ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 442สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มหาวิภังค์ ภาค ๑
มหาวิภังค์ ภาค ๑ ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด
เวรัญชกัณฑ์ ๑. ปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ [ว่าด้วยการเสพเมถุนธรรม]
ว่าด้วยการเสพเมถุนธรรม สุทินกลันทบุตรออกบวช พระบัญญัติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระอนุบัญญัติ เรื่องลิงตัวเมีย [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระอนุบัญญัติ เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทวิภังค์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ลักษณะที่ไม่เป็นอันบอกคืนสิกขา ลักษณะที่จัดว่าเป็นการบอกคืนสิกขา บอกคืนสิกขาโดยการใช้คำไวพจน์ ลักษณะที่บอกคืนสิกขาแล้วไม่เป็นอันบอกคืน [ฉบับหลวง] อรรถกถา บทภาชนีย์ อนาปัตติวาร [ฉบับหลวง] คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว วินีตวัตถุ เรื่องลิงตัวเมียเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ [ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้] ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ [ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์] ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ [ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม]
เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา มหาโจร ๕ จำพวก นิคมคาถา [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระบัญญัติ เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ พระอนุบัญญัติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สุทธิกวารกถา ปฐมฌานเป็นต้น วัตตุกามวารกถา ปัจจยปฏิสังยุตตวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด [ฉบับหลวง] อนาปัตติวาร คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว วินีตวัตถุ เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา
บทสรุปปาราชิก ๔ สิกขาบท รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๒. สังฆาทิเสสกัณฑ์
๑. สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท [ว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน]
เรื่องพระเสยยสกะ พระบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป พระอนุบัญญัติ สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สุทธิกสังฆาทิเสส ขัณฑจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล พัทธจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล ขัณฑจักร มีเจตนา ๒ อย่างเป็นมูล พัทธจักร มีเจตนา ๒ อย่างเป็นมูล สัพพมูลกนัย [ฉบับหลวง] ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล พัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล สัพพมูลกนัย [ฉบับหลวง] อุภโตพัทธมิสสกจักร ขัณฑจักร พัทธจักร กุจฉิจักร หมุนไปข้างหน้า ปิฏฐิจักร หมุนไปข้างหลัง [ฉบับหลวง] อนาปัตติวาร คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว วินีตวัตถุ เรื่องภิกษุฝันเป็นต้น [ฉบับหลวง]
๒. กายสังสัคคสิกขาบท [ว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม] ๓. ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท [ว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิง] ๔. อัตตกามปาริจริยสิกขาบท [ว่าด้วยการให้บำเรอความใคร่ของตน] ๕. สัญจริตตสิกขาบท [ว่าด้วยการชักสื่อ]
เรื่องพระอุทายี พระบัญญัติ เรื่องนักเลงหญิง พระอนุบัญญัติ สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ มาติกา หญิง ๑๐ จำพวก บทภาชนีย์ มาติกา ภรรยา ๑๐ จำพวก [ฉบับหลวง] อรรถกถา จักรเปยยาลทั้งมวล ภิกษุรับคำ ภิกษุไม่รับคำ ชายสั่งภิกษุหลายรูป ชายสั่งภิกษุรูปเดียว ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกคลาดเคลื่อน [ฉบับหลวง] อนาปัตติวาร คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว วินีตวัตถุ เรื่องหญิงหลับเป็นต้น [ฉบับหลวง]
๖. กุฏิการสิกขาบท [ว่าด้วยการก่อสร้างกุฎี] ๗. วิหารการสิกขาบท [ว่าด้วยการสร้างวิหาร] ๘. ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท [ว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ ๑] ๙. ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท [ว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ ๒] ๑๐. สังฆเภทสิกขาบท [ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน] ๑๑. สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท [ว่าด้วยภิกษุผู้ประพฤติตาม กล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์] ๑๒. ทุพพจสิกขาบท [ว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก] ๑๓. กุลทูสกสิกขาบท [ว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล] บทสรุป รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๓. อนิยตกัณฑ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 442สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