ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๒๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๒๖] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๒๘] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่- *อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกมูลกนัย มี ๑ นัย มี ๓ นัย ฯลฯ
นสาสวทุกนกุสลัตติกสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๒๙] กุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๓๑] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๒๓๓] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวสัมป- *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๓๕] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสว- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๓๗] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกอาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๓๙] กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๔๑] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๔๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ อาสวะและอาสวสัมปยุตตทุกะ ไม่มี
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๔๕] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๔๗] อกุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๔๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๘๒๐-๘๘๗๔ หน้าที่ ๓๕๕-๓๕๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=8820&Z=8874&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=109              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1916              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1916-1942] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1916&items=27              The Pali Tipitaka in Roman :- [1916-1942] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=1916&items=27              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :