ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

           Mahāparinibbānasuttaṃ
   [67]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe pabbate . tena kho pana samayena rājā māgadho ajātasattu
vedehiputto  vajjiṃ  1-  abhiyātukāmo  hoti  .  so evamāha
ahaṃ  hi  me vajjiṃ evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve ucchejjāmi vajjiṃ
vināsessāmi vajjiṃ anayabyasanaṃ āpādessāmi vajjinti.
   {67.1} Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto vassakāraṃ
brāhmaṇaṃ  magadhamahāmattaṃ āmantesi ehi tvaṃ brāhmaṇa yena bhagavā
tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  bhagavato  pāde  sirasā
vandāhi  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha
rājā  bhante  māgadho  ajātasattu  vedehiputto  bhagavato pāde
sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ
pucchatīti  evañca  vadehi  rājā  bhante  māgadho  ajātasattu
vedehiputto  vajjiṃ  abhiyātukāmo so evamāha ahaṃ hi me vajjī
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  ucchejjāmi  vajjiṃ  vināsessāmi
vajjiṃ  anayabyasanaṃ  āpādessāmi  vajjinti  yathā  ca  te bhagavā
byākaroti  taṃ  sādhukaṃ  uggahetvā  mama  āroceyyāsi  na  hi
tathāgatā vitathaṃ bhaṇantīti.
   {67.2} Evaṃ bhoti kho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto
rañño   māgadhassa   ajātasattussa   vedehiputtassa  paṭissutvā
bhaddāni  bhaddāni  yānāni  yojetvā  bhaddaṃ  bhaddaṃ  yānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vajjī. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. ucchecchāmi. ito paraṃ īdisameva.
Abhiruhitvā  bhaddehi  bhaddehi  yānehi  rājagahamhā  niyyāsi yena
gijjhakūṭo  pabbato  tena  pāyāsi  yāvatikā yānassa bhūmi yānena
gantvā  yānā paccorohitvā pattiko va yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho vassakāro
brāhmaṇo  magadhamahāmatto  bhagavantaṃ  etadavoca  rājā bho gotama
māgadho  ajātasattu  vedehiputto  bhoto  gotamassa pāde sirasā
vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati
rājā bho gotama māgadho ajātasattu vedehiputto vajjiṃ abhiyātukāmo
so evamāha ahaṃ hi me vajjī evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve ucchejjāmi
vajjiṃ vināsessāmi vajjiṃ anayabyasanaṃ āpādessāmi vajjinti.
   [68]  Tena  kho  pana samayena āyasmā ānando bhagavato
piṭṭhito ṭhito hoti bhagavantaṃ vījiyamāno 1-.
   {68.1} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi kinti te
ānanda sutaṃ vajjī abhiṇhasannipātā sannipātabahulāti . Sutaṃ metaṃ bhante
vajjī  abhiṇhasannipātā  sannipātabahulāti . yāvakīvañca ānanda vajjī
abhiṇhasannipātā  sannipātabahulā bhavissanti 2- vuḍḍhiyeva 2- ānanda
@Footnote: 1 Ma. vijayamāno. Yu. vijamāno. 2 abhiṇhasannipātā bhavissanti sannipātabahulātipi
@pāṭhakkamena bhavitabbaṃ. 3 Ma. Yu. vuddhiyeva. ito paraṃ īdisameva.
Vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.2} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī samaggā sannipatanti samaggā
vuṭṭhahanti samaggā vajjikaraṇīyāni karontīti . sutaṃ metaṃ bhante vajjī
samaggā  sannipatanti  samaggā  vuṭṭhahanti  samaggā  vajjikaraṇīyāni
karontīti . yāvakīvañca ānanda vajjī samaggā sannipatissanti samaggā
vuṭṭhahissanti  samaggā  vajjikaraṇīyāni  karissanti  vuḍḍhiyeva  ānanda
vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.3} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī apaññattaṃ na paññapenti 1-
paññattaṃ  na  samucchindanti  yathāpaññatte  porāṇe  vajjidhamme
samādāya  vattantīti  .  sutaṃ  metaṃ  bhante  vajjī  apaññattaṃ na
paññapenti  paññattaṃ  na  samucchindanti  yathāpaññatte  porāṇe
vajjidhamme  samādāya  vattantīti  .  yāvakīvañca  ānanda  vajjī
apaññattaṃ   na   paññapessanti   paññattaṃ  na  samucchindissanti
yathāpaññatte  porāṇe  vajjidhamme  samādāya  vattissanti vuḍḍhiyeva
ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.4} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī ye te vajjīnaṃ vajjimahallakā
te  sakkaronti  garukaronti 2- mānenti pūjenti tesañca sotabbaṃ
maññantīti  . sutaṃ metaṃ bhante vajjī ye te vajjīnaṃ vajjimahallakā
te  sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  tesañca  sotabbaṃ
maññantīti  .   yāvakīvañca  ānanda  vajjī  ye  te  vajjīnaṃ
@Footnote: 1 paññāpentītipi pāṭho. 2 Ma. garuṃ karonti. ito paraṃ īdisameva.
Vajjimahallakā  te  sakkarissanti  garukarissanti mānessanti pūjessanti
tesañca  sotabbaṃ  maññissanti  vuḍḍhiyeva  ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā
no parihāni.
   {68.5} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī yā tā kulitthiyo kulakumāriyo
tā na okkassa pasayha vāsentīti . sutaṃ metaṃ bhante vajjī yā tā
kulitthiyo kulakumāriyo tā na okkassa pasayha vāsentīti. Yāvakīvañca
ānanda vajjī yā tā kulitthiyo kulakumāriyo tā na okkassa pasayha
vāsessanti vuḍḍhiyeva ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.6} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī yāni tāni vajjīnaṃ vajjicetiyāni
abbhantarāni  ceva  bāhirāni  ca  tāni  sakkaronti  garukaronti
mānenti  pūjenti  tesañca  dinnapubbaṃ  katapubbaṃ  dhammikaṃ  baliṃ no
parihāpentīti . sutaṃ metaṃ bhante vajjī yāni tāni vajjī vajjicetiyāni
abbhantarāni ceva bāhirāni ca tāni sakkaronti garukaronti mānenti
pūjenti tesañca dinnapubbaṃ katapubbaṃ dhammikaṃ baliṃ no parihāpentīti .
Yāvakīvañca ānanda vajjī yāni tāni vajjīnaṃ vajjicetiyāni abbhantarāni
ceva bāhirāni ca tāni sakkarissanti garukarissanti mānessanti pūjessanti
tesañca  dinnapubbaṃ katapubbaṃ dhammikaṃ baliṃ no parihāpessanti vuḍḍhiyeva
ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.7}  Kinti  te  ānanda  sutaṃ  vajjīnaṃ  arahantesu
dhammikārakkhāvaraṇagutti   susaṃvihitā   kinti   anāgatā   ca
Arahanto  vijitaṃ  āgaccheyyuṃ  āgatā  ca  arahanto vijite phāsuṃ
vihareyyunti . sutaṃ metaṃ bhante vajjīnaṃ arahantesu dhammikārakkhāvaraṇagutti
susaṃvihitā  kinti  anāgatā  ca arahanto vijitaṃ āgaccheyyuṃ āgatā
ca  arahanto  vijite  phāsuṃ  vihareyyunti  .  yāvakīvañca ānanda
vajjīnaṃ  arahantesu  dhammikārakkhāvaraṇagutti  susaṃvihitā  bhavissati  kinti
anāgatā  ca  arahanto  vijitaṃ  āgaccheyyuṃ  āgatā ca arahanto
vijite  phāsuṃ  vihareyyunti  vuḍḍhiyeva  ānanda  vajjīnaṃ  pāṭikaṅkhā
no parihānīti.
   [69]  Athakho  bhagavā  vassakāraṃ  brāhmaṇaṃ  magadhamahāmattaṃ
āmantesi  ekamidāhaṃ  brāhmaṇa samayaṃ vesāliyaṃ viharāmi sārandade
cetiye  tatrāhaṃ  vajjīnaṃ  ime  satta aparihāniye dhamme desesiṃ
yāvakīvañca  brāhmaṇa  ime  satta  aparihāniyā  dhammā  vajjīsu
ṭhassanti  imesu ca sattasu aparihāniyesu dhammesu vajjī sandississanti
vuḍḍhiyeva brāhmaṇa vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihānīti.
   {69.1}  Evaṃ  vutte  vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto
bhagavantaṃ  etadavoca  ekamekenapi bho gotama aparihāniyena dhammena
samannāgatānaṃ  vajjīnaṃ  vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  no parihāni ko pana
vādo sattahi aparihāniyehi dhammehi akaraṇīyā ca 1- bho gotama vajjī
raññā  māgadhena ajātasattunā vedehiputtena yadidaṃ yuddhassa aññatra
upalāpanāya  aññatra  mithubhedāya  handa  cadāhi  mayaṃ  bho gotama
@Footnote: 1 Ma. Yu. va.
Gacchāma  bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni tvaṃ brāhmaṇa
kālaṃ  maññasīti  .  athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [70]  Athakho  bhagavā  acirapakkante  vassakāre  brāhmaṇe
magadhamahāmatte  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  gaccha tvaṃ ānanda
yāvatikā bhikkhū rājagahaṃ upanissāya viharanti te sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ
sannipātehīti  .  evaṃ  bhanteti  kho āyasmā ānando bhagavato
paṭissutvā  yāvatikā  bhikkhū  rājagahaṃ  upanissāya  viharanti  te
sabbe  upaṭṭhānasālāyaṃ  sannipātetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhito  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  sannipatito
bhante bhikkhusaṅgho yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññasīti.
   {70.1}  Athakho  bhagavā  uṭṭhāyāsanā  yena upaṭṭhānasālā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane nisīdi . nisajja kho
bhagavā  bhikkhū  āmantesi  satta  vo  bhikkhave aparihāniye dhamme
desessāmi  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti  kho  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
yāvakīvañca   bhikkhave   bhikkhū   abhiṇhasannipātā  sannipātabahulā
bhavissanti vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {70.2}   Yāvakīvañca   bhikkhave   bhikkhū   samaggā
sannipatissanti     samaggā     vuṭṭhahissanti     samaggā
Saṅghakaraṇīyāni    karissanti   vuḍḍhiyeva   bhikkhave   bhikkhūnaṃ
pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {70.3}  Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū apaññattaṃ na paññapessanti
paññattaṃ   na   samucchindissanti   yathāpaññattesu   sikkhāpadesu
samādāya  vattissanti  vuḍḍhiyeva  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  pāṭikaṅkhā no
parihāni.
   {70.4} Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū ye te bhikkhū therā rattaññū
cirapabbajitā   saṅghapitaro   saṅghaparināyakā   te   sakkarissanti
garukarissanti   mānessanti   pūjessanti   tesañca   sotabbaṃ
maññissanti vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {70.5}  Yāvakīvañca  bhikkhave  bhikkhū  uppannāya  taṇhāya
ponobbhavikāya  na  vasaṃ  gacchissanti  vuḍḍhiyeva  bhikkhave  bhikkhūnaṃ
pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {70.6}  Yāvakīvañca  bhikkhave  bhikkhū āraññakesu senāsanesu
sāpekkhā  bhavissanti  vuḍḍhiyeva  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  pāṭikaṅkhā  no
parihāni.
   {70.7}  Yāvakīvañca  bhikkhave  bhikkhū  paccattaññeva  satiṃ
upaṭṭhapessanti   kinti   anāgatā  ca  pesalā  sabrahmacārī
āgaccheyyuṃ  āgatā ca pesalā sabrahmacārī phāsuṃ 1- vihareyyunti
vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {70.8}  Yāvakīvañca  bhikkhave ime satta aparihāniyā dhammā
bhikkhūsu  ṭhassanti  imesu  ca  sattasu  aparihāniyesu  dhammesu bhikkhū
sandississanti vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni 2-.
@Footnote: 1 Ma. phāsu. 2 no parihānītītipi pāṭhena pana bhavitabbaṃ.
   [71] Aparepi vo 1- bhikkhave satta aparihāniye dhamme desessāmi
taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {71.1} Bhagavā etadavoca yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū na kammārāmā
bhavissanti  na  kammaratā na kammārāmataṃ anuyuttā vuḍḍhiyeva bhikkhave
bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {71.2} Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū na bhassārāmā bhavissanti na
bhassaratā  na  bhassārāmataṃ  anuyuttā  vuḍḍhiyeva  bhikkhave  bhikkhūnaṃ
pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {71.3}  Yāvakīvañca  bhikkhave bhikkhū na niddārāmā bhavissanti
na  niddāratā  na  niddārāmataṃ anuyuttā vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ
pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {71.4}  Yāvakīvañca  bhikkhave  bhikkhū  na  saṅgaṇikārāmā
bhavissanti   na  saṅgaṇikāratā  na  saṅgaṇikārāmataṃ   anuyuttā
vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {71.5}  Yāvakīvañca  bhikkhave  bhikkhū  na pāpicchā bhavissanti
na pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā
no parihāni.
   {71.6} Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū na pāpamittā bhavissanti na
pāpasahāyā  na pāpasampavaṅkarā vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā
no parihāni.
   {71.7} Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū na oramattakena visesādhigamena
antarā  vosānaṃ  āpajjissanti vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā
no parihāni.
   {71.8}  Yāvakīvañca  bhikkhave ime satta aparihāniyā dhammā
@Footnote: 1 Sī. Yu. kho. sabbattha īdisameva.
Bhikkhūsu  ṭhassanti  imesu  ca  sattasu  aparihāniyesu  dhammesu bhikkhū
sandississanti   vuḍḍhiyeva   bhikkhave  bhikkhūnaṃ  pāṭikaṅkhā  no
parihāni.
   [72] Aparepi vo bhikkhave satta aparihāniye dhamme desessāmi
taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
te  bhikkhū  bhagavato  paccassosuṃ  .  bhagavā etadavoca yāvakīvañca
bhikkhave  bhikkhū  saddhā  bhavissanti  .pe.  hirimanā  bhavissanti .
Ottappī  bhavissanti  .  bahussutā  bhavissanti  .  āraddhaviriyā
bhavissanti  .  upaṭṭhitassatī  bhavissanti  .  paññavanto  bhavissanti
vuḍḍhiyeva  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  pāṭikaṅkhā  no parihāni . yāvakīvañca
bhikkhave  ime  satta  aparihāniyā  dhammā  bhikkhūsu ṭhassanti imesu
ca  sattasu  aparihāniyesu  dhammesu  bhikkhū  sandississanti  vuḍḍhiyeva
bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   [73] Aparepi vo bhikkhave satta aparihāniye dhamme desessāmi
taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {73.1}  Bhagavā  etadavoca  yāvakīvañca  bhikkhave  bhikkhū
satisambojjhaṅgaṃ    bhāvessanti   .pe.   dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
bhāvessanti  .  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāvessanti  .  pītisambojjhaṅgaṃ
bhāvessanti  .  passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāvessanti . samādhisambojjhaṅgaṃ
bhāvessanti    .    upekkhāsambojjhaṅgaṃ    bhāvessanti
Vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {73.2}  Yāvakīvañca  bhikkhave ime satta aparihāniyā dhammā
bhikkhūsu  ṭhassanti  imesu  ca  sattasu  aparihāniyesu  dhammesu bhikkhū
sandississanti vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   [74] Aparepi vo bhikkhave satta aparihāniye dhamme desessāmi
taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
te  bhikkhū  bhagavato  paccassosuṃ  .  bhagavā etadavoca yāvakīvañca
bhikkhave   bhikkhū  aniccasaññaṃ  bhāvessanti  .pe.  anattasaññaṃ
bhāvessanti . asubhasaññaṃ bhāvessanti . ādīnavasaññaṃ bhāvessanti .
Pahānasaññaṃ  bhāvessanti  .  virāgasaññaṃ  bhāvessanti . nirodhasaññaṃ
bhāvessanti  vuḍḍhiyeva  bhikkhave  bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni .
Yāvakīvañca  bhikkhave  ime satta aparihāniyā dhammā bhikkhūsu ṭhassanti
imesu  ca  sattasu  aparihāniyesu  dhammesu  bhikkhū  sandississanti
vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   [75] Aparepi vo bhikkhave cha aparihāniye dhamme desessāmi
taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {75.1}  Bhagavā  etadavoca yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū mettaṃ
kāyakammaṃ  paccupaṭṭhapessanti  sabrahmacārīsu  āvi  ceva  raho  ca
vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {75.2} Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhapessanti
.pe.  Mettaṃ  manokammaṃ paccupaṭṭhapessanti sabrahmacārīsu āvi ceva
raho ca vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {75.3}  Yāvakīvañca  bhikkhave bhikkhū ye te lābhā dhammikā
dhammaladdhā  antamaso  pattapariyāpannamattaṃpi  tathārūpehi  lābhehi
na  1-  appaṭivibhattabhogī  bhavissanti  sīlavantehi  sabrahmacārīhi
sādhāraṇabhogī vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {75.4} Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni
acchiddāni   asabalāni   akammāsāni   bhujissāni  viññūpasatthāni
aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  tathārūpesu  sīlesu  sīlasāmaññagatā
viharissanti sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ
paṭikaṅkhā no parihāni.
   {75.5} Yāvakīvañca bhikkhave bhikkhū yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā
niyyāti   takkarassa   sammādukkhakkhayāya   tathārūpāya   diṭṭhiyā
diṭṭhisāmaññagatā  viharissanti  sabrahmacārīhi  āvi  ceva  raho  ca
vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {75.6} Yāvakīvañca bhikkhave ime cha aparihāniyā dhammā bhikkhūsu
ṭhassanti  imesu  ca  chasu aparihāniyesu dhammesu bhikkhū sandississanti
vuḍḍhiyeva bhikkhave bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā no parihānīti.
   {75.7} Tatrapi sudaṃ bhagavā rājagahe viharanto gijjhakūṭe pabbate
etadeva bahulaṃ bhikkhūnaṃ dhammiṃ kathaṃ karoti iti sīlaṃ iti samādhi iti paññā
sīlaparibhāvito  samādhi  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  samādhiparibhāvitā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi. atireko bhaveyya.
Paññā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  paññāparibhāvitaṃ cittaṃ sammadeva
āsavehi vimuccati seyyathīdaṃ kāmāsavā bhavāsavā 1- avijjāsavāti.
   [76] Athakho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ āmantesi āyāmānanda yena ambalaṭṭhikā tenupasaṅkamissāmāti.
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . athakho
bhagavā mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena ambalaṭṭhikā tadavasari . tatra
sudaṃ bhagavā ambalaṭṭhikāyaṃ viharati rājāgārake . tatrapi sudaṃ bhagavā
ambalaṭṭhikāyaṃ  viharanto  rājāgārake  etadeva bahulaṃ bhikkhūnaṃ dhammiṃ
kathaṃ  karoti  itipi  sīlaṃ  itipi  samādhi itipi paññā sīlaparibhāvito
samādhi  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  samādhiparibhāvitā  paññā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  paññāparibhāvitaṃ  cittaṃ  sammadeva
āsavehi vimuccati seyyathīdaṃ kāmāsavā bhavāsavā avijjāsavāti.
   [77]  Athakho  bhagavā  ambalaṭṭhikāyaṃ  yathābhirantaṃ  viharitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  āyāmānanda  yena  nāḷandā
tenupasaṅkamissāmāti  .  evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā  ānando
bhagavato  paccassosi  .  athakho  bhagavā  mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ
yena  nāḷandā  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharati
@Footnote: 1 ito paraṃ pāyato diṭṭhāsavāti dissati suttantanayena pana tayo āsavā ñātabbā.
Pāvādikambavane.
   {77.1} Athakho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ  etadavoca  evaṃ
pasanno  ahaṃ  bhante  bhagavati na cāhu na ca bhavissati na cetarahi
vijjati   añño   samaṇo   vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññātaro  yadidaṃ  sambodhiyanti  .  uḷārā  kho  te  ayaṃ
sārīputta  āsabhivācā  1-  bhāsitā  ekaṃso  gahito  sīhanādo
nadito  evaṃ  pasanno ahaṃ bhante bhagavati na cāhu na ca bhavissati
na  cetarahi  vajjati  añño  samaṇo  vā brāhmaṇo vā bhagavatā
bhiyyobhiññātaro yadidaṃ sambodhiyanti
   {77.2} kiṃ nu 2- sārīputta ye te ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  sabbe  te bhagavanto cetasā ceto paricca viditā
evaṃsīlā  te  bhagavanto ahesuṃ itipi evaṃdhammā . evaṃpaññā .
Evaṃvihārī . evaṃvimuttā te bhagavanto ahesuṃ itipīti . no hetaṃ
bhanteti 3-.
   {77.3} Kiṃ pana [4]- sārīputta ye te bhavissanti anāgatamaddhānaṃ
arahanto sammāsambuddhā sabbe te bhagavanto cetasā ceto paricca viditā
evaṃsīlā te bhagavanto bhavissanti itipi evaṃdhammā . evaṃpaññā .
Evaṃvihārī  .  evaṃvimuttā te bhagavanto bhavissanti itipīti . no
hetaṃ bhanteti.
   {77.4} Kiṃ pana sārīputta te ahaṃ etarahi arahaṃ sammāsambuddho
cetasā   ceto   paricca   vidito   evaṃsīlo   bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. āsabhī vācā. 2 Ma. te. 3 Ma. Yu. itisaddo natthi. sabbattha
@īdisameva. 4 Ma. te. ito paraṃ īdisameva.
Itipi evaṃdhammo . evaṃpañño . evaṃvihārī . evaṃvimutto bhagavā
itipīti  . no hetaṃ bhanteti . ettha ca hi 1- te sārīputta
atītānāgatapaccuppannesu  arahantesu  sammāsambuddhesu  cetopariññāya
ñāṇaṃ 2- natthi atha kiñcetarahi te ayaṃ sārīputta uḷārā āsabhivācā
bhāsitā  ekaṃso  gahito  sīhanādo  nadito  evaṃ  pasanno  ahaṃ
bhante  bhagavati  na cāhu na ca bhavissati na cetarahi vijjati añño
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā  bhiyyobhiññātaro  yadidaṃ
sambodhiyanti.
   {77.5} Na kho me bhante atītānāgatapaccuppannesu arahantesu
sammāsambuddhesu  cetopariññāya  ñāṇaṃ atthi apica [3]- dhammanvayo
vidito  seyyathāpi  bhante  rañño  paccantimaṃ nagaraṃ daḷhadvāraṃ 4-
daḷhapākāratoraṇaṃ   ekadvāraṃ   tatrassa   dovāriko  paṇḍito
viyatto  medhāvī  añātānaṃ 5- nivāretā ñātānaṃ pavesetā so
tassa nagarassa samantā anucariyāya 6- pathaṃ anukkamamāno na passeyya
pākārasandhiṃ  vā  pākāravivaraṃ vā antamaso biḷāranikkhamanamattaṃpi 7-
na  passeyya  tassa  evamassa  ye  kho keci oḷārikā pāṇā
imaṃ  nagaraṃ pavisanti vā nikkhamanti vā sabbe te iminā dvārena
pavisanti  vā  nikkhamanti vāti evameva kho me bhante dhammanvayo
vidito  ye te bhante ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto sammāsambuddhā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ettheva hi. 2 Sī. cetopariññāṇaṃ. Ma. Yu. cetopariyañāṇaṃ.
@3 Ma. me. 4 Sī. Ma. Yu. dalhuddāpaṃ. 5 Ma. Yu. aññātānaṃ. 6 Ma. Yu.
@anupariyāya. 7 Sī. Ma. Yu. vilāranissakkanamattampi.
Sabbe  te  bhagavanto  pañca  nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya   dubbalīkaraṇe   catūsu   satipaṭṭhānesu   supatiṭṭhitacittā
satta  bojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvetvā  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambujjhiṃsu  yepi  te  bhante  bhavissanti anāgatamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  sabbe  te  bhagavanto  pañca  nīvaraṇe  pahāya
cetaso  upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu
supatiṭṭhitacittā  satta  bojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvetvā  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambujjhissanti  bhagavāpi  bhante  etarahi  arahaṃ
sammāsambuddho  pañca  nīvaraṇe  pahāya cetaso upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacitto  satta  bojjhaṅge
yathābhūtaṃ bhāvetvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti.
   {77.6} Tatrapi sudaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharanto pāvādikambavane
etadeva bahulaṃ bhikkhūnaṃ dhammiṃ kathaṃ karoti itipi sīlaṃ itipi samādhi itipi
paññā   sīlaparibhāvito   samādhi  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso
samādhiparibhāvitā  paññā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā paññāparibhāvitaṃ
cittaṃ  sammadeva  āsavehi  vimuccati  seyyathīdaṃ kāmāsavā bhavāsavā
avijjāsavāti.
   [78]  Athakho  bhagavā  nāḷandāyaṃ  yathābhirantaṃ  viharitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  āyāmānanda  yena  pāṭaligāmo
tenupasaṅkamissāmāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
Paccassosi  .  athakho  bhagavā  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena
pāṭaligāmo  tadavasari  .  assosuṃ kho pāṭaligāmiyā 1- upāsakā
bhagavā  kira  pāṭaligāmaṃ  anuppattoti  .  athakho  pāṭaligāmiyā
upāsakā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho
pāṭaligāmiyā  upāsakā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu no bhante
bhagavā āvasathāgāranti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {78.1}  Athakho  pāṭaligāmiyā  upāsakā  bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
yena  āvasathāgāraṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  sabbasantharitaṃ  2-
santhataṃ  āvasathāgāraṃ santharitvā āsanāni paññapetvā udakamaṇikaṃ 3-
patiṭṭhāpetvā  telappadīpaṃ  āropetvā  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ
ṭhitā  kho  pāṭaligāmiyā  upāsakā bhagavantaṃ etadavocuṃ sabbasantharitaṃ
santhataṃ  bhante  āvasathāgāraṃ  āsanāni  paññattāni  udakamaṇiko
patiṭṭhāpito  telappadīpo  āropito  yassadāni bhante bhagavā kālaṃ
maññatīti.
   {78.2} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ 4- nivāsetvā pattacīvaraṃ
ādāya  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  yena  āvasathāgāraṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  pāde  pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā majjhimaṃ
@Footnote: 1 Ma. pāṭaligāmikā. ito paraṃ īdisameva. 2 Sī. Ma. Yu. sabbasanthariṃ. 3 Yu.
@udakamaṇiṃ. 4 Ma. sāyaṇhasamayaṃ.
Thambhaṃ  nissāya  puratthābhimukho  nisīdi  .  bhikkhusaṅghopi  kho pāde
pakkhāletvā āvasathāgāraṃ pavisitvā pacchimabhittiṃ nissāya puratthābhimukho
nisīdi  bhagavantaññeva  purakkhatvā  .  pāṭaligāmiyāpi  kho upāsakā
pāde  pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā  puratthimabhittiṃ nissāya
pacchimābhimukhā nisīdiṃsu bhagavantaññeva purakkhatvā.
   [79] Athakho bhagavā pāṭaligāmiye upāsake āmantesi pañcime
gahapatayo  ādīnavā  dussīlassa sīlavipattiyā . katame pañca . idha
gahapatayo  dussīlo  sīlavipanno  pamādādhikaraṇaṃ  mahatiṃ  bhogajāniṃ
nigacchati ayaṃ paṭhamo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā.
   {79.1}  Puna  caparaṃ gahapatayo dussīlassa sīlavipannassa pāpako
kittisaddo abbhuggacchati ayaṃ dutiyo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā.
   {79.2} Puna caparaṃ gahapatayo dussīlo sīlavipanno yaññadeva parisaṃ
upasaṅkamati  yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ
yadi  samaṇaparisaṃ avisārado upasaṅkamati maṅkubhūto ayaṃ tatiyo ādīnavo
dussīlassa sīlavipattiyā.
   {79.3} Puna caparaṃ gahapatayo dussīlo sīlavipanno sammūḷho kālaṃ
karoti ayaṃ catuttho ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā.
   {79.4} Puna caparaṃ gahapatayo dussīlo sīlavipanno kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati ayaṃ pañcamo
ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā . ime kho gahapatayo pañca ādīnavā
dussīlassa sīlavipattiyā.
   [80]  Pañcime  gahapatayo  ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāya .
Katame  pañca  . idha gahapatayo sīlavā sīlasampanno appamādādhikaraṇaṃ
mahantaṃ  bhogakkhandhaṃ  adhigacchati  ayaṃ  paṭhamo  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya.
   {80.1}  Puna  caparaṃ  gahapatayo  sīlavato  sīlasampannassa
kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggacchati  ayaṃ  dutiyo  ānisaṃso sīlavato
sīlasampadāya.
   {80.2}  Puna  caparaṃ  gahapatayo sīlavā sīlasampanno yaññadeva
parisaṃ  upasaṅkamati  yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisaṃ yadi gahapatiparisaṃ
yadi  samaṇaparisaṃ  visārado  upasaṅkamati  amaṅkubhūto  ayaṃ  tatiyo
ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya.
   {80.3}  Puna  caparaṃ gahapatayo sīlavā sīlasampanno asammūḷho
kālaṃ karoti ayaṃ catuttho ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya.
   {80.4}  Puna  caparaṃ  gahapatayo  sīlavā sīlasampanno kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  ayaṃ  pañcamo
ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  ime  kho  gahapatayo  pañca
ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāyāti.
   [81] Athakho bhagavā pāṭaligāmiye upāsake bahudeva rattiṃ dhammiyā
kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā
uyyojesi  abhikkantā  kho  gahapatayo  ratti  yassadāni  tumhe
kālaṃ  maññathāti  .  evaṃ  bhanteti  kho  pāṭaligāmiyā upāsakā
bhagavato  paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā  pakkamiṃsu  .  athakho  bhagavā  acirapakkantesu pāṭaligāmiyesu
Upāsakesu suññāgāraṃ pāvisi.
   [82]  Tena  kho pana samayena sunidhavassakārā magadhamahāmattā
pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ paṭibāhāya . tena kho pana
samayena  sambahulā  devatāyo  sahasseva  pāṭaligāme  vatthūni
pariggaṇhanti . yasmiṃ padese mahesakkhā devatā vatthūni pariggaṇhanti
mahesakkhānaṃ  tattha  raññaṃ rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ  yamhi  padese  majjhimā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti
majjhimānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ  yamhi  padese  nīcā  devatā vatthūni pariggaṇhanti nīcānaṃ
tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni māpetuṃ .
Addasā  kho  bhagavā  dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
tā devatāyo sahasseva pāṭaligāme vatthūni pariggaṇhantiyo.
   {82.1} Athakho bhagavā rattiyā paccūsasamaye paccuṭṭhāya āyasmantaṃ
ānandaṃ āmantesi  ko 1- nu kho ānanda pāṭaligāme nagaraṃ māpetīti.
Sunidhavassakārā  bhante  magadhamahāmattā  pāṭaligāme  nagaraṃ māpenti
vajjīnaṃ  paṭibāhāyāti  .  seyyathāpi  ānanda  devehi tāvatiṃsehi
saddhiṃ  sakko  2- mantetvā evameva kho ānanda sunidhavassakārā
magadhamahāmattā  pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ  paṭibāhāya
idhāhaṃ  ānanda addasaṃ dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
sambahulā  devatāyo  sahasseva  pāṭaligāme  vatthūni pariggaṇhantiyo
@Footnote: 1 Ma. ke nu kho- māpentīti. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Yamhi  padese  mahesakkhā  devatā vatthūni pariggaṇhanti mahesakkhānaṃ
tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni māpetuṃ
yamhi  padese  majjhimā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  majjhimānaṃ
tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni māpetuṃ
yamhi  padese  nīcā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  nīcānaṃ tattha
raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti nivesanāni māpetuṃ yāvatā
ānanda  ariyaṃ  āyatanaṃ  yāvatā  vaṇippatho  idaṃ  agganagaraṃ
bhavissati  pāṭaliputtaṃ  puṭabhedanaṃ  pāṭaliputtassa  kho  ānanda  tayo
antarāyā bhavissanti aggito vā udakato vā mithubhedā vāti.
   [83]  Athakho  sunidhavassakārā  magadhamahāmattā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā
kho  sunidhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu
no  bhante  bhavaṃ gotamo ajjatanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti .
Adhivāsesi   bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho  sunidhavassakārā
magadhamahāmattā  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  yena  sako āvasatho
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  sake  āvasathe  paṇītaṃ  khādanīyaṃ
bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato  kālaṃ  ārocāpesuṃ kālo bho
gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {83.1}   Athakho   bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā
pattacīvaramādāya   saddhiṃ   bhikkhusaṅghena   yena  sunidhavassakārānaṃ
Magadhamahāmattānaṃ  āvasatho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  .  athakho sunidhavassakārā magadhamahāmattā buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesuṃ
sampavāresuṃ  .  athakho  sunidhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ
bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinne  kho  sunidhavassakāre magadhamahāmatte
bhagavā imāhi gāthāhi anumodi
   [84] Yasmiṃ padese kappeti   vāsaṃ paṇḍitajātiyo 1-
      sīlavantettha bhojetvā    saññate brahmacārino 2-.
      Yā tattha devatā āsuṃ 3-  tāsaṃ dakkhiṇamādise
      tā pūjitā pūjayanti      mānitā mānayanti naṃ.
      Tato naṃ anukampanti      mātā puttaṃva orasaṃ
      devatānukampito poso    sadā bhadrāni passatīti.
   [85]  Athakho  bhagavā  sunidhavassakāre  magadhamahāmatte imāhi
gāthāhi  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  .  tena  kho pana
samayena  sunidhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito
anubandhā  honti  yenajja  samaṇo  gotamo  dvārena  nikkhamissati
taṃ  gotamadvāraṃ nāma bhavissati yena titthena gaṅgānadiṃ 4- tarissati
taṃ  gotamatitthaṃ  nāma  bhavissatīti  . athakho bhagavā yena dvārena
@Footnote: 1 Yu. ... jātiko. 2 Ma. Yu. brahmacārayo. 3 Yu. assu. 4 Sī. Ma. Yu. gaṅgaṃ
@nadiṃ.
Nikkhami  taṃ  gotamadvāraṃ  nāma  ahosi  .  athakho  bhagavā yena
gaṅgā  nadī  tenupasaṅkami  .  tena kho pana samayena gaṅgā nadī
pūrā  hoti  samatittikā  kākapeyyā . appekacce manussā nāvaṃ
pariyesanti  appekacce  uḷumpaṃ  pariyesanti  appekacce  kullaṃ
bandhanti pārā pāraṃ 1- gantukāmā.
   {85.1} Athakho bhagavā seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ
vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva gaṅgāya
nadiyā orime tīre antarahito pārime tīre paccuṭṭhāsi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.
Addasā  kho  bhagavā  te  manusse appekacce nāvaṃ pariyesante
appekacce uḷumpaṃ pariyesante appekacce kullaṃ bandhante pārā pāraṃ
gantukāme  .  athakho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
  ye taranti aṇṇavaṃ saraṃ        setuṃ katvāna visajja pallalāni
  kullaṃ [2]- jano ca 3- bandhati   tiṇṇā medhāvino janāti.
          Paṭhamabhāṇavāraṃ 4-.
   [86]  Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
āyāmānanda  yena koṭigāmo tenupasaṅkamissāmāti . evaṃ bhanteti
kho  āyasmā  ānando  bhagavato  paccassosi  .  athakho bhagavā
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  koṭigāmo  tadavasari  .  tatra
@Footnote: 1 Sī. Yu. aparāparaṃ. Ma. apārā pāraṃ. ito paraṃ īdisameva. Yu. orā pāraṃ.
@2 Ma. Yu. hi. 3 Ma. Yu. casaddo natthi. 4 Ma. ... vāro.
Sudaṃ bhagavā koṭigāme viharati. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
   {86.1}  catunnaṃ  bhikkhave ariyasaccānaṃ ananubodhā appaṭivedhā
evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ  mamañceva  tumhākañca .
Katamesaṃ catunnaṃ . dukkhassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodhā appaṭivedhā
evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ  mamañceva  tumhākañca .
Dukkhasamudayassa  bhikkhave  ariyasaccassa  ananubodhā appaṭivedhā evamidaṃ
dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ  mamañceva tumhākañca . dukkhanirodhassa
bhikkhave  ariyasaccassa  ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ
sandhāvitaṃ saṃsaritaṃ mamañceva tumhākañca . dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya
bhikkhave  ariyasaccassa  ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ
sandhāvitaṃ saṃsaritaṃ mamañceva tumhākañca.
   {86.2} Tayidaṃ bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ dukkhasamudayo 1-
ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ dukkhanirodho 2- ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ ucchinnā bhavataṇhā
khīṇā bhavanetti natthidāni punabbhavoti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna
sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [87] Catunnaṃ ariyasaccānaṃ    yathābhūtaṃ adassanā
      saṃsaritaṃ 3- dīghamaddhānaṃ    tāsu tāsveva jātisu.
      Tāni etāni diṭṭhāni    bhavanetti samūhatā
      ucchinnaṃ mūlaṃ dukkhassa    natthidāni punabbhavoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhasamudayaṃ. 2 Ma. Yu. dukkhanirodhaṃ. 3 Ma. Yu. saṃsitaṃ.
   [88] Tatrapi sudaṃ bhagavā koṭigāme viharanto etadeva bahulaṃ
bhikkhūnaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  karoti  iti  sīlaṃ  iti  samādhi  iti paññā
sīlaparibhāvito  samādhi  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  samādhiparibhāvitā
paññā   mahapphalā   hoti  mahānisaṃsā  paññāparibhāvitaṃ  cittaṃ
sammadeva  āsavehi  vimuccati  seyyathīdaṃ  kāmāsavā  bhavāsavā
avijjāsavāti.
   [89] Athakho bhagavā koṭigāme yathābhirantaṃ viharitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ āmantesi āyāmānanda yena nādikā 1- tenupasaṅkamissāmāti.
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . athakho
bhagavā  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ yena nādikā tadavasari . tatra
sudaṃ bhagavā nādike viharati giñjakāvasathe . athakho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   {89.1}  Ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ
etadavoca  sāḷho nāma bhante bhikkhu nādike kālakato tassa kā
gati ko abhisamparāyo nandā nāma bhante bhikkhunī nādike kālakatā
tassā  kā  gati ko abhisamparāyo sudatto nāma bhante upāsako
nādike  kālakato  tassa  kā  gati  ko  abhisamparāyo  sujātā
nāma   bhante  upāsikā  nādike  kālakatā  tassā  kā
@Footnote: 1 Sī. Ma. nātikā. ito paraṃ īdisameva.
Gati  ko  abhisamparāyo kakudho 1- nāma bhante upāsako nādike
kālakato  tassa  kā  gati  ko  abhisamparāyo  kāraḷimbho  2-
nāma  bhante upāsako .pe. nikaṭo nāma bhante upāsako .pe.
Kaṭissaho  nāma  bhante  upāsako  .pe.  tuṭṭho  nāma  bhante
upāsako  .pe. santuṭṭho nāma bhante upāsako .pe. bhaṭo 3-
nāma  bhante  upāsako  .pe. subhaṭo 4- nāma bhante upāsako
nādike kālakato tassa kā gati ko abhisamparāyoti.
   {89.2}  Sāḷho  ānanda  bhikkhu  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   upasampajja   vihāsi   nandā  ānanda  bhikkhunī
pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātikā
tattha  parinibbāyinī  anāvattidhammā  tasmā  lokā  sudatto
ānanda  upāsako  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ
tanuttā  sakadāgāmī  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ
karissati   sujātā   ānanda  upāsikā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā  sotāpannā  avinipātadhammā  niyatā  sambodhiparāyanā 5-
kakudho  ānanda  upāsako  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā  opapātiko  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā
lokā  kāraḷimbho  ānanda  upāsako  .pe.  nikaṭo  ānanda
upāsako  .  kaṭissaho  ānanda  upāsako  .  tuṭṭho  ānanda
@Footnote: 1 Ma. kukkuṭo. 2 Sī. Yu. kāliṅgo. Ma. kāḷimbho. ito paraṃ īdisameva.
@3 Sī. Ma. Yu. bhaddo. 4 Sī. Ma. Yu. subhaddo. 5 Ma. sambodhiparāyaṇā.
Upāsako  .  santuṭṭho  ānanda  upāsako  .  bhaṭo  ānanda
upāsako  .  subhaṭo  ānanda  upāsako  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  tattha parinibbāyī anāvattidhammo
tasmā  lokā paropaññāsa 1- ānanda nādike upāsakā kālakatā
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātikā  tattha
parinibbāyino anāvattidhammā tasmā lokā chādhikā 2- navuti ānanda
nādike   upāsakā  kālakatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā sakadāgāmino sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā
dukkhassantaṃ  karissanti  dasātirekāni 3- ānanda pañcasatāni nādike
upāsakā  kālakatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpannā
avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā
   {89.3} anacchariyaṃ kho panetaṃ ānanda yaṃ manussabhūto kālaṃ kareyya
tasmiṃ tasmiṃ kho 4- kālakate tathāgataṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ pucchissatha
vihesāvesā  5- ānanda tathāgatassa tasmātihānanda dhammadāsaṃ nāma
dhammapariyāyaṃ  desessāmi yena samannāgato ariyasāvako ākaṅkhamāno
attanā  va  attānaṃ  byākareyya khīṇanirayomhi khīṇatiracchānayoni 6-
khīṇapettivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto    sotāpannohamasmi
avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti
   {89.4}  katamo  ca  so ānanda dhammādāso dhammapariyāyo
yena   samannāgato  ariyasāvako  ākaṅkhamāno  attanā  va
attānaṃ    byākareyya    khīṇanirayomhi    khīṇatiracchānayoni
@Footnote: 1 Ma. paropaññāsaṃ. 2 Ma. Yu. sādhikā. 3 Ma. Yu. sātirekāni.
@4 Ma. tasmiṃ yeva kālaṃkate. Yu. ... ce. 5 Ma. vihesā hesā.
@6 Yu. ... yoniyo. ito paraṃ īdisameva.
Khīṇapettivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto    sotāpannohamasmi
avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti
   {89.5}  idhānanda  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena
samannāgato  hoti  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  dhamme  aveccappasādena
samannāgato  hoti  svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko
ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  saṅghe
aveccappasādena  samannāgato  hoti supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
ujupaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni
aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti
   {89.6}  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  hoti  akhaṇḍehi
acchiddehi   asabalehi   akammāsehi   bhujissehi  viññūpasatthehi
aparāmaṭṭhehi  samādhisaṃvattanikehi  ayaṃ  kho  ānanda  dhammādāso
dhammapariyāyo   yena   samannāgato  ariyasāvako  ākaṅkhamāno
attanā  va  attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi  khīṇatiracchānayoni
khīṇapettivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto    sotāpannohamasmi
avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   {89.7}  Tatrapi  sudaṃ bhagavā nādike viharanto giñjakāvasathe
etadeva  bahulaṃ bhikkhūnaṃ dhammiṃ kathaṃ karoti iti sīlaṃ iti samādhi iti
paññā   sīlaparibhāvito   samādhi  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso
samādhiparibhāvitā   paññā   mahapphalā   hoti   mahānisaṃsā
paññāparibhāvitaṃ  cittaṃ  sammadeva  āsavehi  vimuccati  seyyathīdaṃ
kāmāsavā bhavāsavā avijjāsavāti.
   [90]  Athakho bhagavā nādike yathābhirantaṃ viharitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ āmantesi āyāmānanda yena vesālī tenupasaṅkamissāmāti.
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . athakho
bhagavā mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena vesālī tadavasari . tatra sudaṃ
bhagavā  vesāliyaṃ  viharati  ambapālivane . tatra kho bhagavā bhikkhū
āmantesi
   {90.1} sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajāno ayaṃ te 1-
amhākaṃ anusāsanī . kathañca bhikkhave bhikkhu sato hoti. Idha bhikkhave
bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu . citte . Dhammesu dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sato hoti.
   {90.2}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  sampajāno  hoti . idha
bhikkhave   bhikkhu   abhikkante   paṭikkante   sampajānakārī
hoti    ālokite    vilokite    sampajānakārī   hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vo. ito paraṃ īdisameva.
Sammiñjite  pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe
sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite sampajānakārī
hoti  uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite
nisinne  sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti .
Evaṃ  kho  bhikkhave bhikkhu sampajāno hoti . sato bhikkhave bhikkhu
vihareyya sampajāno ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.
   [91]  Assosi  kho  ambapālī  gaṇikā bhagavā kira vesāliṃ
anuppatto  vesāliyaṃ  viharati  mayhaṃ ambavaneti . athakho ambapālī
gaṇikā  bhaddāni  bhaddāni  yānāni  yojāpetvā bhaddaṃ bhaddaṃ yānaṃ
abhiruhitvā  bhaddehi  bhaddehi  yānehi  vesāliyā  niyyāsi  yena
sako  ārāmo  tena  pāyāsi  yāvatikā  yānassa  bhūmi yānena
gantvā yānā paccorohitvā pattikā 1- yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  ambapāliṃ  gaṇikaṃ  bhagavā  dhammiyā  kathāya sandassesi
samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  .  athakho  ambapālī  gaṇikā
bhagavatā  dhammiyā  kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā
sampahaṃsitā  bhagavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante  bhagavā
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho ambapālī gaṇikā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pattikāva.
   [92]  Assosuṃ  kho  vesālikā licchavī bhagavā kira vesāliṃ
anuppatto  vesāliyaṃ  viharati  ambapālivaneti . athakho te licchavī
bhaddāni  bhaddāni yānāni yojāpetvā bhaddaṃ bhaddaṃ yānaṃ abhiruhitvā
bhaddehi bhaddehi yānehi vesāliyā niyyiṃsu . tatra ekacce licchavī
nīlā  honti  nīlavaṇṇā  nīlavatthā  nīlālaṅkārā  ekacce licchavī
pītā  honti  pītavaṇṇā  pītavatthā  pītālaṅkārā  ekacce licchavī
lohitakā  1-  honti  lohitakavaṇṇā lohitakavatthā lohitakālaṅkārā
ekacce  licchavī  odātā  honti  odātavaṇṇā  odātavatthā
odātālaṅkārā  .  athakho  ambapālī  gaṇikā  daharānaṃ  daharānaṃ
licchavīnaṃ akkhena akkhaṃ cakkena cakkaṃ yuggena yuggaṃ 2- paṭivaṭṭesi.
