ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
       [๑๗๒๑] อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวข้อ-
*ปัจจัย ๖ เหมือนกับสัปปีติกทุกกุศล
       คำว่าอุเบกขา ได้แก่อุเบกขาต่างๆ
       ในปัจจนียะ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
       ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖
       [๑๗๒๒] อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวข้อ-
*ปัจจัย ๖
       [๑๗๒๓] อกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น
อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย
       อกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา-
*สหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย
       อกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขา-
*สหคตธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ-
*เหตุปัจจัย
       [๑๗๒๔]	ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย  	มีหัวข้อปัจจัย ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มี "   ๙
       อกุศลก็พึงให้พิสดารในปัจจัยทั้งปวงอย่างนี้ เหมือนกับสัปปีติกทุกะ
       [๑๗๒๕] อัพยากตธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม
ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวข้อปัจจัย ๙ เหมือนกับสัปปีติกทุก-
*อัพยากตะ
       [๑๗๒๖] ในปัญหาวาร ในกุศล อกุศล ในอินทริยปัจจัย ในฌาน-
*ปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอัพยากตะ มีหัวข้อปัจจัย ๙
กามาวจรทุกกุสลัตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๑๓๕-๙๑๕๗ หน้าที่ ๓๘๓-๓๘๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9135&Z=9157&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1721&items=6&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1721&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.1&item=1721&items=6&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=1721&items=6&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=1721              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com