ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๓๔ ภาษาบาลี อักษรไทย เถรี.อ. (ปรมตฺถที.)

หน้าที่ ๙๖.

จ อมฺห. สีติภูตามฺห นิพฺพุตาติ ตโต เอว กิเลสปริฬาหาภาวโต สีติภูตา
สอุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา นิพฺพุตา จ อมฺห ภวามาติ อตฺโถ.
         ภทฺทกาปิลานีเถรีคาถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
           จตุกฺกนิปาตวณฺณนา นิฏฺิตา.
             -------------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๔ หน้าที่ ๙๖. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=34&page=96&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=34&A=2050&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=34&A=2050&pagebreak=1#p96


จบการแสดงผล หน้าที่ ๙๖.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com