   {92.1} Athakho te licchavī ambapāliṃ gaṇikaṃ etadavocuṃ kiṃ je
ambapāli  daharānaṃ  daharānaṃ  licchavīnaṃ  akkhena akkhaṃ cakkena cakkaṃ
yuggena  yuggaṃ paṭivaṭṭesīti . tathā hi pana me ayyaputtā bhagavā
nimantito  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  dehi je
ambapāli etaṃ bhattaṃ satasahassenāti . sace hi 3- me ayyaputtā
vesāliṃ sāhāraṃ dassatha evaṃpi mahantaṃ 4- bhattaṃ na dassāmīti.
   {92.2} Athakho te licchavī aṅgulī poṭhesuṃ 5- jitamhā vata bho ambapālikāya
vañcitamhā 6- vata bho ambapālikāyāti 7- . athakho te licchavī
@Footnote: 1 lohitā ... lohitālaṅkārā 2 yuropiyavinayapotthakeyeva īsāya īsaṃ cakkena cakkaṃ
@yuggena yuggaṃ akkhena akkhanti pālikkamo dissati. 3 Ma. Yu. pi. 4 Ma. evamahaṃ
@taṃ 5 Ma. aṅguliṃ phoṭesuṃ. ito paraṃ īdisameva. 6 Sī. Yu. parājitamhā.
@7 Ma. ambakāyāti.
Yena  ambapālivanaṃ  tena  pāyiṃsu  .  addasā  kho  bhagavā te
licchavī  dūrato  va  āgacchante  disvāna  bhikkhū  āmantesi yesaṃ
bhikkhave  bhikkhūnaṃ  devā  tāvatiṃsā  adiṭṭhapubbā oloketha bhikkhave
licchaviparisaṃ  avaloketha  1-  bhikkhave  licchaviparisaṃ upasaṃharatha bhikkhave
licchaviparisaṃ  tāvatiṃsasadisanti  . athakho te licchavī yāvatikā yānassa
bhūmi  yānena  gantvā  yānā  paccorohitvā  pattikā  va yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinne kho te licchavī bhagavā dhammiyā
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   {92.3} Athakho te licchavī bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā
samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu
no  bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti [2]- .
Adhivāsitaṃ 3- kho me licchavī svātanāya ambapāligaṇikāya bhattanti 4-.
Athakho  te  licchavī aṅgulī poṭhesuṃ jitamhā vata bho ambapālikāya
vañcitamhā  vata bho ambapālikāyāti . athakho te licchavī bhagavato
bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā   uṭṭhāyāsanā   bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.
   {92.4}  Athakho  ambapālī  gaṇikā tassā rattiyā accayena
sake  ārāme  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā bhagavato
@Footnote: 1 Ma. apaloketha. 2 Ma. athakho bhagavā te licchavī etadavoca. 3 Sī. Ma. Yu.
@adhivuttaṃ. 4 yuropiyavinayapotthake pana adhivutthomhi licchavī svātanāya gaṇikāya
@bhattantīti pālikkamo dissati.
Kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti  .  athakho
bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaraṃ  ādāya  saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  ambapāligaṇikāya  parivesanaṃ  1-  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi . athakho ambapālī gaṇikā
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappesi  sampavāresi  .  athakho  ambapālī  gaṇikā  bhagavantaṃ
bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho  ambapālī  gaṇikā  bhagavantaṃ
etadavoca  imāhaṃ  bhante  ārāmaṃ  buddhappamukhassa  bhikkhusaṅghassa
dammīti  .  paṭiggahesi  bhagavā ārāmaṃ . athakho bhagavā ambapāliṃ
gaṇikaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi . tatra 2- sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ
viharanto  ambapālivane  etadeva  bahulaṃ  bhikkhūnaṃ dhammiṃ kathaṃ karoti
iti sīlaṃ iti samādhi iti paññā sīlaparibhāvito samādhi mahapphalo hoti
mahānisaṃso  samādhiparibhāvitā  paññā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā
paññāparibhāvitaṃ  cittaṃ  sammadeva  āsavehi  vimuccati  seyyathīdaṃ
kāmāsavā bhavāsavā avijjāsavāti.
   [93]  Athakho  bhagavā  ambapālivane  yathābhirantaṃ  viharitvā
āyasmantaṃ   ānandaṃ   āmantesi   āyāmānanda   yena
veḷuvagāmako  tenupasaṅkamissāmāti  .  evaṃ bhanteti kho āyasmā
@Footnote: 1 Yu. parivesanā. 2 Ma. Yu. tatrapi. 3 Yu. beluvagāmako.
Ānando  bhagavato  paccassosi . athakho bhagavā mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ yena veḷuvagāmako tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā veḷuvagāmake
viharati  . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi etha tumhe bhikkhave
samantā  vesāliṃ  yathāmittaṃ  1-  yathāsandiṭṭhaṃ  yathāsambhattaṃ  vassaṃ
upagacchatha  ahaṃ pana idheva veḷuvagāmake vassaṃ upagacchāmīti . evaṃ
bhanteti  kho  te  bhikkhū  bhagavato  paṭissuṇitvā  samantā vesāliṃ
yathāmittaṃ  yathāsandiṭṭhaṃ  yathāsambhattaṃ  vassaṃ  upagacchuṃ  3- .
Bhagavā pana tattheva veḷuvagāmake vassaṃ upagacchi.
   {93.1}  Athakho bhagavato vassūpagatassa kharo ābādho uppajji
bāḷhā vedanā vattanti maraṇantikā . tatra 4- sudaṃ bhagavā sato
sampajāno  adhivāsesi  avihaññamāno  . athakho bhagavato etadahosi
na kho me taṃ paṭirūpaṃ yohaṃ anāmantetvā upaṭṭhāke anapaloketvā
bhikkhusaṅghaṃ   parinibbāyeyyaṃ  yannūnāhaṃ  imaṃ  ābādhaṃ  viriyena
paṭippaṇāmetvā  jīvitasaṅkhāraṃ adhiṭṭhāya vihareyyanti . athakho bhagavā
taṃ ābādhaṃ viriyena paṭippaṇāmetvā jīvitasaṅkhāraṃ adhiṭṭhāya vihāsi .
Athakho bhagavato so ābādho paṭippassambhi . athakho bhagavā gilānā
vuṭṭhito  aciravuṭṭhito  gelaññā  vihārā  nikkhamma vihārappacchāyāyaṃ
paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  āyasmā  ānando  yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
@Footnote: 1 Sī. yathākhittaṃ. 2 Ma. Yu. upetha. 3 Ma. upagacchiṃsu. 4 Yu. tā.
@5 Yu. adhivāseti.
Ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ
etadavoca diṭṭhā [1]- bhante bhagavato phāsu diṭṭhaṃ [2]- bhante bhagavato
khamanīyaṃ apica me bhante madhurakajāto viya kāyo disāpi me na pakkhāyanti
dhammāpi maṃ na paṭibhanti bhagavato gelaññena apica me bhante ahosi kācideva
assāsamattā na tāva bhagavā parinibbāyissati na yāva bhagavā bhikkhusaṅghaṃ
ārabbha kiñcideva udāharatīti.
   {93.2} Kiṃ panānanda bhikkhusaṅgho mayi paccāsiṃsati 3- desito
ānanda  mayā  dhammo  anantaraṃ  abāhiraṃ  karitvā  natthānanda
tathāgatassa  dhammesu  ācariyamuṭṭhi  yassa  nūna  ānanda  evamassa
ahaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  pariharissāmīti  vā  mamuddesiko  bhikkhusaṅghoti  vā
so  nūna  ānanda  bhikkhusaṅghaṃ  ārabbha  kiñcideva  udāhareyya .
Tathāgatassa  kho  ānanda  na  evaṃ  hoti  ahaṃ  kho  bhikkhusaṅghaṃ
pariharissāmīti  vā  mamuddesiko  bhikkhusaṅghoti  vā . sakiṃ ānanda
tathāgato  bhikkhusaṅghaṃ  ārabbha  kiñcideva  udāharissati  . ahaṃ kho
panānanda  etarahi  jiṇṇo vuḍḍho mahallako addhagato vayoanuppatto
asītiko me vayo vattati.
   {93.3}  Seyyathāpi  ānanda jarasakaṭaṃ 4- veḷumissakena 5-
yāpeti  evameva  kho  ānanda  veḷumissakena  maññe tathāgatassa
kāyo  yāpeti  .  yasmiṃ  ānanda samaye tathāgato sabbanimittānaṃ
amanasikārā  ekaccānaṃ  vedanānaṃ  nirodhā  animittaṃ  cetosamādhiṃ
upasampajja   viharati   phāsutaro   ānanda   tasmiṃ   samaye
@Footnote: 1 Ma. diṭṭho me. Yu. diṭṭhā me. 2 Ma. Yu. me. 3 Ma. paccāsīsati.
@4 Ma. jajjarasakaṭaṃ. 5 Ma. vekhamissakena. Yu. vegha .... ito paraṃ īdisameva.
Tathāgatassa  kāyo  hoti  .  tasmātihānanda  attadīpā  viharatha
attasaraṇā  anaññasaraṇā  dhammadīpā  dhammasaraṇā  anaññasaraṇā .
Kathañca  ānanda  bhikkhu  attadīpo  viharati  attasaraṇo  anaññasaraṇo
dhammadīpo  dhammasaraṇo  anaññasaraṇo  .  idhānanda  bhikkhu  kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu . citte . dhammesu dhammānupassī viharati
ātāpī  sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . evaṃ
kho  ānanda  bhikkhu  attadīpo  viharati  attasaraṇo  anaññasaraṇo
dhammadīpo  dhammasaraṇo  anaññasaraṇo  .  ye  hi  keci  ānanda
etarahi  vā  mama  vā  accayena attadīpā viharissanti attasaraṇā
anaññasaraṇā   dhammadīpā   dhammasaraṇā   anaññasaraṇā   tamatagge
me te ānanda bhikkhū bhavissanti ye keci sikkhākāmāti.
        Mahāparinibbāne gāmakaṇḍaṃ samattaṃ.
           Dutiyabhāṇavāraṃ.
   [94]  Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  vesāliyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   āyasmantaṃ   ānandaṃ  āmantesi  gaṇhāhi
ānanda  nisīdanaṃ  yena  pāvālaṃ  1-  cetiyaṃ  tenupasaṅkamissāma
divāvihārāyāti  .  evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paṭissuṇitvā  nisīdanaṃ  ādāya  bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. cāpālaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Athakho  bhagavā  yena  pāvālaṃ  cetiyaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  āyasmāpi  kho  ānando bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {94.1}  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ ānandaṃ bhagavā
etadavoca  ramaṇīyā  ānanda  vesālī ramaṇīyaṃ udenaṃ cetiyaṃ ramaṇīyaṃ
gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtaṃ cetiyaṃ
ramaṇīyaṃ sārandadaṃ cetiyaṃ ramaṇīyaṃ pāvālaṃ cetiyaṃ yassa kassaci ānanda
cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā
anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  ānanda kappaṃ
vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vā tathāgatassa kho ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  ānanda  tathāgato kappaṃ
vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   {94.2}  Evaṃpi  kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike
nimitte kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne nāsakkhi paṭivijjhituṃ
na  bhagavantaṃ  yāci tiṭṭhatu bhante bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu sugato kappaṃ
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānanti  yathā  taṃ  mārena  pariyuṭṭhitacitto  .  dutiyampi
kho  bhagavā  .pe.  tatiyampi  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  ramaṇīyā  ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ
ramaṇīyaṃ   gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. sattambakaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Bahuputtaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sārandadaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālaṃ
cetiyaṃ  yassa  kassaci  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā susamāraddhā so
ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vā  tathāgatassa
kho  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno
ānanda tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   {94.3}  Evaṃpi  kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike
nimitte  kayiramāne  oḷārike  obhāse  kayiramāne  nāsakkhi
paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu
sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya  sukhāya  devamanussānanti yathā taṃ mārena pariyuṭṭhitacitto .
Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi gaccha tvaṃ ānanda
yassadāni  kālaṃ  maññasīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato  paṭissuṇitvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.
   [95] Athakho māro pāpimā acirapakkante āyasmante ānande
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . Ekamantaṃ
ṭhito  kho  māro  pāpimā  bhagavantaṃ  etadavoca  parinibbātudāni
bhante   bhagavā   parinibbātu   sugato   parinibbānakālodāni
Bhante bhagavato
   {95.1} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi yāva me bhikkhū na sāvakā bhavissanti viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti desessanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desessantīti etarahi kho pana bhante bhikkhū bhagavato sāvakā viyattā
vinītā visāradā bahussutā dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.2} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi yāva me bhikkhuniyo na sāvikā bhavissanti viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacāriniyo sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti paññapessanti
paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
Desessantīti  etarahi  kho  pana bhante bhikkhuniyo bhagavato sāvikā
viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhanti
desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ   desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu
sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.3} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi yāva me upāsakā na sāvakā bhavissanti viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti desessanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desessantīti etarahi kho pana bhante upāsakā bhagavato sāvakā
viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā  anudhammacārino  sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhanti
desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti
uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ   niggahetvā
sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā
parinibbātu sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.4} Bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ
pāpima  parinibbāyissāmi  yāva  me upāsikā na sāvikā bhavissanti
viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhissanti    desessanti    paññapessanti   paṭṭhapessanti
vivarissanti   vibhajissanti   uttānīkarissanti  uppannaṃ  parappavādaṃ
sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desessantīti
etarahi  kho pana bhante upāsikā bhagavato sāvikā viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacāriniyo  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desenti  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato
   {95.5} bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima
parinibbāyissāmi  yāva  me  idaṃ brahmacariyaṃ na iddhañceva bhavissati
phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitanti
etarahi kho pana bhante bhagavato idaṃ brahmacariyaṃ iddhañceva  phītañca
vitthārikaṃ bahujaññaṃ puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitaṃ parinibbātudāni
bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato  parinibbānakālodāni  bhante
Bhagavatoti  .  evaṃ  vutte  bhagavā  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca
appossukko  tvaṃ  pāpima  hohi  na  ciraṃ  tathāgatassa parinibbānaṃ
bhavissati ito tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena tathāgato parinibbāyissatīti.
   {95.6} Athakho bhagavā pāvālacetiye sato sampajāno āyusaṅkhāraṃ
ossajji 1- . ossaṭṭhe ca bhagavatā 2- āyusaṅkhāre mahā bhūmicālo
ahosi bhiṃsanako lomahaṃso 3- devadundabhiyo ca phaliṃsu . Athakho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   [96] Tulamatulañca sambhavaṃ
     bhavasaṅkhāramavassajji muni
     ajjhattarato samāhito
     abhindi 4- kavacamivattasambhavanti.
   [97]  Athakho  āyasmato ānandassa etadahosi acchariyaṃ vata
bho  abbhūtaṃ  vata  bho  mahā  vatāyaṃ  bhūmicālo  sumahā  vatāyaṃ
bhūmicālo bhiṃsanako lomahaṃso 5- devadundabhiyo 6- ca phaliṃsu ko nu kho
hetu  ko  paccayo  mahato  bhūmicālassa  pātubhāvāyāti . athakho
āyasmā  ānando  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ
bhante  mahā  vatāyaṃ  bhante  bhūmicālo  sumahā  vatāyaṃ  bhante
bhūmicālo  bhiṃsanako  lomahaṃso  devadundabhiyo  ca phaliṃsu ko nu kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ossaji. 2 Yu. bhagavato. 3 Ma. salomahaṃso. 4 Yu. abhida.
@5 ma Yu. salomahaṃso. ito paraṃ īdisameva. 6 Ma. Yu. devadundubhiyo. ito paraṃ
@īdisameva.
Bhante hetu ko paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāyāti.
   [98]  Aṭṭha  kho ime ānanda hetū aṭṭha paccayā mahato
bhūmicālassa pātubhāvāya. Katame aṭṭha.
   {98.1} Ayaṃ ānanda mahāpaṭhavī udake patiṭṭhitā udakaṃ vāte
patiṭṭhitaṃ vāto ākāsaṭṭho hoti so kho ānanda samayo yaṃ mahāvātā
vāyanti  mahāvātā  vāyantā  udakaṃ  kampenti udakaṃ kampitaṃ paṭhaviṃ
kampeti ayaṃ paṭhamo hetu paṭhamo paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāya.
   {98.2} Puna caparaṃ ānanda samaṇo vā hoti brāhmaṇo vā iddhimā
cetovasippatto devo vā mahiddhiko mahānubhāvo tassa 1- parittā
paṭhavisaññā  bhāvitā  hoti  appamāṇā  āposaññā  so  imaṃ
paṭhaviṃ  kampeti  saṅkampeti  sampakampeti  sampavedheti  ayaṃ  dutiyo
hetu dutiyo paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāya.
   {98.3} Puna caparaṃ ānanda yadā bodhisatto tusitā kāyā cavitvā
sato sampajāno mātu kucchiṃ okkamati tadāyaṃ paṭhavī kampati saṅkampati
sampakampati  sampavedhati  ayaṃ  tatiyo  hetu  tatiyo paccayo mahato
bhūmicālassa pātubhāvāya.
   {98.4} Puna caparaṃ ānanda yadā bodhisatto sato sampajāno
mātu  kucchimhā  nikkhamati  tadāyaṃ paṭhavī kampati saṅkampati sampakampati
sampavedhati  ayaṃ  catuttho  hetu catuttho paccayo mahato bhūmicālassa
pātubhāvāya.
@Footnote: 1 Sī. Yu. yassa.
   {98.5} Puna caparaṃ ānanda  yadā tathāgato anuttaraṃ sammāsambodhiṃ
abhisambujjhati  tadāyaṃ  paṭhavī  kampati  saṅkampati sampakampati sampavedhati
ayaṃ pañcamo hetu pañcamo paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāya.
Puna  caparaṃ ānanda yadā tathāgato anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattesi 1-
tadāyaṃ  paṭhavī  kampati  saṅkampati  sampakampati  sampavedhati  ayaṃ
chaṭṭho hetu chaṭṭho paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāya.
   {98.6}  Puna caparaṃ ānanda yadā tathāgato sato sampajāno
āyusaṅkhāraṃ  ossajjati  tadāyaṃ  paṭhavī  kampati saṅkampati sampakampati
sampavedhati  ayaṃ  sattamo  hetu sattamo paccayo mahato bhūmicālassa
pātubhāvāya.
   {98.7}  Puna  caparaṃ  ānanda yadā tathāgato anupādisesāya
nibbānadhātuyā  parinibbāyati  tadāyaṃ  paṭhavī  kampati  saṅkampati
sampakampati  sampavedhati  ayaṃ  aṭṭhamo  hetu  aṭṭhamo  paccayo
mahato  bhūmicālassa  pātubhāvāya  . ime kho ānanda aṭṭha hetū
aṭṭha paccayā mahato bhūmicālassa pātubhāvāyāti.
   [99] Aṭṭha kho imā ānanda parisā. Katamā aṭṭha. Khattiyaparisā
brāhmaṇaparisā   gahapatiparisā   samaṇaparisā   cātummahārājikaparisā
tāvatiṃsaparisā  māraparisā  brahmaparisā  .  abhijānāmi  kho panāhaṃ
ānanda  anekasataṃ  khattiyaparisaṃ  upasaṅkamitvā  2- . tatrapi mayā
sannisinnapubbañceva  sallapitapubbañca  sākacchā  ca samāpajjitapubbā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavatteti. 2 upasaṅkamitātipi pāṭho.
Tattha  yādisako  tesaṃ  vaṇṇo  hoti tādisako mayhaṃ vaṇṇo hoti
yādisako tesaṃ saro hoti tādisako mayhaṃ saro hoti . Dhammiyā ca
kathāya  sandassemi  samādapemi  samuttejemi  sampahaṃsemi bhāsamānañca
maṃ na jānanti ko nu kho ayaṃ bhāsati devo vā manusso vāti. Dhammiyā
ca  kathāya  sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā
antaradhāyāmi antarahitañca maṃ na jānanti ko nu kho ayaṃ antarahito
devo vā manusso vāti . abhijānāmi kho panāhaṃ ānanda anekasataṃ
brāhmaṇaparisaṃ   .pe.  gahapatiparisaṃ  .pe.  samaṇaparisaṃ  .pe.
Cātummahārājikaparisaṃ  .pe.  tāvatiṃsaparisaṃ  .pe.  māraparisaṃ  .pe.
Brahmaparisaṃ  upasaṅkamitvā  .  tatrapi  mayā  sannisinnapubbañceva
sallapitapubbañca  sākacchā  ca  samāpajjitapubbā  .  tattha yādisako
tesaṃ vaṇṇo hoti tādisako mayhaṃ vaṇṇo hoti yādisako tesaṃ saro
hoti  tādisako mayhaṃ saro hoti . dhammiyā ca kathāya sandassemi
samādapemi  samuttejemi  sampahaṃsemi  bhāsamānañca  maṃ  na  jānanti
ko nu kho ayaṃ bhāsati devo vā manusso vāti. Dhammiyā ca kathāya
sandassetvā   samādapetvā   samuttejetvā   sampahaṃsetvā
antaradhāyāmi antarahitañca maṃ na jānanti ko nu kho ayaṃ antarahito
devo vā manusso vāti. Imā kho ānanda aṭṭha parisā.
   [100]  Aṭṭha  kho imāni ānanda abhibhāyatanāni . katamāni
Aṭṭha  .  ajjhattaṃrūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati  parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī
hoti idaṃ paṭhamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {100.1}  Ajjhattaṃrūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
appamāṇāni   suvaṇṇadubbaṇṇāni   tāni   abhibhuyya   jānāmi
passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ dutiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {100.2}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
parittāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ tatiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {100.3}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
appamāṇāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ catutthaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {100.4}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
nīlāni  nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  seyyathāpi  nāma
ummāpupphaṃ  nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ  nīlanidassanaṃ  nīlanibhāsaṃ seyyathā 1- vā
pana  taṃ  vatthaṃ  bārāṇaseyyakaṃ  ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ  nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ
nīlanidassanaṃ   nīlanibhāsaṃ   evameva   ajjhattaṃarūpasaññī   eko
bahiddhārūpāni  passati  nīlāni  nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni nīlanibhāsāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  pañcamaṃ
abhibhāyatanaṃ.
   {100.5}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni  seyyathāpi  nāma
kaṇṇikārapupphaṃ  pītaṃ  pītavaṇṇaṃ  pītanidassanaṃ  pītanibhāsaṃ  seyyathā
@Footnote: 1 Ma. seyyathāpi. ito paraṃ īdisameva.
Vā  pana  taṃ  vatthaṃ  bārāṇaseyyakaṃ  ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ pītaṃ pītavaṇṇaṃ
pītanidassanaṃ   pītanibhāsaṃ   evameva   ajjhattaṃarūpasaññī   eko
bahiddhārūpāni  passati  pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni pītanibhāsāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  chaṭṭhaṃ
abhibhāyatanaṃ.
   {100.6}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
lohitakāni   lohitakavaṇṇāni   lohitakanidassanāni   lohitakanibhāsāni
seyyathāpi   nāma   bandhujīvakaṃ   pupphaṃ  lohitakaṃ  lohitakavaṇṇaṃ
lohitakanidassanaṃ lohitakanibhāsaṃ seyyathā vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ
ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ    lohitakaṃ    lohitakavaṇṇaṃ    lohitakanidassanaṃ
lohitakanibhāsaṃ  evameva  ajjhattaṃarūpasaññī eko bahiddhārūpāni passati
lohitakāni   lohitakavaṇṇāni   lohitakanidassanāni   lohitakanibhāsāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  sattamaṃ
abhibhāyatanaṃ.
   {100.7}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
odātāni   odātavaṇṇāni   odātanidassanāni   odātanibhāsāni
seyyathāpi   nāma   osadhitārakā   odātā   odātavaṇṇā
odātanidassanā  odātanibhāsā  seyyathā  vā  pana  taṃ  vatthaṃ
bārāṇaseyyakaṃ  ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ  odātaṃ  odātavaṇṇaṃ odātanidassanaṃ
odātanibhāsaṃ  evameva  ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni
passati    odātāni    odātavaṇṇāni    odātanidassanāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  aṭṭhamaṃ
Abhibhāyatanaṃ. Imāni kho ānanda aṭṭha abhibhāyatanāni.
   [101] Aṭṭha kho ime ānanda vimokkhā . katame aṭṭha.
Rūpī  rūpāni  passati  ayaṃ  paṭhamo  vimokkho  .  ajjhattaṃarūpasaññī
bahiddhārūpāni  passati  ayaṃ  dutiyo vimokkho . subhanteva adhimutto
hoti  ayaṃ  tatiyo  vimokkho  .  sabbaso  rūpasaññānaṃ samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  catuttho
vimokkho  .  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  pañcamo
vimokkho  .  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati ayaṃ chaṭṭho vimokkho .  sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ      samatikkamma     nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja   viharati  ayaṃ  sattamo  vimokkho  .  sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  aṭṭhamo  vimokkho . ime kho ānanda
aṭṭha vimokkhā.
   [102]  Ekamidāhaṃ  ānanda samayaṃ uruvelāyaṃ viharāmi najjā
nerañjarāya  tīre  ajapālanigrodhe  paṭhamābhisambuddho  .  athakho
ānanda  māro  pāpimā  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhito kho ānanda māro pāpimā
Maṃ  etadavoca  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavatoti  evaṃ  vutte  ahaṃ ānanda
māraṃ pāpimantaṃ 1- etadavocaṃ
   {102.1} na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me bhikkhū
na  sāvakā  bhavissanti viyattā vinītā visāradā bahussutā dhammadharā
dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā  anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ
uggahetvā  ācikkhissanti  desessanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti
vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  2-  uppannaṃ  parappavādaṃ
sahadhammena suniggahitaṃ 3- niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desessanti.
   {102.2} Na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me bhikkhuniyo
na  sāvikā bhavissanti viyattā vinītā visāradā bahussutā dhammadharā
dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ
ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhissanti  desessanti  paññapessanti
paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  uppannaṃ
parappavādaṃ   sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desessanti.
   {102.3} Na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me upāsakā
na  sāvakā  bhavissanti viyattā vinītā visāradā bahussutā dhammadharā
dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā  anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ
uggahetvā  ācikkhissanti  desessanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti
vivarissanti   vibhajissanti   uttānīkarissanti  uppannaṃ  parappavādaṃ
@Footnote: 1 Yu. pāpimaṃ. 2 Yu. uttānikarissanti. ito paraṃ īdisameva.
@3 Yu. suniggīhaṃ.
Sahadhammena   suniggahitaṃ   niggahetvā   sappāṭihāriyaṃ   dhammaṃ
desessanti  .  na  tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva me
upāsikā  na  sāvikā  bhavissanti  viyattā  vinītā  visāradā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacāriniyo   sakaṃ   ācariyakaṃ   uggahetvā  ācikkhissanti
desessanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti
uttānīkarissanti   uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desessanti.
   {102.4}  Na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me idaṃ
brahmacariyaṃ   iddhañceva  bhavissati  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ
puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitanti . idāneva 1- kho ānanda
ajja  pāvāle  2-  cetiye māro pāpimā yenāhaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ ṭhito kho ānanda
māro pāpimā maṃ etadavoca parinibbātudāni bhante bhagavā parinibbātu
sugato  parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā kho panesā
bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me
bhikkhū na sāvakā bhavissanti . Yāva me bhikkhuniyo na sāvikā bhavissanti.
Yāva me upāsakā na sāvakā bhavissanti . yāva me upāsikā na
sāvikā bhavissanti . yāva me idaṃ brahmacariyaṃ [3]- iddhañceva [4]-
bhavissati  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ  yāva  devamanussehi
suppakāsitanti   .   etarahi   kho  pana  bhante  bhagavato
@Footnote: 1 Yu. idāniceva kho. 2 Ma. Yu. cāpāle. ito paraṃ īdisameva. 3-4 Ma. Yu. na.
Brahmacariyaṃ  iddhañceva  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ  yāva
devamanussehi   suppakāsitaṃ   parinibbātudāni   bhante   bhagavā
parinibbātu sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavatoti.
   {102.5} Evaṃ vutte ahaṃ ānanda māraṃ pāpimantaṃ etadavocaṃ
appossukko tvaṃ pāpima hohi na ciraṃ tathāgatassa parinibbānaṃ bhavissati
ito  tiṇṇaṃ  māsānaṃ  accayena tathāgato parinibbāyissatīti idāneva
kho  ānanda ajja pāvāle cetiye tathāgatena satena sampajānena
āyusaṅkhāro ossaṭṭhoti.
   {102.6} Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
tiṭṭhatu  bhante  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  sugato  kappaṃ  bahujanahitāya
bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya   sukhāya
devamanussānanti  .  alaṃdāni  ānanda  mā  tathāgataṃ  yāci
akālodāni  ānanda tathāgataṃ yācanāyāti . dutiyampi kho āyasmā
ānando  .pe.  tatiyampi  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ
etadavoca  tiṭṭhatu  bhante  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  sugato  kappaṃ
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya
sukhāya devamanussānanti.
   {102.7}  Saddahasi tvaṃ ānanda tathāgatassa bodhinti . evaṃ
bhante . atha kiñcarahi tvaṃ ānanda tathāgataṃ yāvatatiyakaṃ abhinippīḷesīti.
Sammukhā  me  taṃ  bhante  bhagavato  sutaṃ  sammukhā paṭiggahitaṃ yassa
kassaci   ānanda   cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā
yānīkatā  1-  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so
@Footnote: 1 Yu. yānikatā. ito paraṃ īdisameva.
Ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vā  tathāgatassa
kho  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  ākaṅkhamāno  ānanda
tathāgato  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti . saddahasi tvaṃ
ānandāti.
   {102.8}  Evaṃ  bhante . tasmātihānanda tuyhevetaṃ dukkaṭaṃ
tuyhevetaṃ  aparaddhaṃ  yaṃ  tvaṃ  tathāgatena evaṃ oḷārike nimitte
kayiramāne  oḷārike  obhāse  kayiramāne  nāsakkhi paṭivijjhituṃ na
tathāgataṃ  yāci  tiṭṭhatu  [1]-  bhagavā  kappaṃ tiṭṭhatu sugato kappaṃ
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānanti  sace  tvaṃ  ānanda tathāgataṃ yāceyyāsi dve va
te  vācā  tathāgato  paṭikkhipeyya  atha  tatiyakaṃ  adhivāseyya
tasmātihānanda tuyhevetaṃ dukkaṭaṃ tuyhevetaṃ aparaddhaṃ.
   [103]  Ekamidāhaṃ ānanda samayaṃ rājagahe viharāmi gijjhakūṭe
pabbate  .  tatrāpi kho tāhaṃ ānanda āmantesiṃ ramaṇīyaṃ ānanda
rājagahaṃ  ramaṇīyo  [2]-  gijjhakūṭo  pabbato yassa kassaci ānanda
cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā
anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā
tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vā  .  tathāgatassa kho ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā  so  3-  ākaṅkhamāno  ānanda tathāgato kappaṃ vā
@Footnote: 1 Ma. bhante. 2 Ma. ānanda. 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vāti  evampi kho tvaṃ ānanda tathāgatena
oḷārike nimitte kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne nāsakkhi
paṭivijjhituṃ  na  tathāgataṃ  yāci  tiṭṭhatu  [1]- bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu
sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya  sukhāya  devamanussānanti  sace  tvaṃ  ānanda  tathāgataṃ
yāceyyāsi  dve va te vācā tathāgato paṭikkhipeyya atha tatiyakaṃ
adhivāseyya tasmātihānanda tuyhevetaṃ dukkaṭaṃ tuyhevetaṃ aparaddhaṃ.
   [104]  Ekamidāhaṃ  ānanda samayaṃ tattheva rājagahe viharāmi
gotamanigrodhe 2- .pe. tattheva rājagahe viharāmi corappapāte.
Tattheva rājagahe viharāmi vebhārapasse sattapaṇṇaguhāyaṃ 3-. Tattheva
rājagahe  viharāmi  isigilipasse  kāḷasilāyaṃ  .  tattheva rājagahe
viharāmi  sītavane  sappasoṇḍikapabbhāre . tattheva rājagahe viharāmi
tapodārāme . tattheva rājagahe viharāmi veḷuvane kalandakanivāpe.
Tattheva rājagahe viharāmi jīvakambavane . tattheva rājagahe viharāmi
maddakucchismiṃ migadāye.
   {104.1}  Tatrāpi  kho  tāhaṃ  ānanda  āmantesiṃ ramaṇīyaṃ
ānanda   rājagahaṃ   ramaṇīyo   gijjhakūṭo   pabbato  ramaṇīyo
gotamanigrodho   ramaṇīyo  corappapāto  ramaṇīyā  vebhārapasse
sattapaṇṇaguhā  ramaṇīyā  isigilipasse  kāḷasilā  ramaṇīyo  sītavane
sappasoṇḍikapabbhāro    ramaṇīyo    tapodārāmo    ramaṇīyo
@Footnote: 1 Ma. bhante. 2 Yu. nigordhārāme. 3 Ma. Yu. sattapaṇñīguhāyaṃ. ito paraṃ
@īdisameva.
Veḷuvanakalandakanivāpo 1- ramaṇīyaṃ jīvakambavanaṃ ramaṇīyo maddakucchimigadāyo 2-
yassa kassaci ānanda cattāro iddhipādā bhāvitā bahulīkatā yānīkatā
vatthukatā anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā so ākaṅkhamāno kappaṃ vā
tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vā.
   {104.2} Tathāgatassa kho ānanda cattāro iddhipādā bhāvitā
bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā so 3-
ākaṅkhamāno ānanda tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti
evampi  kho tvaṃ ānanda tathāgatena oḷārike nimitte kayiramāne
oḷārike  obhāse kayiramāne nāsakkhi paṭivijjhituṃ na tathāgataṃ yāci
tiṭṭhatu  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu sugato kappaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya
lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānanti sace tvaṃ
ānanda tathāgataṃ yāceyyāsi dve va te vācā tathāgato paṭikkhipeyya
atha  tatiyakaṃ adhivāseyya tasmātihānanda tuyhevetaṃ dukkaṭaṃ tuyhevetaṃ
aparaddhaṃ.
   [105]  Ekamidāhaṃ  ānanda  samayaṃ idheva vesāliyaṃ viharāmi
udene  cetiye . tatrāpi kho tāhaṃ ānanda āmantesiṃ ramaṇīyā
ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ  yassa  kassaci  ānanda
cattāro  iddhipādā bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya
kappāvasesaṃ  vā  .  tathāgatassa kho ānanda cattāro iddhipādā
@Footnote: 1 Ma. Yu. veḷuvane. 2 Ma. Yu. maddakucchismiṃ. 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhāvitā  bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā
so  1-  ākaṅkhamāno  ānanda  tathāgato  kappaṃ  vā tiṭṭheyya
kappāvasesaṃ  vāti  evampi kho tvaṃ ānanda tathāgatena oḷārike
nimitte kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne nāsakkhi paṭivijjhituṃ
na  tathāgataṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  sugato  kappaṃ
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānanti  sace  tvaṃ  ānanda  tathāgataṃ  yāceyyāsi  dve
va  te  vācā  tathāgato  paṭikkhipeyya  atha  tatiyakaṃ adhivāseyya
tasmātihānanda tuyhevetaṃ dukkaṭaṃ tuyhevetaṃ aparaddhaṃ.
   [106]  Ekamidāhaṃ  ānanda  samayaṃ idheva vesāliyaṃ viharāmi
gotamake  cetiye  .pe.  idheva  vesāliyaṃ  viharāmi  sattambe
cetiye  .  idheva vesāliyaṃ viharāmi bahuputte cetiye . idheva
vesāliyaṃ  viharāmi  sārandade  cetiye  .  idāneva  kho tāhaṃ
ānanda  ajja  pāvāle  cetiye  āmantesiṃ  ramaṇīyā  ānanda
vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sārandadaṃ
cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālaṃ  cetiyaṃ  yassa  kassaci  ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya
kappāvasesaṃ vā.
   {106.1}   Tathāgatassa   kho   ānanda   cattāro
iddhipādā      bhāvitā     bahulīkatā     yānīkatā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. ito paraṃ īdisameva.
Vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā susamāraddhā so ākaṅkhamāno ānanda
tathāgato  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ  vāti  evampi kho
tvaṃ  ānanda  tathāgatena  oḷārike nimitte kayiramāne oḷārike
obhāse  kayiramāne  nāsakkhi  paṭivijjhituṃ  na tathāgataṃ yāci tiṭṭhatu
bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānanti  sace
tvaṃ  ānanda  tathāgataṃ  yāceyyāsi dve va te vācā tathāgato
paṭikkhipeyya  atha  tatiyakaṃ  adhivāseyya  tasmātihānanda  tuyhevetaṃ
dukkaṭaṃ tuyhevetaṃ aparaddhaṃ
   {106.2}  na  nu  evaṃ 1- ānanda mayā paṭikacceva 2-
akkhātaṃ  sabbeheva  piyehi  manāpehi  nānābhāvo  vinābhāvo
aññathābhāvo  taṃ  kutettha  ānanda  labbhā  yantaṃ  jātaṃ  bhūtaṃ
saṅkhataṃ palokadhammaṃ taṃ vata mā palujjīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {106.3} Yaṃ kho panetaṃ ānanda tathāgatena cattaṃ vantaṃ muttaṃ pahīnaṃ
paṭinissaṭṭhaṃ  ossaṭṭho āyusaṅkhāro ekaṃsena vācā [3]- bhāsitā
na  ciraṃ  tathāgatassa  parinibbānaṃ  bhavissati  ito  tiṇṇaṃ  māsānaṃ
accayena  tathāgato  parinibbāyissatīti  tañca 4- tathāgato jīvitahetu
puna  paccāgamissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  āyāmānanda yena
mahāvanaṃ  yena  5-  kūṭāgārasālā  tenupasaṅkamissāmāti  . evaṃ
bhanteti  kho  āyasmā  ānando  bhagavato  paccassosi . athakho
@Footnote: 1 Ma. etaṃ. 2 Sī. Yu. paṭigacceva. 3 Yu. bhagavatā. 4 Yu. taṃ vacanaṃ.
@5 Yu. ayaṃ pāṭho natthi ito paraṃ īdisameva.
Bhagavā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  yena  mahāvanaṃ  yena
kūṭāgārasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  gaccha  tvaṃ  ānanda yāvatikā bhikkhū vesāliṃ upanissāya
viharanti  te sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ sannipātehīti . evaṃ bhanteti
kho  āyasmā  ānando  bhagavato paṭissuṇitvā 1- yāvatikā bhikkhū
vesāliṃ   upanissāya  viharanti  te  sabbe  upaṭṭhānasālāyaṃ
sannipātetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhito kho āyasmā
ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  sannipatito  bhante  bhikkhusaṅgho
yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [107]  Athakho  bhagavā  yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane nisīdi . nisajja kho bhagavā bhikkhū
āmantesi  tasmātiha  bhikkhave  ye te 2- mayā dhammā abhiññā
desitā  te  vo  sādhukaṃ  uggahetvā  āsevitabbā bhāvetabbā
bahulīkātabbā   yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa  ciraṭṭhitikaṃ
tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya
sukhāya devamanussānaṃ . katame ca te bhikkhave dhammā mayā abhiññā
desitā  ye te 3- sādhukaṃ uggahetvā āsevitabbā bhāvetabbā
bahulīkātabbā   yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa  ciraṭṭhitikaṃ
tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya
@Footnote: 1 Yu. paṭissutvā. 2 Yu. vo. 3 Ma. Yu. vo.
Sukhāya devamanussānaṃ . seyyathīdaṃ . cattāro satipaṭṭhānā cattāro
sammappadhānā   cattāro   iddhipādā   pañcindriyāni   pañca
balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  .  ime
kho te 1- bhikkhave dhammā mayā abhiññā desitā ye 2- te sādhukaṃ
uggahetvā   āsevitabbā  bhāvetabbā  bahulīkātabbā  yathayidaṃ
brahmacariyaṃ   addhaniyaṃ   assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya
bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya   sukhāya
devamanussānanti.
   {107.1}  Athakho  bhagavā bhikkhū āmantesi handadāni bhikkhave
āmantayāmi  vo  vayadhammā  saṅkhārā  appamādena  sampādetha
na  ciraṃ  tathāgatassa  parinibbānaṃ  bhavissati  ito  tiṇṇaṃ  māsānaṃ
accayena  tathāgato  parinibbāyissatīti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ
vatvāna 3- sugato athāparaṃ etadavoca satthā 4-
   [108] Daharāpi ca ye vuḍḍhā    ye bālā ye ca paṇḍitā
      aḍḍhā ceva daḷiddā ca     sabbe maccuparāyanā.
      Yathāpi kumbhakārassa       kataṃ mattikabhājanaṃ
      khuddakañca mahantañca      yañca pakkaṃ yañca āmakaṃ
      sabbaṃ bhedapariyantaṃ        evaṃ maccānajīvitaṃ.
Athāparaṃ etadavoca satthā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. te vo. Ma. ye vo. 3 Yu. vatvā. ito paraṃ
@īdisameva. 4 ito paraṃ sīhalapotthake paripakko vayo mayhaṃ ... dukkhassantaṃ
@karissatīti dissati.
      Paripakko vayo mayhaṃ     parittaṃ mama jīvitaṃ
      pahāya vo gamissāmi     kataṃ me saraṇamattano.
      Appamattā satīmanto   susīlā hotha bhikkhavo
      susamāhitasaṅkappā     sacittamanurakkhatha.
      Yo imasmiṃ dhammavinaye    appamatto viharissati 1-
      pahāya jātisaṃsāraṃ      dukkhassantaṃ karissatīti.
          Tatiyabhāṇavāraṃ. 2-
   [109] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  vesāliyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto nāgāvalokitaṃ 3- vesāliṃ apaloketvā āyasmantaṃ
ānandaṃ   āmantesi   idaṃ   pacchimakaṃ   ānanda  tathāgatassa
vesāliyā  4-  dassanaṃ bhavissati āyāmānanda yena bhaṇḍagāmo 5-
tenupasaṅkamissāmāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paccassosi.
   {109.1}  Athakho  bhagavā  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ yena
bhaṇḍagāmo  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā bhaṇḍagāme viharati .
Tatra  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  catunnaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ
ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ
mamañceva  tumhākañca  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  ariyassa  bhikkhave
sīlassa  ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. vihessati. Ma. vihassati. 2 Yu. tatiyakabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ. Ma. tatiyo
@bhāṇavāro. 3 Ma. Yu. nāgāpalokitaṃ. 4 Yu. vesālidassanaṃ. 5 Ma. bhaṇḍagāmo.
@ito paraṃ īdisameva.
Saṃsaritaṃ  mamañceva  tumhākañca  .  ariyassa  bhikkhave  samādhissa
ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ
mamañceva  tumhākañca  .  ariyāya  bhikkhave  paññāya  ananubodhā
appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ  mamañceva
tumhākañca  .  ariyāya  bhikkhave  vimuttiyā ananubodhā appaṭivedhā
evamidaṃ dīghamaddhānaṃ sandhāvitaṃ saṃsaritaṃ mamañceva tumhākañca.
   {109.2} Tayidaṃ bhikkhave ariyaṃ sīlaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ ariyo samādhi
anubuddho  paṭividdho  ariyā  paññā  anubuddhā  paṭividdhā  ariyā
vimutti  anubuddhā  paṭividdhā  ucchinnā  bhavataṇhā  khīṇā  bhavanetti
natthidāni  punabbhavoti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna sugato
athāparaṃ etadavoca satthā
   [110] Sīlaṃ samādhi paññā ca   vimutti ca anuttarā
      anubuddhā ime dhammā      gotamena yasassinā
      iti buddho abhiññāya      dhammamakkhāti 1- bhikkhunaṃ
      dukkhassantaṅkaro satthā    cakkhumā parinibbuboti.
   [111] Tatrapi sudaṃ bhagavā bhaṇḍagāme viharanto etadeva bahulaṃ
bhikkhūnaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  karoti  iti  sīlaṃ  iti  samādhi  iti paññā
sīlaparibhāvito  samādhi  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  samādhiparibhāvitā
paññā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  paññāparibhāvitaṃ cittaṃ sammadeva
āsavehi vimuccati seyyathīdaṃ kāmāsavā bhavāsavā [2]- avijjāsavāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhammamakkhāsi. 2 Yu. diṭṭhāsavā.
   [112] Athakho bhagavā bhaṇḍagāme yathābhirantaṃ viharitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ  āmantesi  āyāmānanda  yena  hatthigāmo  ambagāmo
jambugāmo  yena  bhoganagaraṃ  tenupasaṅkamissāmāti  . evaṃ bhanteti
kho  āyasmā  ānando  bhagavato  paccassosi  .  athakho bhagavā
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  bhoganagaraṃ  tadavasari  .  tatra
sudaṃ bhagavā bhoganagare viharati ānande cetiye . tatra kho bhagavā
bhikkhū  āmantesi  cattārome  bhikkhave  mahāpadese  desessāmi
taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhanteti
kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
   [113]  Idha  bhikkhave  bhikkhu  evaṃ  vadeyya sammukhā metaṃ
āvuso  bhagavato  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo  ayaṃ
vinayo  idaṃ  satthu  sāsananti  tassa bhikkhave bhikkhuno bhāsitaṃ neva
abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  .  anabhinanditvā  appaṭikkositvā
tāni padabyañjanāni sādhukaṃ uggahetvā sutte osāretabbāni 1- vinaye
sandassetabbāni  .  tāni  ce sutte osāriyamānāni 2- vinaye
sandassiyamānāni na ceva sutte osaranti 3- na ca 4- vinaye sandissanti.
Niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā  idaṃ  na  ceva  tassa bhagavato vacanaṃ
imassa  ca  bhikkhuno  duggahitanti iti hetaṃ bhikkhave chaḍḍeyyātha .
Tāni  ce  sutte  osāriyamānāni  vinaye sandassiyamānāni sutte
@Footnote: 1 Yu. otāretabbāni. 2 Yu. otāriyamānāni. ito paraṃ īdisameva. 3 Sī. Yu.
@otaranti. 4 Yu. na vinaye.
Ce 1- osaranti vinaye ce 2- sandissanti. Niṭṭhamettha gantabbaṃ addhā
idaṃ tassa bhagavato vacanaṃ imassa ca bhikkhuno sugahitanti idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ
mahāpadesaṃ dhāreyyātha.
