ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

             Cittuppādakaṇḍaṃ
              padabhājanīyaṃ
   [16]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā saddārammaṇaṃ vā gandhārammaṇaṃ vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ hoti sammādiṭṭhi hoti sammāsaṅkappo hoti sammāvāyāmo
hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi  hoti  saddhābalaṃ  hoti
viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ  hoti  paññābalaṃ  hoti
hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso  hoti
amoho  hoti  anabhijjhā  hoti  abyāpādo  hoti  sammādiṭṭhi
hoti  hirī  hoti  ottappaṃ hoti kāyappassaddhi hoti cittappassaddhi
hoti  kāyalahutā  hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti
cittamudutā  hoti  kāyakammaññatā  hoti  cittakammaññatā  hoti
kāyapāguññatā  hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti
Cittujukatā  hoti  sati  hoti  sampajaññaṃ  hoti  samatho  hoti
vipassanā  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo  hoti ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ime dhammā kusalā.
   [17]  Katamo  tasmiṃ  samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [18]  Katamā  tasmiṃ  samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ   cetasikaṃ   sātaṃ   cetasikaṃ  sukhaṃ
cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā sukhā
vedanā ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [19]  Katamā  tasmiṃ  samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā      saññā      sañjānanā
sañjānitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [20]  Katamā  tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [21] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti.
   [22]  Katamo  tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
Takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   [23] Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye cāro
vicāro  anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [24]  Katamā tasmiṃ samaye pīti hoti yā tasmiṃ samaye pīti
pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso  vitti  odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ tasmiṃ samaye pīti hoti.
   [25] Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   [26]  Katamā  tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [27]  Katamaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti.
   [28]  Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko  viriyārambho  nikkamo  parakkamo  uyyāmo  vāyāmo
Ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
idaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti.
   [29]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye satindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  idaṃ  tasmiṃ samaye
satindriyaṃ hoti.
   [30] Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   idaṃ  tasmiṃ
samaye samādhindriyaṃ hoti.
   [31]  Katamaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko  paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho
dhammavicayo sammādiṭṭhi idaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti.
   [32]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
Viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [33]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā idaṃ tasmiṃ samaye
somanassindriyaṃ hoti.
   [34]  Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [35]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti  yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi
hoti.
   [36]  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ
samaye takko vitakko saṅkappo appanā byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti.
   [37]  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāvāyāmo hoti yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
ayaṃ tasmiṃ samaye sammāvāyāmo hoti.
   [38]  Katamā tasmiṃ samaye sammāsati hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  ayaṃ  tasmiṃ samaye
sammāsati hoti.
   [39]  Katamo  tasmiṃ  samaye  sammāsamādhi  hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye sammāsamādhi hoti.
   [40]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti.
   [41]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   sammāvāyāmo
Idaṃ tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti.
   [42]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  satibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  idaṃ  tasmiṃ samaye
satibalaṃ hoti.
   [43]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   idaṃ  tasmiṃ
samaye samādhibalaṃ hoti.
   [44]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā
paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko
paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi idaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti.
   [45]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  hirībalaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
idaṃ tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti.
   [46]  Katamaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
Ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti.
   [47]  Katamo  tasmiṃ samaye alobho hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye alobho hoti.
   [48]  Katamo  tasmiṃ samaye adoso hoti yo tasmiṃ samaye
adoso  adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye adoso hoti.
   [49]  Katamo  tasmiṃ samaye amoho hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī   medhā   pariṇāyikā   vipassanā   sampajaññaṃ   patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  amoho  kusalamūlaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye amoho hoti.
   [50]  Katamā tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti.
   [51] Katamo tasmiṃ samaye abyāpādo hoti yo tasmiṃ samaye
Adoso  adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye abyāpādo hoti.
   [52] Katamā tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko  paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho
dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   [53]  Katamā  tasmiṃ  samaye  hirī  hoti  yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
ayaṃ tasmiṃ samaye hirī hoti.
   [54]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye ottappaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappaṃ hoti.
   [55]  Katamā  tasmiṃ  samaye  kāyappassaddhi hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  passaddhi
paṭippassaddhi   passambhanā  paṭippassambhanā  paṭippassambhitattaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye kāyappassaddhi hoti.
   [56]  Katamā  tasmiṃ  samaye  cittappassaddhi hoti yā tasmiṃ
Samaye   viññāṇakkhandhassa   passaddhi   paṭippassaddhi   passambhanā
paṭippassambhanā  paṭippassambhitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  cittappassaddhi
hoti.
   [57] Katamā tasmiṃ samaye kāyalahutā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa lahutā lahupariṇāmatā
adandhanatā   avitthanatā   ayaṃ   tasmiṃ   samaye   kāyalahutā
hoti.
   [58] Katamā tasmiṃ samaye cittalahutā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa   lahutā  lahupariṇāmatā  adandhanatā  avitthanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittalahutā hoti.
   [59] Katamā tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  mudutā  maddavatā
akakkhaḷatā akathinatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti.
   [60] Katamā tasmiṃ samaye cittamudutā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa  mudutā  maddavatā  akakkhaḷatā  akathinatā  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittamudutā hoti.
   [61]  Katamā  tasmiṃ  samaye kāyakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  kammaññatā
kammaññattaṃ  kammaññabhāvo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  kāyakammaññatā
hoti.
   [62]  Katamā  tasmiṃ  samaye cittakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  kammaññatā  kammaññattaṃ  kammaññabhāvo
ayaṃ tasmiṃ samaye cittakammaññatā hoti.
   [63]  Katamā  tasmiṃ  samaye kāyapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  paguṇatā
paguṇattaṃ paguṇabhāvo ayaṃ tasmiṃ samaye kāyapāguññatā hoti.
   [64]  Katamā  tasmiṃ  samaye cittapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  paguṇatā  paguṇattaṃ  paguṇabhāvo  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittapāguññatā hoti.
   [65] Katamā tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  ujutā  ujukatā
ajimhatā avaṅkatā akuṭilatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti.
   [66] Katamā tasmiṃ samaye cittujukatā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa  ujutā  ujukatā  ajimhatā  avaṅkatā  akuṭilatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittujukatā hoti.
   [67]  Katamā tasmiṃ samaye sati hoti yā tasmiṃ samaye sati
anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā apilāpanatā asammusanatā
sati satindriyaṃ satibalaṃ sammāsati ayaṃ tasmiṃ samaye sati hoti.
   [68]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye sampajaññaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
Paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  tasmiṃ  samaye  sampajaññaṃ
hoti.
   [69]  Katamo  tasmiṃ  samaye samatho hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   ayaṃ  tasmiṃ
samaye samatho hoti.
   [70]  Katamā tasmiṃ samaye vipassanā hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ tasmiṃ samaye vipassanā hoti.
   [71]  Katamo tasmiṃ samaye paggāho hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko  viriyārambho  nikkamo  parakkamo  uyyāmo  vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
Anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
ayaṃ tasmiṃ samaye paggāho hoti.
   [72] Katamo tasmiṃ samaye avikkhepo hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   ayaṃ  tasmiṃ
samaye avikkhepo hoti.
   [73] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
           Padabhājanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 9-21. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=34&A=154              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=34&A=154              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=16&items=58              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=16              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=2490              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=2490              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]