabbo  na  ekaccassa  pindapato  niharitabbo  na ekaccena
pindapato   niharapetabbo  na  acariyam  anapuccha  gamo
pavisitabbo  na  susanam  gantabbam  na  disa  pakkamitabba  sace
acariyo  gilano  hoti  yavajivam  upatthatabbo  vutthanassa
agametabbam  idam  kho  bhikkhave  antevasikanam  acariyesu  vattam
Yatha antevasikehi acariyesu samma vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 259-267. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=442&items=2&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=442&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=442&items=2&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=442&items=2&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=442              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :