ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ

โปรแกรมอ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม [ ระบบ เล่ม/ข้อ/หน้า/บรรทัด ]

        โปรแกรมนี้จะใช้ข้อมูลเพียง 2 ใน 4 ส่วนเท่านั้น คือ :
                1. เล่ม ( ตั้งแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 45 )
                2. ข้อ หรือหน้า หรือบรรทัด
        ตัวอย่าง :
                องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๓๗
                อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๓๑ หน้า ๓๗
        การเรียกอ่าน :
                สามารถอ่านได้ 3 แบบ คือ
                        1. เล่ม และข้อ
                        2. เล่ม และหน้า  [เว้นส่วนของข้อไว้]
                        3. เล่ม และบรรทัด  [เว้นส่วนของข้อและหน้าไว้]
                แบบ เล่ม และข้อ :
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๑/๓๑/    หรือ
https://84000.org/tipitaka/read/?21/31/
                แบบ เล่ม และหน้า :  [เว้นส่วนของข้อไว้]
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๑//๓๗    หรือ
https://84000.org/tipitaka/read/?21//37
                แบบ เล่ม และบรรทัด :  [เว้นส่วนของข้อและหน้าไว้]
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๑///๘๔๙    หรือ
https://84000.org/tipitaka/read/?21///849
                แบบ เล่ม ข้อ, หน้า และบรรทัด :
                        หากกำหนดทั้ง 4 อย่าง โปรแกรมจะอ่าน แบบ เล่ม และข้อ.

        การกำหนดเพิ่มเติม : [ข้อ] [หน้า] [บรรทัด] :
        การกำหนดเพิ่มเติม : ข้อ
                ในการกำหนดข้อ สามารถกำหนดให้แสดงได้ หลายข้อ โดยการกำหนด 2 วิธี ดังนี้ :-
                        1. กำหนดจำนวนข้อที่ต้องการอ่าน
                        2. กำหนดถึงข้อสุดท้าย
                ตัวอย่างเช่น
                        องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๑-๑๗๘/๒๐๖-๒๑๔
                        อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๑๗๑-๑๗๘ หน้า ๒๐๖-๒๑๔
                กำหนดจำนวนข้อที่ต้องการอ่าน :
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒/๑๗๑+๘/
https://84000.org/tipitaka/read/?22/171+8/
                กำหนดถึงข้อสุดท้าย :
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒/๑๗๑-๑๗๘/
https://84000.org/tipitaka/read/?22/171-178/
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒/๑๗๑ถึง๑๗๘/
https://84000.org/tipitaka/read/?22/171ถึง178/

                อย่างไรก็ตาม การอ่านโดยกำหนดข้อนั้น อาจมีเนื้อความบางส่วน เช่น ชื่อพระสูตร ชื่อวรรค ขาดหาดไป เนื่องจาก อยู่ในบรรทัดก่อนถึง ข้อแรกที่ต้องการอ่าน.
                ดังนั้น หากต้องการอ่านบรรทัดก่อนข้อแรก สามารถทำได้ โดยกำหนด
                        ตัวแปร "+" . จำนวนบรรทัด . "p"
                ตัวอย่างเช่น
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒/๑๗๑/
                เปรียบเทียบ
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒/๑๗๑+๒บรรทัด/
https://84000.org/tipitaka/read/?22/171+2p/

        การกำหนดเพิ่มเติม : หน้า
                ในการกำหนดข้อ สามารถกำหนดให้แสดงได้ หลายหน้า โดยการกำหนด 2 วิธี ดังนี้ :-
                        1. กำหนดจำนวนหน้าที่ต้องการอ่าน
                        2. กำหนดถึงหน้าสุดท้าย
                ตัวอย่างเช่น
                        องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๑-๑๗๘/๒๐๖-๒๑๔
                        อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๑๗๑-๑๗๘ หน้า ๒๐๖-๒๑๔
                กำหนดจำนวนหน้าที่ต้องการอ่าน :
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒//๒๐๖+๙
https://84000.org/tipitaka/read/?22//206+9
                กำหนดถึงหน้าสุดท้าย :
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒//๒๐๖-๒๑๔
https://84000.org/tipitaka/read/?22//206-214
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒//๒๐๖ถึง๒๑๔
https://84000.org/tipitaka/read/?22//206ถึง214

        การกำหนดเพิ่มเติม : บรรทัด
                ในการกำหนดข้อ สามารถกำหนดให้แสดงได้ หลายบรรทัด โดยการกำหนด 2 วิธี ดังนี้ :-
                        1. กำหนดจำนวนบรรทัดที่ต้องการอ่าน
                        2. กำหนดถึงบรรทัดสุดท้าย
                ตัวอย่างเช่น
                        องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๑-๑๗๘/๒๐๖-๒๑๔
                        อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๑๗๑-๑๗๘ หน้า ๒๐๖-๒๑๔.
                                เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๔๗๒๕ - ๔๙๓๑. หน้าที่ ๒๐๖ - ๒๑๔.

                กำหนดจำนวนบรรทัดที่ต้องการอ่าน :
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒///๔๗๒๕+๒๐๗
https://84000.org/tipitaka/read/?22///4725+207
                กำหนดถึงบรรทัดสุดท้าย :
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒///๔๗๒๕-๔๙๓๑
https://84000.org/tipitaka/read/?22///4725-4931
https://84000.org/tipitaka/read/?๒๒///๔๗๒๕ถึง๔๙๓๑
https://84000.org/tipitaka/read/?22///4725ถึง4931


จบ วิธีใช้การอ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ระบบ เล่ม/ข้อ/หน้า/บรรทัด

บันทึก ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]