ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
       [๒๐] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
       อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       [๒๑] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
       อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       [๒๒] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๒๘.

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ฯลฯ
[๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑
นวิปากัตติกวิปากัตติกะ
[๒๔] วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๒
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๒๙.

อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๒๘] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นสวิตักกัตติกสวิตักกัตติกะ
[๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๓๐.

อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙
นปีติตติกปีติตติกะ
[๓๒] ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย [๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
นทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ
[๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหา- *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๕ นัย [๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๓๑.

นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖
นอาจยคามิตติกอาจยคามิตติกะ
[๓๘] อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นเสกขัตติกเสกขัตติกะ
[๓๙] อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นปริตตัตติกปริตตัตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๑๓๙-๘๒๓๘ หน้าที่ ๓๒๗-๓๓๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=8139&Z=8238&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=20&items=20&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=20&items=20&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=20&items=20&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=20&items=20&pagebreak=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=20              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com