ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๒๘๘] จักขุคือจักขายตนะหรือ? ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ แต่ไม่ใช่จักขายตนะ จักขายตนะเป็นจักขุด้วย เป็นจักขายตนะด้วย. จักขายตนะคือจักขุหรือ? ถูกแล้ว. โสตะคือโสตายตนะหรือ? ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ เรียกว่าโสตะ แต่ไม่ใช่โสตายตนะ โสตายตนะเป็นโสตะ ด้วย เป็นโสตายตนะด้วย. โสตายตนะคือโสตะหรือ? ถูกแล้ว. ฆานะคือฆานายตนะหรือ? ถูกแล้ว. ฆานายตนะคือฆานะหรือ? ถูกแล้ว. ชิวหาคือชิวหายตนะหรือ? ถูกแล้ว. ชิวหายตนะคือชิวหาหรือ? ถูกแล้ว. กายคือกายายตนะหรือ? ยกเว้นกายายตนะเสียแล้ว กายที่เหลือนอกนั้น เรียกว่ากาย แต่ไม่ใช่กายายตนะ กายายตนะเป็นกายด้วย เป็นกายายตนะด้วย. กายายตนะคือกายหรือ? ถูกแล้ว. รูปคือรูปายตนะหรือ? ยกเว้นรูปายตนะเสียแล้ว รูปที่เหลือนอกนั้น เรียกว่ารูป แต่ไม่ใช่รูปายตนะ รูปายตนะ เป็นรูปด้วย เป็นรูปายตนะด้วย. รูปายตนะคือรูปหรือ? ถูกแล้ว. สัททะคือสัททายตนะหรือ? ถูกแล้ว. สัททายตนะคือสัททะหรือ? ถูกแล้ว. คันธะคือคันธายตนะหรือ? สีลคันธะ (กลิ่นศีล) สมาธิคันธะ (กลิ่นสมาธิ) ปัญญาคันธะ (กลิ่นปัญญา) เรียกว่า คันธะ แต่ไม่ใช่คันธายตนะ คันธายตนะ เป็นคันธะด้วย เป็นคันธายตนะด้วย. คันธายตนะคือคันธะหรือ? ถูกแล้ว. รสคือรสายตนะหรือ? อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส เรียกว่ารส แต่ไม่ใช่รสายตนะ รสายตนะเป็นรสด้วย เป็นรสายตนะด้วย. รสายตนะคือรสหรือ? ถูกแล้ว. โผฏฐัพพะคือโผฏฐัพพายตนะหรือ? ถูกแล้ว. โผฏฐัพพายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ? ถูกแล้ว. มโนคือมนายตนะหรือ? ถูกแล้ว. มนายตนะคือมโนหรือ? ถูกแล้ว. ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ? ยกเว้นธัมมายตนะเสียแล้ว ธรรมที่เหลือนอกนั้น เรียกว่าธัมมะ แต่ไม่ใช่ธัมมายตนะ ธัมมายตนะ เป็นธัมมะด้วย เป็นธัมมายตนะด้วย. ธัมมายตนะคือธัมมะหรือ? ถูกแล้ว.

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๒๔๔๐-๒๔๙๖ หน้าที่ ๙๙-๑๐๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=2440&Z=2496&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=288&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=288&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=38&item=288&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=288&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=288              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com