ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัชฌัตติก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
อุปาทาทุกกุสลัตติกนอุปาทาทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
อุปาทินนทุกกุสลัตติกนอุปาทินนทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนุปปาทินน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๑ นัย เหมือนกัน
อุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทาน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
ในอัพยากตวารทุกแห่ง พึงนับด้วยสามารถแห่งปัจจัย
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย เหมือนกัน

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๙๙๘-๕๐๕๘ หน้าที่ ๒๐๐-๒๐๒. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=4998&Z=5058&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=64              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=812              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [812-820] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=812&items=9              The Pali Tipitaka in Roman :- [812-820] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=812&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :