ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียานุโลมทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกเหตุทุกะ
[๕๗] เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๓๕.

ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
นสเหตุกทุกสเหตุกทุกะ
[๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุสัมปยุตตทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๖๑] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุสเหตุกทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๖๓] เหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๓๖.

[๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๖๕] เหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุ- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๖๗] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสัปปัจจยทุกสัปปัจจยทุกะ
[๖๙] สัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสังขตทุกสังขตทุกะ
[๗๑] สังขตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสนิทัสสนทุกสนิทัสสนทุกะ
[๗๓] สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๓๗.

นสัปปฏิฆทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๗๘] สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นรูปีทุกรูปีทุกะ
[๘๐] รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นโลกิยทุกโลกิยทุกะ
[๘๒] โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๓๘.

นเกนจิวิญเญยยทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๘๔] เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๓๑๔-๘๔๐๔ หน้าที่ ๓๓๔-๓๓๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=8314&Z=8404&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=57&items=29&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=57&items=29&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=57&items=29&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=57&items=29&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=57              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com