ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อุปาทานทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๕๕] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๕๗] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปา- *ทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๕๙] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๖๑] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นอุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๕๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปาทานมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ฯลฯ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปาทานมูลกะ ที่เป็นอาหารปัจจัย มี หัวข้อปัจจัย ๓ ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ [๑๕๖๓] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อุปาทานทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๘๑๗๕-๘๒๓๒ หน้าที่ ๓๔๒-๓๔๔. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=44&A=8175&Z=8232&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=78              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1555              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1555-1564] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1555&items=10              The Pali Tipitaka in Roman :- [1555-1564] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1555&items=10              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :