ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๔๗] กุศลธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอรูปา- *วจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๔๘] ในเหตุปัจจัย มี หัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
ฯลฯ
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๕๐] กุศลธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอัตถิปัจจัย มี " ๒ ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ [๑๗๕๒] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๗๕๓] อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอรูปาวจร- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๗๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๕๖] อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอรูปาวจรมูล มี " ๒ ในที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอรูปาวจรมูล มี " ๓ ในที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ
อรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๒๘๘-๙๓๕๙ หน้าที่ ๓๘๙-๓๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9288&Z=9359&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1747&items=11              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1747&items=11&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1747&items=11              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1747&items=11              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1747              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :