ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 448สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ [ฉบับมหาจุฬาฯ] จุลวรรค ภาค ๒
จุลวรรค ภาค ๒ ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด
๕. ขุททกวัตถุขันธกะ ขุททกวัตถุ ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเล็กๆ น้อยๆ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับต้นไม้เป็นต้น เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับชนิดต่างๆ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไว้ผมยาว เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้แปรงหวีผมเป็นต้น เรื่องพระฉัพพัคคีย์ส่องดูเงาหน้า เรื่องภิกษุเป็นแผลที่หน้า เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้าเป็นต้น เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคตา เรื่องพระฉัพพัคคีย์ดูมหรสพ เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวดธรรมด้วยเสียงขับยาว เรื่องภิกษุสวดสรภัญญะ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าห่มขนสัตว์ [ฉบับหลวง] เรื่องทรงห้ามฉันมะม่วง เป็นต้น
เรื่องภิกษุถูกงูกัด เป็นต้น เรื่องภิกษุตัดองคชาต [ฉบับหลวง] เรื่องบาตรไม้จันทน์ ทรงห้ามใช้บาตรไม้ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่างๆ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เชิงบาตรชนิดต่างๆ เรื่องการเก็บรักษาบาตร เรื่องการใช้วัตถุอื่นแทนบาตร [ฉบับหลวง] เรื่องภิกษุใช้มือฉีกผ้าเย็บจีวรเป็นต้น เรื่องไม้สะดึงเป็นต้น เรื่องโรงสะดึงเป็นต้น [ฉบับหลวง] เรื่องผ้ากรองน้ำ, มุ้ง เป็นต้น เรื่องทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ [ฉบับหลวง] เรื่องการเปลือยกาย เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ เรื่องสระโบกขรณี เรื่องทรงห้ามนอนบนที่นอนโรยดอกไม้ เรื่องทรงอนุญาตรับของหอม เรื่องห้ามฉันในภาชนะเดียวกันเป็นต้น [ฉบับหลวง] เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี เป็นต้น เรื่องโพธิราชกุมาร เป็นต้น เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา เรื่องพัด เรื่องร่ม [ฉบับหลวง] เรื่องไม้เท้า, สาแหรก เป็นต้น เรื่องภิกษุสำรอกอาหาร เรื่องการไว้เล็บและตัดเล็บ เรื่องขัดเล็บ เรื่องมีดโกน เรื่องแต่งหนวด เรื่องทรงอนุญาตให้โกนขนในที่ลับ เรื่องกรรไกร เรื่องไว้ขนจมูก เรื่องพระฉัพพัคคีย์ผมหงอก เรื่องไม้แคะหู [ฉบับหลวง] เรื่องพระฉัพพัคคีย์สะสมโลหะและทองสัมฤทธิ์ เรื่องกล่องยาตา เรื่องผ้ารัดเข่า [ฉบับหลวง] เรื่องประคดเอว เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ลูกถวิน เรื่องลูกดุม [ฉบับหลวง] เรื่องการนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ เรื่องหาบของ [ฉบับหลวง] เรื่องไม้ชำระฟัน [ฉบับหลวง] เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า เรื่องพระฉัพพัคคีย์ขึ้นต้นไม้ [ฉบับหลวง] เรื่องทรงห้ามยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนโลกายัต เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนดิรัจฉานวิชา [ฉบับหลวง] เรื่องให้พรเมื่อมีผู้จาม [ฉบับหลวง] เรื่องฉันกระเทียม [ฉบับหลวง] เรื่องหม้อปัสสาวะ เป็นต้น เรื่องพระฉัพพัคคีย์ประพฤติไม่เหมาะสม [ฉบับหลวง] เรื่องโลหะ [ฉบับหลวง] รวมเรื่องที่มีในขุททกวัตถุขันธกะ [ฉบับหลวง]
๖. เสนาสนขันธกะ
เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร เป็นต้น พุทธานุญาตบานประตู เป็นต้น
เรื่องบานประตู เรื่องลูกดาล เรื่องบานหน้าต่าง เรื่องเครื่องลาดตั่งไม้เตียงถักสาน มัญจปีฐาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตเตียงและตั่งเป็นต้น เรื่องเตียงและตั่ง เรื่องม้านั่งชนิดต่างๆ เรื่องห้ามนอนบนเตียงสูง เรื่องไม้หนุนเท้าเตียง [ฉบับหลวง] เรื่องด้าย เรื่องหมอน เรื่องฟูก ๕ ชนิด เรื่องเตียงหุ้มด้วยฟูก เสตวัณณาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตสีขาวเป็นต้น ปฏิภาณจิตตปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องทรงอนุญาตภาพดอกไม้ อิฏฐกาจยาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ก่ออิฐเป็นต้น เรื่องวิหารพื้นต่ำ เรื่องวิหารมีพื้นเป็นลานโล่ง เรื่องวิหารเล็ก เรื่องฝาวิหารชำรุด เรื่องทรงอนุญาตเพดาน [ฉบับหลวง] เรื่องทรงอนุญาตไม้แขวน เรื่องทรงอนุญาตราวจีวร อุปัฏฐานสาลาอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตหอฉัน เรื่องภิกษุฉันร่วมกันในกลางแจ้ง ปาการาทิอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตรั้วล้อมเป็นต้น เรื่องวิหารไม่มีรั้วล้อม เรื่องทรงอนุญาตซุ้มประตู เรื่องทรงอนุญาตท่อระบายน้ำ เรื่องทรงอนุญาตศาลาไฟ อารามปริกเขปอนุชานนะ เรื่องทรงอนุญาตรั้วล้อมอาราม [ฉบับหลวง]
เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก เป็นต้น เรื่องช่างชุนเข็ญใจ เป็นต้น เรื่องความเคารพ เป็นต้น อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม เป็นต้น อาสนปฏิพาหนาทิ ว่าด้วยการกีดกันอาสนะเป็นต้น เรื่องบังคับภิกษุผู้นั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทั้งที่ยังฉัน เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธ เรื่องอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ เป็นต้น เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรจองเสนาสนะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องตรัสวินยกถา [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องภิกษุแจกของที่ไม่ควรแจก เป็นต้น นวกัมมทานกถา ว่าด้วยวิธีการที่ภิกษุให้นวกรรม เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม [ฉบับหลวง] อรรถกถา ให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง ภิกษุถือเอานวกรรมแล้วหลีกไปเป็นต้น อัญญตรปริโภคปฏิกเขปาทิ ว่าด้วยการห้ามใช้เสนาสนะผิดที่เป็นต้น เรื่องทรงอนุญาตให้ยืมเสนาสนะ เรื่องทรงอนุญาตให้เก็บรักษาเสนาสนะ เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดเท้า เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปื้อนเหยียบเสนาสนะ เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา มีเท้าเปื้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ เป็นต้น พุทธานุญาตภัตร เป็นต้น สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น รวมเรื่องที่มีในเสนาสนขันธกะ [ฉบับหลวง]
๗. สังฆเภทขันธกะ
ฉสักยปัพพัชชากถา ว่าด้วยการบรรพชาของเจ้าศากยะ ๖ องค์ เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช เรื่องพระภัททิยะเปล่งอุทานว่า “สุขหนอ” [ฉบับหลวง] อรรถกถา เทวทัตตวัตถุ ว่าด้วยเรื่องของพระเทวทัต เรื่องกกุธโกฬิยบุตร ปัญจสัตถุกถา ว่าด้วยพระศาสดา ๕ จำพวก เรื่องลาภสักการะย่อมฆ่าคนชั่ว [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ ปกาสนียกัมมะ ว่าด้วยสงฆ์ทำปกาสนียกรรมแก่พระเทวทัต วิธีทำปกาสนียกรรมและกรรมวาจา วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา [ฉบับหลวง] อรรถกถา อชาตสัตตุกุมารวัตถุ ว่าด้วยเรื่องอชาตศัตรูกุมาร อภิมารเปสนะ ว่าด้วยพระเทวทัตส่งคนไปลอบปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค โลหิตุปปาทกกัมมะ ว่าด้วยพระเทวทัตทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิต เรื่องศาสดา ๕ จำพวก [ฉบับหลวง] อรรถกถา นาฬาคิริเปสนะ ว่าด้วยพระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคิรี [ฉบับหลวง] อรรถกถา ปัญจวัตถุยาจนกา ว่าด้วยพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการ พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆเภทกถา ว่าด้วยการทำลายสงฆ์ พระเทวทัตชักชวนพระวัชชีบุตร ๕๐๐ รูปเข้าเป็นพรรคพวก เรื่องภิกษุรูปหนึ่งเข้าใจผิด [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ รูปกลับ คุณสมบัติของทูต พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ อย่างครอบงำ นิคมคาถา [ฉบับหลวง] อรรถกถา อุปาลิปัญหา ว่าด้วยปัญหาของพระอุบาลี สังฆราชี สังฆเภท เรื่องที่ทำให้สงฆ์แตกกัน ๑๘ ประการ สังฆสามัคคี นิคมคาถา [ฉบับหลวง] อรรถกถา ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบาย ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องไปเกิดในอบาย [ฉบับหลวง] อรรถกถา รวมเรื่องที่มีในสังฆเภทขันธกะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๘. วัตตขันธกะ
๑. อาคันตุกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. อาวาสิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. คมิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้ออกเดินทาง [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. อนุโมทนาวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในการอนุโมทนา [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. ภัตตัคควัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในโรงฉัน [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. ปิณฑจาริกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. อารัญญิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฎิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่า [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. เสนาสนวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในเสนาสนะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. ชันตาฆรวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในเรือนไฟ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. วัจจกุฏิวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในวัจกุฎี [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๑. อุปัชฌายวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในพระอุปัชฌาย์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๒. สัทธิวิหาริกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในสัทธิวิหาริก [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๓. อาจริยวัตตกถา ว่าด้วยอาจริยวัตร [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๔. อันเตวาสิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในอันเตวาสิก [ฉบับหลวง] อรรถกถา รวมเรื่องที่มีในวัตตขันธกะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๙. ปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ
