ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๕๐ ภาษาบาลี อักษรไทย อป.อ.๒ (วิสุทฺธ.๒)

หน้าที่ ๒๔๘.

เหฏฺา พุทฺธาปทาเน ๑- วุตฺตตฺตา อุตฺตานตฺถตฺตา จ สุวิญฺเยฺยเมว. พุทฺธาปทาเน
อนฺโตคธมฺปิ อิธาปทาเน กุสลากุสลํ กมฺมสํสูจกตฺตา วคฺคสงฺคหวเสน
ธมฺมสงฺคาหกตฺเถรา สงฺคายึสูติ.
         ปุพฺพกมฺมปิโลติกพุทฺธาปทานวณฺณนา นิฏฺิตา.
          เอกูนจตฺตาลีสมวคฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
              ----------
@เชิงอรรถ: ขุ.อป. ๓๒/๑-๖๖๓/๑-๗๗.เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๕๐ หน้าที่ ๒๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=50&page=248&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=50&A=5297&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=50&A=5297&pagebreak=1#p248


จบการแสดงผล หน้าที่ ๒๔๘.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com