   [114]  Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse  saṅgho  viharati  sathero  sapāmokkho tassa me saṅghassa
sammukhā  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo idaṃ
satthu  sāsananti  tassa  bhikkhave  bhikkhuno bhāsitaṃ neva abhinanditabbaṃ
nappaṭikkositabbaṃ   .   anabhinanditvā   appaṭikkositvā   tāni
padabyañjanāni  sādhukaṃ  uggahetvā  sutte  osāretabbāni  vinaye
sandassetabbāni  .  tāni  ce  sutte  osāriyamānāni  vinaye
sandassiyamānāni na ceva sutte osaranti na ca vinaye sandissanti.
Niṭṭhamettha  gantabbaṃ addhā idaṃ na ceva tassa bhagavato vacanaṃ tassa
ca  bhikkhusaṅghassa  duggahitanti  iti  hetaṃ  bhikkhave  chaḍḍeyyātha .
Tāni  ce  sutte  osāriyamānāni  vinaye sandassiyamānāni sutte
ce 3- osaranti vinaye ca sandissanti . niṭṭhamettha gantabbaṃ addhā
idaṃ  tassa  bhagavato  vacanaṃ  tassa  ca  saṅghassa  sugahitanti  idaṃ
bhikkhave dutiyaṃ mahāpadesaṃ dhāreyyātha.
   [115]  Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse  sambahulā  therā  bhikkhū  viharanti  bahussutā āgatāgamā
dhammadharā  vinayadharā  mātikādharā  tesaṃ  me therānaṃ sammukhā sutaṃ
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. ceva ... ca.
Sammukhā  paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo idaṃ satthu sāsananti
tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ  .pe.  na
vinaye  sandissanti  .  niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā idaṃ na ceva
tassa  bhagavato  vacanaṃ  tesañca  therānaṃ  duggahitanti  iti  hetaṃ
bhikkhave  chaḍḍeyyātha  .  tāni ce sutte osāriyamānāni .pe.
Vinaye  sandissanti  .  niṭṭhamettha  gantabbaṃ  addhā  idaṃ  tassa
bhagavato  vacanaṃ  tesañca  therānaṃ  sugahitanti  idaṃ  bhikkhave  tatiyaṃ
mahāpadesaṃ dhāreyyātha.
   [116]  Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya amukasmiṃ nāma
āvāse [1]- thero bhikkhu viharati bahussuto āgatāgamo dhammadharo
vinayadharo  mātikādharo  tassa  me  therassa  sammukhā sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthu  sāsananti tassa
bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ .
Anabhinanditvā   appaṭikkositvā   tāni   padabyañjanāni  sādhukaṃ
uggahetvā  sutte  osāretabbāni  vinaye sandassitabbāni 2- .
Tāni  ce  sutte osāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni na ceva
sutte osaranti na ca 3- vinaye sandissanti . niṭṭhamettha gantabbaṃ
.pe. addhā idaṃ tassa bhagavato vacanaṃ tassa ca therassa sugahitanti idaṃ
bhikkhave  catutthaṃ  mahāpadesaṃ dhāreyyātha 4- . ime kho bhikkhave
cattāro mahāpadese dhāreyyāthāti . tatrapi sudaṃ bhagavā bhoganagare
@Footnote: 1 Ma. Yu. eko. 2 Ma. Yu. sandassetabbāni. 3 Yu. na vinaye .... 4 Yu.
@dhāreyyāthāti.
Viharati  1-  ānande  cetiye  etadeva bahulaṃ bhikkhūnaṃ dhammiṃ kathaṃ
karoti  iti  sīlaṃ  iti  samādhi  iti  paññā  sīlaparibhāvito
samādhi  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  samādhiparibhāvitā  paññā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  paññāparibhāvitaṃ  cittaṃ  sammadeva
āsavehi vimuccati seyyathīdaṃ kāmāsavā bhavāsavā avijjāsavāti.
   [117] Athakho bhagavā bhoganagare yathābhirantaṃ viharitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ āmantesi āyāmānanda yena pāvā tenupasaṅkamissāmāti .
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . athakho
bhagavā mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena pāvā tadavasari . tatra sudaṃ
bhagavā  pāvāyaṃ viharati cundassa kammāraputtassa ambavane . assosi
kho cundo kammāraputto bhagavā kira pāvaṃ anuppatto pāvāyaṃ viharati
mayhaṃ ambavaneti . athakho cundo kammāraputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {117.1}  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  cundaṃ kammāraputtaṃ bhagavā
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Athakho  cundo  kammāraputto  bhagavatā  dhammiyā  kathāya sandassito
samādapito samuttejito sampahaṃsito bhagavantaṃ etadavoca adhivāsetu me
bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena . athakho cundo kammāraputto bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. viharanto.
Uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   {117.2} Athakho cundo kammāraputto tassā rattiyā accayena
sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā pahūtañca
sūkaramaddavaṃ bhagavato kālaṃ ārocāpesi kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
Athakho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  cundassa  kammāraputtassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññattāsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā cundaṃ
kammāraputtaṃ  āmantesi  yante  cunda  sūkaramaddavaṃ  paṭiyattaṃ  tena
maṃ  parivisa  yaṃ  panaññaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ paṭiyattaṃ tena bhikkhusaṅghaṃ
parivisāti  .  evaṃ  bhanteti  kho  cundo  kammāraputto bhagavato
paṭissutvā  yaṃ  ahosi  sūkaramaddavaṃ  paṭiyattaṃ  tena  bhagavantaṃ
parivisi  yaṃ  panaññaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyattaṃ  tena  bhikkhusaṅghaṃ
parivisi.
   {117.3}  Athakho bhagavā cundaṃ kammāraputtaṃ āmantesi yante
cunda  sūkaramaddavaṃ  avasiṭṭhaṃ  taṃ  sobbhe  nikhaṇāhi  nāhantaṃ  cunda
passāmi  sadevake  loke  samārake  sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  yassa  taṃ paribhuttaṃ sammā pariṇāmaṃ gaccheyya
aññatra  tathāgatassāti  .  evaṃ bhanteti kho cundo kammāraputto
bhagavato  paṭissutvā  yaṃ  ahosi  sūkaramaddavaṃ  avasiṭṭhaṃ  taṃ sobbhe
nikhaṇitvā    yena   bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ   nisīdi   .   ekamantaṃ
Nisinnaṃ  kho  cundaṃ kammāraputtaṃ bhagavā dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   {117.4}  Athakho  bhagavato  cundassa  kammāraputtassa  bhattaṃ
bhuttāvissa  kharo  ābādho  uppajji lohitapakkhandikā sabāḷhā 1-
vedanā vattanti maraṇantikā . tāpi 2- sudaṃ bhagavā sato sampajāno
adhivāsesi  avihaññamāno  .  athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  āyāmānanda  yena  kusinārā  tenupasaṅkamissāmāti .
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi.
   [118] Cundassa bhattaṃ bhuñjitvā  kammārassāti me sutaṃ
         ābādhaṃ samphusi dhīro      sabāḷhaṃ 3- maraṇantikaṃ.
             Bhuttassa ve 4- sūkaramaddavena
             byādhī sabāḷhā 5- udapādi satthu 6-
             virecamāno 7- bhagavā avoca
             gacchāmahaṃ kusināraṃ -* nagaranti.
     (imā gāthāyo saṅgītikāle saṅgītikārakehi vuttā 8-)
   [119] Athakho bhagavā maggā okkamma yena aññataraṃ rukkhamūlaṃ
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ  āmantesi
iṅgha  me  tvaṃ ānanda catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññapehi 9- kilantosmi
ānanda  nisīdissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  kho āyasmā ānando
@Footnote: 1-5 Ma. Yu. pabāḷhā. 2 Ma. Yu. tā. 3 Ma. Yu. pabāḷhaṃ. 4 Ma. Yu. ca.
@6 Po. Ma. Yu. satthuno. 7 Yu. viriccamāno. 8 Sī. Ma. Yu. ime pāṭhā natthi.
@9 Po. Yu. paññāpesi. ito paraṃ īdisameva.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ kusinaraṃ peḌna kusināraṃ
Bhagavato  paṭissutvā  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññapesi  . nisīdi bhagavā
paññatte  āsane  .  nisajja  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda  pivissāmīti  .  evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ
etadavoca  idāni  bhante  pañcamattāni  sakaṭasatāni  abhikkantāni
taṃ  cakkacchinnaṃ  udakaṃ  parittaṃ  luḷitaṃ  āvilaṃ  sandati  ayaṃ bhante
kakudhanadī 1- avidūre acchodakā sātodakā sītodakā setodakā 2-
supatitthā  ramaṇīyā  ettha  bhagavā  pānīyañca  pivissati  gattāni
ca sītīkarissatīti 3-.
   {119.1}  Dutiyampi  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda  pivissāmīti  .  dutiyampi  kho āyasmā ānando bhagavantaṃ
etadavoca  idāni  bhante  pañcamattāni  sakaṭasatāni  abhikkantāni
taṃ  cakkacchinnaṃ  udakaṃ  parittaṃ  luḷitaṃ  āvilaṃ  sandati  ayaṃ bhante
kakudhanadī  avidūre  acchodakā  sātodakā  sītodakā  setodakā
supatitthā  ramaṇīyā  ettha  bhagavā pānīyañca pivissati gattānipi 4-
sītīkarissatīti.
   {119.2}  Tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara  pipāsitosmi  ānanda
pivissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā  ānando bhagavato
@Footnote: 1 Sī. Yu. kakutthā nadītipi kakudhā nadītipi pāṭho. Ma. kakudhānadī. 2 Sī. Yu.
@acchodikā sātodikā sītodikā setakā. 3 Po. Yu. sītaṃ karissatīti. ito paraṃ
@īdisameva. 4 Ma. Yu. gattāni ca.
Paṭissutvā  pattaṃ  gahetvā  yena  sā  nadikā  tenupasaṅkami .
Athakho  sā  nadikā cakkacchinnā parittā luḷitā āvilā sandamānā
āyasmante  ānande  upasaṅkamante  acchā  vippasannā  anāvilā
sandati  1-  .  athakho  āyasmato ānandassa etadahosi acchariyaṃ
vata  bho  abbhutaṃ vata bho tathāgatassa mahiddhikatā mahānubhāvatā 2-
ayaṃ  hi sā nadikā cakkacchinnā parittā luḷitā āvilā sandamānā
mayi  upasaṅkamante  acchā vippasannā anāvilā sandatīti . pattena
pānīyaṃ  ādāya  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhutaṃ  bhante  tathāgatassa mahiddhikatā
mahānubhāvatā  3-  idāni  sā bhante nadikā cakkacchinnā parittā
luḷitā  āvilā  sandamānā  mayi  upasaṅkamante  acchā vippasannā
anāvilā  sandittha  pivatu  bhagavā pānīyaṃ pivatu sugato pānīyanti .
Athakho bhagavā pānīyaṃ apāyi.
   [120] Tena kho pana samayena pukkuso mallaputto āḷārassa
kālāmassa  sāvako  kusinārāya  pāvaṃ addhānamaggapaṭipanno hoti .
Addasā  kho  pukkuso  mallaputto  bhagavantaṃ  aññatarasmiṃ  rukkhamūle
nisinnaṃ   disvāna   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
pukkuso  mallaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhutaṃ
bhante  santena  vata  bhante  pabbajitā vihārena viharanti bhūtapubbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sandittha. 2-3 Po. mahānubhāvakatā.
Bhante  āḷāro  kālāmo  addhānamaggapaṭipanno  maggā  okkamma
avidūre  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ 1- nisīdi athakho bhante
pañcamattāni  sakaṭasatāni  āḷāraṃ kālāmaṃ nissāya nissāya atikkamiṃsu
athakho  bhante  aññataro  puriso  tassa  sakaṭasatthassa  piṭṭhito
piṭṭhito  āgacchanto  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āḷāraṃ  kālāmaṃ  etadavoca api bhante pañcamattāni
sakaṭasatāni  atikkantāni  addasāti  na  kho  ahaṃ  āvuso
addasanti  kiṃ  pana  bhante  saddaṃ  assosīti na kho ahaṃ āvuso
saddaṃ  assosinti  kiṃ  pana  bhante  sutto  ahosīti  na  kho
ahaṃ  āvuso  sutto  ahosinti  kiṃ  pana  bhante  saññī ahosīti
evamāvusoti  so  tvaṃ  bhante saññī samāno jāgaro pañcamattāni
sakaṭasatāni nissāya nissāya atikkantāni neva addasa
   {120.1} na pana saddaṃ assosi api hi 2- te bhante saṅghāṭi
rajena  okiṇṇāti  evamāvusoti  athakho  bhante  tassa  purisassa
etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho  abbhutaṃ vata bho santena vata bho
pabbajitā  vihārena  viharanti  yatra  hi  nāma  saññī  samāno
jāgaro    pañcamattāni   sakaṭasatāni   nissāya   nissāya
atikkantāni  neva  dakkhati  na  pana  saddaṃ  sossatīti  āḷāre
kālāme uḷāraṃ pasādaṃ pavedetvā pakkāmīti.
   {120.2}  Taṃ kiṃ maññasi pukkusa katamaṃ nu kho dukkarataraṃ vā
durabhisambhavataraṃ  vā  yo  vā  saññī  samāno jāgaro pañcamattāni
@Footnote: 1 Yu. divāvihāre. 2 Ma. su..
Sakaṭasatāni   nissāya  nissāya  atikkantāni  neva  passeyya
na  pana  saddaṃ  suṇeyya  yo  vā saññī samāno jāgaro deve
vassante   deve  gaḷagaḷāyante  vijjutāsu  1-  niccharantīsu
asaniyā  phalantiyā  neva  passeyya  na  pana saddaṃ suṇeyyāti .
Kiṃ  hi  bhante  [2]-  karissanti  pañca  vā sakaṭasatāni cha vā
sakaṭasatāni  satta  vā  sakaṭasatāni  aṭṭha  vā  sakaṭasatāni  nava
vā sakaṭasatāni dasa vā sakaṭasatāni .pe. sahassaṃ vā sakaṭasatāni 3-
athakho  etadeva  dukkaratarañceva  durabhisambhavatarañca  yo  saññī
samāno  jāgaro  deve  vassante  deve gaḷagaḷāyante vijjutāsu
niccharantīsu asaniyā phalantiyā neva passeyya na pana saddaṃ suṇeyyāti.
   [121] Ekamidāhaṃ pukkusa samayaṃ ātumāyaṃ viharāmi bhūsāgāre.
Tena kho pana samayena deve vassante deve gaḷagaḷāyante vijjutāsu
niccharantīsu  asaniyā  phalantiyā  avidūre  bhūsāgārassa dve kassakā
bhātaro  hatā  cattāro  ca balibaddā . athakho pukkusa ātumāyaṃ
mahājanakāyo  nikkhamitvā  yena  te  dve kassakā bhātaro hatā
cattāro  ca  balibaddā  tenupasaṅkami  . tena kho panāhaṃ pukkusa
samayena bhūsāgārā nikkhamitvā bhūsāgāradvāre abbhokāse caṅkamāmi.
Athakho  pukkusa  aññataro  puriso  tamhā  mahājanakāyā  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ aṭṭhāsi .
@Footnote: 1 Ma. vijjullatāsu. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. tāni. 3 Ma. sakaṭasatasahassaṃ
@vā.
Ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho  ahaṃ  pukkusa  taṃ purisaṃ etadavocaṃ kinnu kho
so  āvuso  mahājanakāyo  sannipatitoti  . idāni bhante deve
vassante deve gaḷagaḷāyante vijjutāsu niccharantīsu asaniyā phalantiyā
dve kassakā bhātaro hatā cattāro ca balibaddā ettha 1- so
mahājanakāyo  sannipatito  tvaṃ  pana  bhante  kva  ahosīti .
Idheva  kho ahaṃ āvuso ahosinti . kiṃ pana bhante addasāti .
Na kho ahaṃ āvuso addasanti . kiṃ pana bhante saddaṃ assosīti.
Na  kho  ahaṃ  āvuso saddaṃ assosinti . kiṃ pana bhante sutto
ahosīti  .  na  kho  ahaṃ  āvuso sutto ahosinti . kiṃ pana
bhante  saññī  ahosīti  . evamāvusoti . so tvaṃ bhante saññī
samāno  jāgaro  deve  vassante  deve gaḷagaḷāyante vijjutāsu
niccharantīsu  asaniyā  phalantiyā  neva  addasa  na  pana  saddaṃ
assosīti. Evamāvusoti.
   {121.1}  Athakho  pukkusa  tassa purisassa etadahosi acchariyaṃ
vata bho abbhutaṃ vata bho santena vata bho pabbajitā vihārena viharanti
yatra  hi  nāma  saññī  samāno  jāgaro deve vassante deve
gaḷagaḷāyante  vijjutāsu  niccharantīsu  asaniyā  phalantiyā  neva
dakkhissati  2-  na  pana  saddaṃ  suṇissatīti  . mayi uḷāraṃ pasādaṃ
pavedetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmīti.
   {121.2}  Evaṃ  vutte  pukkuso  mallaputto  bhagavantaṃ
etadavoca   esāhaṃ   bhante   yo   [3]-   āḷāre
kālāme   pasādo   taṃ   mahāvāte   vā   ophunāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthe. 2 Ma. dakkhati. Yu. dakkhiti. 3 Ma. Yu. me..
Sīghasotāya  vā  nadiyā  pavāhemi  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ
bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ
vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā
telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhanti 1- evameva
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
   {121.3}  Athakho  pukkuso  mallaputto  aññataraṃ  purisaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  bhaṇe  siṅgivaṇṇaṃ  yugamaṭṭhaṃ  dhāraṇīyaṃ
āharāti  .  evaṃ bhanteti kho so puriso pukkusassa mallaputtassa
paṭissutvā  taṃ  siṅgivaṇṇaṃ  yugamaṭṭhaṃ  dhāraṇīyaṃ  āhari  .  athakho
pukkuso  mallaputto  taṃ  siṅgivaṇṇaṃ  yugamaṭṭhaṃ  dhāraṇīyaṃ  bhagavato
upanāmesi  idaṃ  bhante  siṅgivaṇṇaṃ  yugamaṭṭhaṃ  dhāraṇīyaṃ  taṃ  me
bhante   bhagavā   paṭiggaṇhātu   anukampaṃ   upādāyāti  .
Tenahi  pukkusa  ekena  maṃ  acchādehi  ekena  ānandanti .
Evaṃ  bhanteti  kho pukkuso mallaputto bhagavato paṭissutvā ekena
bhagavantaṃ  acchādesi  ekena  āyasmantaṃ ānandaṃ . athakho bhagavā
pukkusaṃ  mallaputtaṃ  dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi
sampahaṃsesi  .  athakho  pukkuso mallaputto bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito   samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
@Footnote: 1 Po. Ma. dakkhantīti. Yu. dakkhintīti.
   [122] Athakho āyasmā ānando acirapakkante pukkuse mallaputte
taṃ  siṅgivaṇṇaṃ  yugamaṭṭhaṃ  dhāraṇīyaṃ  bhagavato  kāyaṃ  upanāmesi .
Taṃ  bhagavato  kāyaṃ  upanāmitaṃ  hatacchikaṃ 1- viya khāyati . athakho
āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhutaṃ
bhante  yāva  parisuddho  bhante  tathāgatassa  chavivaṇṇo pariyodāto
idaṃ  bhante  siṅgivaṇṇaṃ  yugamaṭṭhaṃ  dhāraṇīyaṃ  bhagavato kāyaṃ upanāmitaṃ
hatacchikaṃ  1- viya khāyatīti . evametaṃ ānanda dvīsu kho ānanda
kālesu  ativiya  tathāgatassa  kāyo  parisuddho  hoti  chavivaṇṇo
pariyodāto  katamesu  dvīsu  yañca  ānanda  rattiṃ  tathāgato
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambujjhati  yañca  rattiṃ  anupādisesāya
nibbānadhātuyā  parinibbāyati  imesu  kho  ānanda  dvīsu  kālesu
ativiya  tathāgatassa  kāyo  parisuddho  hoti  chavivaṇṇo pariyodāto
ajja  kho  panānanda rattiyā pacchime yāme kusinārāyaṃ upavattane
mallānaṃ  sālavane  antare  yamakasālānaṃ  tathāgatassa  parinibbānaṃ
bhavissati  āyāmānanda  yena  kakudhanadī  tenupasaṅkamissāmāti .
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi.
   [123] Siṅgivaṇṇaṃ yugamaṭṭhaṃ   pukkuso abhihārayi
         tena acchādito satthā  somavaṇṇo 2- asobhathāti.
   [124] Athakho bhagavā mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena kakudhanadī
@Footnote: 1 Ma. hataccikaṃ. Yu. vītaccīkaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Sī. Yu. hemavaṇṇo.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  kakudhanadiṃ  ajjhogāhetvā  nhātvā
ca pivitvā ca paccuttaritvā yena ambavanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  cundakaṃ  āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  cundaka  catugguṇaṃ
saṅghāṭiṃ paññapehi kilantosmi cundaka nipajjissāmīti.
   {124.1} Evaṃ bhanteti kho āyasmā cundako bhagavato paṭissutvā
catugguṇaṃ saṅghāṭi paññapesi . athakho bhagavā dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ
kappesi  pādena 1- pādaṃ accādhāya sato sampajāno uṭṭhānasaññaṃ
manasikaritvā  .  āyasmā  pana  cundako  tattheva bhagavato purato
nisīdi.
   [125] Gantvāna buddho nadikaṃ 2- kakudhaṃ
        acchodakaṃ sātodakaṃ vippasannaṃ
        ogāhi satthā akilantarūpo 3-
        tathāgato appaṭimo ca loke.
        Nhātvā ca pivitvā cudakāni 4- sutvā
        purakkhato bhikkhugaṇassa majjhe
        satthā 5- pavattā bhagavā idha dhamme
        upāgami ambavanaṃ mahesi.
        Āmantayī cundakaṃ nāma bhikkhuṃ
        catugguṇaṃ santhari 6- me nipajjiṃ 7-
        so codito 8- bhāvitattena cundo
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāde. 2 Yu. nadiyaṃ. 3 Yu. sukilantarūpo. 4 Ma. Yu. cudatāri
@satthā. 5 Ma. vatutā. 6 Ma. santhara. Yu. patthara. 7 Ma. Yu. nipajjaṃ.
@8 Yu. modito.
        Catugguṇaṃ santhari 1- khippameva
        nipajji satthā akilantarūpo 2-
        cundopi tattha pamukhe nisīdīti.
   [126] Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi siyā kho
panānanda  cundassa  kammāraputtassa  koci  vippaṭisāraṃ  uppādeyya
tassa  te  āvuso  cunda  alābhā tassa te dulladdhaṃ yassa te
tathāgato  pacchimaṃ  piṇḍapātaṃ  paribhuñjitvā  parinibbutoti  cundassa
kho  ānanda  kammāraputtassa  evaṃ  vippaṭisāro  paṭivinetabbo
tassa  te  āvuso  cunda  lābhā  tassa  te suladdhaṃ yassa te
tathāgato  pacchimaṃ  piṇḍapātaṃ  paribhuñjitvā  parinibbuto  sammukhā
metaṃ  āvuso  cunda  bhagavato  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  dveme
piṇḍapātā  samasamaphalā  samasamavipākā  ativiya  aññehi  piṇḍapātehi
mahapphalatarā ca mahānisaṃsatarā ca.
