ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 449สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎกที่เล่ม ๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปริวาร
ปริวาร ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด
โสฬสมหาวาร ตอน ๑
๑. กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน
๑. ปาราชิกกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาราชิกกัณฑ์ ๒. สังฆาทิเสสกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในสังฆาทิเสสกัณฑ์ ๓. อนิยตกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในอนิยตกัณฑ์ ๔. นิสสัคคิยกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในนิสสัคคิยกัณฑ์ ๕. ปาจิตติยกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกัณฑ์
๑. มุสาวาทวรรค รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. ภูตคามวรรค รวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. โอวาทวรรค รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. โภชนวรรค รวมสิกขาบทที่มีในโภชนวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. อเจลกวรรค รวมสิกขาบทที่มีในอเจลกวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. สุราปานวรรค รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. สัปปาณกวรรค รวมสิกขาบทที่มีในสัปปาณกวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. สหธัมมิกวรรค รวมสิกขาบทที่มีในสหธัมมิกวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. ราชวรรค(รตนวรรค) รวมสิกขาบทที่มีในราชวรรค รวมวรรคที่มีในปาจิตติยกัณฑ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๖. ปาฏิเทสนียกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาฏิเทสนียกัณฑ์ ๗. เสขิยกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในเสขิยกัณฑ์
๒. กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร ๓. วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ ๔. สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ ๕. สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน ๖. อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ ๗. สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ ๘. สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม รวมวาระแรกที่มีในภิกขุวิภังค์ ๘ วาระ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑. กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน ๒. กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร ๓. วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ ๔. สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ ๕. สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน ๖. อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ ๗. สมถวาร วาระว่าด้วยระงับด้วยสมถะ ๘. สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๒. ภิกขุนีวิภังค์ โสฬสมหาวาร ตอน ๒
๑. กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน
๑. ปาราชิกกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาราชิกกัณฑ์ ๒. สังฆาทิเสสกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในสังฆาทิเสสกัณฑ์ ๓. นิสสัคคิยกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในนิสสัคคิยกัณฑ์ ๔. ปาจิตติยกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกัณฑ์ ๕. ปาฏิเทสนียกัณฑ์ คำถาม - คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๒. กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร ๓. วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ ๔. สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ ๕. สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน ๖. อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ ๗. สมถวาร วาระว่าด้วยระงับด้วยสมถะ ๘. สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑. กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน ๒. กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร ๓. วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ ๔. สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ ๕. สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน ๖. อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ ๗. สมถวาร วาระว่าด้วยระงับด้วยสมถะ ๘. สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๓. สมุฏฐานสีสสังเขป ว่าด้วยการย่อหัวข้อสมุฏฐาน อันตรเปยยาล ว่าด้วยการละข้อความในระหว่าง กติปุจฉาวาร วาระว่าด้วยการถามว่ามีเท่าไร วีสติวาร
