ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ วิภังคปกรณ์
       [๑๑๐๗] ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณเท่าส่วนที่ ๓ ที่ ๔ แห่งกัปป์ [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔
แห่งกัปป์]
       ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณกึ่งกัปป์
       ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นมหาพรหมา
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๑ กัปป์
       ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตาภา
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๒ กัปป์
       ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณาภา
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๔ กัปป์
       ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอาภัสสระ
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๘ กัปป์
       ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๑๖ กัปป์
       ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณสุภา
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๓๒ กัปป์
       ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน
       ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุภกิณหะ
       อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๖๔ กัปป์
       ผู้เจริญจตุตถฌาน บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาเหล่าอสัญญสัตว์ บางคน
ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นเวหัปผลา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอวิหา บางคน
ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอตัปปา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสา บางคน
ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสี บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐะ บางคน
ไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดา
ผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญา-
*ยตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เพราะ
อารมณ์ต่างกัน เพราะมนสิการต่างกัน เพราะฉันทะต่างกัน เพราะปณิธิต่างกัน
เพราะอธิโมกข์ต่างกัน เพราะอภินิหารต่างกัน เพราะปัญญาต่างกัน
       อายุของเหล่าเทวดาอสัญญสัตว์ และเหล่าเทวดาชั้นเวหัปผลา
มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๕๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาชั้นอวิหา มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาชั้นอตัปปา มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสา มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสี มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาชั้นอกนิฏฐะ มีประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณ
เท่าไร
       มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ มีประมาณ
เท่าไร
       มีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ มีประมาณ
เท่าไร
       มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัปป์
       อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มี
ประมาณเท่าไร
       มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัปป์
       เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือ
แม้ไปสู่ภวัคคพรหม ย่อมกลับไปสู่ทุคติอีกได้ เหล่าสัตว์มีอายุยืนถึงเพียงนั้น
ก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ ภพไหนๆ ชื่อว่า เที่ยง ไม่มี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นแล เหล่านักปราชญ์ผู้มี
ปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ คำนึงถึงความจริงข้อนี้ จึงเจริญมรรคอันอุดมเพื่อพ้น
จากชรามรณะ ครั้นเจริญมรรคอันบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งมีปกติยังสัตว์ให้หยั่งถึงพระ
นิพพานแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน เพราะกำหนดรู้อาสวะทั้งปวง
ฉะนี้แล

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ บรรทัดที่ ๑๔๕๗๖-๑๔๖๕๔ หน้าที่ ๖๒๕-๖๒๘. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=35&A=14576&Z=14654&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1107&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1107&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=35&item=1107&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1107&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1107              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]