ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 4สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒
มหาวรรค ภาค ๒
จัมมขันธกะ
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น ทรงอนุญาตรองเท้า เป็นต้น
ทรงอนุญาตรองเท้า พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆ พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้ามีหูไม่สมควร พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว ห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่ง ภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า พระพุทธานุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่ พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าต่างชนิด [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman
พระพุทธบัญญัติห้ามจับโค เรื่องยาน [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่ เป็นต้น เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
เภสัชชขันธกะ
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท เป็นต้น พระพุทธานุญาตน้ำมันเปลว เป็นต้น พระปิลินทวัจฉเถระอาพาธเป็นโรคลม เป็นต้น อาพาธเป็นโรคฝี พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่างๆ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] พระปิลินทวัจฉเถระซ่อมแปลงเงื้อมเขา เป็นต้น พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย เป็นต้น
พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย พระพุทธานุญาตถั่วเขียว พระพุทธานุญาตยาดองโลณโสจิรกะ พระพุทธบัญญัติห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น พระพุทธานุญาตให้อุ่นโภชนาหาร พระพุทธานุญาตอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น พระพุทธานุญาตให้รับประเคนของที่เป็นอุคคหิต พราหมณ์ถวายงาและน้ำผึ้งใหม่ พระพุทธานุญาตให้ฉันโภชนะไม่เป็นเดน พระพุทธานุญาตผลไม้ที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระพุทธบัญญัติห้ามทำสัตถกรรม พระพุทธบัญญัติห้ามทำวัตถิกรรม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman
อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา เป็นต้น เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน เป็นต้น เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใส เป็นต้น เรื่องพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะถวายงบน้ำอ้อย เป็นต้น ทรงรับอาคารพักแรม เป็นต้น เรื่องสุนีธะวัสสการะมหาอำมาตย์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี เป็นต้น เรื่องสีหเสนาบดี เป็นต้น พระพุทธบัญญัติห้ามภัตตาหารบางชนิดเป็นต้น เรื่องเมณฑกะคหบดี เป็นต้น เรื่องเกณิยชฎิล เป็นต้น เรื่องวุฑฒบรรพชิต เป็นต้น พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
กฐินขันธกะ
ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเข้าเฝ้า เป็นต้น มาติกา ๘ เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
จีวรขันธกะ
เรื่องคนมีทรัพย์ ชาวพระนครราชคฤห์ กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์ เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก เรื่องเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์ เรื่องบุตรเศรษฐีป่วยโรคเนื้องอกที่ลำไส้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร พระพุทธานุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์ พระพุทธานุญาตผ้ากัมพล พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด เรื่องขอส่วนแบ่ง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร เป็นต้น องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร เป็นต้น พระพุทธานุญาตน้ำย้อมเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระพุทธบัญญัติห้ามใช้จีวรที่ไม่ตัด เป็นต้น เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา เป็นต้น พระนอนหลับลืมสติ เป็นต้น องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ พระพุทธานุญาตผ้าบริขาร พระพุทธานุญาตผ้าที่ต้องอธิษฐานและวิกัป พระพุทธานุญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้ พระพุทธบัญญัติให้ครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้าน เหตุที่เก็บผ้าไตรจีวรไว้ได้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ถวายจีวรเป็นของสงฆ์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องพระอุปนนท์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง เป็นต้น เรื่องสมาทานติตถิยมีวัตรเปลือยกายเป็นต้น พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วนเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องจีวรยังไม่เกิดแก่ผู้จำพรรษา เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร เรื่องถือวิสาสะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
จัมเปยยขันธกะ
เรื่องพระกัสสปโคตร เป็นต้น สงฆ์ ๕ ประเภท เป็นต้น ปฏิโกสนา ๒ อย่าง เป็นต้น อุกเขปนียกรรมที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น พระอุบาลีทูลถามปัพพาชนียกรรมเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] ตัชชนียกรรม เป็นต้น ตัชชนียกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
โกสัมพีขันธกะ
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง เป็นต้น แยกกันทำอุโบสถในสีมา เป็นต้น เรื่องความบาดหมางกัน เป็นต้น เรื่องทีฆาวุกุมาร เป็นต้น เสด็จพาลกโลณการกคาม สามัคคีธรรม เรื่องช้างใหญ่ปาริไลยกะ อุบาสกอุบาสิกรชาวพระนครโกสัมพีไม่อภิวาท [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ เป็นต้น พระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ เป็นต้น รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่ เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด   
สารบัญ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 4สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