ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๓๑ ภาษาบาลี อักษรไทย เปต.อ. (ปรมตฺถที.)

หน้าที่ ๓๑๐.

      สมฺมา วสฺสตุ กาเลน     เทโวปิ ชคตีปติ ๑-
      สทฺธมฺมนิรโต โลกํ      ธมฺเมเนว ปสาสตูติ.
          อิติ พทรติตฺถวิหารวาสินา มุนิวรยตินา
          ภทนฺเตน อาจริยธมฺมปาเลน กตา
           เปตวตฺถุอตฺถสํวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
            เปตวตฺถุวณฺณนา สมตฺตา.


เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๑ หน้าที่ ๓๑๐. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=31&page=310&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=31&A=6863&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=31&A=6863&modeTY=2&pagebreak=1#p310


จบการแสดงผล หน้าที่ ๓๑๐.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com