ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒
       [๖๕๒] ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะถามท่านพระสัพพกามีว่า สิงคิโลณกัปปะ
ควรหรือ ขอรับ
       พระสัพพกามีย้อนถามว่า สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
       ร. การเก็บเกลือไว้ในเขนงโดยตั้งใจว่า จักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควร
หรือไม่ ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะอาหารที่ทำการสั่งสม
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๑ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์
       ข้อที่ ๑ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๕๓] ร. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
       ร. การฉันโภชนะในวิกาล เมื่อตะวันบ่ายล่วงแล้วสององคุลี ควรหรือไม่
ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองราชคฤห์ ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๒ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๒ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๕๔] ร. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. คามันตรกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
       ร. ภิกษุฉันเสร็จห้ามภัตรแล้วคิดว่า จักเข้าละแวกบ้าน ในบัดนี้
ฉันโภชนะเป็นอนติริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะเป็นอนติริตตะ
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๓ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๓ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๕๕] ร. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
       ร. อาวาสหลายแห่ง มีสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถต่างกัน ควรหรือไม่
ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองราชคฤห์ ปรากฏในคัมภีร์อุโบสถสังยุต
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะละเมิดวินัย
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๔ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๔ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๕๖] ร. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. อนุมติกัปปะนั้น คืออะไร
       ร. สงฆ์เป็นวรรคทำกรรม ด้วยตั้งใจว่า จักให้ภิกษุที่มาแล้วอนุมัติ
ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองจัมเปยยกะ ปรากฏในเรื่องวินัย
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติทุกกฏ ในเพราะละเมิดวินัย
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๕ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๕ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๕๗] ร. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. อาจิณณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
       ร. การประพฤติวัตรด้วยเข้าใจว่า นี้พระอุปัชฌายะของเราเคยประพฤติมา
นี้พระอาจารย์ของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. อาจิณณกัปปะบางอย่างควร บางอย่างไม่ควร ขอรับ
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๖ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๖ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๕๘] ร. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. อมถิตกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
       ร. นมสดละความเป็นนมสดแล้ว ยังไม่ถึงความเป็นนมส้ม ภิกษุ
ฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้ว จะดื่มนมนั้นอันเป็นอนติริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะอันเป็นอนติริตตะ
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๗ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๗ นี้
สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์
ข้อที่ ๗ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๕๙] ร. การดื่มชโลคิ ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ
       ร. การดื่มสุราอย่างอ่อนที่ยังไม่ถึงความเป็นน้ำเมา ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองโกสัมพี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะดื่มสุราและเมรัย
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๘ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๘ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๖๐] ร. ผ้าปูนั่งไม่มีชาย ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ที่ต้องตัดเสีย
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๙ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๙ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๖๑] ร. ทองและเงิน ควรหรือไม่ ขอรับ
       ส. ไม่ควร ขอรับ
       ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
       ส. ในเมืองราชคฤห์ ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
       ร. ต้องอาบัติอะไร
       ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะรับทองและเงิน
       ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๑๐ นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว
แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๑๐ นี้
ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ
       [๖๖๒] ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุ ๑๐ ประการนี้
สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุ ๑๐ ประการนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย
หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ฯ
       [๖๖๓] พระสัพพกามีกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย อธิกรณ์นั่นสงฆ์ชำระแล้ว
สงบระงับเรียบร้อยดีแล้ว อนึ่ง ท่านพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะผม แม้ใน
ท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วกัน
       ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะท่านพระสัพพกามี
แม้ในท่ามกลางสงฆ์ ท่านพระสัพพกามี อันท่านพระเรวตะถามแล้วๆ ได้วิสัชนา
แล้ว
       ก็ในสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไม่หย่อน ไม่เกิน เพราะ
ฉะนั้น การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกว่า แจง ๗๐๐ ดังนี้แล ฯ
สัตตสติกขันธกะ ที่ ๑๒ จบ
ในขันธกะนี้มี ๒๕ เรื่อง
-----------------------------------------------------
หัวข้อประจำขันธกะ
[๖๖๔] เรื่องวัตถุ ๑๐ เรื่องเทน้ำให้เต็มถาดสัมฤทธิ์ เรื่องลงปฏิสารณีย- *กรรม เรื่องเข้าไปในเมืองเวสาลีกับทูต เรื่องเครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์ พระอาทิตย์ ๔ อย่าง เรื่องความเศร้าหมองของสมณะอีก ๔ อย่าง เรื่องรับทอง และเงิน เรื่องพระยสไปปรากฏตัวที่เมืองโกสัมพี เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา เรื่อง แสวงหาพวก เรื่องเมืองโสเรยยะ เรื่องเมืองสังกัสสะ เรื่องเมืองกัณณกุชชะ เรื่องไปเมืองอุทุมพร เรื่องไปเมืองสหชาติ เรื่องอาราธนาสวดสรภัญญะ เรื่อง พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีได้ทราบข่าว เรื่องพวกเราจะได้ใครหนอเป็นฝักฝ่าย เรื่องจัดแจงสมณบริขารมีบาตรเป็นต้น เรื่องโดยสารเรือไปไกล เรื่องท่าน พระอุตตระรับคำ เรื่องถูกตำหนิร้ายแรง เรื่องสงฆ์ไปเมืองเวสาลี เรื่องเมตตา เรื่องสงฆ์ระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี ฯ
หัวข้อประจำขันธกะ จบ
จุลวรรค ภาค ๒ จบ
พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จบ
-----------------------------------------------------

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ บรรทัดที่ ๘๑๒๔-๘๒๖๓ หน้าที่ ๓๓๗-๓๔๒. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=7&A=8124&Z=8263&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=652&items=13&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=652&items=13              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=7&item=652&items=13&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=652&items=13&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=652              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]