๑. ปาติโมกขุทเทสยาจนะ ว่าด้วยการขอให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. มหาสมุทเทอัฏฐัจฉริยะ ว่าด้วยความอัศจรรย์ของมหาสมุทร ๘ ประการ ๓. อิมัสมิงธัมมวินเยอัฏฐัจฉริยะ ว่าด้วยความมหัศจรรย์ในพระธรรมวินัย ๘ ประการ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. ปาติโมกขสวนารหะ ว่าด้วยผู้ควรฟังปาติโมกข์ เรื่องทรงให้ภิกษุสงฆ์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเอง เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์งดยกปาติโมกข์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. ธัมมิกาธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ ว่าด้วยการงดปาติโมกข์ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม ๖. ธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ ว่าด้วยการงดปาติโมกข์ที่ชอบธรรม [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์ เป็นต้น รวมเรื่องที่มีในปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๑๐. ภิกขุนีขันธกะ
๑. มหาปชาปติโคตมีวัตถุ ว่าด้วยเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี ๒. อัฏฐครุธัมมะ ว่าด้วยครุธรรม ๘ ข้อ [ฉบับหลวง] อรรถกถา พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีทั้งหลาย ทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง [ฉบับหลวง] อรรถกถา ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีรับอาบัติของกันและกัน [ฉบับหลวง] อรรถกถา ทรงอนุญาตให้ทำกรรมเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุณี เป็นต้น เรื่องงดโอวาท เป็นต้น เรื่องภิกษุณีรัดสีข้าง เรื่องภิกษุณีนวดกาย เรื่องภิกษุณีทาหน้า เรื่องภิกษุณีใช้จีวรสีเขียวล้วน [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องพินัยกรรมของภิกษุณีสงฆ์ เรื่องภิกษุณีใช้ไหล่กระแทกภิกษุ เรื่องภิกษุณีใช้บาตรใส่ทารก เรื่องภิกษุณีแสดงก้นบาตร เรื่องภิกษุณีเพ่งดูอวัยวะเพศบุรุษ เรื่องภิกษุให้อามิส [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องภิกษุณียืมเสนาสนะ เรื่องผ้านุ่งของภิกษุณี [ฉบับหลวง] อรรถกถา อันตรายิกธรรมของภิกษุณี เป็นต้น เรื่องการวัดเงาเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องปวารณา เป็นต้น เรื่องการงดอุโบสถ [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์โดยสารยานพาหนะ เรื่องคานหาม [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี เป็นต้น ภิกษุณีอยู่ป่า เป็นต้น เรื่องภิกษุณีไม่บอกลาสิกขา เป็นต้น เรื่องภิกษุณีนั่งขัดสมาธิยินดีการสัมผัสส้นเท้า เรื่องภิกษุณีถ่ายอุจจาระ เรื่องภิกษุณีใช้จุรณสรงน้ำ [ฉบับหลวง] อรรถกถา รวมเรื่องที่มีในภิกขุนีขันธกะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๑๑. ปัญจกสติกขันธกะ
๑. สังคีตินิทาน ว่าด้วยมูลเหตุการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทำสังคายนา กำหนดเขตการอยู่จำพรรษา ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม ท่านพระอานนท์บรรลุอรหัตตผล [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องท่านพระอุบาลีตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัย [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องท่านพระอานนท์ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรม [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. ขุททานุขุททกสิกขาปทกถา ว่าด้วยสิกขาบทเล็กน้อย [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องไม่บัญญัติเพิ่มเติมและไม่ถอนพระบัญญัติเดิม [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องปรับอาบัติท่านพระอานนท์ ๕ กรณี [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องพระปุราณะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. พรหมทัณฑกถา ว่าด้วยการลงพรหมทัณฑ์ เรื่องพระเจ้าอุเทน เรื่องท่านพระอานนท์แจ้งพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกขันธกะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๑๒. สัตตสติกขันธกะ
เรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร เป็นต้น ลงอุกเขปนียกรรมโดยไม่ชอบธรรม [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องพระสัมภูตสาณวาสี เรื่องภิกษุทั้งหลายชาวเมืองปาเฐยยะและทักขิณาบถ [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องพระเรวตะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัตถุ ๑๐ ประการ [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องพระสาฬหะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องพระอุตตระ [ฉบับหลวง] อรรถกถา เรื่องสงฆ์มุ่งจะวินิจฉัยอธิกรณ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระสัมภูตสาณวาสีถามวัตถุ ๑๐ ประการ [ฉบับหลวง] อรรถกถา พระเรวตะประกาศระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี เรื่องพระอชิตะ เป็นต้น รวมเรื่องที่มีในสัตตสติกขันธกะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 448สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