ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

suttaso 1- anubyanjanaso imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena
bhikkhuna  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo na samanero
upatthapetabbo.
   {98.12}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
apattim  janati  anapattim  janati  lahukam  apattim  janati
garukam  apattim janati ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena
svagatani  honti  suvibhattani  suppavattini  suvinicchitani  suttaso
@Footnote: 1 Yu. suttato. ito param idisameva.
Anubyanjanaso  imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna
upasampadetabbam nissayo databbo samanero upatthapetabbo.
   {98.13} Aparehipi bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna
na  upasampadetabbam  na  nissayo  databbo  na  samanero
upatthapetabbo  apattim  na  janati  anapattim  na  janati
lahukam  apattim  na  janati garukam apattim na janati unadasavasso
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna
na  upasampadetabbam  na  nissayo  databbo  na  samanero
upatthapetabbo.
   {98.14}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
apattim  janati  anapattim  janati  lahukam apattim janati garukam
apattim  janati  dasavasso  va hoti atirekadasavasso va imehi
kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  upasampadetabbam
nissayo databbo samanero upatthapetabboti.
       Upasampadetabbapancakasolasavaram nitthitam.
   [99] Chahi bhikkhave angehi sanannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam
na  nissayo  databbo  na samanero upatthapetabbo na asekhena
silakkhandhena samannagato hoti na asekhena samadhikkhandhena samannagato
hoti  na  asekhena  pannakkhandhena samannagato hoti na asekhena
vimuttikkhandhena    samannagato    hoti    na   asekhena
Vimuttinanadassanakkhandhena  samannagato  hoti  unadasavasso  1- hoti
imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam
na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo.
   {99.1} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam
nissayo  databbo  samanero upatthapetabbo asekhena silakkhandhena
samannagato  hoti  asekhena  samadhikkhandhena  samannagato  hoti
asekhena  pannakkhandhena  samannagato hoti asekhena vimuttikkhandhena
samannagato  hoti  asekhena  vimuttinanadassanakkhandhena  samannagato
hoti  dasavasso va hoti atirekadasavasso va imehi kho bhikkhave
chahangehi  samannagatena  bhikkhuna  upasampadetabbam nissayo databbo
samanero upatthapetabbo.
   {99.2} Aparehipi bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na
upasampadetabbam  na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo
attana na asekhena silakkhandhena samannagato hoti na param asekhe
silakkhandhe  samadapeta  attana  na  asekhena  samadhikkhandhena
samannagato  hoti  na  param  asekhe  samadhikkhandhe  samadapeta
attana   na   asekhena  pannakkhandhena  samannagato  hoti
na  param  asekhe  pannakkhandhe samadapeta attana na asekhena
vimuttikkhandhena  samannagato  hoti  na  param  asekhe vimuttikkhandhe
samadapeta   attana   na  asekhena  vimuttinanadassanakkhandhena
samannagato     hoti     na     param     asekhe
@Footnote: 1 Po. onadasavasso. ito param idisameva.
Vimuttinanadassanakkhandhe  samadapeta  unadasavasso  hoti  imehi kho
bhikkhave  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna  na  upasampadetabbam na
nissayo databbo na samanero upatthapetabbo.
   {99.3}  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
attana  asekhena  silakkhandhena  samannagato  hoti  param  asekhe
silakkhandhe  samadapeta attana asekhena samadhikkhandhena samannagato
hoti  param  asekhe  samadhikkhandhe  samadapeta  attana asekhena
pannakkhandhena  samannagato  hoti  param  asekhe  pannakkhandhe
samadapeta  attana  asekhena  vimuttikkhandhena  samannagato  hoti
param  asekhe  vimuttikkhandhe  samadapeta  attana  asekhena
vimuttinanadassanakkhandhena   samannagato   hoti   param   asekhe
vimuttinanadassanakkhandhe   samadapeta   dasavasso   va   hoti
atirekadasavasso  va  imehi  kho  bhikkhave chahangehi samannagatena
bhikkhuna   upasampadetabbam   nissayo   databbo   samanero
upatthapetabbo.
   {99.4}  Aparehipi  bhikkhave  chahangehi samannagatena bhikkhuna
na  upasampadetabbam  na  nissayo  databbo  na  samanero
upatthapetabbo assaddho hoti ahiriko hoti anottapi hoti kusito
hoti mutthassati hoti unadasavasso hoti imehi kho bhikkhave chahangehi
samannagatena  bhikkhuna  na upasampadetabbam na nissayo databbo na
Samanero upatthapetabbo.