   {126.1} Katame dve . yañca piṇḍapātaṃ paribhuñjitvā tathāgato
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambujjhati  yañca  piṇḍapātaṃ  paribhuñjitvā
tathāgato  anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyati  ime  dve
piṇḍapātā  samasamaphalā  samasamavipākā  ativiya  aññehi  piṇḍapātehi
mahapphalatarā  ca  mahānisaṃsatarā  ca āyusaṃvattanikaṃ āyasmatā cundena
kammāraputtena  kammaṃ  upacitaṃ  vaṇṇasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena
kammāraputtena  kammaṃ  upacitaṃ  sukhasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  .pe.
Yasasaṃvattanikaṃ .pe.
@Footnote: 1 Yu. patthari . 2 Yu. sukilantarūpo.
Saggasaṃvattanikaṃ   .pe.  adhipateyyasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena
kammāraputtena  kammaṃ  upacitanti  cundassa  ānanda  kammāraputtassa
evaṃ  vippaṭisāro  paṭivinetabboti  .  athakho  bhagavā  etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   [127] Dadato puññaṃ pavaḍḍhati
        saṃyamato veraṃ na vīyati 1-
        kusalo va jahāti pāpakaṃ
        rāgadosamohakkhayā nibbutoti 2-.
           Catutthabhāṇavāraṃ.
   [128]  Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
āyāmānanda   yena  hiraññavatiyā  nadiyā  pārimantīraṃ  yena
kusinārā  upavattanaṃ  mallānaṃ  sālavanaṃ  tenupasaṅkamissāmāti .
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . athakho
bhagavā  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  hiraññavatiyā  nadiyā
pārimantīraṃ  yena  kusinārā  upavattanaṃ mallānaṃ sālavanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ
ānanda  antarena  yamakasālānaṃ  uttarasīsakaṃ  mañcakaṃ  paññapehi
kilantosmi  ānanda  nipajjissāmīti  . evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando bhagavato paṭissutvā antarena yamakasālānaṃ uttarasīsakaṃ mañcakaṃ
paññapesi  .  athakho  bhagavā  dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ kappesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. na cīyati. 2 Po. parinibbuto. Ma. sanibbuto. Yu. sa nibbuto.
Pādena pādaṃ accādhāya sato sampajāno.
   [129]  Tena  kho  pana  samayena yamakasālā sabbaphāliphullā
honti  akālapupphehi  te  tathāgatassa  sarīraṃ okiranti ajjhokiranti
abhippakiranti  tathāgatassa  pūjāya  .  dibbānipi  mandāravapupphāni
antalikkhā  papatanti  tāni  tathāgatassa  sarīraṃ okiranti ajjhokiranti
abhippakiranti  tathāgatassa  pūjāya  .  dibbānipi  candanacuṇṇāni
antalikkhā sampatanti 1- tāni tathāgatassa sarīraṃ okiranti ajjhokiranti
abhippakiranti  tathāgatassa  pūjāya  .  dibbānipi  turiyāni antalikkhe
vajjanti  2-  tathāgatassa  pūjāya . dibbānipi saṅgītāni antalikkhe
vattanti tathāgatassa pūjāya.
   {129.1}  Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
sabbaphāliphullā  kho  ānanda  yamakasālā  akālapupphehi  [3]-
tathāgatassa  sarīraṃ  okiranti  ajjhokiranti  abhippakiranti  tathāgatassa
pūjāya  dibbānipi  mandāravapupphāni  antalikkhā  papatanti  tāni
tathāgatassa  sarīraṃ  okiranti  ajjhokiranti  abhippakiranti  tathāgatassa
pūjāya   dibbānipi  candanacuṇṇāni  antalikkhā  papatanti  tāni
tathāgatassa  sarīraṃ  okiranti  ajjhokiranti  abhippakiranti  tathāgatassa
pūjāya  dibbānipi  turiyāni  antalikkhe  vajjanti  tathāgatassa pūjāya
dibbānipi  saṅgītāni  antalikkhe  vattanti  tathāgatassa  pūjāya  na
kho  ānanda  ettāvatā va tathāgato sakkato vā hoti garukato
vā  mānito  vā  pūjito  vā  apacito  vā yo kho ānanda
@Footnote: 1 Ma. Yu. papatanti. 2 Yu. vajjenti. 3 Ma. te.
Bhikkhu vā bhikkhunī vā upāsako vā upāsikā vā dhammānudhammapaṭipanno
viharati  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī so tathāgataṃ sakkaroti garukaroti
māneti pūjeti [1]- paramāya pūjāya tasmātihānanda dhammānudhammapaṭipannā
viharissāma  sāmīcipaṭipannā  anudhammacārinoti  evañhi  vo  ānanda
sikkhitabbanti.
   [130]  Tena  kho pana samayena āyasmā upavāṇo bhagavato
purato  ṭhito  hoti bhagavantaṃ vījamāno . athakho bhagavā āyasmantaṃ
upavāṇaṃ  apasādeti 2- apehi bhikkhu mā me purato aṭṭhāsīti .
Athakho  āyasmato  ānandassa  etadahosi  ayaṃ  kho  āyasmā
upavāṇo  dīgharattaṃ  bhagavato  upaṭṭhāko  santikāvacaro  samīpacārī
atha ca pana bhagavā pacchime kāle āyasmantaṃ upavāṇaṃ apasādeti 3-
apehi bhikkhu mā me purato aṭṭhāsīti ko nu kho hetu ko paccayo yaṃ
bhagavā  āyasmantaṃ upavāṇaṃ apasādeti apehi bhikkhu mā me purato
aṭṭhāsīti.
   {130.1}  Athakho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca ayaṃ
bhante  āyasmā upavāṇo dīgharattaṃ bhagavato upaṭṭhāko santikāvacaro
samīpacārī  atha  ca  pana bhagavā pacchime kāle āyasmantaṃ upavāṇaṃ
apasādeti apehi bhikkhu mā me purato aṭṭhāsīti ko nu kho bhante hetu
ko paccayo yaṃ bhagavā āyasmantaṃ upavāṇaṃ apasādeti apehi bhikkhu mā
me purato aṭṭhāsīti . yebhuyyena ānanda dasasu lokadhātūsu devatā
@Footnote: 1 Ma. apaciyati. 2-3 Ma. apasāresi. Yu. apasādesi. ito paraṃ īdisameva.
Sannipatitā  tathāgataṃ  dassanāya  yāvatā ānanda kusinārā upavattanaṃ
mallānaṃ  sālavanaṃ  samantato  dvādasa  yojanāni natthi so padeso
vālaggakoṭinituddanamattopi  mahesakkhāhi  devatāhi  apphuṭo  devatā
ānanda  ujjhāyanti  dūrā  vatamhā  āgatā  tathāgataṃ  dassanāya
kadāci  karahaci  tathāgato 1- loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
ajjeva  rattiyā  pacchimayāme  tathāgatassa  parinibbānaṃ  bhavissati
ayañca  mahesakkho  bhikkhu  bhagavato  purato  ṭhito ovārento na
mayaṃ labhāma pacchime kāle tathāgataṃ dassanāyāti [2]-.
   {130.2} Kathaṃbhūtā pana bhante bhagavā devatā manasikarontīti 3-.
Santānanda  devatā  ākāse  paṭhavīsaññiniyo kese pakiriya kandanti
bāhā  paggayha  kandanti  chinnapādaṃ  4-  viya papatanti āvaṭṭanti
vivaṭṭanti   atikhippaṃ  bhagavā  parinibbāyissati  atikhippaṃ  sugato
parinibbāyissati atikhippaṃ cakkhumā loke 5- antaradhāyissatīti
   {130.3}  santānanda  devatā  paṭhaviyā paṭhavīsaññiniyo kese
pakiriya  kandanti  bāhā  paggayha  kandanti  chinnapādaṃ viya papatanti
āvaṭṭanti  vivaṭṭanti  atikhippaṃ  bhagavā  parinibbāyissati  atikhippaṃ
sugato  parinibbāyissati  atikhippaṃ  cakkhumā  loke  antaradhāyissatīti
yā  pana  tā devatā vītarāgā tā satā sampajānā adhivāsenti
aniccā saṅkhārā taṃ kutettha labbhāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathāgatā --- sammāsambuddhā. 2 Yu. (devatā ānanda ujjhāyantīti .)
@3 Ma. Yu. manasikarotīti. 4 Ma. Yu. chinnapātaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@5 Sī. Ma. Yu. cakkhuṃ loke. ito paraṃ īdisameva.
   [131]  Pubbe  bhante disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū āgacchanti
tathāgataṃ  dassanāya  te  mayaṃ  labhāma manobhāvanīye bhikkhū dassanāya
labhāma  payirūpāsanāya  bhagavato  pana  mayaṃ  bhante  accayena  na
labhissāma   manobhāvanīye   bhikkhū   dassanāya   na  labhissāma
payirūpāsanāyāti.
   {131.1}   Cattārīmāni   ānanda  saddhassa  kulaputtassa
dassanīyāni saṃvejanīyāni ṭhānāni . katamāni cattāri . idha tathāgato
jātoti  ānanda  saddhassa  kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ ṭhānaṃ idha
tathāgato  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  ānanda  saddhassa
kulaputtassa  dassanīyaṃ  saṃvejanīyaṃ  ṭhānaṃ  idha tathāgatena 1- anuttaraṃ
dhammacakkaṃ  pavattitanti  ānanda  saddhassa  kulaputtassa  dassanīyaṃ
saṃvejanīyaṃ  ṭhānaṃ  idha  tathāgato  anupādisesāya  nibbānadhātuyā
parinibbutoti  ānanda  saddhassa  kulaputtassa  dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ ṭhānaṃ
imāni  kho  ānanda  cattāri  saddhassa  kulaputtassa  dassanīyāni
saṃvejanīyāni ṭhānāni
   {131.2}  āgamissanti  kho  ānanda saddhā bhikkhū bhikkhuniyo
upāsakā  upāsikāyo  idha  tathāgato  jātotipi  idha  tathāgato
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddhotipi  idha  tathāgatena  2-
anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitantipi  idha  tathāgato  anupādisesāya
nibbānadhātuyā  parinibbutotipi  ye  hi  keci  ānanda cetiyacārikaṃ
āhiṇḍantā  pasannacittā  kālaṃ  karissanti  sabbe  te  kāyassa
bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissantīti.
@Footnote: 1-2 Po. tathāgato ... pavattatīti.
   [132]  Kathaṃ mayaṃ bhante mātugāme paṭipajjāmāti . adassanaṃ
ānandāti . dassane bhagavā sati kathaṃ paṭipajjitabbanti . anālāpo
ānandāti . ālapante 1- bhante kathaṃ paṭipajjitabbanti. Sati ānanda
upaṭṭhāpetabbāti.
   [133]  Kathaṃ  mayaṃ bhante tathāgatassa sarīre paṭipajjāmāti .
Abyāvaṭā  tumhe  ānanda  hotha  tathāgatassa  sarīraṃ pūjāya iṅgha
tumhe  ānanda  sadatthe  ghaṭatha  sadatthe  2-  anuyuñjatha sadatthe
appamattā   ātāpino   pahitattā   viharatha   santānanda
khattiyapaṇḍitāpi      brāhmaṇapaṇḍitāpi      gahapatipaṇḍitāpi
tathāgate abhippasannā te tathāgatassa sarīrapūjaṃ karissantīti.
   {133.1} Kathaṃ pana bhante tathāgatassa sarīre paṭipajjitabbanti.
Yathā  kho  ānanda  rañño  cakkavattissa  sarīre paṭipajjanti evaṃ
tathāgatassa  sarīre  paṭipajjitabbanti  .  kathaṃ  pana  bhante  rañño
cakkavattissa  sarīre  paṭipajjantīti  .  rañño  ānanda cakkavattissa
sarīraṃ ahatena vatthena veṭhenti ahatena vatthena veṭhetvā vihatena
kappāsena  veṭhenti vihatena kappāsena veṭhetvā ahatena vatthena
veṭhenti etena upāyena pañcahi yugasatehi rañño cakkavattissa sarīre 3-
veṭhetvā  ayasāya  teladoṇiyā  pakkhipitvā  aññissā  ayasāya
doṇiyā  paṭikkujjitvā sabbagandhānaṃ citakaṃ karitvā rañño cakkavattissa
sarīraṃ  jhāpenti  4-  cātummahāpathe  rañño  cakkavattissa  thūpaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ālapantena pana. 2 Yu. sadatthaṃ. 3 Ma. Yu.
@sarīraṃ. 4 Po. jālenti.
Karonti  evaṃ  kho  ānanda rañño cakkavattissa sarīre paṭipajjanti
yathā  kho  ānanda  rañño  cakkavattissa  sarīre paṭipajjanti evaṃ
tathāgatassa   sarīre   paṭipajjitabbaṃ   cātummahāpathe  tathāgatassa
thūpo  kātabbo  tattha  ye te mālaṃ vā gandhaṃ vā cuṇṇakaṃ vā
āropessanti  vā  abhivādessanti  vā  cittaṃ  vā pasādessanti
tesantaṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   [134] Cattārome ānanda thūpārahā . katame cattāro .
Tathāgato   arahaṃ   sammāsambuddho   thūpāraho  paccekasambuddho
thūpāraho tathāgatassa sāvako thūpāraho rājā cakkavatti thūpāraho 1-.
   {134.1}  Kiñcānanda  2-  atthavasaṃ  paṭicca tathāgato arahaṃ
sammāsambuddho  thūpāraho  .  ayaṃ  tassa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa   thūpoti  ānanda  bahū  3-  janā  cittaṃ
pasādenti  te  tattha  cittaṃ  pasādetvā  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  idaṃ  kho  ānanda
atthavasaṃ paṭicca tathāgato arahaṃ sammāsambuddho thūpāraho.
   {134.2}  Kiñcānanda  atthavasaṃ  paṭicca  paccekasambuddho
thūpāraho  .  ayaṃ  tassa paccekabuddhassa thūpoti ānanda bahū janā
cittaṃ  pasādenti  te  tattha  cittaṃ  pasādetvā  kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  idaṃ  kho  ānanda
atthavasaṃ paṭicca paccekasambuddho thūpāraho.
   {134.3}   Kiñcānanda   atthavasaṃ   paṭicca   tathāgatassa
@Footnote: 1 Po. Ma. thūpārahoti. 2 Sī. katamācānanda. Yu. katamañcānanda.
@ito paraṃ īdisameva. 3 Yu. bahujano ... pasādeti. ito paraṃ īdisameva.
Sāvako  thūpāraho  .  ayaṃ tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
sāvakathūpoti  ānanda  bahū  janā  cittaṃ  pasādenti  te  tattha
cittaṃ  pasādetvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjanti  idaṃ  kho  ānanda  atthavasaṃ paṭicca tathāgatassa sāvako
thūpāraho.
   {134.4} Kiñcānanda atthavasaṃ paṭicca rājā cakkavatti thūpāraho.
Ayaṃ  tassa  dhammikassa  dhammarañño  thūpoti ānanda bahū janā cittaṃ
pasādenti  te  tattha cittaṃ pasādetvā kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  idaṃ  kho ānanda atthavasaṃ paṭicca
rājā cakkavatti thūpāraho ime kho ānanda cattāro thūpārahāti.
   [135]  Athakho  āyasmā  ānando vihāraṃ pavisitvā kapisīsaṃ
ālambitvā  rodamāno  aṭṭhāsi  ahañca  vatamhi sekkho sakaraṇīyo
satthu  ca  me parinibbānaṃ bhavissati yo mama anukampakoti . athakho
bhagavā  bhikkhū āmantesi kahaṃ nu kho bhikkhave ānandoti . eso
bhante  āyasmā  ānando  vihāraṃ  pavisitvā  kapisīsaṃ ālambitvā
rodamāno  ṭhito  ahañca  vatamhi  sekkho  sakaraṇīyo  satthu
ca me parinibbānaṃ bhavissati yo mama anukampakoti.
   {135.1} Athakho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ bhikkhu
mama vacanena ānandaṃ āmantehi satthā taṃ āvuso ānanda āmantetīti.
Evaṃ  bhanteti  kho  so  bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā yenāyasmā
ānando   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ
Etadavoca  satthā taṃ āvuso ānanda āmantetīti . evamāvusoti
kho  āyasmā  ānando  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  ānandaṃ bhagavā etadavoca alaṃ
ānanda  mā  soci  mā paridevi na nu evaṃ 1- ānanda mayā
paṭikacceva  akkhātaṃ  sabbeheva  piyehi  manāpehi  nānābhāvo
vinābhāvo  aññathābhāvo taṃ kutettha [2]- labbhā yantaṃ jātaṃ bhūtaṃ
saṅkhataṃ  palokadhammaṃ  taṃ  vata  mā  palujjīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
dīgharattaṃ  kho  te  ānanda  tathāgato  paccupaṭṭhito  mettena
kāyakammena hitena sukhena advayena appamāṇena mettena vacīkammena
hitena  sukhena  advayena  appamāṇena mettena manokammena hitena
sukhena  advayena  appamāṇena katapuññosi tvaṃ ānanda padhānamanuyuñja
khippaṃ hohipi 3- anāsavoti.
   {135.2}  Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi yepi te bhikkhave
ahesuṃ   atītamaddhānaṃ   arahanto   sammāsambuddhā   tesampi
bhagavantānaṃ   etaparamāyeva   upaṭṭhākā   ahesuṃ   seyyathāpi
mayhaṃ  ānando  yepi  te  bhikkhave  bhavissanti  anāgatamaddhānaṃ
arahanto   sammāsambuddhā  tesampi  bhagavantānaṃ  etaparamāyeva
upaṭṭhākā  bhavissanti  seyyathāpi  mayhaṃ  ānando  paṇḍito [4]-
bhikkhave  ānando  jānāti  ayaṃ  kālo  tathāgataṃ  dassanāya
upasaṅkamituṃ  ayaṃ  kālo  bhikkhūnaṃ  ayaṃ  kālo bhikkhunīnaṃ ayaṃ kālo
@Footnote: 1 Ma. Yu. etaṃ. 2 Po. Ma. Yu. ānanda. 3 Ma. Yu. hohisi. 4 Yu. kho.
Upāsakānaṃ ayaṃ kālo upāsikānaṃ ayaṃ kālo rañño rājamahāmattānaṃ
ayaṃ kālo titthiyānaṃ ayaṃ kālo titthiyasāvakānanti.
   [136] Cattārome bhikkhave acchariyā abbhutadhammā 1- ānande.
Katame  cattāro  .  sace  bhikkhave bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāya
upasaṅkamati  dassanena  sā  attamanā  hoti  tatra  ce ānando
dhammaṃ  bhāsati  bhāsitenapi  sā  attamanā  hoti  atittā  va
bhikkhave  bhikkhuparisā  hoti  atha  ānando  tuṇhī  hoti  sace
bhikkhave  bhikkhunīparisā  ānandaṃ  dassanāya  upasaṅkamati dassanena sā
attamanā  hoti  tatra  ce  ānando  dhammaṃ  bhāsati  bhāsitenapi
sā  attamanā  hoti  atittā  va  bhikkhave  bhikkhunīparisā  hoti
atha  2- ānando tuṇhī hoti sace bhikkhave upāsakaparisā ānandaṃ
dassanāya upasaṅkamati dassanena sā attamanā hoti
   {136.1}  tatra  ce ānando dhammaṃ bhāsati bhāsitenapi sā
attamanā  hoti  atittā  va bhikkhave upāsakaparisā hoti atha 3-
ānando  tuṇhī  hoti  sace  bhikkhave  upāsikāparisā  ānandaṃ
dassanāya  upasaṅkamati  dassanena  sā  attamanā  hoti  tatra ce
ānando  dhammaṃ  bhāsati  bhāsitenapi  sā  attamanā hoti atittā
va  bhikkhave  upāsikāparisā  hoti  atha 4- ānando tuṇhī hoti
ime kho bhikkhave cattāro acchariyā abbhutadhammā 5- ānande.
   {136.2}  Cattārome  bhikkhave acchariyā abbhutadhammā raññe
cakkavattimhi  [6]-  sace  bhikkhave  khattiyaparisā rājānaṃ cakkavattiṃ
@Footnote: 1-5 Ma. Yu. abbhutā dhammā. 2-3-4 Ma. athakho. sabbattha īdisameva.
@6 Ma. katame cattāro.
Dassanāya  upasaṅkamati  dassanena  sā  attamanā  hoti  tatra ce
rājā  cakkavatti bhāsati bhāsitenapi sā attamanā hoti atittā va
bhikkhave  khattiyaparisā  hoti  atha  rājā cakkavatti tuṇhī hoti .
Sace  bhikkhave  brāhmaṇaparisā  .  gahapatiparisā  .  samaṇaparisā
rājānaṃ  cakkavattiṃ  dassanāya  upasaṅkamati  dassanena  sā attamanā
hoti  tatra  ce rājā cakkavatti bhāsati bhāsitenapi sā attamanā
hoti  atittā  va  bhikkhave samaṇaparisā hoti atha rājā cakkavatti
tuṇhī  hotīti  1-  evameva  kho  bhikkhave  cattāro  acchariyā
abbhutadhammā  ānanda  sace  bhikkhave  bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāya
upasaṅkamati dassanena sā attamanā hoti
   {136.3}  tatra  ce ānando dhammaṃ bhāsati bhāsitenapi sā
attamanā  hoti atittā va bhikkhave bhikkhuparisā hoti atha ānando
tuṇhī  hoti  .  sace  bhikkhave  bhikkhunīparisā . upāsakaparisā .
Upāsikāparisā  ānandaṃ  dassanāya  upasaṅkamati  dassanena  sā
attamanā  hoti  tatra  ce ānando dhammaṃ bhāsati bhāsitenapi sā
attamanā  hoti  atittā  va  bhikkhave upāsikāparisā hoti athakho
ānando  tuṇhī  hoti  ime  kho  bhikkhave  cattāro  acchariyā
abbhutadhammā ānandeti.
   [137]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
mā bhante bhagavā imasmiṃ khuddakanagarake 2- ujjaṅgalanagarake sākhānagarake
parinibbāyi  3-  santi [4]- bhante aññāni mahānagarāni seyyathīdaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. hoti. 2 Yu. kuḍḍanagarake. ito paraṃ īdisameva. 3 Yu.
@parinibbāyatu. 4 Yu. hi.
Campā  rājagahaṃ  sāvatthī  sāketaṃ kosambī bārāṇasī ettha bhagavā
parinibbāyatu   ettha  bahū  khattiyamahāsālā  brāhmaṇamahāsālā
gahapatimahāsālā  tathāgate  abhippasannā  te  tathāgatassa  sarīrapūjaṃ
karissantīti  .  mā  hevaṃ ānanda avaca mā hevaṃ ānanda avaca
khuddakanagarakaṃ ujjaṅgalanagarakaṃ sākhānagarakanti
   {137.1}  bhūtapubbaṃ ānanda rājā mahāsudassano nāma ahosi
cakkavatti dhammiko dhammarājā cāturanto vijitāvī janapadaṭṭhāvariyappatto
sattaratanasamannāgato   rañño   ānanda   mahāsudassanassa   ayaṃ
kusinārā  kusāvatī  nāma  rājadhānī ahosi puratthimena ca pacchimena
ca dvādasayojanāni āyāmena uttarena ca dakkhiṇena ca sattayojanāni
vitthārena  kusāvatī ānanda rājadhānī iddhā ceva ahosi phītā ca
bahujanā ca ākiṇṇamanussā ca subhikkhā ca seyyathāpi ānanda devānaṃ
ālakamandā  nāma  rājadhānī iddhā ceva ahosi phītā ca bahujanā
ca  ākiṇṇayakkhā  ca  subhikkhā  ca evameva kho ānanda kusāvatī
rājadhānī  iddhā  ceva ahosi phītā ca bahujanā ca ākiṇṇamanussā
ca  subhikkhā  ca kusāvatī ānanda rājadhānī dasahi saddehi avivittā
ahosi  divā  ceva  rattiñca  seyyathīdaṃ  hatthisaddena  assasaddena
rathasaddena  bherisaddena  mudiṅgasaddena  1-  vīṇāsaddena gītasaddena
sammasaddena tālasaddena 2- [3]- asatha 4- pivatha khādathāti dasamena
saddena  gaccha  tvaṃ  ānanda  kusinārāyaṃ  pavisitvā  kosinārakānaṃ
@Footnote: 1 Yu. mutiṅga .... 2 Ma. pāṇitālasaddena. 3 Po. Ma. saṅkhasaddena.
