ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย เถร.อ.๑ (ปรมตฺถที.๑)

หน้าที่ ๒๒.

คาถา อตฺตูปนายิกา สุณาถาติ โยชนา. เต เจ มหาเถรา เอวํ กเถนฺตา
อตฺตโน สมฺมาปฏิปตฺติปกาสนีหิ คาถาหิ สาสนสฺส เอกนฺตนิยฺยานิกวิภาวเนน ๑- ๒-
ปเรปิ ตตฺถ สมฺมาปฏิปตฺติยํ นิโยเชนฺตีติ เอตมตฺถํ ๓- ทีเปติ อายสฺมา ธมฺมภณฺฑา-
คาริโก, ตถา ทีเปนฺโต จ อิมาหิ คาถาหิ เตสํ โถมนํ ตาสญฺจ เตสํ วจนสฺส
นิทานภาเวน ฐปนํ ฐานคตเมวาติ ๔- ทสฺเสตีติ ทฏฺฐพฺพํ.
           นิทานคาถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              -----------
@เชิงอรรถ: ม. นียานิก...     สี. ...วิภาวเน    สี. เอวมตฺถํ
@ สี. นิทานภาเวน ปากฏํ อุตฺตานํ คตเมวาติเนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๒๒. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=32&page=22&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=32&A=486&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=32&A=486&modeTY=2&pagebreak=1#p22


จบการแสดงผล หน้าที่ ๒๒.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com