ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 8สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒
จุลวรรค ภาค ๒
ขุททกวัตถุขันธกะ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ วัตรในการอาบน้ำ เป็นต้น เรื่องเครื่องประดับต่างชนิด เรื่องไว้ผมยาว เรื่องส่องดูเงาหน้า เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้าเป็นต้น ทรงห้ามไปดูการฟ้อนรำ การขับร้อง หรือการประโคมดนตรี เรื่องสวดพระธรรมด้วยทำนอง เรื่องการสวดสรภัญญะ ทรงห้ามห่มผ้าขนสัตว์ มีขนข้างนอก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องทรงห้ามฉันมะม่วง เป็นต้น
เรื่องภิกษุถูกงูกัด เป็นต้น เรื่องภิกษุตัดองค์กำเนิด [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องบาตรปุ่มไม้จันทน์ เรื่องพระปิณโฑลภารทวาชเถระ เรื่องบาตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องจีวร เรื่องไม้สะดึง เรื่องโรงสะดึง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องผ้ากรองน้ำ, มุ้ง เป็นต้น เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ เป็นต้น เรื่องการเปลือยกาย เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ เรื่องสรงน้ำ ทรงห้ามนอนบนที่นอนดอกไม้ พุทธานุญาตรับของหอม ทรงห้ามฉันในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี เป็นต้น เรื่องโพธิราชกุมาร เป็นต้น เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา เรื่องพัด เรื่องร่ม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องไม้เท้า, สาแหรก เป็นต้น เรื่องภิกษุเรอ เรื่องเล็บยาว เรื่องขัดเล็บ เรื่องมีดโกน เรื่องแต่งหนวด เรื่องโกนขนในที่แคบ เรื่องไว้ขนจมูกยาว [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] ทรงห้ามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องประคดเอว เรื่องลูกถวิล เรื่องลูกดุม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องพระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องไม้ชำระฟัน [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า เรื่องขึ้นต้นไม้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] ทรงอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม เรื่องเรียนคัมภีร์โลกายตะ เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องการให้พร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องฉันกระเทียม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] เรื่องหม้อปัสสาวะ เป็นต้น ประพฤติอนาจารต่างๆ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] พุทธานุญาตเครื่องโลหะเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
เสนาสนะขันธกะ
เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร เป็นต้น พุทธานุญาตบานประตู เป็นต้น
พุทธานุญาตบานประตู พุทธานุญาตลูกดาล พุทธานุญาตบานหน้าต่าง พุทธานุญาตเครื่องลาด พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดต่างๆ พุทธานุญาตม้าชนิดต่างๆ ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง พุทธานุญาตเขียงรองเท้าเตียง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] พุทธานุญาตด้าย พุทธานุญาตหมอน พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด พุทธานุญาตเตียงหุ้มฟูก พุทธานุญาตดินปนแกลบ พุทธานุญาตภาพดอกไม้เป็นต้น เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ำ เรื่องวิหารมีพื้นโล่งโถง เรื่องวิหารเล็ก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net] พุทธานุญาตไม้สำหรับแขวน พุทธานุญาตราวไม้เก็บจีวร พุทธานุญาตหอฉัน พุทธานุญาตท่อระบายน้ำ พุทธานุญาตโรงไฟ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก เป็นต้น เรื่องช่างชุนเข็ญใจ เป็นต้น เรื่องความเคารพ เป็นต้น อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม เป็นต้น เรื่องให้ภิกษุกำลังฉันค้างอยู่ลุกขึ้น เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ซ่อมวิหาร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ เป็นต้น เรื่องพระอุปนนท์หวงกันเสนาสนะไว้ ๒ แห่ง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman วินัยกถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องภิกษุแจกของที่ไม่ควรแจก เป็นต้น เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง ภิกษุถือเอานวกรรมแล้วหลีกไปเป็นต้น ใช้เสนาสนะผิดสถานที่ พุทธานุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ พุทธานุญาตให้เก็บเสนาสนะไปรักษา พุทธานุญาตให้แลกเปลี่ยน พุทธานุญาตผ้าเช็ดเท้า [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman มีเท้าเปื้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ เป็นต้น พุทธานุญาตภัตร เป็นต้น สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
สังฆเภทขันธกะ
เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะ เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช เรื่องพระภัททิยะ อุทานคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องพระเทวทัต เรื่องกักกุธโกฬิยบุตร เรื่องศาสดา ๕ จำพวก เรื่องพระเทวทัต [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ ปกาสนียกรรม, กรรมวาจาทำปกาสนียกรรม วิธีสมมติ, กรรมวาจาสมมติ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องอชาตสัตตุกุมาร พระเทวทัตส่งคนไปปลงพระชนม์พระศาสดา ทรงแสดงอนุปุพพิกถา พระเทวทัตทำโลหิตุปบาท เรื่องศาสดา ๕ จำพวก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ปล่อยช้างนาฬาคิรี [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องวัตถุ ๕ ประการ โฆษณาวัตถุ ๕ ประการ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พระเทวทัตหาพรรคพวก เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ องค์แห่งทูต พระเทวทัตจักเกิดในอบาย นิคมคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา สังฆราชี สังฆเภท สังฆสามัคคี นิคมคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ผู้ทำลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย ผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก อยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้ เป็นไฉน? [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
วัตตขันธกะ
เรื่องพระอาคันตุกะ อาคันตุกวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman อาวาสิกวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา คมิกวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ภัตตานุโมทนา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ภัตตัคควัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ปิณฑจาริกวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อารัญญกวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เสนาสนวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ชันตาฆรวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร เป็นต้น มูลเหตุอุปัชฌายวัตร เป็นต้น มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร เป็นต้น มูลเหตุอาจริยวัตร เป็นต้น มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ปาติโมกขฐปนะขันธกะ
เรื่องพระอานนทเถระ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ อุทานคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา วิธีงดปาติโมกข์ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมและเป็นธรรม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์ เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ภิกขุนีขันธกะ
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี ครุธรรม ๘ ประการ พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี เป็นต้น พุทธานุญาตให้แสดงปาติโมกข์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พุทธานุญาตให้รับอาบัติ เป็นต้น พุทธานุญาตให้ทำกรรม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุณี เป็นต้น เรื่องงดโอวาท เป็นต้น รัดสีข้าง แต่งกาย ทาหน้าเป็นต้น ใช้จีวรสีครามล้วนเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พินัยกรรม ภิกษุณีประหารภิกษุ นำทารกไปด้วยบาตร แสดงก้นบาตร เพ่งดูนิมิตบุรุษ เรื่องให้อามิส [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว พุทธานุญาตผ้าสำหรับนุ่งในที่พัก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อันตรายิกธรรมของภิกษุณี เป็นต้น วัดเงาแดดเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องปวารณา เป็นต้น งดอุโบสถเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องไปด้วยยาน [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี เป็นต้น ภิกษุณีอยู่ป่า เป็นต้น เรื่องภิกษุณีไม่บอกลาสิกขา เป็นต้น นั่งขัดสมาธิ เรื่องถ่ายอุจจาระ เรื่องอาบน้ำ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ปัญจสติกขันธกะ
เรื่องพระมหากัสสปเถระปรารภการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป เรื่องปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม พระอานนท์สำเร็จพระอรหัต [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พระอานนท์วิสัชนาพระธรรม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องสิกขาบทเล็กน้อย [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องไม่บัญญัติและไม่ถอนพระบัญญัติ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ปรับอาบัติทุกกฏแก่พระอานนท์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องพระปุราณเถระ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา พรหมทัณฑกถา เรื่องพระเจ้าอุเทน การลงพรหมทัณฑ์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา
สัตตสติกขันธกะ
เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร เป็นต้น ลงอุกเขปนียกรรม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องพระเรวตเถระ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องพระอุตตรเถระ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา สงฆ์มุ่งวินิจฉัยอธิกรณ์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา สมมติภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา เป็นต้น เรื่องพระอชิตะ เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]        อรรถกถา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด   
สารบัญ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 8สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