๑. ฉอาปัตติสมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สมุฏฐาน [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. อาปัตติสมุฏฐานคาถา ว่าด้วยคาถาแสดงสมุฏฐานแห่งอาบัติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. วิปัตติปัจจยวาร วาระว่าด้วยความวิบัติเป็นปัจจัย [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. อธิกรณปัจจยวาร วาระว่าด้วยอธิกรณ์เป็นปัจจัย [ฉบับหลวง] อรรถกถา สมถเภท ว่าด้วยประเภทแห่งสมถะ ๖. อธิกรณปริยายวาร วาระว่าด้วยการอธิบายอธิกรณ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. สาธารณวาร วาระว่าด้วยสมถะทั่วไป [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. ตัพภาคิยวาร วาระว่าด้วยเป็นส่วนนั้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. สมถาสมถัสสสาธารณวาร วาระว่าด้วยสมถะทั่วไปและไม่ทั่วไปแก่สมถะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. สมถาสมถัสสตัพภาคิยวาร วาระว่าด้วยสมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๑. สมถสัมมุขาวินยวาร วาระว่าด้วยสมถะคือสัมมุขาวินัย ๑๒. วินยวาร วาระว่าด้วยวินัย ๑๓. กุสลวาร วาระว่าด้วยเป็นกุศล ๑๔. ยัตถวารปุจฉาวาร วาระว่าด้วย ณ ที่ใดและวาระว่าด้วยการถาม ๑๕. สมถวารวิสัชชนาวาร วาระว่าด้วยเรื่องสมถะและวาระว่าด้วยการตอบ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๖. สังสัฏฐวาร วาระว่าด้วยอธิกรณ์กับสมถะรวมกัน ๑๗. สัมมติวาร วาระว่าด้วยอธิกรณ์ระงับ ๑๘. สัมมันตินสัมมันติวาร วาระว่าด้วยอธิกรณ์ระงับและไม่ระงับ ๑๙. สมถาธิกรณวาร วาระว่าด้วยอธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๒๐. สมุฏฐาเปติวาร วาระว่าด้วยอธิกรณ์ยังอธิกรณ์ให้เกิดขึ้น ๒๑. ภชติวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ไหน รวมวาระที่มีในสมถเภท [ฉบับหลวง] อรรถกถา
ขันธกปุจฉาวาร ว่าด้วยวาระคำถามและคำตอบถึงขันธกะ เอกุตตริกนัย ว่าด้วยนัยเกินหนึ่ง
๑. เอกกวาร ว่าด้วยหมวด ๑ ๒. ทุกวาร ว่าด้วยหมวด ๒ ๓. ติกวาร ว่าด้วยหมวด ๓ ๔. จตุกกวาร ว่าด้วยหมวด ๔ ๕. ปัญจกวาร ว่าด้วยหมวด ๕ ๖. ฉักกวาร ว่าด้วยหมวด ๖ ๗. สัตตกวาร ว่าด้วยหมวด ๗ ๘. อัฏฐกวาร ว่าด้วยหมวด ๘ ๙. นวกวาร ว่าด้วยหมวด ๙ ๑๐. ทสกวาร ว่าด้วยหมวด ๑๐ ๑๑. เอกาทสกวาร ว่าด้วยหมวด ๑๑
อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา อัตถวเสปกรณ์ คาถาสังคณิกะ ว่าด้วยกลุ่มคาถา
๑. สัตตนคเรสุปัญญัตตสิกขาบท ว่าด้วยสิกขาบทที่ทรงบัญญัติใน ๗ พระนคร พระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา สิกขาบทบัญญัติ ๒. จตุวิบัติ ว่าด้วยวิบัติ ๔ สีลวิบัติ และอาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาชีววิบัติ ยาวตติยกสิกขาบท ๓. เฉทนกาทิ ว่าด้วยเฉทนกสิกขาบท เป็นต้น ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบท และเภทนกสิกขาบท เป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. อสาธารณาทิ ว่าด้วยอสาธารณสิกขาบท เป็นต้น จำนวนสิกขาบทของภิกษุ เป็นต้น ประเภทสิกขาบทของภิกษุ ประเภทสิกขาบทของภิกษุณี อสาธารณสิกขาบทของภิกษุ อสาธารณสิกขาบทของภิกษุณี สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่าย สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน อาบัติที่ระงับไม่ได้ อาบัติที่ระงับได้ ส่วนที่ทรงจำแนก อธิกรณ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. ปาราชิกาทิอาปัตติ ว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น
อธิกรณเภท
