ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลี อักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

หน้าที่ ๓๘๖.

น สมาธิสฺมึ สปฺปายการีติ สมาธิสฺส สปฺปาเย อุปการกธมฺเม ปูเรตุ น
สกฺโกติ. ตโต ปรํ สมาปตฺติอาทีหิ ปเทหิ โยเชตฺวา จตุกฺกา วุตฺตา. เตสํ
อตฺโถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ. สกลํ ปเนตฺถ สมาธิสํยุตฺตํ โลกิยชฺฌานวเสเนว
กถิตนฺติ.
            ฌานสํยุตฺตวณฺณนา นิฏฺิตา.
         อิติ สารตฺถปฺปกาสินิยา สํยุตฺตนิกายฏฺกถาย
           ขนฺธวารวคฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
          สํยุตฺตนิกายฏฺกถาย ทุติโย ภาโค.


เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้าที่ ๓๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=12&page=386&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=12&A=8476&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=12&A=8476&pagebreak=1#p386


จบการแสดงผล หน้าที่ ๓๘๖.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com