ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๕๓ ภาษาบาลี อักษรไทย สงฺคณี.อ. (อฏฺฐสาลินี)

หน้าที่ ๓๔๗.

อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย"ติ ๑- วจนโต ปน นานากมฺเมน อเหตุกปฏิสนฺธิกสฺสาปิ
สเหตุกวิปากํ ตทารมฺมณํ อุปฺปชฺชติ, ตสฺส อุปฺปตฺติวิธานํ มหาปกรเณ
อาวีภวิสฺสติติ.
           กามาวจรกุสลวิปากกถา นิฏฺิตา.
             -------------
           รูปาวจรารูปาวจรวิปากกถา
   [๔๙๙] อิทานิ รูปาวจราทิวิปากํ ๒- ทสฺเสตุ ปุน "กตเม ธมฺมา
อพยฺากตา"ติอาทิ อารทฺธํ. ตตฺถ ยสฺมา กามาวจรวิปากํ อตฺตโน กุสเลน
สทิสมฺปิ โหติ อสทิสมฺปิ, ตสฺมา น ตํ กุสลานุคติกํ กตฺวา ภาชิตํ.
รูปาวจรารูปาวจรวิปากํ ปน ยถา หตฺถิอสฺสปพฺพตาทีนํ ฉายา หตฺถิอาทิสทิสาว
โหนฺติ, ตถา อตฺตโน กุสลสทิสเมว โหตีติ กุสลานุคติกํ กตฺวา ภาชิตํ.
กามาวจรกมฺมญฺจ ยทา กทาจิ วิปากํ เทติ, รูปาวจรารูปาวจรํ ปน อนนฺตราเยน
ทุติยสฺมึเยว อตฺตภาเว วิปากํ เทตีติปิ กุสลานุคติกเมว กตฺวา ภาชิตํ. เสสํ
กุสเล วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ. อยํ ปน วิเสโส:- ปฏิปทาทิเภโท จ
หีนปณีตมชฺฌิมภาโว จ เอเตสุ ฌานาคมนโต เวทิตพฺโพ. ฉนฺทาทีนํ ปน อญฺตรํ
ธุรํ กตฺวา อนุปฺปาทนียตฺตา นิราธิปติกาเนว ๓- เอตานีติ.
          รูปาวจรารูปาวจรวิปากกถา นิฏฺิตา.
             -------------
             โลกุตฺตรวิปากกถา
   [๕๐๕] โลกุตฺตรวิปากมฺปิ กุสลสทิสตฺตา กุสลานุคติกเมว กตฺวา ภาชิตํ.
ยสฺมา ปน เตภูมิกกุสลํ จุติปฏิสนฺธิวเสน วฏฺฏํ อาจินาติ วฑฺเฒติ, ตสฺมา
ตตฺร ๔- "กตตฺตา อุปจิตตฺตา"ติ วุตฺตํ. โลกุตฺตรํ ปน เตน อาจิตมฺปิ อปจินาติ,
@เชิงอรรถ: อภิ. ๔๒/๑๐๒/๔๑   ม. รูปาวจรารูปาวจรวิปากํ  ฉ.ม. นิรธิปติกาเนว
@ ฉ.ม. ตตฺถเนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๕๓ หน้าที่ ๓๔๗. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=53&page=347&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=53&A=8650&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=53&A=8650&pagebreak=1#p347


จบการแสดงผล หน้าที่ ๓๔๗.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com