ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลี อักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

หน้าที่ ๕๓๒.

ธมฺมสเต ญาณสตํ ทฺวีสุ นิรุตฺติสเตสุ เทฺว ญาณสตานีติ จตฺตาริ
ญาณสตานิ จ เวทิตพฺพานิ ฯ
      อตฺถสตํ ธมฺมสตํ     เทฺว จ นิรุตฺติสตานิ
      จตฺตาริ ญาณสตานิ   อตฺถวเสปกรเณติ
   หิ ยํ วุตฺตํ อิทเมตํ ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
        อตฺถวเสปกรณวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
          อิติ สมนฺตปาสาทิกาย
      วินยสํวณฺณนาย มหาวคฺค วณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
            ---------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๕๓๒. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=3&page=532&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=3&A=10843&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=3&A=10843&modeTY=2&pagebreak=1#p532


จบการแสดงผล หน้าที่ ๕๓๒.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]