@4 Ma. Yu. asanātha. ime asamapāṭhā aññatthāpi evaṃ ñātabbā.
Mallānaṃ ārocehi ajja kho vāsiṭṭhā 1- rattiyā pacchime yāme
tathāgatassa  parinibbānaṃ  bhavissati  abhikkamatha  vāsiṭṭhā  abhikkamatha
vāsiṭṭhā  mā  pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha  amhākañca  no
gāmakkhette  tathāgatassa  parinibbānaṃ  ahosi  na  mayaṃ  labhimhā
pacchime kāle tathāgataṃ dassanāyāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando  bhagavato  paṭissutvā  nivāsetvā  pattacīvaraṃ  ādāya
adutiyo 2- kusinārāyaṃ pāvisi.
   {137.2} Tena kho pana samayena kosinārakā mallā saṇṭhāgāre
sannipatitā honti kenacideva karaṇīyena . athakho āyasmā ānando
yena  kosinārakānaṃ  mallānaṃ  saṇṭhāgāraṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
kosinārakānaṃ mallānaṃ ārocesi ajja kho vāsiṭṭhā rattiyā pacchime
yāme  tathāgatassa  parinibbānaṃ bhavissati abhikkamatha vāsiṭṭhā abhikkamatha
vāsiṭṭhā mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha amhākañca no gāmakkhette
tathāgatassa  parinibbānaṃ  ahosi  na  mayaṃ  labhimhā  pacchime kāle
tathāgatassa  3-  dassanāyāti  .  idamāyasmato  ānandassa sutvā
mallā  ca mallaputtā ca mallasuṇisā ca mallapajāpatiyo ca aghāvino
dummanā cetodukkhasamappitā appekacce kese pakiriya kandanti bāhā
paggayha kandanti chinnapādaṃ viya papatanti āvaṭṭanti vivaṭṭanti atikhippaṃ
bhagavā  parinibbāyissati  atikhippaṃ  sugato  parinibbāyissati  atikhippaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. vāseṭṭhā. ito paraṃ īdisameva. 2 Sī. Ma. Yu. attadutiyo.
@3 Ma. Yu. tathāgataṃ.
Cakkhumā  loke antaradhāyissatīti . athakho mallā ca mallaputtā ca
mallasuṇisā ca mallapajāpatiyo ca aghāvino dummanā cetodukkhasamappitā
yena upavattanaṃ mallānaṃ sālavanaṃ yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu.
   {137.3} Athakho āyasmato ānandassa etadahosi sace kho ahaṃ
kosinārake  malle  ekamekaṃ  bhagavantaṃ vandāpessāmi avandito ca
bhagavā  kosinārakehi  mallehi  bhavissati  athāyaṃ  ratti  vibhāyissati
yannūnāhaṃ  kosinārake  malle  kulaparivattaso kulaparivattaso ṭhapetvā
bhagavantaṃ  vandāpeyyaṃ  itthannāmo  bhante  mallo saputto sabhariyo
sapariso sāmacco bhagavato pāde sirasā vandatīti . athakho āyasmā
ānando  kosinārake  malle  kulaparivattaso kulaparivattaso ṭhapetvā
bhagavantaṃ  vandāpesi  itthannāmo  bhante  mallo  saputto sabhariyo
sapariso sāmacco bhagavato pāde sirasā vandatīti . athakho āyasmā
ānando  etena  upāyena paṭhameneva yāmena kosinārake malle
bhagavantaṃ vandāpesi.
   [138]  Tena  kho  pana samayena subhaddo nāma paribbājako
kusinārāyaṃ  paṭivasati  .  assosi kho subhaddo paribbājako ajjeva
[1]- Rattiyā pacchime yāme samaṇassa gotamassa parinibbānaṃ bhavissatīti.
Athakho  subhaddassa  paribbājakassa  etadahosi  sutaṃ  kho  pana metaṃ
paribbājakānaṃ  vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ
kadāci karahaci tathāgatā loke uppajjanti arahanto sammāsambuddhā 2-
@Footnote: 1 Yu. kira. 2 Ma. Yu. sammāsambuddhāti. ito paraṃ īdisameva.
Ajjeva  rattiyā  pacchime  yāme  samaṇassa  gotamassa  parinibbānaṃ
bhavissati  atthi  ca  me  ayaṃ  kaṅkhādhammo uppanno evampasanno
ahaṃ  samaṇe  gotame  pahoti  me  samaṇo  gotamo  tathā dhammaṃ
desetuṃ yathā ahaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyanti.
   {138.1} Athakho subhaddo paribbājako yena upavattanaṃ mallānaṃ
sālavanaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ bho ānanda paribbājakānaṃ vuḍḍhānaṃ
mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ  kadāci  karahaci tathāgatā
loke  uppajjanti  arahanto  sammāsambuddhā  ajjeva  rattiyā
pacchime  yāme samaṇassa gotamassa parinibbānaṃ bhavissati atthi ca me
ayaṃ  kaṅkhādhammo  uppanno  evampasanno  ahaṃ  samaṇe  gotame
pahoti  me  samaṇo  gotamo  tathā dhammaṃ desetuṃ yathā ahaṃ imaṃ
kaṅkhādhammaṃ  pajaheyyaṃ  sādhāhaṃ  1-  bho  ānanda  labheyyaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ dassanāyāti.
   {138.2}  Evaṃ vutte āyasmā ānando subhaddaṃ paribbājakaṃ
etadavoca alaṃ āvuso subhadda mā tathāgataṃ viheṭhesi kilanto bhagavāti.
Dutiyampi  kho  subhaddo  paribbājako  .pe.  tatiyampi kho subhaddo
paribbājako  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca sutaṃ metaṃ bho ānanda
paribbājakānaṃ    vuḍḍhānaṃ    mahallakānaṃ    ācariyapācariyānaṃ
bhāsamānānaṃ   kadāci   karahaci  tathāgatā  loke  uppajjanti
@Footnote: 1 Sī. Yu. svāhaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Arahanto  sammāsambuddhā  ajjeva  rattiyā pacchime yāme samaṇassa
gotamassa  parinibbānaṃ  bhavissati  atthi  ca  me  ayaṃ  kaṅkhādhammo
uppanno  evampasanno  ahaṃ  samaṇe  gotame  pahoti me samaṇo
gotamo tathā dhammaṃ desetuṃ yathā ahaṃ imaṃ kaṅkhādhammaṃ pajaheyyaṃ 1-
sādhāhaṃ  bho  ānanda  labheyyaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāyāti .
Tatiyampi  kho  āyasmā  ānando  subhaddaṃ  paribbājakaṃ  etadavoca
alaṃ āvuso subhadda mā tathāgataṃ viheṭhesi kilanto bhagavāti.
   {138.3} Assosi kho bhagavā āyasmato ānandassa subhaddena
paribbājakena  saddhiṃ  imaṃ  kathāsallāpaṃ . athakho bhagavā āyasmantaṃ
ānandaṃ āmantesi alaṃ ānanda mā subhaddaṃ vāresi labhatu 2- ānanda
subhaddo  tathāgataṃ  dassanāya  yaṅkiñci  maṃ  subhaddo  pucchissati
sabbantaṃ  aññāpekkho  va  maṃ  pucchissati  no  vihesāpekkho
yañcassāhaṃ puṭṭho byākarissāmi taṃ khippameva ājānissatīti.
   {138.4} Athakho āyasmā ānando subhaddaṃ paribbājakaṃ etadavoca
gacchāvuso  subhadda karoti te bhagavā okāsanti . athakho subhaddo
paribbājako  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  subhaddo  paribbājako bhagavantaṃ
etadavoca  yeme  bho  gotama  samaṇabrāhmaṇā  saṅghino  gaṇino
gaṇācariyā  ñātā  yasassino  titthakarā  sādhusammatā  bahujanassa
@Footnote: 1 Po. Ma. pajaheyyanti. 2 Ma. Yu. labhataṃ.
Seyyathīdaṃ  pūraṇo  kassapo makkhali gosālo ajito kesakambalo 1-
pakudho  kaccāyano  sañjayo  velaṭṭhaputto  2- nigaṇṭho nāṭaputto
sabbe  te  sakāya  paṭiññāya  abbhaññiṃsu  sabbe  3-  pana  na
abbhaññiṃsu  udāhu  ekacce na abbhaññiṃsūti . alaṃ subhadda tiṭṭhatetaṃ
sabbe te sakāya paṭiññāya abbhaññiṃsu sabbe 4- pana na abbhaññiṃsu
udāhu  ekacce  abbhaññiṃsu  ekacce  na  abbhaññiṃsūti  dhammante
subhadda  desissāmi  taṃ  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi bhāsissāmīti .
Evaṃ  bhanteti  kho  subhaddo  paribbājako  bhagavato paccassosi .
Bhagavā etadavoca
   {138.5}  yasmiṃ  kho  subhadda  dhammavinaye ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  na  upalabbhati  samaṇopi  tattha  na  upalabbhati  dutiyopi
tattha  samaṇo  na  upalabbhati  tatiyopi  tattha samaṇopi na upalabbhati
catutthopi  tattha  samaṇo  na  upalabbhati  yasmiñca  kho  subhadda
dhammavinaye  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  upalabbhati  samaṇopi  tattha
upalabbhati  dutiyopi  tattha  samaṇo  upalabbhati  tatiyopi  tattha
samaṇo  upalabbhati  catutthopi  tattha  samaṇo  upalabbhati  imasmiṃ
kho  subhadda  dhammavinaye  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  upalabbhati
idheva  subhadda  samaṇo  idha  dutiyo  samaṇo  idha  tatiyo samaṇo
idha  catuttho  samaṇo  suññā  parappavādā  samaṇebhi  aññehi
@Footnote: 1 Sī. Yu. kesakambalī. 2 Sī. Yu. velaṭṭhiputto. 3-4 Ma. Yu. sabbeva.
Ime  ca  subhadda bhikkhū sammā vihareyyuṃ asuñño loko arahantehi
assāti.
   [139] Ekūnatiṃsa- 1- vayasā subhadda
      yaṃ pabbajiṃ kiṃkusalānuesī
      vassāni paññāsasamādhikāni
      yato ahaṃ pabbajito subhadda
      ñāyassa dhammassa padesavatti
      ito bahiddhā samaṇopi natthi.
Dutiyopi  samaṇo  natthi  tatiyopi  samaṇo  natthi  catutthopi  samaṇo
natthi  suññā  parappavādā  samaṇebhi  aññehi  ime  ca  subhadda
bhikkhū sammā vihareyyuṃ asuñño loko arahantehi assāti.
   [140]  Evaṃ vutte subhaddo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhanti  evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
labheyyāmahaṃ 2- bhante bhagavato santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti.
Yo   kho   subhadda   aññatitthiyapubbo   imasmiṃ   dhammavinaye
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ekūnatiṃso. 2 Ma. Yu. labheyyāhaṃ.
Ākaṅkhati  pabbajjaṃ  ākaṅkhati  upasampadaṃ  so  cattāro  māse
parivasati  catunnaṃ  māsānaṃ  accayena āraddhacittā bhikkhū pabbājenti
upasampādenti   bhikkhubhāvāya   apica   mettha  puggalavemattatā
viditāti  .  sace  bhante  aññatitthiyapubbā  imasmiṃ  dhammavinaye
ākaṅkhantā  pabbajjaṃ  ākaṅkhantā  upasampadaṃ  cattāro  māse
parivasanti   catunnaṃ   māsānaṃ  accayena  āraddhacittā  bhikkhū
pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāya  ahaṃ  cattāri  vassāni
parivasissāmi catunnaṃ vassānaṃ accayena āraddhacittā bhikkhū pabbājentu
upasampādentu bhikkhubhāvāyāti.
   {140.1} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi tenahānanda
subhaddaṃ paribbājakaṃ pabbājethāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato paccassosi . athakho subhaddo paribbājako āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca lābhā te 1- āvuso ānanda suladdhaṃ te 2- āvuso ānanda
ye ettha satthārā 3- sammukhā antevāsikābhisekena abhisittāti.
Alattha  kho  subhaddo  paribbājako bhagavato santike pabbajjaṃ alattha
upasampadaṃ . acirūpasampanno kho panāyasmā subhaddo eko vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. vo. 3 Ma. satthu.
Itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro kho pana āyasmā subhaddo
arahataṃ ahosi. So bhagavato pacchimo sakkhisāvako ahosīti.
          Pañcamabhāṇavāraṃ samattaṃ.
   [141]  Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi siyā
kho  panānanda  tumhākaṃ  evamassa  atītasatthukaṃ  pāvacanaṃ  natthi
no  satthāti  na  kho  panetaṃ  ānanda  evaṃ daṭṭhabbaṃ yo vo
ānanda  mayā  dhammo  ca  vinayo ca desito paññatto so vo
mamaccayena satthā
   {141.1}  yathā  kho  panānanda  etarahi  bhikkhū  aññamaññaṃ
āvusovādena  samudācaranti  na  te mamaccayena evaṃ samudācaritabbaṃ
theratarena  ānanda  bhikkhunā navakataro bhikkhu nāmena vā gottena
vā  āvusovādena vā samudācaritabbo navakatarena bhikkhunā therataro
bhikkhu  bhanteti  vā  āyasmāti  vā  samudācaritabbo ākaṅkhamāno
ānanda   saṅgho   mamaccayena   khuddānukhuddakāni   sikkhāpadāni
samūhanatu  channassa  ānanda  bhikkhuno  mamaccayena  brahmadaṇḍo
dātabboti  .  katamo  pana  bhante  brahmadaṇḍoti  .  channo
ānanda  bhikkhu yaṃ iccheyya taṃ vadeyya so bhikkhūhi neva vattabbo
na ovaditabbo na anusāsitabboti.
   [142] Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi siyā kho pana bhikkhave
ekabhikkhussapi  kaṅkhā vā vimati vā buddhe vā dhamme vā saṅghe
vā  magge  vā  paṭipadāya  vā  pucchatha  bhikkhave  mā  pacchā
Vippaṭisārino  ahuvattha  sammukhībhūto  no  satthā  ahosi  na  mayaṃ
sikkhimhā  bhagavantaṃ  sammukhā paṭipucchitunti . evaṃ vutte te bhikkhū
tuṇhī  ahesuṃ  .  dutiyampi kho bhagavā .pe. tatiyampi kho bhagavā
bhikkhū  āmantesi  siyā kho pana bhikkhave ekabhikkhussapi kaṅkhā vā
vimati vā buddhe vā dhamme vā saṅghe vā magge vā paṭipadāya vā
pucchatha  bhikkhave  mā  pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha  sammukhībhūto
no satthā ahosi na mayaṃ sikkhimhā bhagavantaṃ sammukhā paṭipucchitunti.
Tatiyampi kho te bhikkhū tuṇhī ahesuṃ.
   {142.1} Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi siyā kho pana bhikkhave
satthu  gāravenapi  na  puccheyyātha  sahāyakopi  bhikkhave sahāyakassa
ārocetūti . evaṃ vutte te bhikkhū tuṇhī ahesuṃ. Athakho āyasmā
ānando bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ bhante abbhutaṃ bhante evaṃ pasanno
ahaṃ bhante imasmiṃ bhikkhusaṅghe natthi imasmiṃ bhikkhusaṅghe ekabhikkhussāpi
kaṅkhā vā vimati vā buddhe vā dhamme vā saṅghe vā magge vā paṭipadāya
vāti . pasādā kho tvaṃ ānanda vadesi ñāṇameva hettha ānanda
tathāgatassa  natthi  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  ekabhikkhussāpi  kaṅkhā  vā
vimati vā buddhe vā dhamme vā saṅghe vā magge vā paṭipadāya vā
imesaṃ  hi  ānanda  pañcannaṃ  bhikkhusatānaṃ yo pacchimako bhikkhu so
sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [143]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi handadāni bhikkhave
āmantayāmi  vo  vayadhammā  saṅkhārā appamādena sampādethāti .
Ayaṃ tathāgatassa pacchimā vācā.
   [144]  Athakho  bhagavā  paṭhamajjhānaṃ  samāpajji  paṭhamajjhānā
vuṭṭhahitvā  dutiyajjhānaṃ  samāpajji  dutiyajjhānā vuṭṭhahitvā tatiyajjhānaṃ
samāpajji   tatiyajjhānā   vuṭṭhahitvā   catutthajjhānaṃ   samāpajji
catutthajjhānā    vuṭṭhahitvā    ākāsānañcāyatanaṃ   samāpajji
ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  vuṭṭhahitvā  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpajji
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā  vuṭṭhahitvā  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpajji
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā    vuṭṭhahitvā   nevasaññānāsaññātayanaṃ
samāpajji     nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā     vuṭṭhahitvā
saññāvedayitanirodhaṃ samāpajji.
   {144.1} Athakho āyasmā ānando āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca
parinibbuto bhante anuruddha bhagavāti . Nāvuso ānanda bhagavā parinibbuto
saññāvedayitanirodhaṃ  samāpannoti . athakho bhagavā saññāvedayitanirodha-
samāpattiyā    vuṭṭhahitvā   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samāpajji
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā    vuṭṭhahitvā   ākiñcaññāyatanaṃ
samāpajji  ākiñcaññāyatanasamāpattiyā  vuṭṭhahitvā  viññāṇañcāyatanaṃ
samāpajji  viññāṇañcāyatanasamāpattiyā  vuṭṭhahitvā  ākāsānañcāyatanaṃ
samāpajji  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  vuṭṭhahitvā  catutthaṃ  jhānaṃ
Samāpajji  catutthā  jhānā  vuṭṭhahitvā  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpajji
tatiyā  jhānā  vuṭṭhahitvā  dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpajji  dutiyā jhānā
vuṭṭhahitvā  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajji  paṭhamā  jhānā  vuṭṭhahitvā
dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpajji  dutiyā  jhānā  vuṭṭhahitvā  tatiyaṃ  jhānaṃ
samāpajji  tatiyā  jhānā  vuṭṭhahitvā  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajji .
Catutthā jhānā vuṭṭhahitvā samanantarā bhagavā parinibbāyi.
   [145]  Parinibbute  bhagavati  saha  parinibbānā  mahābhūmicālo
ahosi bhiṃsanako lomahaṃso devadundabhiyo ca phaliṃsu.
   [146]  Parinibbute  bhagavati saha parinibbānā brahmā sahampati
imaṃ gāthaṃ abhāsi
     sabbe va nikkhipissanti    bhūtā loke samussayaṃ
     yattha etādiso satthā   loke appaṭipuggalo
     tathāgato balappatto    sambuddho parinibbutoti.
   [147] Parinibbute bhagavati saha parinibbānā sakko devānamindo
imaṃ gāthaṃ abhāsi
     aniccā vata saṅkhārā      uppādavayadhammino
     uppajjitvā nirujjhanti    tesaṃ vūpasamo sukhoti.
   [148] Parinibbute bhagavati saha parinibbānā āyasmā anuruddho
imā gāthā abhāsi
     Nāhu assāsapassāso    ṭhitacittassa tādino
     anejjo 1- santimārabbha  yaṃ kālamakarī muni.
     Asallīnena cittena       vedanaṃ ajjhavāsayi
     pajjotasseva nibbānaṃ    vimokkho cetaso ahūti.
   [149] Parinibbute bhagavati saha parinibbānā āyasmā ānando
imaṃ gāthaṃ abhāsi
     tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ       tadāsi lomahaṃsanaṃ
     sabbākāravarūpete     sambuddhe parinibbuteti.
   [150]  Parinibbute  bhagavati ye tettha 2- bhikkhū avītarāgā
appekacce  bāhā  paggayha  kandanti  chinnapādaṃ  viya  papatanti
āvaṭṭanti   vivaṭṭanti  atikhippaṃ  bhagavā  parinibbuto  atikhippaṃ
sugato  parinibbuto  atikhippaṃ  cakkhumā  loke  antarahitoti .
Ye  pana  te  bhikkhū  vītarāgā te satā sampajānā adhivāsenti
aniccā vata saṅkhārā taṃ kutettha labbhāti.
   [151]  Athakho  āyasmā  anuruddho  bhikkhū  āmantesi alaṃ
āvuso  mā socittha mā paridevittha na nu etaṃ āvuso bhagavatā
paṭikacceva  akkhātaṃ  sabbeheva  piyehi  manāpehi  nānābhāvo
vinābhāvo  aññathābhāvo  taṃ  kutettha  āvuso  labbhā  yantaṃ
jātaṃ  bhūtaṃ  saṅkhataṃ  palokadhammaṃ  taṃ  vata  mā  palujjīti  netaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. anejo. 2 Sī. tattha ye te. Ma. Yu. ye te tattha.
Ṭhānaṃ  vijjati  devatā  āvuso  ujjhāyantīti  .  kathaṃbhūtā  pana
bhante anuruddha devatā manasikarontīti 1-.
   {151.1}  Santāvuso ānanda devatā ākāse paṭhavīsaññiniyo
kese pakiriya kandanti bāhā paggayha kandanti chinnapādaṃ viya papatanti
āvaṭṭanti  vivaṭṭanti  atikhippaṃ  bhagavā  parinibbuto  atikhippaṃ sugato
parinibbuto  atikhippaṃ  cakkhumā loke antarahitoti santāvuso ānanda
devatā paṭhaviyā paṭhavīsaññiniyo kese pakiriya kandanti .pe. Antarahitoti.
Yā pana devatā vītarāgā tā satā sampajānā adhivāsenti aniccā
saṅkhārā  taṃ  kutettha  labbhāti  . athakho āyasmā ca anuruddho
āyasmā ca ānando taṃ rattāvasesaṃ dhammiyā kathāya vītināmesuṃ.
   {151.2} Athakho āyasmā anuruddho āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
gaccha  āvuso  ānanda  kusināraṃ  pavisitvā  kosinārakānaṃ mallānaṃ
ārocehi  parinibbuto vāsiṭṭhā bhagavā yassadāni kālaṃ maññathāti .
Evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā  ānando  āyasmato  anuruddhassa
paṭissutvā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaraṃ  ādāya  adutiyo
kusināraṃ pāvisi.
   [152] Tena kho pana samayena kosinārakā mallā saṇṭhāgāre
sannipatitā honti kena 2- karaṇīyena . athakho āyasmā ānando
yena  kosinārakānaṃ  mallānaṃ  saṇṭhāgāraṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. manasikarotīti. 2 Sī. Ma. Yu. teneva.
