ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๒๓ ภาษาบาลี อักษรไทย ธ.อ.๖ อตฺต-โกธวคฺค

หน้าที่ ๑๘๙.

กโรติ; ตสฺมา "กายทุจฺจริตํ หิตฺวา กาเยน สุจริตํ จเรติ วุตฺตํ.
อนนฺตรคาถาสุปิ เอเสว นโย. กาเยน สํวุตา ธีราติ: เย ปณฺฑิตา
ปาณาติปาตาทีนิ อกโรนฺตา กาเยน สํวุตา นาม, มุสาวาทาทีนิ
อกโรนฺตา วาจาย สํวุตา นาม, อภิชฺฌาทีนิ อสมุฏฺฐาเปนฺตา
มนสา สํวุตา นาม; เต อิธ โลกสฺมึ สุปริสํวุตา สุรกฺขิตา
สุโคปิตา สุปิหิตทฺวาราติ อตฺโถ.
    เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
           ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.
         โกธวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.
           สตฺตรสโม วคฺโค


เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๘๙. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=23&page=189&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=23&A=3791&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=23&A=3791&modeTY=2&pagebreak=1#p189


จบการแสดงผล หน้าที่ ๑๘๙.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com