ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
       [๔๓๕] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น
อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณ-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       [๔๓๖] 	ในเหตุปัจจัย  	มีหัวข้อปัจจัย ๒
             ในอารัมมณปัจจัย	มี "   ๒
             ในอวิคตปัจจัย	มี "   ๒
       [๔๓๗] 	ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มีหัวข้อปัจจัย ๒
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย	มี "   ๒
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย	มี "   ๒
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย	มี "   ๒
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย	มี "   ๒
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย	มี "   ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๓๘] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๓๙] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๔๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๔ [๔๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๔๔๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๔๔๔] นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๔๖] นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๔๗] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๔ [๔๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ [๔๕๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ จบ
สนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๒๖๖๙-๑๒๗๒๘ หน้าที่ ๕๒๘-๕๓๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=12669&Z=12728&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=435&items=16&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=435&items=16              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.2&item=435&items=16&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.2&item=435&items=16&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.2&i=435              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com