Kosinārakānaṃ   mallānaṃ   ārocesi   parinibbuto   vāsiṭṭhā
bhagavā  yassadāni  kālaṃ  maññathāti  .  idamāyasmato  ānandassa
sutvā  mallā  ca  mallaputtā  ca  mallasuṇisā  ca mallapajāpatiyo
ca  aghāvino  dummanā  cetodukkhasamappitā  appekacce  kese
pakiriya  kandanti  bāhā  paggayha  kandanti  chinnapādaṃ viya papatanti
āvaṭṭanti   vivaṭṭanti  atikhippaṃ  bhagavā  parinibbuto  atikhippaṃ
sugato parinibbuto atikhippaṃ cakkhumā loke antarahitoti.
   {152.1} Athakho kosinārakā mallā purise āṇāpesuṃ tenahi bhaṇe
kusinārāyaṃ  gandhamālañca  sabbañca  tāḷāvacaraṃ  sannipātethāti .
Athakho  kosinārakā  mallā  gandhamālañca  sabbañca  tāḷāvacaraṃ
pañca  [1]- dussayugasatāni ādāya yena upavattanaṃ mallānaṃ sālavanaṃ
yena  bhagavato  sarīraṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavato  sarīraṃ
naccehi  gītehi  vāditehi mālehi gandhehi sakkarontā garukarontā
mānentā  pūjentā  celavitānāni  karontā  maṇḍalamālāni  2-
paṭiyādentā evaṃ taṃ 3- divasaṃ vītināmesuṃ.
   {152.2} Athakho kosinārakānaṃ mallānaṃ etadahosi ativikālo kho
ajja bhagavato sarīraṃ jhāpetuṃ svedāni mayaṃ bhagavato sarīraṃ jhāpessāmāti.
Athakho kosinārakā mallā bhagavato sarīraṃ naccehi gītehi vāditehi mālehi
gandhehi sakkarontā garukarontā mānentā pūjentā celavitānāni karontā
maṇḍalamālāni  4-  paṭiyādentā  dutiyampi divasaṃ vītināmesuṃ tatiyampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2-4 Ma. maṇḍalamāḷe. 3 Ma. ekadivasaṃ.
Divasaṃ  vītināmesuṃ  catutthampi  divasaṃ  vītināmesuṃ  pañcamampi  divasaṃ
vītināmesuṃ  chaṭṭhampi  divasaṃ  vītināmesuṃ  .  athakho sattamampi divasaṃ
kosinārakānaṃ  mallānaṃ  etadahosi  mayaṃ  bhagavato  sarīraṃ  naccehi
gītehi vāditehi mālehi gandhehi sakkarontā garukarontā mānentā
pūjentā  dakkhiṇena  dakkhiṇaṃ  nagarassa  haritvā  bāhirena  bāhiraṃ
dakkhiṇato nagarassa bhagavato sarīraṃ jhāpessāmāti.
   [153]  Tena  kho  pana  samayena  aṭṭha mallā pāmokkhā
sīsanhātā  1-  ahatāni  vatthāni  nivatthā  mayaṃ  bhagavato  sarīraṃ
uccāressāmāti  na  sakkonti  uccāretuṃ  . athakho kosinārakā
mallā  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ etadavocuṃ ko nu kho bhante anuruddha
hetu  ko  paccayo  yenime  aṭṭha  mallā pāmokkhā sīsanhātā
ahatāni  vatthāni  nivatthā  mayaṃ  bhagavato  sarīraṃ  uccāressāmāti
na  sakkonti  uccāretunti  .  aññathā  kho  vāsiṭṭhā tumhākaṃ
adhippāyo aññathā devatānaṃ adhippāyoti.
   {153.1} Kathaṃ pana bhante devatānaṃ adhippāyoti. Tumhākaṃ kho
vāsiṭṭhā adhippāyo mayaṃ bhagavato sarīraṃ naccehi gītehi vāditehi mālehi
gandhehi sakkarontā garukarontā mānentā pūjentā dakkhiṇena dakkhiṇaṃ
nagarassa  haritvā  bāhirena bāhiraṃ dakkhiṇato nagarassa bhagavato sarīraṃ
jhāpessāmāti devatānaṃ kho vāsiṭṭhā adhippāyo mayaṃ bhagavato sarīraṃ dibbehi
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. sīsaṃ nahātā.
Naccehi  gītehi  vāditehi mālehi gandhehi sakkarontā garukarontā
mānentā  pūjentā  uttarena  uttaraṃ  nagarassa haritvā uttarena
dvārena  nagaraṃ pavisitvā majjhena majjhaṃ nagarassa haritvā puratthimena
dvārena  nikkhamitvā  puratthimato  nagarassa  makuṭabandhanaṃ  nāma
mallānaṃ  cetiyaṃ  ettha  bhagavato  sarīraṃ  jhāpessāmāti  . yathā
bhante devatānaṃ adhippāyo tathā hotūti.
   {153.2} Tena kho pana samayena kosinārā 1- yāva sandhisamalasakaṭirā
jannumattena  odhinā  mandāravapupphehi saṇṭhitā 2- hoti . athakho
devā ca kosinārakā ca mallā bhagavato sarīraṃ dibbehi ca mānusakehi ca
naccehi  gītehi  vāditehi mālehi gandhehi sakkarontā garukarontā
mānentā pūjentā uttarena uttaraṃ nagarassa haritvā uttarena dvārena
nagaraṃ  pavisitvā majjhena majjhaṃ nagarassa haritvā puratthimena dvārena
nikkhamitvā  puratthimato  nagarassa  makuṭabandhanaṃ  nāma  mallānaṃ cetiyaṃ
ettha bhagavato sarīraṃ nikkhipiṃsu.
   {153.3} Athakho kosinārakā mallā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ
kathaṃ mayaṃ bhante ānanda tathāgatassa sarīre paṭipajjāmāti . Yathā kho
vāsiṭṭhā rañño cakkavattissa sarīre paṭipajjanti evaṃ tathāgatassa sarīre
paṭipajjitabbanti . kathaṃ pana bhante ānanda rañño cakkavattissa sarīre
paṭipajjantīti  . rañño vāsiṭṭhā cakkavattissa sarīraṃ ahatena vatthena
veṭhenti ahatena vatthena veṭhetvā vihatena kappāsena veṭhenti vihatena
@Footnote: 1 Ma. Yu. kusinārā yāva sandhisamalasaṃkaṭīrā. 2 Ma. Yu. saṇṭhatā.
Kappāsena  veṭhetvā  ahatena vatthena veṭhenti etena upāyena
pañcahi  yugasatehi  rañño cakkavattissa sarīraṃ veṭhetvā ayasāya 1-
teladoṇiyā  pakkhipitvā aññissā ayasāya 2- doṇiyā paṭikkujjitvā
sabbagandhānaṃ  citakaṃ  karitvā  rañño  cakkavattissa  sarīraṃ  jhāpenti
cātummahāpathe  rañño  cakkavattissa  thūpaṃ  karonti  evaṃ  kho
vāsiṭṭhā  rañño  cakkavattissa  sarīre  paṭipajjanti  yathā  kho
vāsiṭṭhā  rañño  cakkavattissa  sarīre  paṭipajjanti evaṃ tathāgatassa
sarīre  paṭipajjitabbaṃ cātummahāpathe tathāgatassa thūpo kāretabbo 3-
tattha  ye  mālaṃ  vā  gandhaṃ vā cuṇṇakaṃ vā āropessanti vā
abhivādessanti  vā  cittaṃ  vā  pasādessanti  tesantaṃ  bhavissati
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  athakho  kosinārakā mallā purise
āṇāpesuṃ tenahi bhaṇe mallānaṃ vihatakappāsaṃ sannipātethāti.
   {153.4}  Athakho  kosinārakā mallā bhagavato sarīraṃ ahatena
vatthena  veṭhesuṃ  ahatena  vatthena  veṭhetvā vihatena kappāsena
veṭhesuṃ vihatena kappāsena veṭhetvā ahatena vatthena veṭhesuṃ etena
upāyena pañcahi yugasatehi bhagavato sarīraṃ veṭhetvā ayasāya teladoṇiyā
pakkhipitvā  aññissā  ayasāya  doṇiyā  paṭikkujjitvā  sabbagandhānaṃ
citakaṃ karitvā bhagavato sarīraṃ citakaṃ āropesuṃ.
   [154] Tena kho pana samayena āyasmā mahākassapo pāvāya
kusināraṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ
@Footnote: 1-2 Ma. āyasāya. sabbattha īdisameva. 3 Ma. Yu. kātabbo.
Pañcamattehi  bhikkhusatahi  .  athakho  āyasmā  mahākassapo  maggā
okkamma  aññataramhi  rukkhamūle  nisīdi  . tena kho pana samayena
aññataro  ājīvako  kusinārāyaṃ  mandāravapupphaṃ  gahetvā  pāvaṃ
addhānamaggapaṭipanno  hoti  .  addasā  kho āyasmā mahākassapo
taṃ  ājīvakaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ disvā taṃ ājīvakaṃ etadavoca
apāvuso  amhākaṃ  satthāraṃ  jānāsīti . āmāvuso jānāmi ajja
sattāhaṃ  parinibbuto  samaṇo  gotamo  tato me idaṃ mandāravapupphaṃ
gahitanti  .  tattha  ye  te bhikkhū avītarāgā appekacce bāhā
paggayha  kandanti  chinnapādaṃ  viya  papatanti  āvaṭṭanti  vivaṭṭanti
atikhippaṃ  bhagavā  parinibbuto  atikhippaṃ  sugato  parinibbuto  atikhippaṃ
cakkhumā  loke  antarahitoti  .  ye  pana  te bhikkhū vītarāgā
te  satā  sampajānā  adhivāsenti  aniccā saṅkhārā taṃ kutettha
labbhāti.
   [155]  Tena  kho pana samayena subhaddo nāma vuḍḍhapabbajito
tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno  hoti  .  athakho  subhaddo vuḍḍhapabbajito
te  bhikkhū  etadavoca  alaṃ  āvuso mā socittha mā paridevittha
sumuttā  mayaṃ  tena  mahāsamaṇena upaddūtā ca homa idaṃ te 1-
kappati  idaṃ  te  na  kappatīti  idāni  pana  mayaṃ yaṃ icchissāma
taṃ  karissāma  yaṃ  na  icchissāma  taṃ  na karissāmāti . athakho
@Footnote: 1 votipi pāṭho.
[1]-  Mahākassapo bhikkhū āmantesi alaṃ āvuso mā socittha mā
paridevittha  na  nu  evaṃ 2- āvuso bhagavatā paṭikacceva akkhātaṃ
sabbeheva  piyehi  manāpehi  nānābhāvo  vinābhāvo aññathābhāvo
taṃ  kutettha  āvuso  labbhā  yantaṃ  jātaṃ bhūtaṃ saṅkhataṃ palokadhammaṃ
taṃ vata mā palujjīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [156] Tena kho pana samayena cattāro mallapāmokkhā sīsanhātā 3-
ahatāni  vatthāni  nivatthā  mayaṃ  bhagavato  citakaṃ  āḷimpessāmāti
na  sakkonti  āḷimpetuṃ  .  athakho  kosinārakā  mallā
āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  etadavocuṃ  ko nu kho bhante anuruddha hetu
ko  paccayo  yenime  cattāro mallapāmokkhā sīsanhātā ahatāni
vatthāni  nivatthā  mayaṃ  bhagavato  citakaṃ  āḷimpessāmāti  na
sakkonti  āḷimpetunti  .  aññathā  kho  vāsiṭṭhā  devatānaṃ
adhippāyoti. Kathaṃ pana bhante devatānaṃ adhippāyoti.
   {156.1}  Devatānaṃ  kho vāsiṭṭhā adhippāyo ayaṃ āyasmā
mahākassapo   pāvāya   kusināraṃ   addhānamaggapaṭipanno  mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi bhikkhusatehi na tāva bhagavato citako
pajjalissati  yāvāyasmā  mahākassapo  bhagavato  pāde sahatthā 4-
vandissatīti. Yathā bhante devatānaṃ adhippāyo tathā hotūti.
   {156.2}   Athakho   āyasmā   mahākassapo   yena
kusinārāyaṃ   5-   makuṭabandhanaṃ   mallānaṃ   cetiyaṃ   yena
@Footnote: 1 Ma. Yu. āyasmā. 2 Ma. Yu. etaṃ. 3 Sī. Yu. sīsaṃ nahātā.
@4 Ma. Yu. sirasā. 5 Ma. kusinārā.
Bhagavato  citako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  katvā
añjaliṃ  paṇāmetvā  tikkhattuṃ  citakaṃ  padakkhiṇaṃ  katvā  pādato
vivaritvā bhagavato pāde sirasā vandi . tānipi kho pañca bhikkhusatāni
ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  katvā  añjaliṃ  paṇāmetvā tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā
bhagavato  pāde  sirasā  vandiṃsu  .  vandite  [1]- panāyasmatā
mahākassapena  tehi  ca  pañcahi  bhikkhusatehi  sayameva  bhagavato
citako pajjali.
   {156.3} Jhāyamānassa kho pana bhagavato sarīrassa yaṃ ahosi chavīti
vā cammanti vā maṃsanti vā nhārūti vā lasikāti vā tassa neva chārikā
paññāyittha na masi sarīrāneva avasissiṃsu . seyyathāpi nāma sappissa
vā telassa vā jhāyamānassa neva chārikā paññāyati na masi evameva
bhagavato sarīrassa jhāyamānassa yaṃ ahosi chavīti vā cammanti vā maṃsanti
vā  nhārūti  vā  lasikāti  vā  tassa neva chārikā paññāyittha
na  masi  sarīrāneva  avasissiṃsu  .  tesañca pañcannaṃ dussayugasatānaṃ
dve  va  dussāni  ḍayhiṃsu  yañca  sabbaabbhantarimaṃ yañca bāhiraṃ .
Daḍḍhe  kho  pana bhagavato sarīre antalikkhā udakadhārā pātubhavitvā
bhagavato  citakaṃ  nibbāpesi  .  udakaṃ  sālatopi  abbhunnamitvā
bhagavato citakaṃ nibbāpesi . kosinārakā 2- mallā sabbagandhodakena
bhagavato  citakaṃ  nibbāpesuṃ  .  athakho kosinārakā mallā bhagavato
sarīrāni  sattāhaṃ  saṇṭhāgāre  sattipañjaraṃ  katvā  dhanupākāraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. kosinārakāpi.
Parikkhipitvā  naccehi  gītehi  vāditehi  mālehi  gandhehi sakkariṃsu
garukariṃsu mānesuṃ pūjesuṃ.
   [157]  Assosi kho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
bhagavā  kira  kusinārāyaṃ  parinibbutoti  .  athakho  rājā māgadho
ajātasattu  vedehiputto  kosinārakānaṃ  mallānaṃ  dūtaṃ  pāhesi
bhagavāpi  khattiyo  ahaṃpi  khattiyo  ahaṃ  arahāmi  bhagavato sarīrānaṃ
bhāgaṃ  ahaṃpi  bhagavato sarīrānaṃ thūpañca mahañca karissāmīti . assosuṃ
kho  vesālikā  licchavī  bhagavā  kira  kusinārāyaṃ  parinibbutoti .
Athakho  vesālikā  licchavī  kosinārakānaṃ  mallānaṃ  dūtaṃ  pāhesuṃ
bhagavāpi  khattiyo  mayampi  khattiyā mayampi arahāma bhagavato sarīrānaṃ
bhāgaṃ mayampi bhagavato sarīrānaṃ thūpañca mahañca karissāmāti.
   {157.1} Assosuṃ kho kāpilavatthavā 1- sakyā bhagavā kira kusinārāyaṃ
parinibbutoti  .  athakho  kāpilavatthavā sakyā kosinārakānaṃ mallānaṃ
dūtaṃ  pāhesuṃ  bhagavā  amhākaṃ ñātiseṭṭho mayampi arahāma bhagavato
sarīrānaṃ bhāgaṃ mayampi bhagavato sarīrānaṃ thūpañca mahañca karissāmāti .
Assosuṃ  kho  allakappakā  thūlayo  3-  bhagavā  kira  kusinārāyaṃ
parinibbutoti  .  athakho  allakappakā  thūlayo kosanārakānaṃ mallānaṃ
dūtaṃ  pāhesuṃ  bhagavāpi  khattiyo  mayampi  khattiyā  mayampi arahāma
bhagavato  sarīrānaṃ  bhāgaṃ  mayampi  bhagavato  sarīrānaṃ  thūpañca mahañca
@Footnote: 1-2 Ma. kapilavatthuvāsī. 3 Sī. Ma. Yu. bulayo.
Karissāmāti  .  assosuṃ  kho  rāmagāmakā  koḷiyā  bhagavā kira
kusinārāyaṃ  parinibbutoti . athakho rāmagāmakā koḷiyā kosinārakānaṃ
mallānaṃ  dūtaṃ  pāhesuṃ  bhagavāpi  khattiyo  mayampi  khattiyā mayampi
arahāma  bhagavato  sarīrānaṃ  bhāgaṃ  mayampi  bhagavato sarīrānaṃ thūpañca
mahañca  karissāmāti  .  assosi  kho  veṭṭhadīpako  brāhmaṇo
bhagavā kira kusinārāyaṃ parinibbutoti . athakho veṭṭhadīpako brāhmaṇo
kosinārakānaṃ  mallānaṃ  dūtaṃ  pāhesi  bhagavāpi  khattiyo  ahampi
brāhmaṇo  ahampi  arahāmi  bhagavato  sarīrānaṃ  bhāgaṃ  ahampi
bhagavato sarīrānaṃ thūpañca mahañca karissāmīti.
   {157.2} Assosuṃ kho pāveyyakā mallā bhagavā kira kusinārāyaṃ
parinibbutoti . athakho pāveyyakā mallā kosinārakānaṃ mallānaṃ dūtaṃ
pāhesuṃ  bhagavāpi  khattiyo  mayampi khattiyā mayampi arahāma bhagavato
sarīrānaṃ bhāgaṃ mayampi bhagavato sarīrānaṃ thūpañca mahañca karissāmāti .
Evaṃ vutte kosinārakā mallā te saṅghe gaṇe etadavocuṃ bhagavā
amhākaṃ  gāmakkhette  parinibbuto  na  mayaṃ  dassāma  bhagavato
sarīrānaṃ bhāganti.
   [158]  Evaṃ  vutte  doṇo  brāhmaṇo te saṅghe gaṇe
etadavoca
      suṇantu bhonto mama ekavākyaṃ 2-
      amhāka buddho ahu khantivādo
@Footnote: 1 Ma. ekavācaṃ.
      Na hi sādhuyaṃ uttamapuggalassa
      sarīrabhāge siya 1- sampahāro.
      Sabbe va bhonto sahitā samaggā
      sammodamānā karomaṭṭha bhāge
      vitthārikā hontu disāsu thūpā
      bahū 2- janā cakkhumato pasannāti.
   [159]  Tenahi  brāhmaṇa tvañceva bhagavato sarīrāni aṭṭhadhā
samaṃ  suvibhattaṃ  vibhajāhīti  .  evaṃ  bhoti evaṃ bhoti kho doṇo
brāhmaṇo  tesaṃ  saṅghānaṃ  gaṇānaṃ  paṭissuṇitvā  bhagavato  sarīrāni
aṭṭhadhā  samaṃ  suvibhattaṃ  vibhajitvā  te  saṅghe  gaṇe  etadavoca
imaṃ  me  bhonto  tumbaṃ dentu 3- ahaṃpi tumbassa thūpañca mahañca
karissāmīti. Adaṃsu kho te doṇassa brāhmaṇassa tumbaṃ.
   [160] Assosuṃ kho pipphalivaniyā moriyā bhagavā kira kusinārāyaṃ
parinibbutoti  .  athakho  pipphalivaniyā moriyā kosinārakānaṃ mallānaṃ
dūtaṃ  pāhesuṃ  bhagavāpi  khattiyo  mayampi  khattiyā  mayampi arahāma
bhagavato  sarīrānaṃ  bhāgaṃ  mayampi  bhagavato  sarīrānaṃ  thūpañca mahañca
karissāmāti  .  natthi  bhagavato  sarīrānaṃ bhāgo vibhattāni bhagavato
sarīrāni ito aṅgāraṃ harathāti. Te tato aṅgāraṃ āhariṃsu.
   [161] Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto rājagahe
bhagavato  sarīrānaṃ  thūpañca  mahañca  akāsi  .  vesālikāpi licchavī
@Footnote: 1 Ma. Yu. siyā. 2 Yu. bahujjano ... pasannoti. 3 Ma. Yu. dadantu.
Vesāliyaṃ bhagavato sarīrānaṃ thūpañca mahañca akaṃsu . kāpilavatthavāpi 1-
sakyā kapilavatthusmiṃ bhagavato sarīrānaṃ thūpañca mahañca akaṃsu. Allakappakāpi
thūlayo  allakappe  bhagavato  sarīrānaṃ  thūpañca  mahañca  akaṃsu .
Rāmagāmakāpi  koḷiyā  rāmagāme  bhagavato  sarīrānaṃ thūpañca mahañca
akaṃsu  .  veṭṭhadīpakopi  brāhmaṇo  veṭṭhadīpe  bhagavato  sarīrānaṃ
thūpañca  mahañca  akāsi  .  pāveyyakāpi  mallā pāvāyaṃ bhagavato
sarīrānaṃ  thūpañca  mahañca  akaṃsu  . kosinārakāpi mallā kusinārāyaṃ
bhagavato  sarīrānaṃ  thūpañca  mahañca  akaṃsu  .  doṇopi  brāhmaṇo
tumbassa  thūpañca  mahañca akāsi . pipphalivaniyāpi moriyā pipphalivane
aṅgārānaṃ  thūpañca  mahañca  akaṃsu  .  iti  aṭṭha sarīratthūpā 2-
navamo tumbathūpo dasamo aṅgārathūpo evametaṃ bhūtapubbanti.
   [162] Aṭṭhadoṇaṃ cakkhumato sarīraṃ
      sattadoṇaṃ jambudīpe mahenti
      ekañca doṇaṃ purisavaruttamassa
      rāmagāme nāgarājā mahenti 3-.
      Ekā hi dāṭhā tidivehi pūjitā
      ekā pana gandhārapure mahiyyati
      kāliṅgarañño vijite punekaṃ
      ekaṃ puna 4- nāgarājā mahenti 5-.
@Footnote: 1 Ma. kapilavatthuvāsīpi. 2 Sī. aṭṭhasarīratthūpānañca. Yu. aṭṭhassa ....
@3-5 Ma. maheti. 4 Ma. pana.
      Tasseva tejena ayaṃ vasundharā
      āyāgaseṭṭhehi mahī alaṅkatā
      evaṃ imaṃ cakkhumato sarīraṃ
      susakkataṃ sakkatasakkatehi.
      Devindanāgindanarindapūjito
      manussindaseṭṭhehi 1- tatheva pūjito
      taṃ taṃ 2- vandatha pañjalikā bhavitvā
      buddhā 3- have kappasatehi dullabhāti.
   Cattāḷīsasamā 4- dantā   kesā lomā ca sabbaso
   devā hariṃsu ekekaṃ         cakkavāḷaparamparāti.
        Mahāparinibbānasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
          --------------
@Footnote: 1 Yu. manussaseṭṭhehi. 2 Ma. Yu. taṃ vandatha .... 3 Yu. buddho ... dullabhoti.
@4 Yu. cattāḷīsasamā dantā ... paramparāti ime pāṭhā natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 85-195. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=10&A=1767              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=10&A=1767              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=67&items=96              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=2965              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=2965              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]