ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๓๔ ภาษาบาลี อักษรไทย เถรี.อ. (ปรมตฺถที.)

หน้าที่ ๓๗๑.

       จิรํ ติฏฺตุ โลกสฺมึ      สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ
       ตสฺมึ สคารวา นิจฺจํ     โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.
       สมฺมา วสฺสตุ กาเลน     เทโวปิ ชคตีปติ
       สทฺธมฺมนิรโต โลกํ      ธมฺเมเนว ปสาสตู"ติ.
   พทรติตฺถวิหารวาสินา อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน กตา เถรีคาถานํ อตฺถสํวณฺณนา
นิฏฺิตา.
            เถรีคาถาวณฺณนา สมตฺตา.


เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๔ หน้าที่ ๓๗๑. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=34&page=371&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=34&A=7969&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=34&A=7969&pagebreak=1#p371


จบการแสดงผล หน้าที่ ๓๗๑.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com