อธิกรณเภท ว่าด้วยประเภทแห่งอธิกรณ์ ๑. อุกโกฏนเภทาทิ ว่าด้วยประเภทการรื้อฟื้น เป็นต้น ว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ เป็นต้น ๒. อธิกรณนิทานาทิ ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ เป็นต้น ๓. อธิกรณมูลาทิ ว่าด้วยมูลเหตุอธิกรณ์ เป็นต้น ๔. อธิกรณปัจจยาปัตติ ว่าด้วยอาบัติมีอธิกรณ์เป็นปัจจัย ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา อธิบายวิวาทาธิกรณ์ เป็นต้น ๗. วิสัชชนาวาร ว่าด้วยวาระแห่งการตอบ อธิกรณ์ระงับ ๘. สังสัฏฐวาร ว่าด้วยวาระที่ว่าด้วยการรวมกัน ๙. สัตตสมถนิทาน ว่าด้วยนิทานแห่งสมถะ ๗ ว่าด้วยมูลเหตุ และสมุฏฐานแห่งสมถะ ๑๐. สัตตสมถนานัตถาทิ ว่าด้วยสมถะ ๗ มีอรรถต่างกัน เป็นต้น วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์ หัวข้อประจำเรื่อง [ฉบับหลวง] อรรถกถา
อปรคาถาสังคณิกะ ว่าด้วยกลุ่มคาถาอีกกลุ่มหนึ่ง โจทนากัณฑ์ ว่าด้วยหมวดการโจท จูฬสงคราม ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่จูฬสงคราม มหาสงคราม ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่มหาสงคราม
๑. โวหรันเตนชานิตัพพาทิ ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ภิกษุผู้กล่าวพึงรู้ เป็นต้น ว่าด้วยการรู้วัตถุ เป็นต้น ๒. อคติอคันตัพพะ ว่าด้วยภิกษุไม่พึงลำเอียง ๓. อคติอคมนะ ว่าด้วยการไม่ลำเอียง ว่าด้วยให้เข้าใจ เป็นต้น เปรียบเทียบอธิกรณ์ ๗. ปุจฉาวิภาค ว่าด้วยการจำแนกคำถาม หัวข้อประจำเรื่อง [ฉบับหลวง] อรรถกถา
กฐินเภท ว่าด้วยประเภทแห่งกฐิน
๑. กฐินอัตถตาทิ ว่าด้วยกรานกฐิน เป็นต้น ไม่ได้กรานกฐิน ได้กรานกฐิน เหตุกฐินไม่เป็นอันกราน อธิบายเหตุที่ไม่เป็นอันกรานบางข้อ เหตุกฐินเป็นอันกราน ธรรมที่เกิดพร้อมกัน ๒. กฐินอนันตรปัจจยาทิ ว่าด้วยอนันตรปัจจัยแห่งกฐิน เป็นต้น บุพพกรณ์เป็นปัจจัย การถอนผ้าเป็นปัจจัย การอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัย การกรานผ้าเป็นปัจจัย มาติกาและปลิโพธเป็นปัจจัย ๓. ปุพพกรณนิทานาทิวิภาค ว่าด้วยการจำแนกนิทานแห่งบุพพกรณ์ เป็นต้น สงเคราะห์ธรรม มูลเหตุแห่งกฐิน เป็นต้น เบื้องต้นแห่งกฐิน องค์ของภิกษุผู้กรานกฐิน [ฉบับหลวง] อรรถกถา การกรานกฐิน วัตถุวิบัติ เป็นต้น ๔. กฐินาทิชานิตัพพวิภาค ว่าด้วยการจำแนกข้อควรรู้มีกฐิน เป็นต้น
ควรรู้กฐิน เป็นต้น อธิบายการกรานกฐิน
๕. ปุคคลัสเสวกฐินัตถาร ว่าด้วยบุคคลกรานกฐินเท่านั้น ๖. ปลิโพธปัญหาพยากรณ์ ว่าด้วยการแก้ปัญหาปลิโพธ
การเดาะกฐิน การเดาะกฐินภายในสีมา เป็นต้น
หัวข้อประจำเรื่อง
[ฉบับหลวง] อรรถกถา
อุปาลิปัญจกะ ว่าด้วยเรื่องพระอุบาลี ๕ หมวด
๑. อนิสสิตวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ถือนิสัย ๒. นัปปฏิปัสสัมภนวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ระงับกรรม ๓. โวหารวรรค หมวดว่าด้วยการใช้โวหาร ๔. ทิฏฐาวิกัมมวรรค หมวดว่าด้วยการเปิดเผยความเห็น ๕. อัตตาทานวรรค หมวดว่าด้วยการรับหน้าที่เป็นโจทก์ ๖. ธุดงควรรค หมวดว่าด้วยธุดงค์ ๗. มุสาวาทวรรค หมวดว่าด้วยมุสาวาท ๘. ภิกขุโนวาทวรรค หมวดว่าด้วยการให้โอวาทภิกษุณี ๙. อุพพาหิกวรรค หมวดว่าด้วยอุพพาหิกสมมติ ๑๐. อธิกรณวูปสมวรรค หมวดว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ ๑๑. สังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ๑๒. ทุติยสังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ หมวดที่ ๒ ๑๓. อาวาสิกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในอาวาส ๑๔. กฐินัตถารวรรค หมวดว่าด้วยการกรานกฐิน
อัตถาปัตติสมุฏฐาน ว่าด้วยสมุฏฐานอาบัติที่มีอยู่ ทุติยคาถาสังคณิกะ ว่าด้วยกลุ่มคาถา กลุ่มที่ ๒ เสทโมจนคาถา ว่าด้วยคาถาที่ทำให้เหงื่อแตก ปัญจวรรค ว่าด้วยหมวด ๕ หมวด
๑. กรรมวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องกรรม ๒. อัตถวสวรรค หมวดว่าด้วยอำนาจประโยชน์ทรงบัญญัติสิกขาบท [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. ปัญญัตตวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องที่ทรงบัญญัติ ๔. อปัญญัตเตปัญญัตตวรรค หมวดว่าด้วยทรงบัญญัติในเมื่อยังมิได้บัญญัติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. นวสังคหวรรค หมวดว่าด้วยสังคหะ ๙
ปริโยสานคาถา [ฉบับหลวง] อรรถกถา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 449สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