ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๖ จุลวรรค ภาค ๑
จุลวรรค ภาค ๑
กัมมขันธกะ
ตัชชนียกรรมที่ ๑ นิยสกรรม ที่ ๒ ปัพพาชนียกรรม ที่ ๓ ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔ อุกเขปนียกรรมที่ ๕
เรื่องพระฉันนะ วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป
หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
ปาริวาสิกขันธกะ
เรื่องพระอยู่ปริวาส เป็นต้น เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ เป็นต้น เรื่องมานัตตารหภิกษุ เป็นต้น เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ เป็นต้น เรื่องอัพภานารหภิกษุ เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
สมุจจยขันธกะ
เรื่องพระอุทายีเป็นต้น ปริวาสวันเดียว ปริวาส ๕ วัน [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว เป็นต้น กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติในระหว่าง สงฆ์ให้อัพภาน สงฆ์ให้ปักขปริวาส เป็นต้น สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เป็นต้น
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา, สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้วให้สโมธานปริวาส วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา วิธีให้สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว, วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติอีก วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา วิธีให้สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] พระอุทายีต้องอันตราบัติ เป็นต้น. [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
อัคฆสโมธานปริวาส เป็นต้น ปริวาส ๒ เดือน เป็นต้น สงฆ์ให้ปริวาส ๑ เดือน วิธีให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] สงฆ์ให้สุทธันตปริวาส เป็นต้น เรื่องภิกษุอยู่ปริวาสสึก เป็นต้น ควรมานัตสึก เป็นต้น ควรอัพภานสึก เป็นต้น กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติ เป็นต้น มานัตหนึ่งร้อย [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] สโมธานปริวาส [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] ให้มานัตแก่ภิกษุ ๒ รูป [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] ภิกษุไม่หมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] ภิกษุหมดจดจากอาบัติ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
สมถขันธกะ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ เป็นต้น เรื่องพระทัพพมัลลบุตร เป็นต้น เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เป็นต้น เรื่องพระคัคคะ เป็นต้น ทำกรรมไม่ตามปฏิญาณ เป็นต้น ระงับอธิกรณ์ด้วยเยภุยยสิกา เป็นต้น สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรม เป็นต้น ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด วัตร ๑๘ ข้อ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ เป็นต้น อธิกรณ์ เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด   
สารบัญ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๖ จุลวรรค ภาค ๑ จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