ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๒๑ ภาษาบาลี อักษรไทย ธ.อ.๔ ปณฺฑิต-สหสฺสวคฺค

หน้าที่ ๘๖.

น เต กามคเวสิโนติ: ยสฺมา เต กามคเวสิโน น โหนฺตีติ
อตฺโถ.
   เทสนาวสาเน โส เถโร ยถานิสินฺโนว สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺตํ ปตฺวา อากาเสนาคนฺตฺวา ถุตึ กโรนฺโต ตถาคตสฺส
ปาเท วนฺทิตฺวา อคมาสีติ.
           อญฺญตริตฺถีวตฺถุ.
         อรหนฺตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.
           สตฺตโม วคฺโค.
           ----------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๑ หน้าที่ ๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=21&page=86&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=21&A=1771&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=21&A=1771&modeTY=2&pagebreak=1#p86


จบการแสดงผล หน้าที่ ๘๖.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com