   {99.5}  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
saddho  hoti  hirima  hoti  ottapi  hoti  araddhaviriyo hoti
upatthitassati  hoti  dasavasso va hoti atirekadasavasso va imehi
kho  bhikkhave  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna  upasampadetabbam
nissayo databbo samanero upatthapetabbo.
   {99.6}  Aparehipi  bhikkhave  chahangehi samannagatena bhikkhuna
na  upasampadetabbam  na  nissayo  databbo  na  samanero
upatthapetabbo  adhisile silavipanno hoti ajjhacare acaravipanno
hoti  atiditthiya  ditthivipanno  hoti  appassuto  hoti  duppanno
hoti  unadasavasso hoti imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena
bhikkhuna  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo na samanero
upatthapetabbo.
   {99.7}  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
na  adhisile  silavipanno  hoti na ajjhacare acaravipanno hoti
na  atiditthiya  ditthivipanno  hoti  bahussuto  hoti  pannava
hoti  dasavasso va hoti atirekadasavasso va imehi kho bhikkhave
chahangehi   samannagatena   bhikkhuna   upasampadetabbam  nissayo
databbo samanero upatthapetabbo.
   {99.8}     Aparehipi     bhikkhave     chahangehi
Samannagatena  bhikkhuna  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo
na  samanero  upatthapetabbo  na  patibalo  hoti  antevasim
va  saddhiviharim  va  gilanam  upatthatum  va  upatthapetum  va
anabhiratim  vupakasetum  va  vupakasapetum  va  uppannam  kukkuccam
dhammato  vinodetum  va  vinodapetum  va  apattim  na  janati
apattiya  vutthanam  na  janati  unadasavasso  hoti  imehi kho
bhikkhave  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna  na  upasampadetabbam na
nissayo databbo na samanero upatthapetabbo.
   {99.9}  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
patibalo  hoti antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatum va
upatthapetum  va anabhiratim vupakasetum va vupakasapetum va uppannam
kukkuccam  dhammato  vinodetum  va vinodapetum va apattim janati
apattiya vutthanam janati dasavasso va hoti atirekadasavasso va
imehi  kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam
nissayo databbo samanero upatthapetabbo.
   {99.10}  Aparehipi  bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna
na upasampadetabbam na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo
na  patibalo  hoti  antevasim va saddhiviharim va abhisamacarikaya
sikkhaya  sikkhapetum  adibrahmacariyakaya  sikkhaya  vinetum  abhidhamme
Vinetum  avivinaye  vinetum  uppannam  ditthigatam  dhammato  vivecetum
unadasavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave  chahangehi  samannagatena
bhikkhuna   na  upasampadetabbam  na  nissayo  databbo  na
samanero upatthapetabbo.
   {99.11}  Chahi  bhikkhave  angehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
patibalo hoti antevasim va saddhiviharim va abhisamacarikaya sikkhaya
sikkhapetum  adibrahmacariyakaya  sikkhaya  vinetum  abhidhamme  vinetum
abhivinaye vinetum uppannam ditthigatam dhammato vivecetum dasavasso va hoti
atirekadasavasso va imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna
upasampadetabbam nissayo databbo samanero upatthapetabbo.
   {99.12}  Aparehipi  bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna
na upasampadetabbam na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo
apattim na janati anapattim na janati lahukam apattim na janati
garukam  apattim  na  janati  ubhayani  kho  panassa  patimokkhani
vittharena  na  svagatani  honti na suvibhattani na suppavattini na
suvinicchitani  suttaso  anubbayanjanaso  unadasavasso  hoti  imehi
kho  bhikkhave  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna na upasampadetabbam
na nissayo databbo na samanero upatthapetabbo.
   {99.13} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam nissayo
Databbo  samanero  upatthapetabbo  apattim  janati  anapattim
janati  lahukam apattim janati garukam apattim janati ubhayani kho
panassa  patimokkhani  vittharena  svagatani  honti  suvibhattani
suppavattini  suvinicchitani  suttaso  anubyanjanaso dasavasso va hoti
atirekadasavasso va imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna
upasampadetabbam nissayo databbo samanero upatthapetabboti.
      (upasampadetabbachakkasolasavaram nitthitam .)             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 136-143. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=4&A=2788&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=4&A=2788&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=98&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=98              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com