ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๓๐ ภาษาบาลี อักษรไทย วิมาน.อ. (ปรมตฺถที.)

หน้าที่ ๔๑๘.

       จิรํ ติฏฺฐตุ โลกสฺมึ     สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ
       ตสฺมึ สคารวา นิจฺจํ     โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.
       สมฺมา วสฺสตุ กาเลน    เทโวปิ ชคตีปติ
       สทฺธมฺมนิรโต โลกํ     ธมฺเมเนว ปสาสตูติ.
             ---------------
       อิติ พทรติตฺถวิหารวาสินา อาจริยธมฺมปาเลน กตาย
           ปรมตฺถทีปนิยา ขุทฺทกฏฺฐกถาย
           วิมานวตฺถุอตฺถวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
           วิมานวตฺถุอฏฺฐกถา สมตฺตา.


เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๐ หน้าที่ ๔๑๘. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=30&page=418&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=30&A=8809&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=30&A=8809&modeTY=2&pagebreak=1#p418


จบการแสดงผล หน้าที่ ๔๑๘.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com