ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย อุ.อ. (ปรมตฺถที.)

หน้าที่ ๔๖๖.

       จิรํ ติฏฺฐตุ โลกสฺมึ       สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ
       ตสฺมึ สคารวา นิจฺจํ      โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.
       สมฺมา วสฺสตุ กาเลน      เทโวปิ ชคตีปติ
       สทฺธมฺมนิรโต โลกํ       ธมฺเมเนว ปสาสตูติ.
       พทรติตฺถวิหารวาสินา อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน กตา
           อุทานสฺส อฏฺฐกถา สมตฺตา.


เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๔๖๖. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=26&page=466&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=26&A=10418&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=26&A=10418&modeTY=2&pagebreak=1#p466


จบการแสดงผล หน้าที่ ๔๖๖.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com